Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇERÇEVE ANLAŞMA İ HALELER İ UYGULAMA YÖNETMEL İĞİ ANTALYA-N İ SAN 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇERÇEVE ANLAŞMA İ HALELER İ UYGULAMA YÖNETMEL İĞİ ANTALYA-N İ SAN 2009."— Sunum transkripti:

1 ÇERÇEVE ANLAŞMA İ HALELER İ UYGULAMA YÖNETMEL İĞİ ANTALYA-N İ SAN 2009

2 KAPSAM 4734 sayılı Kamu İ hale Kanunu kapsamındaki idarelerin tamamı çerçeve anlaşma ihalesi yapabilecektir. Daha önce sadece sa ğ lık hizmeti sunan idareler sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal veya hizmet teminine için çerçeve sözleşme yapabiliyorlardı.

3 KAPSAM 4734 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre çerçeve anlaşma ihaleleri açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulü yapabilmesi hüküm altına alınmış olmasına karşın Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre çerçeve anlaşma ihaleleri açık ihale usulü ile yapılacaktır.

4 KAPSAM Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Yönetmelikte sınırlı olarak belirlenmiştir.

5 Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Mal Alımları Her türlü tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, her türlü ortez ve protez, büro malzemesi, tıbbi cihazlar, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, akaryakıt, her türlü katı yakıt,

6 Çerçeve anlaşma kapsamında yapılabilecek Mal alımları her türlü gıda maddesi, her türlü temizlik sarf malzemesi, muhtelif tip ray, muhtelif tip beton ve ahşap travers, her türlü boya malzemesi, tekstil ve giyim malzemeleri, taşıma araçlarının ve iş makinelerinin yedek parçaları,

7 Çerçeve anlaşma kapsamında yapılabilecek Mal alımları agrega ve balast, kilitli parke, bordür, karo ve her türlü kum, çakıl ve çimento, oy sandı ğ ı,,seçim torbası, seçimlerde kullanılacak paravan, filigranlı oy pusulası ka ğ ıdı ve filigranlı oy zarfı ka ğ ıdı,

8 Çerçeve anlaşma kapsamında yapılabilecek hizmet alımları Taşıma araçlarının ve makinelerin mutat bakım ve onarım hizmetleri, oy pusulası basım hizmetleri, sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri, kalibrasyon hizmetleri, piyasa denetim ve gözetim hizmetleri.

9 Çerçeve anlaşma yapılabilecek yapım işleri Bina bakım ve onarım işleri, karayolu mutat bakım ve onarım işleri, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi bakım ve onarım işleri, enerji nakil hatları bakım ve onarım işleri, doğalgaz ve petrol boru hatları bakım ve onarım işleri

10 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz. Çerçeve anlaşma en az üç istekli ile yapılabilecektir. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının herhangi bir nedenle üçün altına inmesi halinde çerçeve anlaşma sona erecektir. (Ör: ölüm, iflas, iki defa teklif vermeme vs) Çerçeve anlaşmaların süresi kırksekiz ayı geçemeyecektir.

11 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Münferit sözleşmenin ifası çerçeve anlaşma süresi içerisinde yapılmak zorundadır Çerçeve anlaşma ihalesine çıkılabilmesi için ödene ğ in bulunması şartı aranmaz. Ancak münferit sözleşme aşamasında ödene ğ in bulunması zorunludur İ dareye alım yapma yükümlülü ğ ü getirmez. İ dare di ğ er ihale usullerini kullanmak suretiyle de ihtiyacını temin edebilir

12 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Çerçeve anlaşma bakanlık veya il düzeyinde de yapılabilir. Bu durumda çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan her bir idare tarafından çerçeve anlaşma kapsamında ayrı münferit sözleşmeler yapılabilecektir. İ dari şartnamede çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan idareler belirtilecektir.

13 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Çerçeve anlaşmanın bakanlık veya il düzeyinde yapıldı ğ ı durumlarda, münferit sözleşmenin imzalanmasına ve uygulanmasına ilişkin hususlar münferit alımı gerçekleştirecek idare tarafından belirlenecek ve muayene ve kabul komisyonu da aynı idare tarafından oluşturulacaktır.

14 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale komisyonu tarafından yapılan de ğ erlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle listeye alınacaktır. Listeye alınacak istekli sayısı şartnamede belirtilecektir.

15 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Kısmi teklife açık çerçeve anlaşma ihalelerinde her bir kısma ilişkin imzalanan çerçeve anlaşma ayrı bir çerçeve anlaşma olarak kabul edilecektir. Çerçeve anlaşma imzalanabilmesi için her bir kısım için çerçeve anlaşma imzalayacak en az üç isteklinin bulunması şarttır. Bu sayının üçün altına düştü ğ ü durumlarda çerçeve anlaşma imzalanmayarak bu kısma ilişkin çerçeve anlaşma ihalesi iptal edilecektir.

16 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Konsorsiyumlar çerçeve anlaşma ihalelerine teklif veremezler. Münferit sözleşme aşamasında teklif edilen birim fiyat teklif bedeli çerçeve anlaşmada yazılı birim fiyat teklif bedelini aşamaz.

17 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar İ stekliler yeterliklerinin devam etti ğ ini on iki ayda bir belgelendireceklerdir. Oniki ayda bir istenecek olan belgeler ve yeterlik kriterleri idari şartnamede belirtilecektir. İ ş deneyimini gösteren belgeler tekrar istenemez. Di ğ er belgelerin istenilmesi idarenin takdirindedir

18 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Çerçeve anlaşmada isteklilerin belgelerini sunaca ğ ı ay belirtilecektir. İ stekliler bu ay içinde belgelerini sunacaktır. Yeterli ğ i devam etmeyenler ile çerçeve anlaşma kapsamında teklif vermeye davet edildi ğ i halde iki kez teklif vermeyen veya iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilecektir

19 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Çerçeve anlaşmanın bakanlık veya il düzeyinde yapıldı ğ ı durumlarda, teklif vermeye davet edildi ğ i halde teklif vermeyen istekliler, münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından çerçeve anlaşma ihalesini yapan idareye bildirilecektir.

20 Yaklaşık Maliyet Çerçeve anlaşma ihalelerinin yaklaşık maliyeti ihalenin konusunun mal veya hizmet alımı ya da yapım işi olmasına göre ilgili Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere göre belirlenecektir. Yaklaşık maliyet, alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarının tamamı üzerinden hesaplanır.

21 Yaklaşık Maliyet Münferit sözleşme aşamasında ise yaklaşık maliyet, ihtiyaç miktarı göz önüne alınarak hesaplanır. Bu hesaplama çerçeve anlaşma yapılması aşamasında tespit edilen bedel üzerinden yapılabilir. Bu bedelin güncellenmesine ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere göre güncelleme yapılacaktır

22 İ hale Dokümanının İ çeri ğ i İ hale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, standart formlar, mal ve hizmet alımlarında teknik şartname, yapım işlerinde işin projesini de kapsayan teknik şartname, çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme tasarısı ile gerekli di ğ er belge ve bilgiler bulunur.

23 İ hale Dokümanının İ çeri ğ i İ hale dokümanı, münferit sözleşme tasarısı hariç, ilk ilan tarihine kadar kesinleştirilir. Münferit sözleşme tasarısı ise münferit sözleşme için teklif vermeye davet aşamasında kesinleştirilir ve teklif vermeye davet yazısının ekinde isteklilere gönderilir.

24 İ hale Onayının Alınması İ hale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, standart formlar, çerçeve anlaşma tasarısı, münferit sözleşme tasarısı ve di ğ er doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur. İ hale ilanı yayımlanmadan önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır.

25 İhale Komisyonu İ hale yetkilisi ihale ilk ilanını izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İ hale komisyonu en az beş kişiden oluşur Üyelerden en az 2’si ihale konusu işin uzmanı olacaktır Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur Asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir

26 İhale Komisyonu Çerçeve anlaşma ihalesini yapmak amacıyla kurulan ihale komisyonunun görevi çerçeve anlaşmanın imzalanması ile sona erecektir. Çerçeve anlaşma imzalanan isteklilerin on iki ayda bir yeterliklerinin devam ettiğine dair belgelerin değerlendirilmesi, aynı komisyonun yeniden görevlendirilmesiyle yapılabileceği gibi, yeni bir ihale komisyonu kurularak da yapılabilecektir.

27 İ hale Komisyonu Münferit sözleşme yapmak için verilen teklifler idarece, tek sayıda olmak üzere en az 3 kişiden oluşturulacak bir ihale komisyonu tarafından de ğ erlendirilir. İ şin uzmanı olma şartı aranmaz. Her bir münferit sözleşme yapmak için komisyon kurulabilece ğ i gibi, aynı komisyon birden fazla münferit sözleşme yapmak için de görevlendirilebilir.

28 Yeterli ğ in belirlenmesinde uyulacak ilkeler İ hale konusu alımın/işin niteli ğ ine göre, ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde düzenlenen yeterlik de ğ erlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik de ğ erlendirmesinde aranan kriterlerin, ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur.

29 İ stenecek Belgeler Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterli ğ e ilişkin kriterler ve belgeler ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde öngörülen esaslara uygun olarak belirlenecektir. Çerçeve anlaşma aşamasında geçici teminat ve kesin teminat istenilmemektedir. Kesin teminat münferit sözleşme aşamasında istenilmektedir Mal alımlarında alımın garanti süresi öngörülmeyen mal alımı olması ve bir defada teslim edilmesi halinde kesin teminat alınmayabilir

30 İ stenecek Belgeler Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin altında olan çerçeve anlaşma ihalelerinde, isteklinin ekonomik ve mali durumunu gösteren belgelerden bankalardan temin edilecek belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler ve mesleki ve teknik yeterli ğ ini gösteren belgelerden iş deneyimini gösteren belgeler ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde belirlenen oranlara göre istenilir.

31 İ stenecek Belgeler Bu belgeler için ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde öngörülen oranlar; yaklaşık maliyeti eşik de ğ ere eşit ve eşik de ğ erin iki katına kadar olan ihalelerde 4/5’i oranında, Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin iki katına eşit ve eşik de ğ erin üç katına kadar olan ihalelerde 3/5’i oranında, Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin üç katına eşit ve eşik de ğ erin dört katına kadar olan ihalelerde 2/5’i oranında, Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin dört katına eşit ve eşik de ğ erin beş katına kadar olan ihalelerde 1/5’i oranında, Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin beş katına eşit ve üzerinde olan ihalelerde ise 1/10’u oranında belirlenir.

32 Örnek 1 Mal alımlarında iş deneyim belgesi teklif edilen bedelin % 10’undan az ve % 40’ından fazla olmamak üzere idarece belirlenmektedir Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin iki katına kadar olan mal alımına ilişkin çerçeve anlaşma ihalesinde iş deneyim belgesi oranı belirlenirken %10 ve %40 ın 4/5 i esas alınacaktır Bu durumda idare iş deneyim belgesini teklif edilen bedelin %8 den az ve %36 dan fazla olmamak üzere belirleyecektir

33 Örnek 2 Hizmet alımlarında toplam cironun teklif edilen bedelin %25 den az olmaması gerekmektedir Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin üç katına eşit ve eşik de ğ erin dört katına kadar olan hizmet alımına ilişkin çerçeve anlaşma ihalesinde toplam ciro oranı %25 in 2/5 i oranında belirlenecektir Bu durumda isteklilerin toplam cirosunun teklif ettikleri bedelin % 10 undan az olmaması gerekecektir Not: Çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak olan hizmet alımlarında bu oranlar belirlenirken hizmet alımlarına ilişkin uygulama yönetmeli ğ inde yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek olan işler için öngörülen oranlar esas alınmayacaktır

34 Yeterli ğ in belirlenmesinde uyulacak ilkeler Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, istekliler her kısım/kalem için ayrı teklif vermek zorundadır. Birden fazla kısma/kaleme teklif veren isteklilerin yeterlik de ğ erlendirilmesi teklif verilen her bir kısım/kalem itibarıyla yapılacaktır

35 İ ş deneyiminin gösteren belgeler İ ş deneyim belgeleri, ilgili Uygulama Yönetmeli ğ indeki hükümlere uygun olarak çerçeve anlaşma kapsamında yapılan her bir münferit sözleşme için ayrı ayrı düzenlenecektir.

36 Teminatlara İ lişkin Hususlar Çerçeve anlaşma aşamasında geçici teminat ve kesin teminat istenilmemektedir. Kesin teminat münferit sözleşme aşamasında istenilmektedir.

37 Listenin oluşturulması Listeye alınacak istekliler sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlen ecektir Tekliflerin eşit olması nedeniyle listeye alınacak istekli sayısının ihale dokümanında öngörülen sayıyı aşması halinde, aynı teklifi veren isteklilerin tamamı listeye alınacaktır İ hale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, listeye alınan isteklilerin tamamının ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadı ğ ını Kurumdan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır

38 Aşırı düşük teklifler Çerçeve anlaşma aşamasında aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanması ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecektir Münferit sözleşme aşamasında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacaktır.

39 Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması Çerçeve anlaşma ihalesinde yerli istekliler/yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmaması durumunda, münferit sözleşme aşamasında da fiyat avantajı uygulaması yapılmayacaktır Çerçeve anlaşma ihalesinde yerli istekliler/yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması durumunda ise münferit sözleşme aşamasında da fiyat avantajı uygulaması yapılması zorunludur.

40 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Münferit alım için listede yer alan istekliler teklif vermeye davet edilir. Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu mal veya hizmetin veya yapım işinin miktarı, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geçerlilik süresi ve itirazen şikayet başvuru bedeli belirtilir. Bu davete ilişkin standart form bulunmaktadır.

41 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Teklif vermeye davet yazısı, son teklif verme tarihinden en az üç gün öncesinde ulaşacak şekilde isteklilere bildirilir. Münferit aşamaya ilişkin tip davet şartnamesi bulunmamaktadır.

42 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmeden sözleşme imzalanamayacaktır. Ayrıca münferit sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadı ğ ına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılması da zorunludur

43 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçtikten, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandı ğ ı tarihi izleyen günden itibaren iki gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaya davet edilir.

44 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Münferit sözleşmeye davet yazısında; isteklinin davet yazısının tebli ğ ini izleyen üç iş günü içinde son teklif verme tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadı ğ ını gösteren belgeler ile kesin teminatı ve di ğ er yasal yükümlüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

45 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Mücbir sebep halleri dışında, münferit sözleşmeye davet edilen istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunlulu ğ a uyulmaması halinde istekli hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilerek kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilecektir.

46 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar İ hale üzerinde bırakılan istekli tarafından süresi içinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek sözleşmenin imzalanmaması veya isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı oldu ğ unun anlaşılması durumunda, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, A) listede yer alan di ğ er istekliler sırayla sözleşme imzalamaya davet edilebilir. B) listede yer alan di ğ er istekliler yeniden teklif vermeye de davet edilebilir.

47 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Münferit sözleşmenin imzalanaca ğ ı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadı ğ ının teyit edilmesi zorunludur. İ steklinin ihalelere katılmaktan yasaklı oldu ğ unun anlaşılması halinde münferit sözleşme imzalanmayarak kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

48 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Mücbir sebep halleri dışında, münferit sözleşmeye davet edilen istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunlulu ğ a uyulmaması halinde istekli hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilerek kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. Ancak, di ğ er yasal yükümlülükler yerine getirildi ğ i halde, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

49 Kurum payı Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda, münferit sözleşme bedelinin Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar münferit sözleşmeyi imzalamaya davet edilen istekli tarafından Kamu İ hale Kurumu hesabına yatırılacaktır. Çerçeve anlaşmalara ilişkin ihale kararlarından damga vergisi alınamamaktadır.

50 TEŞEKKÜRLER.


"ÇERÇEVE ANLAŞMA İ HALELER İ UYGULAMA YÖNETMEL İĞİ ANTALYA-N İ SAN 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları