Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu Sicilindeki Hataların Düzeltilmesi Alper KOCAOĞLU Tapu Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Uzmanı

3 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kadastro Çalışmalarından Kaynaklanan Hatalar Kadastro çalışmaları sonucu hak sahibi olmuş gerçek kişilerin adı, soyadı ve baba adı ile diğer kimlik bilgileri ve tüzel kişilerin ünvan ve diğer tanıtıcı bilgilerindeki hata ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

4 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kapsamı Kadastro, tapulama, orman kadastrosu, afet kadastrosu, yenileme vs. Kadastro ve tapulama mahkemesi kararları Tespit gibi tesciline karar verilmesi Farkı bir karar verilmesi Diğer mahkeme kararları

5 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınırı Düzeltme işlemi kadastro tespiti ile hak sahibi olan kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi amacını taşır. Sicilde kayıtlı kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığı düzeltmenin konusu değildir. Düzeltme yenilik doğurucu bir işlem değildir.

6 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yöntem  Kayda dayalı tespitlerde  Dayanağı belgeler incelenmeli,  Gerekli yazışmalar yapılmalı,

7 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yöntem  Senetsizden tespitlerde  Tutanaktaki kimlik bilgileri incelenmeli,  Edinme nedeni değerlendirilmeli,  Nüfus kayıt örneği incelenmeli  İlmühaber değerlendirilmeli  Gerekli yazışmalar yapılmalı

8 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yöntem  Senetsiz ve kayda dayalı tespitlerde daha sonra  Tanıklar dinlenmeli,  Tespit bilirkişileri dinlenmeli,  Zeminde inceleme yapılmalıdır.

9 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yöntem  Tapu müdürlüğü zeminde inceleme istemeden önce yazışmaları yapmış ve ilgili tarafından getirilen bütün belgeleri inceleyerek değerlendirmiş, tanık ve tespit bilirkişilerinin ifadelerini alarak yazılı hale getirmiş olmalıdır. Aksi halde zeminde inceleme yapılmaz.

10 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Düzeltmenin Mali Yönü  Tapu kütüğüne tescile tabi kimlik bilgilerinin düzeltilmesi için istem belgesi düzenlenir ve harç ve döner sermaye ücreti alınır.  492 S.K. 4 sayılı tarifenin m. 13/c ( 81,30 TL )  Döner sermaye ücreti

11 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeminde İnceleme Zeminde inceleme; tapu sicilinde kayıtlı kişi ile hak sahibi olduğu iddia edilen kişinin aynı kişi olduğunun tespit edilmesi amacıyla tapu müdürlüğüne yapılan başvuru sonrası, kadastro müdürlüğü/birimi personeli tarafından zemininde taşınmazın gösterilmesi, tanık ve bilirkişilerin ifadelerinin alınması, teknik rapor düzenlenmesi, inceleme komisyonu tarafından değerlendirilmesi, düzeltme kanaatine varılması halinde ilan edilmesi ve olası itirazların değerlendirilerek sonucunun tapu müdürlüğüne bildirilmesi aşamalarından oluşan işlemdir.

12 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstem ve Belgeler Zeminde İnceleme İstem Formu (2 nüsha) düzenlenir. Dayanak belgelerinin örnekleri ile diğer belgelerin asılları veya örnekleri eklenerek kadastro müdürlüğüne gönderilir. Kadastro müdürü/ birim sorumlusu zeminde incelemenin mümkün olan en kısa sürede bitirilmesinden sorumludur.

13 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstem ve Belgeler İlgilisince işin takip edilmemesi nedeniyle 30 gün içinde taşınmaza yönelik zeminde inceleme yapılamaz ise bütün belgeler tapu müdürlüğüne iade edilir.

14 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeminde İnceleme Ekibi Kadastro müdürlüğünden Teknik personel olan En az iki kişiden oluşur. Bölge veya tapu müdürlüğü personeli olamaz. Mühendis, kontrol mühendisi, kontrol memuru, teknisyen veya tekniker ünvanlarına sahip olmalıdır.

15 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Z.İ.E. nin Görevleri Taşınmazları zeminde gösterir ve tanıkları dinler. Zeminde inceleme tutanağını düzenler ve imzalatır. Kanaat belirten bir Teknik Rapor düzenler. Belgeleri ile birlikte verir.

16 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeminde İnceleme Tutanağı Her bir taşınmaz için ayrı düzenlenir. Tek nüsha düzenlenir. Elle veya bilgisayarla yazılır. Tanıkların ifadeleri yazılır. Tanıklara okutulup imza altına alınır. Kullanım durumu, üzerindeki yapılar vs. belirtilir.

17 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeminde İnceleme Tutanağı İlk boş satıra, başka bilgi ve tanıklığına başvurulacak kimse kalmadığı ve ifadelerin doğru ve eksiksiz olarak tutanağa geçirildiği yazılır.Sayfa numarası verildikten sonra ZİE ve hazırda bulunanlar tarafından imzalanır. Kazıntı veya silinti yapılamaz.

18 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Rapor Kanaat belirten bir rapor olmadır. Görüş ayrılığı varsa ekip üyeleri ayrı görüşlerini gerekçeleri ile birlikte belirtirler. Har taşınmaz için ayrı düzenlenmesi esas olsa da gerekli hallerde birleştirilebilir.

19 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnceleme Komisyonu Kadastro müdürü/amiri görevlendirir. Müdür/birim amiri başkanlık edebilir. En az üç kişiden oluşur. ZİE üyeleri komisyonda yer almaz. Üyelerin teknik personel olması zorunlu değildir.

20 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Komisyonun Görevleri Belgeleri inceleyerek varsa eksiklikleri zeminde inceleme ekibine tamamlatır. Eksiklik veya uygunsuzluk yoksa İnceleme Komisyonu Raporu düzenler. Bilgilendirme İlanına itirazları değerlendirir İnceleme Komisyonu Kararını düzenler.

21 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnceleme Komisyonu Raporu Rapor teknik raporun uygunluğuna ilişkindir. Oy çokluğu ile karar verilir. Ayrık kanaatler varsa kararı komisyon raporda verilir. Düzeltmeye dair karar verilmesi halinde bilgilendirme ilanı yapılır.

22 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgilendirme İlanı İKR ile uygun görülen teknik raporda düzeltmeye karar verilmiş ise kadastro müdürlüğü/birimi tarafından Bilgilendirme Duyuru Cetveli düzenlenir. Bilgilendirme Duyuru Cetveli 15 gün süre ile kadastro müd/birimi, tapu, muhtarlık, varsa belediyede asılır.

23 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İtirazlar ve Değerlendirmesi Bilgilendirme ilanı süresinde kadastro müd/birimine itiraz edilir. Belgeye dayandırılması zorunlu değildir. Hak iddiasında bulunmayanlar da itiraz edebilir ve itirazlar değerlendirilir. Kimlik bilgilerine dair olmayan itirazlar reddedilir.

24 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnceleme Komisyonu Kararı İlana itirazlar ilan süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde İnceleme Komisyonu tarafından İnceleme Komisyonu Kararı düzenlenir. İKK na itiraz edilemez. İtiraz edenlerle talep sahiplerine varılan kanaat yazılı olarak bildirilir.

25 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeminde İncelemenin Tapuda değerlendirilmesi Aksini haklı kılan bir sebebe dayanmadıkça tapu müdürlüğü personeli zeminde inceleme sonucunda varılan kanaate uyar. Talep karşılanamayacak ise bilgi verilir.

26 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mali Yönü 6083 SK 3 sayılı tarife 1.11 uyarınca 112TL ve ilave her taşınmaz için 50TL (yöresel katsayı ile) döner sermaye ücreti tapu müdürlüğünce alınır. Zeminde İnceleme İstek Formunda döner sermaye ücretinin alındığı belirtilir.

27 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşınmazın Yüzölçümü veya Niteliğinde Yazım Hatalarının Düzeltilmesi

28 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yöntemi Belgesine aykırı yazım hatasından ibaret olmalı Başka bir mevzuatın konusu olmamalı Onaylı Rapor ve tescil bildirimi düzenlenmeli Kütüğün beyanlar sütununda belirtme yapılmalı

29 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yöntemi İlgililerin muvafakatının sağlanması halinde tapu müdürlüğünde istem belgesi düzenlenerek işlem yapılmalı Aksi halde TST m.74/4 uyarınca dava açılmalı

30 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mali Yönü Tapu harcı ve döner sermaye ücretinden muaftır.

31 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAKBİS verilerinin düzeltilmesi (VERİ DÜZELTME)

32 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kapsamı TAKBİS verilerinin tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, aziller sicili ve yevmiye defterindeki tescile uygun hale getirilmesidir.

33 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yöntemi Tescil doğru olmasına rağmen TAKBİS kayıtları hatalı olması veya dayanak belgelerindeki bilgiler ile TAKBİS kayıtlarının örtüşmemesi halinde yapılır. İşlem müdür veya yetkili müdür yrd tarafından havale edilir.

34 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yöntemi Memur tarafından TAKBİS üzerinde hazırlanan işlem müdür veya yetkili müdür yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra sonuçlandırılır. Herhangi bir yazılı belge üretilmez. Kayıtlar TAKBİS üzerinde tutulur.

35 Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alper KOCAOĞLU 0 312 551 4280 IP (8312) 4280 alperkocaoglu@outlook.com.tr alperkocaoglutkgm@gmail.com akocaoglu@tkgm.gov.tr alperkocaoglu@outlook.com.tr alperkocaoglutkgm@gmail.com akocaoglu@tkgm.gov.tr


"Tapu Dairesi Başkanlığı Eylül 2014 – ANKARA Alper KOCAOĞLU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları