Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mide Kanseri MİDE KANSERİ Mide mukozasından gelişen malign tümörlere mide kanseri denir. Adenokarsinom (%95) Yassı hücreli karsinom, karsinoid tümör, adenoakantoma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mide Kanseri MİDE KANSERİ Mide mukozasından gelişen malign tümörlere mide kanseri denir. Adenokarsinom (%95) Yassı hücreli karsinom, karsinoid tümör, adenoakantoma."— Sunum transkripti:

1 Mide Kanseri MİDE KANSERİ Mide mukozasından gelişen malign tümörlere mide kanseri denir. Adenokarsinom (%95) Yassı hücreli karsinom, karsinoid tümör, adenoakantoma destek dokularından kaynaklanan leiomyosarkom, fibrosarkom ve malign mide lenfoması (%5)

2 Mide kanserinden ilk olarak bir kitapta bahseden İbn’i Sina’dır. İlk olarak 28 Ocak 1881 de Alman Cerrah Theodore Billroth mide kanserini rezeke edip Gastroduodenostomi yapmıştır. Mide Kanseri

3 Epidemioloji En sık Japon toplumunda 100000 de 100 oranında görülmektedir. Erkeklerde 1/1.5 oranında daha fazla görülür. En sık görüldüğü yaş 60-70 yaşlardır. Mide Kanseri

4 Mide kanseri yönünden mide anatomisi Mide kanseri yönünden mide horizontal düzlemde 3 eşit parçaya ayrılır. Kardia (Üst), Korpus ( Orta), Antrum (Alt). Mide Kanseri

5 Proksimal mide kanseri: Günümüzde daha sık rastlandır. Mide kanserlerinin %35-%50 si bu bölgede yerleşmektedir. Erken belirtilerinin olmaması tanıda gecikmelere yol açmaktadır. En sık rastlanan belirti. Disfajidir. Ağrı ve kanama nadirdir. Bu bölgenin kanserleri özofagusa infiltre olabilir. Mediasten lenf bezlerine invaze olabilir. En kötü prognoza sahiptir. Mide Kanseri

6 Mide adeno kanserlerinin % 15-30 unu oluştururler. Klinik belirti ve bulgular genellikle tümör büyük hacimlere ulaşıp lenf nodüllerine metastaz yaptıktan sonra ortaya çıkar. Prognozu proksimal mide kanserleri gibi kötüdür. Mide orta bölge kanserleri Mide Kanseri

7 Alt bölge kanserleri (antral kanser) Mide kanserinin %35 ini oluşturur. Çevre faktörlerinin ve diyetin rol oynadığı sanılmaktadır. Günümüzde görülme oranı azalmaktadır. Mide boşalma güçlüğü, epigastrik ağrı, anemi, ve zayıflama erken bulgularıdır. Duodenumda 1 cm lik kısım hariç infiltrasyon yapmazlar. Prognoz diğer mide kanserlerin göre daha iyidir. Mide Kanseri

8 Mide kanserinin etyolojisi kesin bilinmemektedir. A-Genetik Aktarım: Bazı veriler mide kanserinin kalıtım yoluyla aktarılabileceğini göstermektedir. A grubu kana sahip insanlarda görülme insidansı yüksektir. Etyoloji ve Patogenez Mide Kanseri

9 B-Irk ve Coğrafi Bölge: Japonya,Şili, Finlandiya gibi bazı ülkelerde daha fazla görülmektedir. Ancak bu ülkelerden başka yere göç edenlerde insidans azalmaktadır. Bu sadece ırk özelliğinden değil o bölgenin çevresel faktörlerinin de etkili olduğunu göstermektedir. Beslenme, meslek, de önemlidir. Etyoloji ve Patogenez Mide Kanseri

10 C-Diyet ve Sosyoekonomik Durum: Yeterli protein ve yağ alamayan, tuzlu balık ve et yiyen, karbonhidrattan zengin diyet alan ve içme sularında nitrit olan toplumlarda mide kanseri daha fazla görülmektedir. Buna karşı yeterli beslenen A ve C vitamini bol alan toplumlarda daha az görülmektedir. Kömür ve lastik işinde çalışanlarda daha fazla görülmektedir. Etyoloji ve Patogenez Mide Kanseri

11 E- Prekanseröz Hastalıklar: -Mide Polipleri -Atrofik Gastrit: -Uzun Süre H2 reseptörlerin bloke edici ajanlar -Helikobacter pilori enfeksiyonları:. -Mide ülseri: Etyoloji ve Patogenez Mide Kanseri

12 D- İmmun Durum: İmmunitesi herhangi nir nedenle baskılanan hastalarda ve AİDS lilerde mide kanseri daha fazla görülmektedir. Etyoloji ve Patogenez Mide Kanseri

13 Mide Kanserinin Patolojisi Mide malign tümörlerinin %95i adenokarsinomlardır. Geri kalan %5 ise destek dokudan gelişen sarkomlar, lenfomalar ve karsinoid tümörlerdir. Mide kanserleri Makroskopik olarak Bormann sınıflamıştır Mide Kanseri

14 Bormann sınıflaması 1-Tek polipoid kanserler 2- Kenarları kalkık, kesin sınırlı ülsere kanserler 3- Kenarları mide duvarına infiltre ülsere kanserler 4- Diffüz infiltrasyonu olan kanserler 5-Bu tariflerin hiç birine sokulamayan kanserler. Mide Kanseri

15 Mide Kanserinin Mikroskopik Sınıflaması A: Sık görülen mide kanserleri 1 Papiller mide kanseri 2 Tübüler mide kanseri İyi diferansiye tübüler adenokarsinom Orta diferansiye tübüler adenokarsinom Kötü diferansiye tübüler adenokarsinom 3 Kötü diferansiye adenokarsinom 4 Müsinöz adenokarsinom Taşlı yüzük hücreli adenokardsinom B: Nadir görülen mide karsinomu 1 Adenosquamoz karsinoma 2Squamosel karsinoma 3Karsinoid karsinom 4 Andiferansiye karsinom 5Diğerleri Mide Kanseri

16 Louren sınıflaması: İntestinal Tip:Bu tip mide kanserlerin gatrik atrofi veya intestinal metaplazi gibi midedeki prekanseröz bilgelerden kaynaklanırlar. Yaşlılar ve erkeklerde sık görülür. Mide kanserini epidemik olduğu bölgelerde sıktır. Etyolojide çevre faktörleri önemlidir. Prognozları daha iyidir. Diffüz Tip:Bilinen prakanseröz lezyonlardan gelişmez. Genç ve kadınlara sıktır. Mide kanserinin endemik olduğu bölgelerde fazladır. Etyolojide genetik faktörler önemlidir. Tümör hücreleri arasında bağlantı yoktur. Daha indiferansiyedirler. Hızla yayılıp erken metaztaz yaparlar. Pronozları kötüdür. Mide Kanseri

17 Mide kanserini yayılma yolları Mide kanseri mide mukozasındaki bez hücreleri veya müsinöz hücrelerden başlar Yayılım1-Lokal invazyon: Horizontal yayılım (LİNİTİS PLASTİKA) Transvers yayılım Mide kanserini yayılma yolları Mide kanseri mide mukozasındaki bez hücreleri veya müsinöz hücrelerden başlar Yayılım1-Lokal invazyon: Horizontal yayılım (LİNİTİS PLASTİKA) Transvers yayılım 2- Lenfatik yol (Sol supraklavicular, Wirchow ve sol aksiller lenf nodüllerine İrish) 3-Hematojen yol 4-Peritoneal ekilim yolu (KRUKENBERG TÜMÖRÜ) (BLUMMER REKTAL RAF BULGUSU) Mide Kanseri

18 Mide perigastrik lenf nodülleri grupları (N1) Sağ perikardiyal1 Sol perikardiyal2 Küçük kurvatur3 Büyük Kurvatur4 Suprapiorik5 Subpiorik6 Epigastrik lenf nodülleri(N2) A.gastrika sinistra7 A.hepatika kommunis8 Trunkus çöliakus9 Dalak hilusu10 A.splenika11 Epigastrik lenf nodülleri(N3) Hepatoduodenal12 Retropankreatit13 Mezenter kökü14 A.kolika media15 Periaortik16 Alt torasik paraözofageal 110 Diafragmatik114 Mide Kanseri

19 Mide Kanserinde Tanı Belirti ve bulgular İlerlemiş mide kanserindeki semptomlar iki grupta ele alınabilir. Birinci grup semptomlar kilo kaybı iştahsızlık ve halsizlik gibi genel ilerlemiş kanser semptomlarıdır. Diğer bir grup semptom ise lokal hastalıkla ilgili olup epigatrik ağrı dispeptik şikayetler yutma güçlüğü kusma ve üst GİS kanama belirtilerinden oluşur. Bu belitilerin bazıları özlellikle lokalizasyonla ilgili olup kardia kanserlerinde daha çok yutma güçlüğü, antrum kanserlerinde kusma oldukça tipiktir. Bazan hastalık metastazaların yaptığı komplikasyonlara bağlı semptomlarla da belirebilir. Mide Kanseri

20 Tıkanma sarılığı, İntestinal obstrüksiyon semptomları İntestinal obstrüksiyon semptomları Perforasyona bağlı akut karın. Perforasyona bağlı akut karın. Mide kanserinde klinik bulguların ortaya çıkması genellikle ilerlemiş hastalığı ve tedavi şansının çok azaldığını gösterir. Lokal ilerlemiş tümörde epigastrik kitle en sık rastlanan bulgudur. Yaygın lenf nodülü metastazları (Wirshow, İrish ve Mary Joseph) peritonela metastazda asit ve abdominal kitle rektal muayenede Bulummer bulgusu, karaciğer metastzında hepatomegali ileri belirlerdir. Mide Kanserinde Tanı Belirti ve bulgular Mide Kanseri

21 Mide Kanserinde Tanı Laboratuvar Anemi dışında dikkat çekici bir anormallik yoktur. Yaygın karaciğer metastazlarında SGOT ve SGPT yükselmeleri görülebilir. Gaitada gizli kan bulunması oldukça sıktır. Serum CEA, Ca19-9, ve Ca72-4 değerlerinin ilerlemiş mide kanserlilerin %50sinden fazlasında yüksektir Bu markerlerin önemi tedavi öncesi yüksek değerler bulunması hastalarda tedavi sonrası takiplerde yol gösterici olmaktadır. Mide Kanseri

22 Çift kontraslı baryum grafisi Gastroskopi tanıda önemlidir. Gastroskopi sırasında biyopsi alınması kanser tanısını koydurur. USG, ve BT tanı konulmuş hastalarda hastalığın yaygınlığını ve metastasları tesbitte önemlidir. Son yıllarda yapılmaya başlanan Endoskopik USG ile tümörün mide duvar invazyon derecesi ve yakın organ infiltrasyonları daha doğrulukla yapılabilmektedir. Mide Kanserinde Tanı Görüntüleme Yöntemleri Mide Kanseri

23 Dikkatli bir fizik muayene Çift kontrast radyolojik yöntemle üst GİS in incelenmesi Endoskopi sitoloji ve ya biyopsi ile tanını kesinleştirilmesi Evrelendirme işlemleri (CT ve USG primer tanıda yeri olmadığı gibi evrelendirme için kaçınılmazdır.) Mide Kanserinde Tanı Mide kanserinde şüphe edilen hastalarda uygulanan tanı stratejisi Mide Kanseri

24 Mide kanserinin en sık karıştırıldığı hastalık peptik ülser hastalığıdır. İkisinde de epigastrik ağrının bulunması bu hastalıkların karıştırılmasına neden olmaktadır. Midenin mailgn lezyonlarnın %95 ini oluşturan adeno kanserlerden farklı olarak lenfoma ve leimyosarkom submukozal yerleşimli olduklarından biyopsi ile kesin tanı zorluk gösterebilir. Daha derin biyopsi,iler gerekebilir. Benign polipler hipertrofik gastrit erozyonlar leiomyom karsinoid tümörler ve peptik ülser skarları ayırıcı tanında zorluklar çıkarabilecek diğer gastrik patolojilerdir. Mide Kanseri Ayırıcı Tanı

25 Evrelendirme Klinik evrelendirme : Ameliyat öncesi bulgu ve tetkiklerle yapılan evrelendirmedir. Bu evrelendirme ile yapılacak primer tedavi yöntemi belirlenir. Patolojik evrelendir: Ameliyattan sonra yapılır Bu da hastanın sonraki tedavi ve prognozunu belirlemeye yöneliktir. Mide kanseri için TNM sistemi ile patolojik evrelendirme yapılmaktadır. Mide kanseri evrelendirilmesinde önemli diğer bilgiler ise Tümörün gradesi(G), Postgastrektomi rezidüel tümör bilgisi (R), Hastanın performans durumu (H) dur. Mide Kanseri

26 Tedavi Cerrahi tedavi Primer tedavi halen cerrahi rezeksiyondur. Hastalığın evresi ile ilgili olmak üzere radyoterapi veya kemoterapi de tedaviye eklenenilmektedir. Cerrahi tedavide amaç geride makroskopik ve mikroskopik tümör artığı bırakmamaktır. Günümüzde en sık uygulanan mide kanseri ameliyatları Radikal subtotal ve ya total gastrektomidir. Mide rzeksiyonu yaparken distalden 2 cm proksimalden ise enaz 4-5 cm normal doku da çıkartılmalıdır. Mide Kanseri

27 Radikal gastrektomide mideyle birlikte çıkarılması gereken dokular şunlardır. Omentum majus Tutulması muhtemel lenf nodülü grubundan bir kademe daha ileri lenf nodüllerini içine alan regional lenf nodülleri Bursa omentalisin arka duvarını oluşturan ve transvers kolon ile pankreası örten periton (Seroza tututlumu olan hastalarda Direkt invazyon var ise ve uygun lenf nodu diseksiyonuna engel teşkil ediyorsa dalak Çevre organ invazyonu şüphesi varsa o organın invaze olmuş bölümü (transvers kolon, pankreas, karaciğer) Mide Kanseri

28 POSTOP BAKIM Total veya subtotal gastrektomi geçirmiş hastalarda en önemli risk anostomoz sızdırmaları ve buna bağlı sepsistir. Sızdırma tehlikesi özofagojeunostomi ve duodenum güdüğünde en fazladır. Subtotal gastrektominin nutrisyonel ve metabolik sekelleri minimal olup total gastrektomi sonrası ciddi nutrisyonel ve metabolik problemler görülmektedir. Bunlar arasında hipoproteinemi, kaşeksi, megaloblastik anemi sayılabilir. Paryetal hücrelerden salgılanan intrinsik faktör yokluğunda absorbsiyonu bozulan B12 vitamininin aylık injeksiyonları uzun dönemde ortaya çıkacak olan anemi problemini çözebilir. Mide Kanseri

29 Subtotal gastrektomiden sonra rekonstrüksiyon yöntemleri Gastroduodenostomi (Billroth I) Gastrojejunostomi (Billroth II) şeklinde yapılabilir. Birincisinde lokal nükslerde stenoz tehlikesi ikincisinde ise alkalen reflü en ciddi problenmlerş oluşturmaktdır. Total gastrektomi sonraki rekonsrüksiyon yöntemleri Roux en Y ve Omega tipi özofagojejunostomidir. Mide Kanseri

30 Kemoterpi 1. Lokal ilerlemiş hastalıkta cerrahi tedavinin başarı şansını artırmak amacıyla neoadjuvan kemoterepi 2. Cerrahi tedavi görmüş nüks riski fazla olan hastalarda adjuvan kemoterpi 3. Yaygın hastalıkta palyatif amaçlı kemoterpi Radyoterpi Lokal olarak ilerlemiş veya nüks mide kanserlerinin tedavisinde genellikle kemoterpi ile kombine olarak radyoterapinin etkinliği gösterilmiştir. Mide Kanseri

31 Prognoz Prognozu tayin eden en önemli faktör tümörün evresidir. Lenf nodu tutulumuda en önemli kötü prognostik faktördür. Yayılmış mide kanserinde herhangi bir tedavi yapılmadığında ortalama 3-9 ay arasında sağ kalım süresi değişmektedir. Yalnızca mukozada sınırlı lezyonlarda 5 yıllık sağkalım %95 civarındadır. Submokozal invazyon görülenlerde ise bu oran %85 civarındadır. Mide Kanseri


"Mide Kanseri MİDE KANSERİ Mide mukozasından gelişen malign tümörlere mide kanseri denir. Adenokarsinom (%95) Yassı hücreli karsinom, karsinoid tümör, adenoakantoma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları