Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYARLARIN EĞİTİMDE KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYARLARIN EĞİTİMDE KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYARLARIN EĞİTİMDE KULLANIMI
Tarım ve sanayi toplumlarının aksine bilginin ve teknolojinin en önemli küresel güç haline geldiği bilgi çağında bireylerden beklenen temel nitelikler de değişime uğramıştır.Teknolojiyi etkin bir biçimde kullanan,toplumu oluşturan diğer bireyler ile işbirliği içerisinde çalışıp üreten yaşam boyu öğrenme isteği ve donanımına sahip bireyler yaşadığımız çağın insan profilini oluşturmaktadır.

2 Eğİtİmde teknolojİ kullanımını gereklİ hale getİren nedenler:
Bilginin hızlı yayılmasının gerekliliği Bireysel öğrenme ortamlarının tasarımı Faal öğrenme ortamlarının tasarımı Eleştirel düşünmeyi öğrenme Kubaşık çalışma olanağı Bireyler arası iletişimin artması Küresel eğitim olanağı Bilgiyi öğrenmeye karşı güdülenmenin artması

3 Eğitimde bilgisayar konusu ile ilgili uygulamalar ve alan yazın incelendiğinde genel olarak bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli öğretim kavramları ile karşılaşılmaktadır.

4 Bilgisayar destekli eğitim, bilgisayarların öğrenme-öğretme ve okul yönetimi ile ilgili tüm etkinliklerde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayar destekli öğretim ise, bilgisayarların sistem içine programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu veya kavramı öğretmek ya da önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla kullanılması şeklinde tanımlanır.

5 Eğitim amaçlı bilgisayar kullanımının yararları:
Ses, video, müzik canlandırma gibi çoklu ortam öğeleri öğrenmeyi zenginleştirir. Kayıt saklayabilir ve bunların gerektiğinde yeniden kullanımına olanak sağlar. Öğrenmeyi bireyselleştirir. İletişim ve etkileşim yeteneğine sahiptir. Okul yönetiminde, rehberlik,araştırma,ölçme ve değerlendirme işlemlerinde verimliliği arttırır. Herkesin kendilerinde uygun zaman ve yerde eğitim alabilmelerine olanak sağlar.

6 OKUL YÖNETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI
Eğitinin gerek hizmet personeli gerekse öğrencileriyle geniş bir alan oluşturması bu alana ait hizmetlerin sayısını arttırmaktadır.Bilgisay arların işe koşulması,eğitim alanı içinde sunulan hizmetlerin daha hızlı,güvenilir ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamaktadır.

7 Okullarda yönetim açısından bilgisayarların kullanım alanları şunlardır:
Personel bilgilerinin takibi Yazışmalar Demirbaş takibi Memur bordrosu Öğrenci işleri Not işleri Sınav programlarının hazırlanması ve takibi Yıllık ders planlarının hazırlanması Ders dağıtım çizelgesinin hazırlanması

8 EĞİTİM YAZILIMLARI Eğitim yazılımları türlerine göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak öğrenci ve öğretmenin üzerinde çalıştıkları kavramları canlandırmalarına benzetim yapmalarına çeşitli konular üzerine veri toplamalarına ve bu verileri analiz etmelerine olanak sağlamaktadır.

9 Eğitim yazılımları genel olarak 4 başlık altında toplanmaktadır:
Öğretici yazılımlar Alıştırma ve uygulama yazılımları Öğretimsel oyunlar Benzetim yazılımları

10 Öğretİcİ Yazılımlar: Öğretici yazılımlarda bilgiler ardışık bir sıra ile sıralanmış ve daha önceki bilgilere dayandırılmıştır.Bu yazılımlar öğrencilere öğrenmeleri konusunda hem geri bildirim sağlarlar hem de onlara rehberlik etmektedirler.

11 Konu ve Bilginin sunulması GİRİŞ
Soru ve Yanıt Konu ve Bilginin sunulması GİRİŞ Dönüt veya Ek bilgiler sunma ÇIKIŞ Yanıtların Değerlendirilmesi

12 Alıştırma ve Uygulama Yazılımları:
Alıştırma ve uygulama yazılımları belli bir konuda öğrencilere soru yönelten,bu soruların yanıtı verildiği anda değerlendiren ve verilen cevaba göre öğrencilere dönüş sağlayan bilgisayar programlarıdır.Alıştırma ve uygulama yazılımları öğrencilerin gerçekleri ve kavramları hatırlamalarını kolaylaştırmaktadır.

13 Dönüt Sağlama Pekiştirme
Soru ve Yanıt Sağlama GİRİŞ Konu ve Madde Seçimi ÇIKIŞ Değerlendirme Dönüt Sağlama Pekiştirme

14 Öğretİmsel oyunlar: Yaş grubu daha küçük olan bireylere öğretim gerçekleştirilirken kullanılması tercih edilen eğitim yazılımı türüdür.Öğrenci oyunu başarı ile tamamlarsa başka bir bölüme geçebilir.

15 Gerekli Hareketlerin Yapılması GİRİŞ
Olayın Sunumu Gerekli Hareketlerin Yapılması GİRİŞ Öğrenci Reaksiyonları Güncellemeler ÇIKIŞ Zıt Reaksiyonlar

16 Benzetim Yazılımları:
Benzetim yazılımları olayları gerçek hayatta olduğundan daha kolay bir şekilde yönlendirmeye olanaklı kılmaktadır.Diğer taraftan gerçek hayatta gerçekleşmesi zor olan değişken durumları benzetim yazılımlarına yüklenerek olası sonuçları görülmektedir.

17 İstenen Davranış GİRİŞ Senaryo Sunumu Öğrencinin Eylemleri ÇIKIŞ Düzeltme ve Eklemeler

18 EĞİTİM YAZILIMLARINI DEĞERLENDİRME
Bu teknolojilerin öğretim ortamlarında kullanımı ile öğretme kavramı öğretmen merkezli geleneksel anlayışın ötesine taşınmış ve daha etkili biçimde uygulanabilir duruma gelmiştir.

19 Eğİtİm yazılımları ölçütlerİ:
UYGUNLUK:Hedeflere uygun olmaları ve bu hedefleri taşıyacak içeriğin yapılandırılmış olması gerekir. ETKİLİLİK:Eğitim yazılımının öğrencinin başarısını ya da etkilemesi istenilen diğer özelliklerini(tutum,kalıcılık)arttırmasıdır. İŞLERLİK:Yazılımın öğrencinin çalışmasına yön vermesi istek ve beklentisine uygun olmasıdır. VERİMLİLİK:Yazılımın öğrenmede zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamasıdır.

20 İNTERNET TABANLI EĞİTİM
Genel olarak öğrenen ve öğretenlerin ayrı ortamlarda bulunması ve öğretim etkinliklerinin tamamının veya büyük bir bölümünün internet üzerinden gerçekleştirilmesi olarak tanımlanır.Genel olarak internet tabanlı eğitim ikiye ayrılır: Eşzamanlı Eşzamansız

21 Eşzamanlı eğitimde,öğrenciler ve öğretmen fiziki olarak ayrı yerlerde bulunmalarına rağmen,aynı anda karşılıklı iletişim ve etkileşim içinde bulunmaktadır. Eşzamansız eğitim ise öğrenciler ve öğretmen fiziki olarak yine aynı yerlerde bulunmakta ve bununla birlikte karşılıklı etkileşim gerçekleşir.

22 Eşzamansız Eğitimde Kullanılabilecek Araçlar ve Hizmetler
Elektronik posta:Öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki etkileşimin sağlanmasında kullanılır. Tartışma listeleri:Belirli konuların tartışıldığı elektronik ortamlardır. Web sayfaları:Ses,video,canlandırma gibi çoklu ortam öğeleri ile zenginleştirilerek etkileşimli bir yapıda kullanıcılara sunulmaktadır.Örneğin;e-posta,forum ve sohbet vb…

23 Eşzamanlı Eğitimde Kullanılabilecek Araçlar ve Hizmetler
Sohbet:IRC, internet üzerinden gerçekleşen sohbet ortamıdır. Örneğin;ICQ Mirc ve MSN gibi yazılımlardır. Sesli veya Görüntülü Konferans:Aynı anda iki ya da daha çok bireyin birbirlerini duyarak ve görerek etkileşim içine girdikleri bir hizmettir.

24 EĞİTİMDE BLOG UYGULAMALARI
Weblog kelimesi web(ağ) ve blog(günlük) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Blogları kullanım amaçlarına ve kullanıcılara sunuldukları ortam ve sunum biçimlerine göre şöyle sınıflandırılır: Kişisel bloglar Topluluk blogları Basın yayın blogları Proje yönetimi blogları Kütüphane blogları Kurumsal bloglar Eğitim blogları

25 EĞİTİMDE MOBİL TEKNOLOJİLER
Bilgi çağında öğrenme okul duvarlarının dışına çıkmış belirli bir yer ve zaman diliminde gerçekleşen öğretim etkinlikleri yaşam boyu öğrenme istek ve ihtiyacındaki bireyler için yetersiz hale gelmiştir.mobil teknoloji kavramı,cep telefonları ,PDA’lar gibi taşınabilir bilgi-iletişim aygıt ve standartları ifade etmede kullanılmaktadır.

26 Mobİl teknolojİler öğrenen ve öğretenlere önemlİ olanaklar sunmaktadır
Mobİl teknolojİler öğrenen ve öğretenlere önemlİ olanaklar sunmaktadır.Bunlar: Bireyin öğrenmeye ihtiyaç duyduğu yerde kullanılabilir. Öğrenenin yeteneklerine ve öğrenme stiline göre bireysel öğrenmeyi destekler. Öğrenenin bilgi ve beceri düzeyine uyarlanabilir. Bilgi kaynaklarına sürekli ulaşabilir. Günlük iletişime elverişlidir.

27 BİR EĞİTİM UYGULAMASI:EĞİTİM AMAÇLI BLOG SAYFASI OLUŞTURMA
Sunucu bir bilgisayar üzerinden blog yazılımları kullanılarak blog sayfaları oluşturacağı gibi ücretsiz blog hizmeti veren sitelerden de yararlanmak olanaklıdır.Buna örnek olarak “blogcu”(http:www.blogcu.com) verilebilir.

28 1. Öncelikle yapılması gereken bir kullanıcı hesabı oluşturmaktır. 2
1.Öncelikle yapılması gereken bir kullanıcı hesabı oluşturmaktır. 2.Daha sonra ekrana bir blog sayfası için şablon seçilmektedir. 3.Sırasıyla kullanıcı hesabı oluşturulması profil ve blog bilgilerinin girilmesi ile bir blog sayfası kullanıma hazırdır. 4.Blog sayfasına yazı eklemek için yönetim ekranında Yazı Ekle bağlantısı seçilmelidir. 5.Bu yazılara yorum yapabilmek için yönetim ekranından Yorumlarım bağlantısı seçilir. 6.Blog sayfası için hesap oluştururken seçilen şablon yönetim ekranında bulunan Şablon seç ve Şablon düzenle bağlantıları ile değiştirilir. 7.Yönetim ekranında bulunan Arkadaşlarım bağlantısı ile blogcudan hesaba diğer kullanıcıları Arkadaş Ekle butonu ile ekleyebiliriz. 8.Katılımcıların blog sayfalarını ne zaman ziyaret ettikleri, ne kadar süre ile hangi tarihlerde sayfaları görüntüledikleri,hangi sayfalara daha çok yoğunlaştıklarını görebilmek için İstatistikler bağlantısı seçilir. 9.Böylelikle bir blog sayfası artık kullanıma hazır hale gelmiştir.


"BİLGİSAYARLARIN EĞİTİMDE KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları