Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKSTENDED AKCİĞER REZEKSİYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKSTENDED AKCİĞER REZEKSİYONLARI"— Sunum transkripti:

1 EKSTENDED AKCİĞER REZEKSİYONLARI
Prof.Dr.Mustafa Yüksel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi A.D

2 KHDAK KHDAK küratif tedavisi cerrahidir.
Tespit edildiğinde ancak %25’i opere edilebilir evrededir.

3 Ekstended akciğer rezeksiyonları
Tanım? Ne zaman? Kime?

4 Ekstended akciğer rezeksiyonları
Tanım: Standart akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu ile birlikte komşu doku veya yapıların da (perikard, trakea, büyük damarlar, göğüs duvarı, vertebralar gibi) rezeke edilmesidir.

5 Ne zaman ve Kime ?  Lokal ileri evre  N0 veya N1
Diğer pulmoner rezeksiyon operabilite kriterleri… Genel durum uygun Sürvi beklenen ?? (R0!!) Sınırlı solunum rezervi (pnömonektomi!)

6 Tek istasyon N2? Genç & sağlıklı hasta ekstansif rezeksiyon???

7

8 Post-radyoterapi dermatit

9 Göğüs duvarı KHDAK %5-8 (+) En güvenilir invazyon belirteci ???

10 Göğüs duvarı Hastanın şikayetleri… BT MR PET
(yetersiz) (kas tutulumu?) (uzak met?)  ALP: %34 yüksek (non-spesifik!)

11 Ameliyat amacı komplet rezeksiyon ve göğüs duvarı stabilitesini sağlamaktır.
*** Toraksa, tümörden uzak bir seviyeden girilmeli: invazyon yayılımı değerlendirme seeding engellenmesi protezin insizyon altında olmaması

12 Torasik inlet veya ön duvar tutulumlular hariç POSTEROLATERAL yaklaşım.
Tutulum olan kosta ile 1 üst ve alt kostaları ve interkostal kasları (3-5 cm yanlara)

13 EN-BLOC rezeksiyon yapılmalıdır:
hafif invazyonlarda: önce göğüs duvarı, sonra pulmoner… Masif invazyonlarda: önce parankime stapler ve göğüs duvarı, sonra anatomik rezeksiyon *** Frozen section inceleme ŞART!

14 3 kosta veya skapula altı rezeksiyonlarda protez gerekmez.
Anterolateral ve 3 kozmetik ve fonksiyonel stabilite sağlanmalı: Marlex meş veya Gore-Tex yama Metilmetakrilat-prolen sandviç greft Myokütanöz flepler

15 A.G. 61, E

16 Süperior Sulkus Tümörleri
Superior torasik inlet’i ilgilendiren tümörler Genellikle üst lobdan kaynaklanıp - parietal plevra - endotorasik fasya - vertebra – 1.kosta - brakiyal pleksus – interkostal sinirler - subklavyen – juguler – SVC

17 Klinik C8-T1-T2 basısı: kol-omuz ağrısı
Horner sendromu + elde güçsüzlük ve kas atrofisiPancoast-Tobias Sendromu Çok periferik olduklarından solunum yolu şikayetleri en son…

18 TANI PAAC BT İİAB PET MRI Nörolojik muayene – EMG
anjiyo/arteriyografi – Doppler USG

19 Tedavi STANDART YOK!! RT + cerrahi Küratif yüksek doz RT RT+CERRAHİ+RT (sandwich) RT+CERRAHİ&intraoperatif brakiterapi İnduksiyon KRT + CERRAHİ: (%92 komplet rezeksiyon) Vs. CERRAHİ+KRT

20 Kontrendikasyonlar Cerrahi olarak komplet rezeksiyon sağlanamayacaklar
Ekstra-torasik metastazı bulunanlar Konfirme N2 pozitifler Servikal trakea, özofagus ileri derece invazyonlular T1’den daha üst seviye brakiyal pleksus ve/veya spinal kanal tutulumlular amputasyon! İpsilateral tek istasyon N3 ???? (lokal-N1?)

21 Yaklaşım Standart / uzatılmış postrerolateral torakotomi
(Paulson insizyonu) Anterior - torasik inlet uzanımlılar anterior transservikal yaklaşım (Dartevelle insizyonu)

22 Torasikus longus ve frenik sinir korunmalı!
Vasküler rezeksiyon: uç uca anastomoz veya PTFE greft ile onarım Önce göğüs duvarı, ardından akciğer rezeksiyonu.

23 Vertebra için: lobektomi + posterior release ve enstrumantasyonen-blok rezeksiyon

24 A.G. 61, E lobektomi

25 Posterior release

26 En-blok spesimen: lobektomi + hemikorpektomi

27 Vertebral enstrumantasyon

28

29 5 yıllık sürvi: ~ %35 Mortalite: ~%5.5

30 SLEEVE REZEKSİYONLAR *** Uygun hasta seçimi *** 
Tecrübeli merkezlerde mortalite < %10

31 KARİNA REZEKSİYONLARI
Karinaya doğru uzanan (1cm’den yakın) üst lob tümörleri Ana bronşu tutan periferik tümörler Alt trakeaya uzananlar Karina veya karşı ana bronşun girişini tutan malignitelerde düşünülmelidir.

32

33 En önemli operabilite kriteri N2-N3 olmadığının gösterilmesidir: (MEDİASTİNOSKOPİ !!!)
Sleeve lobektomi olamayacağı düşünülüp pnömonektomi gibi hazırlanılmalıdır . (solunum rezervi, peroperatif iv sıvı dengesi vb)

34 Pulmoner ve kardiyak evalüasyon
Karina tutulumlarında anjiyografi (SVC?) Transözofajiyal EKO (özofagus-sol atrium?) Sigara BIRAKTIRILMASI… Enfeksiyon –varsa- tedavisi Steroid kullanımının kesilmesi

35 Preoperatif bronkoskopi ŞART!!! 
Tümör yaygınlık ve uzunluğu Geride kalan bronş ve trakeanın uygunluğu: konralateral bronş – trakea arası 4cm üzeri mesafeler gerilim için riskli…

36 Preoperatif mediastonoskopi ŞART!!
N2 – N3 (+) hastalara sleeve rezeksiyon düşünülmemelidir!!!

37 Teknik SAĞ  SAĞ Posterolateral torakotomi SOL  Median sternotomi?
SOL Posterolateral torakotomi??? (Sol arkus mobilizasyonu!) Trakeal marjin tümör pozitif sol pnömonektomi sebepli reoperasyon(2 hafta sonra) sternotomi veya SAĞ posterolateral torakotomi

38 Teknik Sol ana bronş mobilizasyonu zordur (aortik ark)
Lig.arteriosum divizyonu Pretrakeal fasya mediastinoskopi sırasında rahatlatılır (aynı seansta!!) Serbestleştirmeler: perikardiyal, laringeal, suprahyoid, hiler

39 Cerrahi I Azigos kesilir Bifurkasyon mobilizasyonu Alt trakea anterior serbestleştirme (lateral dolaşım korunur!) Özofagus ve hilus serbestleştirmesi Arter -ven kesilip AC+bronş asılır.

40 Cerrahi II Saha içi entübasyon kontrol edilir. Önce trakeal uç kesilir , sonra bronşiyal  margin frozen incelemesi!! 4cm?!! Subkarinal LN çıkartılır; aşırı diseksiyondan kaçınılır: lenfatik ve vasküler dolaşım…

41 Vasküler rezeksiyon planlandı ise
havayolu anastomozu öncesinde yapılmalıdır. SVC klemplenir: proxkavoatrial bileşke distal brakiosefalik bileşke  end-to-end veya PTFE (no 18-20)

42

43 Posterior duvar- kontinü
Anterior duvar- separe 4/0 PDS – vicryl Düğümler lümen dışına oturtulmalı Trakeaya 2.bir anastomoz yapılacak ise ilkinden en az 1cm mesafeye yapılmalı… (Barclay prosedürü)

44 Anastomoz hattı güçlendirmesi
Plevra Perikardiyal yağlı doku İnterkostal kas flebi Omentum

45 Postoperatif Erken postop ve taburcu öncesi FOB Erken ekstübasyon
Fizyoterapi Çene dikişi (en az 1 hafta) Erken “proflaktik” trakeostomi??

46 E,Y 62, E Sol üst ve alt lob wedge T2-T3 hemikorpektomi

47 TEŞEKKÜRLER


"EKSTENDED AKCİĞER REZEKSİYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları