Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Öğretim Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Öğretim Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Özel Öğretim Yöntemleri

2 Matematiksel / Mantıksal Zeka Görsel / Uzamsal Zeka
ÇOKLU ZEKA KURAMI Zeka Araştırmaları Zeka Alanları Dilsel Zeka Matematiksel / Mantıksal Zeka Görsel / Uzamsal Zeka Bedensel / Kinestetik Zeka Müziksel / Ritmik Zeka Kişiler Arası Zeka İçsel Zeka Doğa Zekası

3 Zeka Araştırmaları 1800 yıllarında Galton tarafından ilk kez yapılan fiziksel bazı ölçümler (tepki, işitme duyarlılığı, ağırlık tahmini, koklama) bireyin niteliklerinin belirlenmesi açısından önemlidir. 1904’ gelindiğinde ise Binet ve arkadaşları tarafından ilk kez bilişsel becerileri yoklayan bir test geliştirildi. Ancak Binet geliştirilen bu testin zekayı tam olarak ölçemediği, çünkü zekanın karmaşık bir beceri olduğunu ileri sürmüştür.

4 Zeka Araştırmaları Binet ve Simone, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle normal öğrencileri ayıran bir test geliştirmişler ve bugünkü anlamda ilk zeka testini oluşturmuşlardır.

5 Spencer, var olma uğraşısında hayvanların içgüdülerini, insanların ise zekalarını kullandıklarını ileri sürmüştür. Bu noktadan zekayı, “çeşitli izlenimleri birleştirme gücü olan kalıtımsal bir unsur “ olarak tanımlamıştır. Galton bu tanımı esas alarak zeka yeteneği yüksek olanların, duyumsal ayırt etme güçlerinin de yüksek olacağı görüşünden hareketle bireysel farklılıkları ölçmek amacıyla duyarlılık derecelerini ölçen testler geliştirmiştir.

6 Spearman yılında istatistiki işlemler ile bir test geliştirdikten sonra Thurstone da ayrı bir test geliştirmiştir. Bu test, sözel beceri anlama, algı, hafıza, görsel uzamsal gibi alt alanlardan oluşmaktadır. Böylece başlangıçta genel zeka olarak ele alınan kavram zamanla alt becerilere de ayrılmıştır. 1950 ler de ise Guilford zekayı içerik, işlev ve ürün olarak sınıflamıştır. Piaget, Thorndike gibi araştırmacıların da çalışmaları ile farklı bir boyut kazanan zeka günümüzdeki halini almıştır.

7 Çoklu Zeka Kuramı Beynin işlevlerine dayalı olarak zeka kavramını açıklamaya çalışan Gardner, çalışmalarına beynin nasıl çalıştığını sorgulayarak başlamıştır.

8 Çoklu Zeka İlk olarak normal, zarar görmemiş beyinler üzerinde, ardından beyinleri zarar gören insanlar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Araştırmalar sonucunda insanların kapasitelerinin zengin bir niteliğe sahip olduğu kanısına varmıştır. Yaptığı çalışmalarda tek zeka kavramıyla mücadele etmiş ve “zeka sadece bir tane midir?” sorusundan yola çıkarak zekayı 4 kategoride gruplamıştır.

9 Bu 4 kategori; Okuldaki değerine,(Sözel / dilsel zeka ve matematik / mantıksal zeka) Sanattaki değerine, (Görsel / uzamsal, bedensel / kinestetik ve müziksel ritmik) Kişisel değerine (İçsel ve Kişilerarası) Çevreyle ilişkisine (Doğa Zekası) şeklindedir.

10 Sadece tek bir blok ile çalışılırsa sınırlı sayıda yapı inşa edilir, fakat farklı blok şekilleriyle çalışırsak daha çok çeşit yapı ve şekil ortaya koyabiliriz. Bu noktadan hareketle; farklı zeka alanları sayesinde çok farklı işler başarabiliriz.

11 Bu zeka alanları birbirinden yalıtılamaz, çalışırken bir diğeri ile iletişim kurar.
Örneğin; Başarılı bir dansçı müzik, bedensel ve uzamsal zekalarını kombine edebilmelidir. Başarılı bir avukat dil zekasını ve kişiler arası zekayı etkileşime geçirebilmelidir.

12 Bir bireyde bir zeka diğerlerine müdahale edebilir veya denge sağlamak için diğerlerini arttırabilir. Zeka her zaman bir harmoni içinde çalışmaz, bazen anlaşmazlıklar olabilir. Bir zeka alanı diğerinin gelişimini engelleyebilir. Örneğin; Sosyal becerileri güçlü olan bir birey, dil becerileri zayıf olduğu için iletişimde zorlanabilir.

13 Yada bazen bir zeka alanı diğerine müdahale edebilir;
Bir öğrenci dil alanında kendini iyi ifade edemeyebilir, fakat bedensel zekası güçlü olduğundan durumu dramatizasyon ile tolere edebilir.

14 Ayrıca bir zeka alanı diğerini arttırabilir. Örneğin;
Güçlü bir uzamsal zekaya sahip bireyler matematiksel kavram ve yapıları daha etkili öğrenebilirler.

15 İletişim zekaların gelişimi için çok yararlıdır; Farklı profillerdeki zekalar birbirlerini güçlendirmek amacıyla birlikte çalışabilir. Matematiksel ve uzamsal olarak güçlü olan bir öğrenci soyut kavramları drama, resim, heykel gibi yollarla somutlaştırabilir.

16 Dilsel Zeka Konuşma ve dinlemenin yapısı içinde vücut bulur. Kelimenin gücü tam olarak zekanın kendisidir. Yazılı ve görsel formlar içerisinde dilin kavranması ve anlaşılması ile karakterize edilebilir.

17 İnsanlar, diğer insanların kullandıkları kelime ve yapılardaki ince farklılıkları anlayabilir. Dil üstün kelime özeliklerine dayanan bir araçtır. Kelimeler unutulsa bile duygular düşünceler bizimle iletişime geçer. Dilsel zeka iletişim kurma, ikna etme kapasitesiyle bizi destekler.

18 Dilsel zeka, okuma ve yazma gibi sözel sunumu içeren kelimeleri kullanma kapasitesi olarak tanımlanabilir. Dilsel ve matematiksel zeka arasında önemli bir ilişki vardır. Matematiksel mantıksal zekası yüksek olan çocuklar, okuma becerisinde başarı göstermektedir.

19 Dilsel zekası baskın öğrencilerin yapmaktan zevk aldıkları ve yaparken daha iyi öğrenebilecekleri etkinlikler; kelime oyunları, sesli okuma çalışmaları, şiir okuma, sessizce kitap okuma, günlük yazma veya diğer yazma etkinlikleri, yaratıcı yazma, konuşma, hikaye anlatma, eğitimsel konuşmalar ve tartışmalar gibi etkinliklerdir.

20 Matematiksel / Mantıksal Zeka
Çevremizdeki objelerle olan etkileşimimizden kaynağını alır. Önce çevremizdeki davranış ve hareketleri çözme, daha sonra bu hareketler hakkında tahmin ve muhakeme yapma yeteneğini yansıtır. Çok küçük yaşlardan itibaren çevremizdeki mantıksal uygulamaların kurallarını öğreniriz. Biz büyürken mantıksal muhakeme yeteneğimiz de büyür

21 Somut düzenlemeler ve yaparak yaşayarak öğrenme ile gelişmeye başlar
Somut düzenlemeler ve yaparak yaşayarak öğrenme ile gelişmeye başlar. Çocuklar mantık ve sayıların dünyasındaki soyutlamalar hakkında, formüller, eşitlikler ve dilin sembolik dünyasındaki yapısı içindeki somut sunumlarla ilerler.

22 Bu zekaya hitap edecek uygulamalar mantık, matematiksel muhakeme ve kritik düşünceye hitap edecek ileri uygulamalara ihtiyaç duyar . Analiz etme, karşılaştırma, kıyaslama, sınıflandırma, aşamalandırma bu zekanın temel bileşenleri arasındadır. Bu alanı baskın öğrencilerin şekillerle ilgilenme, problem çözme, formül ve strateji geliştirme, muhakeme oyunları, kategori çözümleme gibi ilgi alanları bulunur.

23 Görsel / Uzamsal Zeka Matematiksel / mantıksal zeka gibi çevremizdeki nesnelerin anlaşılması ve yorumlanması ile ilgilidir. Fiziksel dünyayı doğru bir bakış açısıyla görme ve fiziksel objeler göz önünde olmadığında bile algılananlar üzerinde doğru zihinsel dönüşümler yapabilme kapasitesidir.

24 Bireyin çevresini her açıdan izlemesi ve çözümlemesinden iki boyutlu sunumlar yapmaya, görsel oyunlar oynamaktan zevk alıp sanatsal temsiller yaratmaya kadar örneklerle kendini temsil eder.

25 Görsellikle ilgili kavramlar, yap-bozlar, şekil seçme ve tanıma oyunları, renk, şekil ve resimle ilgili programlar, resim yapma, çizme, heykel, grafik yaratma, hayal kurma, senaryo yazma, uzamsal yön tayini, harita okuma gibi etkinlikler bu alan da baskın öğrencilerin rahatça katılabilecekleri çalışmalardır.

26 Bedensel / Kinestetik Zeka
Bu zeka alanı için anahtar kelime; hareketlerdir. Vücut deneyimlerinden çıkarılan zihinde oluşan kas hafızası için oluşan kanaldır. Bu zekanın gelişmesi için elle yapılan uygulamalar, deneysel öğrenme durumları, hareket ve düzenleme gerektiren uzun dönemli projeler gereklidir.

27 Kendimizi temsil etmek için vücut hareketlerimizi kontrol etme yeteneği ve çevremizdeki nesneleri gerektiği gibi şekillendirme becerisi gibi iki durumda karşımıza çıkar.

28 Örneğin; çoğu insan dans, atletizm, bir çok spor dalı, bedensel koordinasyon gibi konulara meraklıdır ve bunları gerçekleştirme için istekli ve beceriklidir. Teknisyenler gibi bir çok meslek grubu ustalık ve maharetle nesnelerle uğraşmak ve onlara yeni formlar kazandırmakla ilgilenir.

29 Bu alanda baskın öğrenciler, fiziksel hareketler, spor yapma, drama, fiziksel mücadele oyunları, fiziksel yaratıcılık, hareketlerle modeller yaratma, hareketlerini koordine etme, denge ve vücut dili oyunları gibi etkinlikleri başarı ile yaparlar.

30 Müziksel / Ritmik Zeka İnsanların müziksel bir ifadenin melodisini, sesini ve tonlarını fark etmesi, sergilemesi, takdir etmesi ve eleştirmesidir. Müzik kişisel olarak bireyin kendini derinden ifade etmesini sağlar. Müziksel iletişim dilsel iletişimin çok önemli bir parçası olarak ifade edilebilir. Bu zekanın doğuştan geldiği ve çocukluk yılları boyunca beslendiği vurgulanmaktadır.

31 Bu alanda baskın olanların öğretim etkinliklerinde ritmik faaliyetlerin bulunması yararlıdır. Melodi ve ritimle çalışma, notalarla çalışma, müziksel olmayan durumlarda müziği işe koşma, seslerin ritimlerin organizasyonu, enstrüman kullanma gibi etkinlikleri de rahatlık yapabilirler.

32 Kişilerarası Zeka İlişkilerde sosyal ip uçlarını yakalama, bireyin çevresindeki insanların duygu ve düşüncelerini, ilgi ve isteklerini, ihtiyaçlarını anlama, sözel ve sözel olmayan ilişkilerde uygun iletişim biçimini ayarlayabilme yeteneğidir. Bu alanı güçlü olanlar sosyal ortamlarda nerede empati kurması gerektiğini, nerede müdahale etmesi gerektiğini bilir. Bu tür insanlar yöneticilik yaptıklarında da insanlarla ne tür iletişim kurmak gerektiğini de bilirler.

33 Bu zeka alanını geliştirmek için diğer insanların iletişimi izleyerek, anlaşmazlık durumlarında karşısındaki kişinin yerine kendisini koyarak, duygularını kontrol ederek uygun ortam ve zamanda duygularını açıklamak gereklidir. Bu alanı baskın öğrenciler,de tartışmaya katılma, iletişim kurma, işbirlikli öğrenme, grup çalışmalarına isteklilik, arkadaşlar arasında birlik kurma gibi özellikler görülür.

34 İçsel Zeka Kişinin iç duygularından yansıyan zeka alanıdır. Kişinin kendini tanıması, duygu ve düşüncelerini anlamlandırması, ilgi ve ihtiyaçlarını belirleyip kendini yönlendirmesi, amaçlarını belirleyip kendini disipline edip bağımsız olarak çalışabilmesi bu zeka alanın faaliyetleridir.

35 Bu alanı baskın bireyler, genel olarak içe kapanık, kendi kendini motive eden, kendi kişisel özelliklerinin farkında, bağımsız öğrenme ve çalışmalar yapma eğilimindedirler.

36 Doğa Zekası Doğa zekası, doğal dünyanın diğer özellikleri kadar yaşayan şeyler arasında da ayrım yapma yeteneğini gösterir.

37 Doğa zekası baskın bireyler hayvanlarla iletişim kurmaktan hoşlanırlar
Doğa zekası baskın bireyler hayvanlarla iletişim kurmaktan hoşlanırlar. Genellikle ekolojik farkındalığa sahiptirler. Doğal ortamlara geziler düzenlemek ve öğrenme ortamı olarak doğal ortamları seçmek onlar için önemli öğrenme seçenekleri oluşturur.

38 Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi içsel zekayı en iyi anlatan ifadelerdendir? Kelime oyunlarından hoşlanırım Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ben bu işi başarabilirim. Müzik benim her şeyimdir. Ben adamı gözünden tanırım.

39 Sorular 2. Bilişsel becerileri yoklayan ve deneysel işlemlere dayalı olarak ilk test aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir? Galton Guilford Binet ve arkadaşları Thurstone Thorndike

40 Sorular 3. “Sözel ve sözel olamayan ilişkilerde uygun iletişim biçimi ayarlayabilme yeteneğidir”. İfadesi en iyi hangi zeka alanını tanımlar? Müziksel-ritmik Kişilerarası İçsel Bedensel- kinestetik

41 Yapılandırmacılık = Constructivism
Oluşturmacı Kurmacı Anlayış Bütünleştirici Yapılandırıcı Öğrenme Yapılandırmacı Öğrenme Oluşumcu Yaklaşım gibi kavramlarla “yapılandırmacılık” ifade edilmektedir.

42 Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği bilişsel ve davranışçı kuramlarla açıklanmaya çalışılmaktadır.
Bilişsel kuramcılara göre öğrenme zihinsel bir süreçtir ve zihne ulaşan bilgilere anlam verilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu anlam verme öğrencinin kendi deneyimine, sahip olduğu kültüre, içinde öğrenmenin gerçekleştiği etkileşimin doğasına ve öğrencinin bu süreçteki rolüne göre değişmektedir. Bu görüş yapılandırmacı öğrenme kuramı ile uyum göstermektedir.

43 Yapılandırmacı Öğrenme (Constructivism) kuramı, temelde öğrencilerin daha önceki bilgilerini kullanarak yeni karşılaştıkları durumlara anlam verdiklerini savunur (Osborne & Wittrock, 1983; Hand & Treagust, 1991; Thomas & David, 1991). Bu durum, öncelikle öğrencinin öğrenme sürecinde kendi deneyimlerini gözden geçirmesini gerektirir (Driver, 1988). Bundan dolayı, öğrencilere kendi bilgilerini oluşturmaları için deneyimlerini sınama fırsatı verecek öğretim ortamları sağlanmalıdır.

44 Zihin dışarıdan alınan yeni bilgileri nasıl işlemektedir?
Yapılandırmacı öğrenme kuramı genel olarak üç soruya cevap aramaktadır. Bunlar; Zihin dışarıdan alınan yeni bilgileri nasıl işlemektedir? Bu bilgiler zihne nasıl yerleşmektedir? Bilgiler işlenirken ve yapılanırken önceki bilgilerde ne tür değişiklikler olmaktadır? Bu soruların irdelenmesi yapılandırmacı öğrenme kuramının esaslarını oluşturmaktadır.

45 Kendi Kendine Sorular Üretme
Öğrenmenin gerçekleşme süreci Özümleme Yerleştirme Zihinsel Denge Sürekli Özümleme Kendi Kendine Sorular Üretme Dışarıdan alınan yeni bilgiler eski bilgileriyle çelişmiyorsa birey bu bilgileri çok çabuk benimser (özümler). Eğer yeni bilgiler zihindeki eski bilgilerle çelişiyorsa, zihin dengesizliği oluşur. Bu dengesizliğin ortadan kaldırılması için zihin yeniden yapılanmaya girer. Bu durumda yerleştirme üç türlü gerçekleşir; a. yeni deneyimin göz ardı edilmesi b. yeni deneyimi değiştirerek kabullenme c. kendini yeni duruma uyarlama Yerleştirme başarılı olursa zihin yeniden yapılanır. İşte bu noktada dengesizlik ortadan kalkar. Birey sürekli dışarıdan deneyim yoluyla bilgiler edinmektedir. Bu sebeple sürekli bir özümleme ve kendi kendini uyarlama söz konusudur. Dışarıdan bilgi akışı olmasa bile, birey zihninde sorular üretip bu sorulara cevap bularak da bilgiyi yapılandırabilir

46 Bu kuramın temelinde, bilginin ya da anlamın dış dünyada bireyden bağımsız olarak var olmadığı ve edilgen olarak dışarıdan bireyin zihnine aktarılmadığı, tersine etkin biçimde birey tarafından zihinde yapılandırıldığı görüşü yer alır. Yapılandırmacılık öğretme üzerine değil, öğrenme üzerine temellendirilmiş bir kuramdır. İnsanın nasıl öğrendiği, bilgiyi nasıl yapılandırdığı bilinirse ona uygun bir öğrenme ortamı oluşturulabilir. Bu bağlamda, yapılandırmacılık bir öğretim yöntemi değil, bilginin kişinin çevresiyle etkileşmesi sonucu oluşturulduğunu savunan bir eğitim felsefesidir (Bağcı-Kılıç, 2001, s.15; Yaşar ve Gültekin, 2002).

47 Yapılandırmacı yaklaşımda, yaparak ve düşünerek fen (ya da kimya) öğretimi (hands-on and minds-on science) ön plandadır. Öğrenciler etkinlikleri yaparken özgürdürler ve özgürce keşfederler. Öğrenciler öğretmenin rehberliğinde, kendi istekleri doğrultusunda oluşturdukları problemi çözmeye çalışırlar. Problemlerinin çözümü için gözlem, deney ve araştırmalar yaparlar. Denenceler geliştirirler, denenceler sınayacak deneyler yaparlar, varsayımda bulunurlar, kendilerininkileri arkadaşlarının varsayımlarıyla ve sonunda da ilke ve yasalarla karşılaştırırlar. Böylelikle, öğrenciler yavaş yavaş kendi bilimsel bilgilerini oluştururlar.

48 YAPILANDIRMACI ÖĞRETİMİN TEMEL İLKELERİ
Yapılandırmacı öğretimin beş temel ilkesinden bahsedilmektedir. Yalnız bu ilkeler bir birinden tamamen bağımsız, kesin çizgilerle ayrılmış değildir. 1. Önceki bilgilerinin harekete geçirilmesi 2. Yeni bilginin kazanılması: Öğrencilerin yeni bilgiler kazanması için; öğrenmenin, temel kavramlar etrafında şekillendirilmesi gerekir. Yani  öğrencilerin “bütünü”, “bütünün parçalarını” ve bu parçalar ile bütün arasındaki ilişkiyi görmelerine yardımcı olunmalıdır. 3.Bilginin anlaşılması: Öğrencinin bakış açısının değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani, verilen yeni bilgi önceden var olanlarla çelişmiyorsa, bu konudaki zihinsel yapı güçlendirilir; çelişiyorsa var olan zihinsel yapının değiştirilip, yeni düzenlemeler yapması ve yeni dengeyi kurması için öğrenciye destek olunur.

49 YAPILANDIRMACI ÖĞRETİMİN TEMEL İLKELERİ
4. Bilginin uygulanması: Bilginin öğrenciler tarafından uygulanmasına yardım edilmelidir. Bu, öğrencilerin önceki bilgi yapılarına uygun etkinlikler hazırlanarak sağlanabilir. 5. Bilginin farkında olunması: Kişinin bir bilgiyi kullanarak  bir problemi çözmesi ile kendisini o problemin çözümüne götüren stratejinin ne olduğunu fark etmesi ayrı ayrı şeylerdir.Bu sebeple öğretmen, öğrencilerin sahip oldukları bilginin farkında olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlemelidir. Bu etkinlikler daha çok öğrencilerin geriye dönüp ne yaptıklarını gözden geçirmelerine imkan veren etkinlikler olmalıdır.

50 YAPILANDIRMACI EĞİTİMDE;
ÖĞRETMENİN ROLÜ?

51 YAPILANDIRMACI EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN ROLÜ?
Yapılandırmacı öğretmen; açık fikirli, çağdaş, kendini yenileyebilen, bireysel farklılıkları dikkate alan, uygun öğrenme yaşantılarını sağlayan ve öğrenenlerle birlikte öğrenen olmalıdır. Yapılandırmacı öğretmen; öğrencilerin uygun etkinlikler yapmasına yardımcı olmalı, öğrencileri işbirliğine teşvik etmeli, öğrencilerin sürekli iletişim içerisinde olmalarını cesaretlendirmelidir.

52 YAPILANDIRMACI EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN ROLÜ?
Yapılandırmacı öğretmen; öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almalı, her öğrencinin kendi kararını kendisinin vermesine yardımcı olmalıdır. Yapılandırmacı öğretmen; düşündürücü sorular sorarak öğrencileri araştırmaya ve problem çözmeye teşvik etmelidir.

53 YAPILANDIRMACI EĞİTİMDE;
ÖĞRENCİNİN ROLÜ?

54 YAPILANDIRICI EĞİTİMDE ÖĞRENCİNİN ROLÜ?
Yapılandırmacı öğrenme, öğrencinin kendi yetenekleri, güdüleri, tutumu ve tecrübelerinden edindikleri ile oluşan bir karar verme sürecidir. Birey öğrenme sürecinde seçici, yapıcı ve etkindir. Öğrenmenin kontrolü bireydedir. Öğrenmeye öğretmenle birlikte yön verir. Bu yön verme sürecinde öğrencinin geçmiş yaşantıları, bakış açısı, hazır bulunuşluk düzeyi etkilidir. Öğrenci öğrenme sürecinde etkili olabilmek için eleştirel ve yapıcı sorular sorar, diğer öğrencilerle ve öğretmeniyle etkileşim ve iletişim içinde bulunur. Yapılandırmacılık sürecinde öğrenci öğrenmeyi kendisine sunulan şekliyle değil de, zihninde yapılandırdığı biçimi ile gerçekleştirir. Yapılandırmacılıkta öğrenci; meraklı, girişimci ve sabırlı olmalıdır.

55 DÖRT AŞAMALI MODEL Öğrencilerin daha önceki deneyimlerinden ve ön bilgilerinden yararlanarak yeni karşılaştıkları durumlara anlam verebileceklerini ve onları özümleyebileceklerini savunan yapılandırmacı öğrenme kuramı fen bilimleri (fizik, kimya) eğitiminde dört aşamalı bir model yardımıyla sınıf ortamında kullanılabileceği önerilmektedir (Ayas, 1995). 1. Birinci aşama : Bu aşamada öncelikle öğrencilerin dikkatini konuya çekebilmek için bir tanıtım yapılır. Ayrıca, öğrencilerin ön bilgileri ve bu bilgiler içerisindeki alternatif (yanlış veya bilimsel gerçeklere ters düşen) fikirleri ortaya çıkarılır. Eğer müfredatın bir kılavuzu yok ise, bu aşama verilmek istenen konunun işleneceği zamandan birkaç hafta önce sınıf tartışması veya yazılı testler yardımıyla yapılmalıdır. Böylece öğretmen dersini sınıfın düzeyine göre hazırlama fırsatı elde etmiş olur.

56 DÖRT AŞAMALI MODEL 2. İkinci veya odaklama aşaması : Öğretilmesi istenen kavramla ilgili deneyimler, bu aşamada öğrenciye kazandırılır. Çok değişik stratejilerin (sınıf tartışması, yeni araç-gereçlerle deneyim kazanma, film izleme, v.b.) kullanılabildiği bu aşamada öğretmenin rolü, öğrencileri motive edici yaklaşımlar kullanma ve sorduğu sorularla onları düşünmeye ve yorumlamaya sevk etmektir. 3. Üçüncü veya mücadele aşaması : Öğrencilerin düşüncelerini sorguladığı karşılaştırdığı ve değiştirdiği aşamadır. Bu aşamada verilmek istenen kavram öğretmen tarafından çok değişik yöntem ve kaynaklar kullanılarak verilir. Bu, öğrencilerin seviyesi de dikkate alınarak uygun bir dil ve açıklıkla yapılır.

57 DÖRT AŞAMALI MODEL 4. Dördüncü veya uygulama aşaması : Yeni kazanılan bilginin başka durumlara öğrenciler tarafından uygulanması aşamasıdır. Bu, problem çözme, konu hakkında kompozisyon yazma, günlük hayattaki olaylarla bağlantı kurma v.b. faaliyetlerden yararlanılarak yapılabilir. Bu aşama, öğrencilere dersin başı ile sonu arasında kendi bilgi yapılarında meydana gelen değişiklikleri gözden geçirme fırsatı verilerek öğretmen tarafından sonlandırılır. Bu aşamanın en önemli özelliği yeni kavramların pekiştirilmesini amaçlamasıdır.

58 5E MODELİ Yapılandırmacı öğrenme kuramının öğretim sürecinde uygulanmasına yönelik en kullanışlı modellerden birisi de 5E modelidir. Bu model, BSCS (Biological Science Curriculum Study)’nin öncü isimlerinden Roger Bybee tarafından geliştirilmiş ve bu projeye yönelik uygulamalarda kullanılmıştır. Bu kurama uygun olarak geliştirilip uygulanmış bazı programların varlığı bilinmektedir. Örneğin; İngiltere’deki CLISP (Öğrencilerin Fen Derslerini Öğrenmesi Projesi) ve Yeni Zelanda’daki LISP (Fen Derslerini Öğrenmesi Projesi) gibi iki büyük proje geliştirilip uygulanmıştır (Osborne & Wittrock, 1983; Hand & Treagust, 1991).

59 5E MODELİ

60 5E MODELİ Girme (enter/engage) aşaması
Yeni fikirleri öğrenmeye başlamadan önce, insanların eski fikirlerinin farkında olmaları gerekir. Bu nedenle öğretmenin ilk eylemi öğrencilerin konu hakkında bildiklerini tanımlamalarına yardımcı olmaktır. Öğrenci karşılaştığı bir sorunu veya gözlediği bir olayı anlamak için eğlendirici ve merak uyandırıcı bir girişle derse başlar. Bu aşamada öğrencilere olayın nedeni hakkında sorular sorulur. Bu basamakta anlatma, tanımlar verme, kavramları açıklama ya da öğrencilere göreceklerini ve öğreneceklerini söyleme söz konusu değildir. Burada önemli olan doğru cevabı bulmaları değil, değişik fikirler ileri sürmelerini, soru sormalarını teşvik etmektir.

61 5E MODELİ Keşfetme (explore) aşaması:
Öğrenciler birlikte çalışarak, deneyler yaparak, öğretmenin yönlendirebileceği bilgisayar, video ya da kütüphane ortamında çalışarak sorunu çözmek için veya olayı açıklamak için düşünceler üretirler. Bu düşünceler öğretmenin süzgecinden geçtikten sonra olayı çözümlemek için beceriler ve çözüm yollarına dönüştürülür. Bu aşama en fazla oranda öğrenci faaliyetini içeren aşamadır.

62 5E MODELİ Açıklama (explain) aşaması:
Öğrenciler çoğu zaman öğretmenin yardımı olmadan yeni düşünme yolları bulmayı başarmakta güçlük çekerler. Öğretmenin öğrencilerin yetersiz olan eski düşüncelerini daha doğru olan yenileriyle değiştirmelerine yardımcı olduğu bu basamak modelin en öğretmen merkezli evresi olup, bu evrede öğretmen düz anlatım yöntemini kullanabileceği gibi, film ya da video, bir gösteri ya da öğrencilerin yaptıklarını tanımlamalarını ve sonuçları açıklamalarını teşvik edici bir etkinlik gibi daha ilginç yollara da başvurulabilir. Öğretmen formal olarak tanımları ve bilimsel açıklamaları yapar. Mümkün olan yerlerde, öğrencilerin deneyimlerini bir araya getirmelerinde, sonuçlarını açıklamalarında ve yeni kavramlar oluşturmalarında onlara temel bilgi düzeyinde açıklamalarda bulunarak yardımcı olur.

63 5E MODELİ Derinleşme (elaborate) aşaması:
İncelenmeye başlanan konuya yeni bilgiler elde edildikten sonra yeniden dönülmesi gerekir. Öğrenciler birlikte ulaşmış oldukları bilgileri veya problem çözme yaklaşımını yeni olaylara ve problemlere uygularlar. Bu yolla zihinlerinde daha önce var olmayan yeni kavramları öğrenmiş olurlar. Öğretmen, yeni bilgileri ilgili olgulara uygulamalarında öğrencilerden daha çok doğruluk ve sorumluluk ister. Öğrenciler, formal terimleri ve tanımları kullanmaları ve yeni durumlarda anlayışlarını sergilemeleri yönünde teşvik edilir.

64 5E MODELİ Değerlendirme (Evaluate) aşaması:
Bu dönem, öğrencilerden anlayışlarını sergilemelerinin beklendiği ya da düşünme tarzlarını ya da davranışlarını değiştirdikleri evredir. Çoğu zaman, öğretmen problem çözerken öğrencileri izler ve onlara açık uçlu sorular sorar. Bu aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişmelerini değerlendirdikleri evredir. Böylelikle bu son aşamada yeni edindikleri bilgilerini ve becerilerini değerlendirerek bir sonuca ulaşırlar. Öğrenciler ve öğretmen süreç içinde yeni anlayışlara ulaşmada gelişmeyi kontrol etmeye çalıştıkça değerlendirme tekrar tekrar yapılacaktır.

65 5. Öğrenme-Öğretme Stratejileri

66 ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİLERİ
ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1. Tekrar Stratejileri Basit ezber İleri ezber 2. Anlamlandırma Stratejileri Basit İleri 3. Örgütleme Stratejileri 4. Anlamayı izleme 5. Duyuşsal Strateji Sunuş yoluyla Öğretim Stratejisi Buluş yoluyla Öğretim Stratejisi Araştırma –Soruşturma (İnceleme) yoluyla Öğretim Stratejisi

67 ÖĞRENME VE ÖĞRETME Öğretme sürecinin temel bileşenleri “öğrenme” ve “öğretme” dir. Süreç, öğrenen açısından ele alındığında “öğrenme” ve davranış değişikliği sağlamak amacıyla yönlendirme yapan kişi açısından ele alındığında ise “öğretme” olarak değerlendirilir. “Öğrenme”, yaşantı ürünü olarak oluşan davranış değişikliği yada potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişikliklerdir. “Öğretme”, öğrenme sürecinin yönlendirilmesidir. Bilinçli, amaçlı olarak yürütülen bir etkinliktir.

68 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Öğrenme durumunda öğrenen, öğrenme stratejileri, öğrenilen (öğrenme malzemeleri), öğreten ve öğrenme ortamı öğeleri yer alır. Öğrenmeyi etkileme açısından öğreten ve öğrenme ortamının doğrudan etkili olmadığı, ancak diğer öğeleri etkileyecek dolaylı bir etkiye sahip oldukları görülmektedir.

69 ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÖĞRENEN ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÖĞRENME MALZEMESİ Türe özgü oluş Olgunlaşma (yaş-zeka) Genel uyarılmışlık düzeyi Eski bilgilerin aktarılması Güdü Dikkat Konunun yapısı Ayrılan zaman Öğrenmenin etkinliği Geri bildirim Telaffuz edilebilirlik Algısal ayırt Çağrışım Kavram

70 ÖĞRENME STRATEJİLERİ Öğrenme stratejisi, öğrenenin öğrenme sırasında gerçekleştirebileceği ve kodlama sürecini etkilemesi umulan davranış ve düşüncelerdir. Öğrenmeyi kolaylaştıran davranış ve düşüncelerdir. Öğrenme stratejisi, ilgi ve becerilerinin edinimini kolaylaştırmak için, özel bir öğrenme durumunda birey tarafından kullanılan zihinsel taktiklerin tamamıdır.

71 1. Tekrar Stratejileri Verilen bir metin yada belirli ifadeleri tekrar etme, yazılı verilen bir metindeki konu cümlelerini, detaylı olarak tanımlama, okuma, bir cümle ile başka bir cümleyi bir araya getirme gibi süreçleri kapsar. Tekrar stratejisine dayalı olarak metni yada öğrenme görevini sesli olarak tekrar etme, kopyalama, metinde geçen ifadeleriyle seçilmiş notlar alma, önemli yerlerin altını çizme etkinlik yada taktikleri uygulanmaktadır.

72 Tekrar Stratejisi Etkinlikleri
Bazı uygulamalar Kullanım Durumları Avantaj / Dezavantaj 1. Bir metin yada öğrenme görevini sesli olarak tekrarlamak Kısa sürede öğrenilmesi gereken yada ezber yapılması gereken durumlarda Kısa süreli gösterilecek performanslarda başarı sağlar 2. Metin ile ilgili notlar çıkarmak Sınav öncesi hazırlıklarda Ezbere dayalı bir öğrenmeyi getirir 3. Önemli görülen yerlerin altını çizmek Kısa zamanda akılda tutulması gereken bilgi akışında Karmaşık öğrenme görevlerinde yetersiz kalır 4. Cümleleri aynen sesli yada sessiz tekrar etmek Derste alınan kısa notların tekrar ve hızlı kazanımında 5. Paragraf kenarlarına kısa notlar düşmek

73 2. Anlamlandırma Stratejileri
Öğrencilerin yeni bilgiler ile ön bilgilerini ilişkilendirmeleri temeline dayalıdır. Bu stratejiyi kullanan öğrenci, yeni gelen bilgiyi eski bilgiler ile karşılaştırıp, zaten kendisinde var olan bilgi şemasına yerleştirmeye çalışır. Gelen bilgiler olduğu gibi değil, değişikliğe uğratılarak uzun süreli bellekte kodlanır. Yeni gelen bilgiler ile eski bilgiler ilişkilendirilmeye çalışıldığı için anlamlı öğrenmeye neden olur. Bir metne çalışırken zihinsel imgelerden yararlanma, yeni bilgi ve uyarıcıları daha önceden öğrenilmiş olanlarla ilişkilendirme, yorumlama, metni kendi cümleleri ile özetleme, materyal üzerinde yorumlayarak not alma gibi özellikler sayılabilir.

74 Anlamlandırma Stratejisi Etkinlikleri
Bazı uygulamalar Kullanım Durumları Avantaj / Dezavantaj 1. Bir metne çalışırken zihinsel imgelerden yararlanma Eski bilgiler ile yeni bilgileri bütünleştirme Bilgilerin kısa süreli bellekten, uzun süreli belleğe geçişinde kolaylaştırıcıdır 2. Yeni bilgiler ile ön bilgileri ilişkilendirme, özet çıkarma, not alma, benzetimler kurma Yeni bilgileri zihinsel süreçlerden geçirerek beyne kaydetme Ön bilgilerin hatırlanmasını gerektirir. 10 yaş üstü öğrenciler daha kolaylıkla kullanabilirler

75 3. Örgütleme Stratejileri
Öğrencilerin yeni materyali anlamlandırma düzeyini yükseltici stratejilerdir. Öğrenilecek materyali yeniden yapılandırarak ve organize ederek anlamlandırılmasını sağlar. Önemli noktaları, anahtar kelimeleri, belli kavramları not alma, özetleme, uzamsal temsilciler oluşturma; öğrencinin bilgiyi kendine göre yeniden organize ettiği öğrenme stratejileridir.

76 Örgütleme Stratejisi Etkinlikleri
Bazı uygulamalar Kullanım Durumları Avantaj / Dezavantaj 1. Kavram haritaları, kavram kartları, bilgi haritaları, matris ve akış şemaları oluşturma Karmaşık görünen bilgileri düzenlemede Bilgilerin zihne kaydedilmesine bir düzenlemenin yapılmasını sağlar 2. Belli kavramları, anahtar sözcükleri not alma, özetleme ve uzamsal temsilciler oluşturma Bir metnin analiz edilmesi gereken durumlarda (ana fikir, yardımcı fikir ve ilişkileri belirlemede) Zamanı çok daha iyi kullanmayı ve hareket kolaylığı getirir. Üst düzey düşünme becerilerini kullanmayı gerektirir

77 4. Anlamayı İzleme Stratejileri
Öğrencinin herhangi bir öğrenme etkinliği için öğrenme amaçları oluşturmasını, amaçlarına ulaşma düzeyini değerlendirmesini, bu amaçlara ulaşmada kullanacağı stratejileri belirlemesini kapsar. Bu stratejiyi uygulayan bir öğrenci sık sık öğrenme düzeyini, uyguladığı öğrenme stratejisinin ne denli işe yaradığını sorgular, dönüte göre stratejiyi uygulamaya devam eder.

78 Anlamayı İzleme Stratejisi Etkinlikleri
Bazı uygulamalar Kullanım Durumları Avantaj / Dezavantaj 1. Herhangi bir öğrenme etkinliğinde amaçları ve stratejileri belirleme Öğrenilecek konuyu gözden geçirmek gerektiğinde Çalışma performansının belli bir düzen içinde ilerlemesini sağlar 2. Yapılacak çalışmaya yön verme, sergilenen performansı kontrol etme Çalışmada kat edilecek mesafeyi görmede ve uygun olan öğrenme stratejisini belirlemede Üst düzey öğrenme yeteneği gerektirir.

79 5. Duyuşsal Stratejiler Öğrenmede güdüsel ve duygusal engelleri kaldırmaya yardım eden stratejilerdir. Öğrenciyi en üst düzeyde öğrenmeye ulaştıracak olan güdülenmeyi sağlayabilmek için öğrencinin dikkat, uygunluk, güven, doyum koşullarının karşılanması gerekmektedir.

80 Duyuşsal Stratejisi Etkinlikleri
Bazı uygulamalar Kullanım Durumları Avantaj / Dezavantaj Çeşitli rahatlama teknikleri kullanmak (motive olma, kendi kendine olumlu konuşma..) Aşırı kaygının, stresin yada korkunun olduğu ve uzun soluklu çalışmalar yapılacak durumlarda Aşırı kaygı, stres durumlarında rahatlama sağlar. Kendine olan güveni arttırarak motivasyonu yükseltir 2. Öğrenme amaçlarını gözden geçirme, amaçlara odaklanma, dikkati bir yöne toplayabilme, kaygı yada korkunun yoğun olduğu dönemler Belli öğrenme görevlerinde ihtiyaç duyulacak ruhsal destek ve fizyolojiyi çalışma performansına eşitlenmek gerektiğinde Tüm öğrenme görevlerinde etkili olarak kullanılabilir. Aşırı ruhsal kaymaları engelleyebilir.

81 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Eğitim öğretim ortamında etkili öğrenmeyi sağlamak için öğretmenler tarafından kullanılacak öğretme stratejileri; Sunuş Yoluyla Öğrenme Buluş yoluyla öğrenme Araştırma-inceleme yoluyla öğrenme 81

82 Öğretim stratejilerini belirlemede en önemli ölçüt, ulaşılacak hedefin düzeyidir.
Belirlenen öğretim stratejisi hedefe ulaşmada kullanılacak yöntem ve tekniği kapsar.

83 Hedef-strateji-yöntem-teknik ilişkisi
(Bilişsel alan) strateji yöntem teknik Bilgi Sunuş Anlatma Gösteri Soru-cevap Kavrama Buluş Tartışma Örnek olay Beyin fırtınası Uygulama Analiz Sentez değerlendirme Araştırma-inceleme Problem çözme Drama Rol oynama

84 Sunuş Yoluyla Öğretim: bilişsel kurama dayalı olarak Ausubel tarafından geliştirilmiştir. Ona göre öğrenci bilgileri hazır alır ve bu yüzden bilgi öğretmen tarafından hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Okulda daha çok düzenlenmiş ve sıralanmış bilginin aktarılmasında, kavram, ilke ve genellemelerin açıklanmasında kullanılır. Bu stratejide anlamlı öğrenmeyi sağlamak önemlidir. Bu amaçla eski ve yeni bilgiler arasında ilişkiler kurulmalı ve içerik Tümdengelim ilkesine göre düzenlenmelidir. Öğretmen etkinliklerin merkezindedir. 84

85 Konunun düzenlenmesi ve organizesi yapılarak sınırlanır.
Temel özelliği; Konunun düzenlenmesi ve organizesi yapılarak sınırlanır. yoğun etkileşim; öğrencinin görüş ve tepkileri alınır. bol örneklendirme: tüm duyu organlarına hitap edilmeli, resim, şema… genelden özele/tümdengelim: sunuda genelde konunun genel çerçevesi sunulur ve giderek ayrıntılanır. Anlamlı öğrenme: konular arasında ilişkiler kurulur. kavram ve ilkeler, araç-gereç ve materyaller kullanılarak açıklanır.

86 Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin kullanıldığı durumlar
Ön öğrenmelerin ve bilişsel şemaların yeterli olmadığı Hedeflerin bilgi düzeyinde olduğu Grubun kalabalık olduğu Aktarılan içeriğin sınırlı ve belirli olduğu Kavram ve genellemelerin açıklanması gereken durumlarda Zamanın kısa ve sınırlı olduğu durumlarda Derslerin özellikle giriş ve sonuç (özetleme)bölümlerinde sunuş yolu kullanılır

87 Temel özellikleri Öğretmen merkezli
Öğretmen aktif öğrenci pasif dinleyici Bilgiler bütünden parçaya genelden özele doğru bir sıra izler (tümdengelim) Sunulan kavramlar bol örneklerle desteklenmeli Öğrencinin etkin katılımını sağlamak için öğretmen öğrenci etkileşimi yoğun olmalı Kavram ve soyut konuların kullanımında etkilidir. Anlamlı öğrenme gerçekleştirilmeli

88 Sunuş yolu kullanıyorsanız?
-dikkat çekme -Hedefleri bildirme ve benimsetme -ön öğrenmelerin hatırlanmasını sağlama -uyarıcıları sunma -öğrenme rehberi sağlama -davranışı ortaya çıkarma -dönüt sağlama -performansı değerlendirme -kalıcılığı sağlama ve transfer etme 88

89 Avantajları Hedeflere ulaşmada zamandan tasarruf sağlar
Bilgi düzeyindeki hedeflere ulaşma, soyut kavram ve ilkelerin açıklanmasın da en etkili yol Sözlü anlatım becerilerini geliştirir Öğrenci grubunun kalabalık olduğu ve öğretime ayrılan süre sınırlı ise en ekonomik stratejidir.

90 Sınırlılıkları Ezbere dayalı yüzeysel öğrenmeler gerçekleşir
Dikkat dağıtıcı, sıkıcı ve tekdüze bir öğretim süreci ortaya çıkabilir. Öğrenciler tam anlamı ile aktif değildir. Yaratıcılığı ve bağımsız düşünceyi sınırlandırır. Üst düzey hedeflerin (analiz-sentez-değerlendirme) gerçekleşmesinde etkili değil

91 Etkililiğini arttırmak için…..
İçerik anlamlı ve düzenli bir şekilde organize edilmeli Dersin işlenmesi sadece anlatım yöntemine dayanmamalı Öğretmen ve öğrenci iletişimi üst düzeye çıkarılmalı Öğrencilerin dikkatini derse çekecek yöntemler kullanılmalı (soru-cevap) Öğretim ilkelerine dikkat edilerek uygulanmalı Ders araç-gereç ve materyal açısından zenginleştirilmeli Ses tonu, jest ve mimiklerle iletişim becerileri üst düzeyde kullanılmalı

92 Buluş yoluyla öğretim stratejisi
Bruner tarafından geliştirilmiştir. öğrenci merkezli bir stratejidir. Birey bilgiyi merakına dayalı olarak kendi kendine keşfederek öğrenir. Öğretmenlerin rehberliğinde, öğrenciler tarafından konuyla ilgili örneklerin açıklanmasını, karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini; özelliklerin, ilişkilerin ve ilkelerin vurgulamasını ve benzer etkinliklerle yeni örnekler geliştirmesini içeren öğretim sürecidir.

93 Öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilere öncelikle belli yaşantılar kazandırılmakta sonra öğrenciler bu yaşantıların üzerinde düşünerek duruma açıklık getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları istenir. Örneklerle başlayan süreç, öğrencilerin ilke ve genellemelere ile son bulur. Öğretmenin rolü önceden hazırlanış bilgiyi öğrenciye sunmaktan çok öğrenciye kendi kendine öğrenebileceği ortamı oluşturmaktır.

94 Bu stratejide verilen örneklerden yola çıkılarak öğrenci genellemelere kendisi ulaşır. Adımlar şu şekildedir. -öğretmenin örnekleri sunması -öğrencilerin örnekleri tanımlamaları -öğretmenin ek örnekler vermesi -öğrencilerin ek örnekleri tanımlamaları -öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları sunması -öğrencilerin farklı örnekleri karşılaştırmaları -Öğretmenlerin öğrencilerin fark ettikleri ilişkileri vurgulamaları -öğrencilerin ortaya çıkan ilişkileri, özellikleri açıklamaları -öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi Öğrenci tanımlara ilke ve genellemelere ulaşır.

95 Buluş yoluyla öğretim stratejisinin kullanıldığı durumlar
Kavrama ve daha üst düzey hedeflerin gerçekleşmesinde İlke ve genellemelere öğrencinin ulaşmak istendiği durumlarda Derslerin geliştirme boyutunda kullanılır.

96 Buluş yoluyla öğretimin temel özellikleri
Öğrenci merkezlidir. Öğrenci aktif ve katılımcıdır Tartışma, örnek olay, ve deney gibi yöntem teknikler kullanılır Örnekler önemli yer tutar. Öğrenciler ortaya konmuş bir doğruyu yeniden keşfeder Öğretmen yönlendirici sorular ile öğrencinin keşfetmesini bilgiye kendinin ulaşmasını sağlar Öğrenci, sezgisel, merak, keşif duyguları gibi içsel pekiştireçlerle öğrenmesi gerçekleşir.

97 Avantajları Merak duygusunu uyandırır ve güdülenmişlik düzeyini yükseltir. Öğrenci aktif olduğundan derinlemesine ve kalıcı öğrenme gerçekleşir Bireysel öğretim olanağı sağlar Problem çözme becerisini geliştirir Bağımsız öğrenme becerisini geliştirir Öğrencilerin ilgi ve dikkatleri üst düzeydir. Öğrenme süreci zevkli ve eğlencelidir.

98 Sınırlılıkları Uzun zaman gerektirir Kalabalık öğrenci gruplarında etkisi zayıflar Bireysel farklılıklar süreci olumsuz etkiler Araç-gereçlere ulaşmak zor olabilir. Bazı ders yada konuların öğretiminde etkisi zayıflar Maliyeti yüksektir

99 Dikkat edilmesi gereken hususlar
Merak ve keşif duygularının sürekliliği sağlanmalıdır Merak oluşturmak için belli düzeyde belirsizlik yaratılabilir önceden hazırlamalıdır. Öğretmen kullanacağı örnek ve örnek olmayan durumları hazır bulundurulması gerekmektedir.

100 Araştırma - inceleme yoluyla öğretim
John Dewey tarafından ileri sürülmüştür. Öğrencilerin araştırma-inceleme yoluyla öğrenmelerine dayanır. Öğrenciye uygun, gerçek hayatla ilişkili problemler üzerinde, problem çözmenin adımlarının kullanılması ile gerçekleşir. Merkezde öğrenci vardır ve öğretmen rehberdir. Uygulama ve üst düzey hedefler için uygundur.

101 Araştırma inceleme yoluyla öğretimin aşamaları
Problemin farkına varılması Problemin tanımlanması Problemle ilgili verilerin toplanması Problem ile ilgili hipotezlerin kurulması Çözüm yollarının uygulanması Çözümün ortaya konması

102 Stratejinin kullanıldığı durumlar
Uygulama ve daha üst düzey hedeflerin gerçekleşmesinde Öğrencinin araştırma-inceleme yaparak hedefe ulaşması gereken durumlarda kullanılır.

103 Stratejinin temel özellikler
Öğrenci problemin çözümünde problem çözme basamaklarını uygulayarak sürece aktif katılır Öğretmen yol gösterici, yönlendirici ve rehber konumundadır Strateji kullanılırken problem çözme adımları kullanılır Tümdengelim ve tümevarım süreçleri birlikte kullanılır En uygun yöntem problem çözmedir.

104 Avantajları Problem çözme becerilerini geliştirir Bağımsız düşünme ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirir Problem çözmenin adımlarını gerçek yaşamda problem çözmede kullanır

105 Sınırlılıkları Uzun zaman alır Sınıf dışı çalışmalar gerektirir Araştırmanın sınırları iyi çizilmezse hedeflerden sapabilir Her konunun öğretiminde kullanılmaz Önkoşul öğrenmelerin eksik olduğu durumlarda kullanılmaz.

106 Süreçte dikkat edilmesi gereken durumlar
Önkoşul olan bilgi ve kavrama düzeyindeki hedeflerin gerçekleşmesi gerekir Araştırma problemi hedefler ve öğrenci özelliklerine uygun olmalıdır.

107 Sorular 1. Belirlenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için izlenen genel yol olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kuram Model Strateji Yöntem Teknik

108 Sorular 2. Bir Öğretmen öğretmenler odasındaki sohbette “Daha önceden ortaya konmuş bir bilgiyi öğrenciler tekrar keşfetsin diye uğraşmak bence zaman kaybı, bu durumda bence konu güzelce organize edilip öğretmen tarafından açıklanmalıdır1 diyerek öğretim sürecine ilişkin görüşünü belirtiyor. Bu öğretmen ağırlıklı olarak hangi öğretim stratejisini kullanmaktadır? Araştırma-inceleme Buluş yoluyla Problem çözme Beyin fırtınası Sunuş yoluyla

109 Sorular 3. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin öğretim sürecinde kullanacağı öğretim stratejisini belirlemede dikkate alması gereken bir özellik DEĞİLDİR? Öğrenci sayısı Stratejinin maliyeti Öğretimin süresi Okulun sosyal çevresi İçeriğin yapısı

110 Sorular 4. Kazanımlar öğretim sürecinde işe koşulacak stratejilerin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken temel noktalardan biridir. Buna göre hedef düzeyi açısından en üst düzeyden alt düzeye doğru doğru sıralama hangisidir? Sunuş-Araştırma-Buluş Araştırma-Buluş-Sunuş Buluş-Sunuş-Araştırma Sunuş-Buluş-Araştırma Araştırma-Sunuş-Buluş

111 Sorular 5. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin aşağıdaki durumların hangisinde etkili olması BEKLENMEZ? Kalabalık gruplara ders verildiğinde Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmada Zamanın sınırlı olduğu durumlarda Bilgi düzeyindeki hedeflere ulaşmada Dersin giriş bölümlerinde ve özetlemede

112 Sorular 6. Öğretmen dersini
Öğretmenin örnek vermesi Öğrencilerin örneği tanımlaması Öğretmenin ek örnekler sunması Öğrencilerin örnekleri ilişkilendirmesi ve tanımlaması Öğrencilerin ilke ve genellemelere ulaşması Adımlarını kullanarak işlemesi, hangi öğretim stratejisini kullandığını gösterir? Araştırma-İnceleme Buluş yolu Sunuş yolu Problem çözme Tartışma

113 Sorular 7. Öğrenilen bir bilginin kolay biçimde uzun süreli bellekten geri getirilmesi için bellek destekleyici ipuçları kullanılması oldukça etkili bir stratejidir. Buna göre hangisi bu ipuçlarından biri OLAMAZ? Not tutma Kelimelerin baş harflerini kullanma Hikaye türetme İlişkilendirme Anahtar kelime kullanma

114 Sorular 8. Bir öğrenci sadece son akşam çalışarak sınava girmiş ve en yüksek notu almıştır. Aynı öğrenci aynı dersten bir hafta sonra yapılan habersiz sınavdan en düşün notlardan birini almıştır. Bunun nedeni ne olabilir? Aralıklı çalıştığı için unutma gerçekleşmiştir. Genel uyarılmışlık hali düşük olduğu için bildiği halde yapamamıştır. Toplu çalışma yaptığı için kısa sürede unutma gerçekleşmiştir. Öğrenme stili habersiz sınavlara uygun değildir. Toplu çalışmayı az yaptığı için başarısız olmuştur.

115 Sorular 9. Öğrenci Cumhurbaşkanlarının isimlerini sırasıyla öğrenememiştir. Babası da “Gel birlikte bir hikaye türetelim ve hikayede Cumhurbaşkanlarının adı sırasıyla yer alsın, sen de daha kolay öğrenirsin” demiştir. Bu taktik aşağıdakilerden hangisinin işlevidir? Örgütleme Anlamlandırma Kavram haritası Yakınlık Geri bildirim


"Özel Öğretim Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları