Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tapu Sicilindeki Hataların Düzeltilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tapu Sicilindeki Hataların Düzeltilmesi"— Sunum transkripti:

1

2 Tapu Sicilindeki Hataların Düzeltilmesi
Alper KOCAOĞLU Tapu Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Uzmanı

3 Kadastro Çalışmalarından Kaynaklanan Hatalar
Kadastro çalışmaları sonucu hak sahibi olmuş gerçek kişilerin adı, soyadı ve baba adı ile diğer kimlik bilgileri ve tüzel kişilerin ünvan ve diğer tanıtıcı bilgilerindeki hata ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

4 Kapsamı Kadastro, tapulama, orman kadastrosu, afet kadastrosu, yenileme vs. Kadastro ve tapulama mahkemesi kararları Tespit gibi tesciline karar verilmesi Farkı bir karar verilmesi Diğer mahkeme kararları

5 Sınırı Düzeltme işlemi kadastro tespiti ile hak sahibi olan kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi amacını taşır. Sicilde kayıtlı kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığı düzeltmenin konusu değildir. Düzeltme yenilik doğurucu bir işlem değildir.

6 Yöntem Kayda dayalı tespitlerde Dayanağı belgeler incelenmeli,
Gerekli yazışmalar yapılmalı,

7 Yöntem Senetsizden tespitlerde
Tutanaktaki kimlik bilgileri incelenmeli, Edinme nedeni değerlendirilmeli, Nüfus kayıt örneği incelenmeli İlmühaber değerlendirilmeli Gerekli yazışmalar yapılmalı

8 Yöntem Senetsiz ve kayda dayalı tespitlerde daha sonra
Tanıklar dinlenmeli, Tespit bilirkişileri dinlenmeli, Zeminde inceleme yapılmalıdır.

9 Yöntem Tapu müdürlüğü zeminde inceleme istemeden önce yazışmaları yapmış ve ilgili tarafından getirilen bütün belgeleri inceleyerek değerlendirmiş, tanık ve tespit bilirkişilerinin ifadelerini alarak yazılı hale getirmiş olmalıdır. Aksi halde zeminde inceleme yapılmaz.

10 Düzeltmenin Mali Yönü Tapu kütüğüne tescile tabi kimlik bilgilerinin düzeltilmesi için istem belgesi düzenlenir ve harç ve döner sermaye ücreti alınır. 492 S.K. 4 sayılı tarifenin m. 13/c ( 81,30 TL ) Döner sermaye ücreti

11 Zeminde İnceleme Zeminde inceleme; tapu sicilinde kayıtlı kişi ile hak sahibi olduğu iddia edilen kişinin aynı kişi olduğunun tespit edilmesi amacıyla tapu müdürlüğüne yapılan başvuru sonrası, kadastro müdürlüğü/birimi personeli tarafından zemininde taşınmazın gösterilmesi, tanık ve bilirkişilerin ifadelerinin alınması, teknik rapor düzenlenmesi, inceleme komisyonu tarafından değerlendirilmesi, düzeltme kanaatine varılması halinde ilan edilmesi ve olası itirazların değerlendirilerek sonucunun tapu müdürlüğüne bildirilmesi aşamalarından oluşan işlemdir.

12 İstem ve Belgeler Zeminde İnceleme İstem Formu (2 nüsha) düzenlenir. Dayanak belgelerinin örnekleri ile diğer belgelerin asılları veya örnekleri eklenerek kadastro müdürlüğüne gönderilir. Kadastro müdürü/ birim sorumlusu zeminde incelemenin mümkün olan en kısa sürede bitirilmesinden sorumludur.

13 İstem ve Belgeler İlgilisince işin takip edilmemesi nedeniyle 30 gün içinde taşınmaza yönelik zeminde inceleme yapılamaz ise bütün belgeler tapu müdürlüğüne iade edilir.

14 Zeminde İnceleme Ekibi
Kadastro müdürlüğünden Teknik personel olan En az iki kişiden oluşur. Bölge veya tapu müdürlüğü personeli olamaz. Mühendis, kontrol mühendisi, kontrol memuru, teknisyen veya tekniker ünvanlarına sahip olmalıdır.

15 Z.İ.E. nin Görevleri Taşınmazları zeminde gösterir ve tanıkları dinler. Zeminde inceleme tutanağını düzenler ve imzalatır. Kanaat belirten bir Teknik Rapor düzenler. Belgeleri ile birlikte verir.

16 Zeminde İnceleme Tutanağı
Her bir taşınmaz için ayrı düzenlenir. Tek nüsha düzenlenir. Elle veya bilgisayarla yazılır. Tanıkların ifadeleri yazılır. Tanıklara okutulup imza altına alınır. Kullanım durumu, üzerindeki yapılar vs. belirtilir.

17 Zeminde İnceleme Tutanağı
İlk boş satıra, başka bilgi ve tanıklığına başvurulacak kimse kalmadığı ve ifadelerin doğru ve eksiksiz olarak tutanağa geçirildiği yazılır.Sayfa numarası verildikten sonra ZİE ve hazırda bulunanlar tarafından imzalanır. Kazıntı veya silinti yapılamaz.

18 Teknik Rapor Kanaat belirten bir rapor olmadır. Görüş ayrılığı varsa ekip üyeleri ayrı görüşlerini gerekçeleri ile birlikte belirtirler. Har taşınmaz için ayrı düzenlenmesi esas olsa da gerekli hallerde birleştirilebilir.

19 İnceleme Komisyonu Kadastro müdürü/amiri görevlendirir. Müdür/birim amiri başkanlık edebilir. En az üç kişiden oluşur. ZİE üyeleri komisyonda yer almaz. Üyelerin teknik personel olması zorunlu değildir.

20 Komisyonun Görevleri Belgeleri inceleyerek varsa eksiklikleri zeminde inceleme ekibine tamamlatır. Eksiklik veya uygunsuzluk yoksa İnceleme Komisyonu Raporu düzenler. Bilgilendirme İlanına itirazları değerlendirir İnceleme Komisyonu Kararını düzenler.

21 İnceleme Komisyonu Raporu
Rapor teknik raporun uygunluğuna ilişkindir. Oy çokluğu ile karar verilir. Ayrık kanaatler varsa kararı komisyon raporda verilir. Düzeltmeye dair karar verilmesi halinde bilgilendirme ilanı yapılır.

22 Bilgilendirme İlanı İKR ile uygun görülen teknik raporda düzeltmeye karar verilmiş ise kadastro müdürlüğü/birimi tarafından Bilgilendirme Duyuru Cetveli düzenlenir. Bilgilendirme Duyuru Cetveli 15 gün süre ile kadastro müd/birimi, tapu, muhtarlık, varsa belediyede asılır.

23 İtirazlar ve Değerlendirmesi
Bilgilendirme ilanı süresinde kadastro müd/birimine itiraz edilir. Belgeye dayandırılması zorunlu değildir. Hak iddiasında bulunmayanlar da itiraz edebilir ve itirazlar değerlendirilir. Kimlik bilgilerine dair olmayan itirazlar reddedilir.

24 İnceleme Komisyonu Kararı
İlana itirazlar ilan süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde İnceleme Komisyonu tarafından İnceleme Komisyonu Kararı düzenlenir. İKK na itiraz edilemez. İtiraz edenlerle talep sahiplerine varılan kanaat yazılı olarak bildirilir.

25 Zeminde İncelemenin Tapuda değerlendirilmesi
Aksini haklı kılan bir sebebe dayanmadıkça tapu müdürlüğü personeli zeminde inceleme sonucunda varılan kanaate uyar. Talep karşılanamayacak ise bilgi verilir.

26 Mali Yönü 6083 SK 3 sayılı tarife 1.11 uyarınca 112TL ve ilave her taşınmaz için 50TL (yöresel katsayı ile) döner sermaye ücreti tapu müdürlüğünce alınır. Zeminde İnceleme İstek Formunda döner sermaye ücretinin alındığı belirtilir.

27 Taşınmazın Yüzölçümü veya Niteliğinde Yazım Hatalarının Düzeltilmesi

28 Yöntemi Belgesine aykırı yazım hatasından ibaret olmalı Başka bir mevzuatın konusu olmamalı Onaylı Rapor ve tescil bildirimi düzenlenmeli Kütüğün beyanlar sütununda belirtme yapılmalı

29 Yöntemi İlgililerin muvafakatının sağlanması halinde tapu müdürlüğünde istem belgesi düzenlenerek işlem yapılmalı Aksi halde TST m.74/4 uyarınca dava açılmalı

30 Mali Yönü Tapu harcı ve döner sermaye ücretinden muaftır.

31 TAKBİS verilerinin düzeltilmesi (VERİ DÜZELTME)

32 Kapsamı TAKBİS verilerinin tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, aziller sicili ve yevmiye defterindeki tescile uygun hale getirilmesidir.

33 Yöntemi Tescil doğru olmasına rağmen TAKBİS kayıtları hatalı olması veya dayanak belgelerindeki bilgiler ile TAKBİS kayıtlarının örtüşmemesi halinde yapılır. İşlem müdür veya yetkili müdür yrd tarafından havale edilir.

34 Yöntemi Memur tarafından TAKBİS üzerinde hazırlanan işlem müdür veya yetkili müdür yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra sonuçlandırılır. Herhangi bir yazılı belge üretilmez. Kayıtlar TAKBİS üzerinde tutulur.

35 Alper KOCAOĞLU IP (8312)


"Tapu Sicilindeki Hataların Düzeltilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları