Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUŞ: Misyon Farkında olan ve cevap verebilen bir yönetim yapısı içinde; çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini temel alan, bunu geliştiren ve hizmete.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUŞ: Misyon Farkında olan ve cevap verebilen bir yönetim yapısı içinde; çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini temel alan, bunu geliştiren ve hizmete."— Sunum transkripti:

1

2 SUNUŞ:

3 Misyon Farkında olan ve cevap verebilen bir yönetim yapısı içinde; çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini temel alan, bunu geliştiren ve hizmete dönüştüren bir anlayışla, iyi mali yönetim sistemleri ışığında, üniversitemizin danışma ve denetim hizmetlerini profesyonellik düzeyinde sunmak. Mali politika ve süreç uygulamalarında, şeffaflığın gerektirdiği her türlü adımları atan ve Kurumsal gelişim için insan kaynağını motive eden, hizmet kalitesini yükselten ve Kurum Performansını destekleyen bir birim olmak. Vizyon

4 Teşkilat Şeması Daire Başkanı Bütçe ve Performans Müdürlüğü Strateji Planlama Müdürlüğü Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü

5 İnsan Kaynakları

6 Fiziksel Durum

7 YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR  5018 Sayılı Kanun 60. Maddesi  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

8  İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.  İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.  Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.  Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.  İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.  Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.  Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR-1

9  İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.  İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.  İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.  Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.  Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.  Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR-2

10 SUNULAN HİZMETLER-1  Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu  Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu  Bütçenin hazırlanması  Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu  Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması  Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi  Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi  Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili  Ön malî kontrol işlemleri  Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması  Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi

11 SUNULAN HİZMETLER-2  Bütçe kesin hesabının hazırlanması  Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması  İdare faaliyet raporunun hazırlanması  Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması  Malî istatistiklerin hazırlanması  Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi  Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü  İç kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri

12 Daire Başkanlığımızca Yürütülen İş ve İşlemeler

13 Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu Performans programı çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman ilgili harcama birimlerinden toplanarak 5018 sayılı Kanun ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’te yer alan hususlar dikkate alınarak Üniversitemizin 2012 ve 2013 yılları Performans Programları oluşturulmuş ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmuştur.

14 Bütçenin Hazırlanması Üniversitemiz 2013 yılı bütçe tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınarak harcama birimleri bütçe teklifleri konsolide edilmiş ve Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir.

15 Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu Üniversitemiz 2013 yılı yatırım bütçe tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınarak harcama birimleri yatırım teklifleri konsolide edilmiş, Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir.

16 AHP ve AFP’ nin Hazırlanması ve Uygulanması  Üniversitemiz 2012 yılı ve 2013 yılı ayrıntılı finansman programı yılı bütçe kanunu ve uygulama genelgeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen AFP harcama birimleri düzeyinde dağıtımı yapılmıştır.

17 Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi-1  Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler Ocak ayının ilk haftasında ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyinde birimlere dağılımı yapılarak Üniversitemiz Senatosuna sunulmuş ve senatoda kabul edilen dağılım bütçe e-bütçe sisteminde onaylanarak Maliye Bakanlığına bilgi verilmiştir.  Yılı içerisinde bütçe aktarma ve ekleme işlemleri e-bütçe sistemi ile say2000i sistemi üzerinde gerçekleştirilmiştir.  2012 yılında harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurum düzeyinde 47 adet, birim düzeyinde 48 adet olmak üzere toplam 95 adet bütçe ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.  2012 yılında Likit karşılığı ,00 TL, Gelir Fazlası karşılığı ,00 TL, Yedek Ödenekten ,00 TL ödenek eklenmiştir.  2012 yılında harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurum düzeyinde 32 adet, birim düzeyinde 61 adet olmak üzere toplam 93 adet bütçe aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu aktarma işlemlerinden 8 adetini Maliye Bakanlığı sonuçlandırmıştır.  2013 yılında Mayıs ayı itibariyle harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurum düzeyinde 13 adet, birim düzeyinde 13 adet olmak üzere toplam 26 adet bütçe ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.  2013 yılında Mayıs ayı itibariyle kurum düzeyinde 4 adet, birim düzeyinde 5 adet olmak üzere toplam 9 adet bütçe aktarma işlemi yapılmıştır.  2013 yılında Likit karşılığı ,00 TL ödenek eklenmiştir.  Gerçekleştirilen işlemler Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir.

18 Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi-2  2012 yılında harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurum düzeyinde 1 adet, birim düzeyinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet AFP revize işlemi gerçekleştirilmiştir.  2013 yılında Mayıs ayı itibariyle harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kurum düzeyinde 1 adet, birim düzeyinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet AFP revize işlemi gerçekleştirilmiştir.

19 Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi  2012 yılında 338 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 116 adet Tenkis Belgesi düzenlenmiştir.  2013 yılı mayıs ayı itibariyle 126 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 1 adet Tenkis Belgesi düzenlenmiştir.

20 Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili  Üniversitemiz adına 2012 yılında toplam ,98 TL tahakkuk gerçekleştirilmiş olup, bunun ,30 TL’sinin net tahsilatı gerçekleşmiştir ,65 TL tahakkuk ise tahsil edilmek üzere 2013 yılına devretmiştir.  2013 yılında ise Mayıs ayı itibari ile gelir tahakkuklarından ,50 TL tahsilat gerçekleşmiştir.

21 Ön Malî Kontrol İşlemleri  2012 yılında İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ön mali kontrol işlemleri yürütülmüştür.  2013 yılında Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesi hazırlanmış ve senatoya sunulmuştur. Senatonun bilgisine sunulan yönerge Şubat ayında yürürlüğe girmiştir. YILISayısı (Mayıs)7

22 Taşınır Mal İşlemleri  2012 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda taşınır işlemleri ile ilgili 725 adet muhasebe işlemi yapılmıştır.  2012 yılı Taşınır Kesin Hesabı çıkarılarak ilgili kuruluşlara teslim edilmiştir.  Harcama birimlerimizin ambar adı, adresi, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin isimleri Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir.  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinden Kefalet Kanunu kapsamında kesilmesi gereken kesintiler takip edilerek Kefalet Sandığına bildirilmektedir.

23 Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi-1  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu maddesi ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz Muhasebe Hizmetleri yürütülmektedir. AÇIKLAMA (Mayıs) SAY2000İ KABUL SAYISI SAY2000İ ONAY SAYISI VEZNE İŞLEMLERİ19265

24 Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi-2  Harcama birimleri tarafından yapılan mal-hizmet ve yapım işlerine ait harcamaların hak sahiplerine ödenmesi sağlanmaktadır.  Üniversitemiz Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi sağlanmıştır.  2012 yılında adet muhasebe belgesi Denetime sunulmak üzere uygun şekilde arşivlenmiştir.  2013 yılı Mayıs itibariyle Adet muhasebe belgesi Denetime sunulmak üzere uygun şekilde arşivlenmiştir.

25  BAP Birimi tarafından yürütülen projeler  Farabi Projesi (Dış İlişkiler Birimi)  ERASMUS Projesi (Dış İlişkiler Birimi)  Leonardo Da Vinci Projesi (Teknoloji Fakültesi)  GAP Projesi (Durmuş ATALAY)  3 adet TUBİTAK Projesi (Rıza BİNZET)  2 adet SODES Projesi (S.K.S.- Gölbaşı M.Y.O.)  İKA Biyoloji Lab. Projesi (Fen Edebiyat Fak.)  Gençlik Spor Bak. Projesi (S.K.S.) Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi-3

26 Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi-4  Maaş İş ve İşlemleri Üniversitemiz personelinin maaşa esas bilgileri her ay güncellenerek maaş ödemeleri yapılmaktadır. Harcama birimlerine ait maaş tutarları Başkanlığımız tarafından birimlerin maaş hesaplarına aktarılmakta, maaş alanların listesi de son yapılan düzenleme kapsamından sistem tarafından Muhasebat Genel Müdürlüğü üzerinden Halk Bank genel merkezine ulaştırılmaktadır.  Ek ders işlemleri Ek Ders ödemeleri kapsamında, Üniversitemizin 15 biriminin 1. Öğretim, 8 birimin de 2. öğretim ek ders ödeme işlemleri yapılmaktadır.  Promosyon işlemleri Halk Bank ile yapılan protokol kapsamında toplamda 1.012, 2012 yılında 300 personelimize maaş promosyonu ödemesi yapılmıştır.  Kişi borçlarına ilişkin bilgiler Kişi borçlarının takibi kapsamında 2012 yılında 47 adet dosya açılmış ve toplam kişi borcu ,00 TL olup ,00 TL’si tahsil edilmiştir yılında 15 adet dosya açılmış ve toplam kişi borcu ,11 TL olup ,97 TL’si tahsil edilmiştir.  Banka işlemleri Üniversitemizin Bankalar nezdindeki iş ve işlemleri Başkanlığımızca yürütülmektedir.  Ay sonuna işlemlerine ilişkin bilgiler Her ay yapılan harcamalara ait bütçe bilgileri, ay sonu işlemleri kapsamında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmektedir.

27 Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi ve Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Üniversitemiz 2011 yılı ve 2012 yılı Kesin Hesapları çıkarılarak ilgili makamlara sunulmuştur.

28 Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması  2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Haziran sonu itibariyle hazırlanarak ilgili makamlara sunulmuştur.  Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Üst yönetim tarafından istenilen bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge hazırlanarak ilgili makama sunulmaktadır.  2013 yılı 1. üç aylık Üniversitemiz Bütçesinin gerçekleşme raporu hazırlanarak web sayfasında ilan edilmiştir.

29 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması  5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, konsolide edilerek üniversitemiz faaliyet raporları hazırlanmıştır.

30 Yatırım Değerlendirme Raporunun Hazırlanması  Yılı içerisinde birimlerden alınan bilgi belgeler doğrultusundan 3 aylık dönemler halinde Üniversitemiz yatırım gerçekleşme raporu hazırlanmakta ve Kalkınma Bakanlığına, GAP İdaresi Başkanlığına, Adıyaman Valiliğine gönderilmektedir.  2012 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu Mart ayı sonunda hazırlanmış ve Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

31 Malî İstatistiklerin Hazırlanması  Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî istatistiklerinin hazırlanmasına dayanak teşkil eden istatistikî bilgiler Maliye Bakanlığına yılı içerisinde elektronik ortamda sunulmaktadır.

32 Malî İş ve İşlemlerin Diğer İdareler Nezdinde İzlenmesi  Harcama Birimleri tarafından yapılan ödemelerden emanet hesaplara alınan Vergi Kesintileri, Sosyal Güvenlik Kesintileri, Kefalet Sandığı Kesintileri, Sendika Aidat Kesintileri, İcra Kesintileri, Nafaka Kesintileri Muhasebe birimimiz tarafından ilgili idareler nezdinde takip edilmektedir.

33 Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü  Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Eğitimin KonusuKatılımcılarTarihi Analitik BütçeHarcama Yetk.,Ger Gör.,Tah. Elm. Haziran Hazırlık BütçesiHarcama Yetk.,Ger Gör.,Tah. Elm. Haziran 2012 KBS- Harcama Yönetim Sistemi Harcama Yetk.,Ger Gör. Mayıs 2012 Harcama Yönetim Sistemi (HYS) Harcama Yetk.,Ger Gör.,Tah. Elm. Eylül 2012 Taşınır Mal Yönetmeliği Harcama Yetk.,Ger Gör.,Tah. Elm. Ekim 2012 Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Kullanımı Harcama Yetk.,Ger Gör. Ekim 2012 Bilimsel Etkinliklere Katılım Yönergesi Akademik Birim Sekreterleri Ocak 2013 Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi ile Harcama Yönetim Sistemi Uygulamalı Eğitimi Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Tahakkuk personeli MAYIS 2013

34 Diğer İşlemler  2012 yılında Başbakanlık Devlet Teşkilatı Veri Tabanın da yer alan Üniversitemiz mevcut birimleri güncellendi ve tanımlı olmayanlar birimler tanımlandı; bütün birimlerimize idare kimlik kodu alındı.  Üniversitemiz teşkilatında gerçekleşen değişiklikler (Yeni açılan birimler, kapatılan birimler, isim değişiklikleri vb) birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda Başbakanlık Devlet Teşkilatı Veri Tabanın da sürekli güncellenmektedir.  Birimimiz web sayfası sürekli güncellenmekte ve mevzuata yapılan değişiklikler birimimiz sayfasında yayınlanmaktadır.  Harcama birimlerimiz tarafından kullanılan (KBS) Harcama Yönetim Sistemi (HYS, TKYS, KPHYS), SGB.net Sistemin de meydana gelen sorunlar hakkında ilgili makamlara bildirilerek sorunun çözümü sağlanmaktadır.  2012 yılında adet gelen evrak, 855 adet giden evrak işlem görmüştür.  2013 yılı mayıs ayı itibariyle adet gelen evrak, 411 adet giden evrak işlem görmüştür.

35 Daire Başkanlığımız Bütçe Durumu (MAYIS) K B Ö Ödenek Toplamı Harcama Gerç (%) K B ÖHarcama Gerç. (%) Personel Giderleri , , , , ,0056 Sosyal Güvenlik Giderleri , , , , ,0048 Mal ve Hizmet Alımları , , , ,005 Genel Toplam , , , , ,0048

36 Üniversitemizin Bütçe Durumu Ödenek Türü (MAYIS) KBÖToplam ÖdenekHarcamaGer. %KBÖ Toplam Ödenek Harcama Ger. % Personel Giderleri , , , Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Prim. Gid , , , Mal ve Hizmet Alımı Giderleri , , , Cari Transferler , , Sermaye Giderleri , , , GENEL TOPLAM , , ,

37 Üniversitemizin Yatırım Giderleri Dağılımı (2012) EKONOMİK KODLAR2012 KODAÇIKLAMAKBÖTOPLAM ÖDENEKHARCAMAGERÇ. % 06.1MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ

38 Üniversitemizin Yatırım Giderleri Dağılımı (2013) EKONOMİK KODLAR2013 KBÖTOPLAMMAYIS GERÇ. % KODAÇIKLAMA ÖDENEKHARCAMA 06.1MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ

39 Üniversitemizin BAP Ödenekleri Durumu 2012 KBÖToplamKBÖEklenenToplam Hazine Yardımı , ,000, ,00 Öz Gelir0, , , ,00 GENEL TOPLAM , , , ,00

40 Ödenek Harcama Grafiği (2012)

41 Ödenek Harcama Grafiği (2013 Mayıs)

42 2012 Yılı Birim Düzeyinde Bütçe Durumu

43 BİRİMKBÖTOPLAM ÖDENEKHARCAMAGERÇEKLEŞME (%) Sağlık Bilimleri Ens , , ,9696,08 Tıp Fakültesi , , ,8194,22 Diş Hekimliği Fakültesi0, ,000,00 Sağlık Yüksekokulu , , ,2099,44 Sağlık Hizmetleri M.Y.O , , ,2299,15 Uygulama ve Araştırma Has.0, , ,0499,51 Fen Bilimleri Ens , , ,1282,43 Fen Edebiyat Fakültesi , , ,7599,60 Mühendislik Fakültesi38.000, , ,3498,45 Teknoloji Fakültesi , , ,3398,29 Kahta Meslek Yüksekokulu , , ,6899,25 Sosyal Bilimler Ens , , ,7593,24 Eğitim Fakültesi , , ,9796,90 İktisadi ve İd. Bil. Fakültesi , , ,2693,71 Güzel Sanatlar Fakültesi , , ,4799,01 İslami İlimler Fakültesi0, , ,3889,13 Devlet Konservatuvarı , , ,2597,68 Turizm İş. Ve Otelcilik Y.O , , ,3699,71 Yabancı Diller Y.O0, , ,8886,72 Meslek Yüksekokulu , , ,8598,23 Besni Meslek Y.O , , ,7796,09 Gölbaşı Meslek Y.O , , ,9699,40 Özel Kalem (Rektörlük) , , ,2098,64 Özel Kalem (Genel Sek.) , , ,0586,68 İdari ve M. İşler D. Bşk , , ,7198,42 Personel D. Bşk , , ,8090,63 Kütüphane ve Dök. D. Bşk , , ,5285,26 Sağlık, Kültür ve S. D. Bşk , , ,1882,67 Bilgi İşlem D. Bşk , , ,8599,29 Yapı İşleri ve Tek. D. Bşk , , ,9365,74 Öğrenci İşleri D. Bşk , , ,6192,87 Strateji Gel. D. Bşk , , ,3596,62 Hukuk Müşavirliği , , ,9595,88 TOPLAM , , ,5085,75

44 AÇIKLAMA BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ 2012 TAHSİLAT GERÇ.% 2013 BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ 2013 TAHSİLAT (MAYIS) GERÇ. % 03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , – Alınan Bağış ve Yardımlar , , , , – Diğer Gelirler68.500, , , ,60108 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , ,5042

45

46 2013 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri (MAYIS)

47

48 BİRİMKBÖTOPLAM ÖDENEKHARCAMAGERÇ.(%) Sağlık Bilimleri Enstitüsü42.000, ,3348,05 Tıp Fakültesi , , ,4453,56 Diş Hekimliği Fakültesi9.000, , ,34687,67 Sağlık Yüksekokulu , ,7835,32 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , , ,7839,95 Uygulama ve Araştırma Hastanesi , , ,20608,01 Fen Bilimleri Enstitüsü , ,7936,45 Fen-Edebiyat Fakültesi , , ,9235,93 Mühendislik Fakültesi , , ,29122,39 Teknoloji Fakültesi , ,6241,38 Kahta Meslek Yüksekokulu , , ,5142,01 Sosyal Bilimler Enstitüsü , , ,6749,19 Eğitim Fakültesi , , ,8144,37 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , ,4845,98 Güzel Sanatlar Fakültesi , ,6037,53 İslami İlimler Fakültesi82.000, ,76193,78 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu11.000, , ,88 Devlet Konservatuvarı , ,9453,47 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu , ,3245,97 Yabancı Diller Yüksekokulu20.000,00 100,250,50 Meslek Yüksekokulu , ,6441,79 Besni Meslek Yüksekokulu , , ,6939,97 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu , ,2942,19 Özel Kalem (Rektörlük) , , ,9025,62 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , ,4726,97 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , ,9830,18 Personel Daire Başkanlığı , , ,5469,38 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı , ,8139,56 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , , ,0141,54 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , , ,7628,66 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , , ,3940,49 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , ,9425,69 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , ,4947,14 Hukuk Müşavirliği , ,4743,46 TOPLAM , , ,0043,09

49 Üstünlükler  Öğrenmeye açık, özgüvenli, idealist personelin varlığı.  Kurumun finansman iş ve işlemlerini yürütüyor olmak.  Birim içinde idari ve mali konularda karar alabiliyor olması.  Birim içi ve diğer birimlerle güçlü iletişimin varlığı.  Güçlü bir teknolojik altyapının varlığı.

50 Fırsatlar  Bilgi işlem ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler.  Bütçe ve muhasebe kayıtlarının e-bütçe ve say2000i projelerinde tutulması  Teknoloji sayesinde bilgi kaynaklarına (Mevzuat, Kanun, Yönetmelik vs.) ulaşabilme olanağının artması.

51 Zayıflıklar  Paydaş birimlerde nitelikli personel sayısının yetersizliği ve temin zorluğu.  Tayin, terfi, izin gibi nedenlerle personel yer değişikliğinin sık olması.  Personelin mesleki eğitimine (Hizmet içi) ağırlık verilmemesi.  Çalışma ofislerinin yetersizliği.  Mevzuatın sık sık revize edilmesi.  Harcama Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, İhale Komisyon Üyelerinin mevzuattaki bilgilerinin yetersizliği ve ilgisizliği.

52 Öneriler  Hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi,  İdari personelin birim yöneticilerince bilgi ve yeteneğine uygun işlerde çalıştırılması ve yetiştirilmelerinin sağlanması,  Zorunlu olmadıkça birimler arası idari personel değişikliklerinin yapılmaması,  İdari personel planlaması yapılırken sürece birim yöneticilerinin katılımının sağlanması,  Birim yöneticilerinin, personelin gelişim durumu ile ilgili periyodik olarak üst yönetimi bilgilendirmesinin sağlanması,  Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin mali konulara gerekli hassasiyeti göstermeleri,  Harcama birimlerinin öncelik sıralaması yaparak program ve bütçelerini gözönünde bulundurarak planlama yapmaları,  Harcama yetkililerinin bütçe kullanımları ile ilgili periydik olarak üst yönetimi bilgilendirmeleri,  Harcama yetkililerinin herhangi bir taahhüde girilmesinin gerektirdiği durumlarda üst yönetimi zamanında bilgilendirmeleri,  Üst yönetimin de katıldığı; iyi uygulama, karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü birimler arası koordinasyon toplantılarının yapılması,  Bütçe dışı yürütülen projelerin (İKA, TUBİTAK, SODES, AB, v.b) sekreterya, arşiv ve takibinden sorumlu birimin belirlenmesi,  Çalışma ofislerinin birim ihtiyaçlarının sayısının arttırılması

53


"SUNUŞ: Misyon Farkında olan ve cevap verebilen bir yönetim yapısı içinde; çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini temel alan, bunu geliştiren ve hizmete." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları