Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
  TURMOB & TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ   A.Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ SON ÜÇ YILDA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER , 5479 ve 5527 SAYILI KANUNLAR İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 4- SON VERGİ TASARISI İLE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

3 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 5228 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER tarihinden sonra eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş bulunan işletmelerin kazançları 5 yıl süreyle gelir vergisinden istisna edilmiştir. 2. Gelir vergisi mükelleflerinin beyanname üzerinden yapabilecekleri indirimleri düzenleyen 89 uncu maddede tarihinden itibaren yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir. a)- Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarına ilaveten çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin inşası veya faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımlarda yıllık kazançtan indirim konusu yapılabilecektir. b)- Gerekli şartları taşıyan kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemeye veya ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik olarak yapılan bağış ve yardımların tamamının yıllık kazançtan indirim konusu yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. c)- Mükellefler, yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40’ını yıllık beyan ettikleri gelirden indirebileceklerdir.

4 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 5228 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER 3. Kanunla kurulan dernek ve vakıfların yanı sıra, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere GVK ’nun 94 üncü maddesinin 7, 8, 9 ve 14 üncü bentleri kapsamında yapılan ödemelerden de tevkifat yapılmayacaktır. 4. Ekonomik ömrü beş yıldan daha az olan özel maliyet bedelleri yatırım indirimine konu olamayacak, beş yıldan daha fazla olan özel maliyet bedelleri ise yatırım indirimine konu olabilecektir. 5. Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançların beyan dönemi, gelir vergisi genel beyan dönemi ile uyumlu hale getirilmiştir. yılı sonuna kadar tevkif yoluyla ödenmiş ancak mahsup ve iade imkanı bulunmayan fon paylarının belli orandaki kısmının 2005 yılı kazancının tespitinde gider olarak yazılabilmesine imkan tanınmıştır.

5 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 5281 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER 1- Menkul kıymet alım-satımı sonucunda oluşan değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde kapsam tarihinden itibaren genişletilmektedir. Bu kapsamda hisse senetlerinin borsaya kayıtlı olması durumunda 3 ay, borsaya kayıtlı olmaması durumunda ise 1 yıl elde tutulduktan sonra satışında ortaya çıkan kazancın vergiye tabi olmamasına yönelik düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır. Yapılan değişiklik sonrasında tarihinden itibaren, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar vergiye tabi olacaktır. Diğer taraftan değer artış kazançları için halen 12 milyar TL olarak uygulanan istisna tutarı da, menkul kıymet alım-satımı sonucunda oluşan değer artış kazançları için kaldırılmakta, diğer değer artış kazançları içinse YTL’ ye indirilmektedir. Aynı tarihten itibaren değer artış kazançlarının tespitinde yararlanılabilen maliyet bedelinin TEFE oranında endekslenmesi de sadece artış oranının % 10 veya üzerinde olması şartıyla mümkün olabilecek, aksi takdirde söz konusu olmayacaktır.

6 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 5281 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER 2- GVK’nun 89. maddesinin (b) bendinde yer alan, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirlerden indirim olarak dikkate alınabilecek azami tutar söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla tarihinden itibaren “beyan edilen gelirin % 5’inden” “beyan edilen gelirin % 10’una” çıkarılmaktadır. 3- GVK’nun Geçici 55. maddesinde yer alan istisnanın uygulama süresi menkul sermaye iratlarına ilişkin yeni vergilendirme sisteminin yürürlüğe gireceği tarihine kadar uzatılıyor. Bu şekilde ticari işletmeye dahil olmamak ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olmak şartıyla 2005 yılında da elde edilen mevduat faizleri, repo kazançları, özel finans kurumlarından ve yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kar payları için tutarı ne olursa olsun beyanname verilmeyecektir. 4- GVK’nun Geçici 59. Maddesinde yer alan devlet tahvilleri ve hazine bonolarının faiz gelirleri ile bunların vadesinden önce elden çıkarılmasından sağlanan kazançların toplamına uygulanan maktu istisnanın uygulama süresi 2005 yılında ihraç edilecek kamu kağıtlarını da kapsayacak şekilde 2007 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 5- Devlet tahvilleri ve hazine bonolarının faiz gelirleri için halen % 0 oranında uygulanmakta olan gelir vergisi stopaj oranı, tarihinden itibaren %15’e çıkarılıyor.

7 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 5281 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER 6- GVK’nun 76/2. maddesinde yer alan ve bir kısım menkul sermaye iratlarının beyan edilecek tutarlarının hesabında kullanılan indirim oranı (enflasyondan arındırma) uygulamasına tarihinden itibaren son veriliyor. 7- Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin, yeni ödeme kaydedici cihaz almaları halinde bunların bedellerini vergiye tabi kazançlarının tespitinde defaten indirim konusu yapmalarına imkan sağlanmıştır. 8- GVK’nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi YTL’ ye uyumlu bir hale getirilmiş, yine artan oranlı tarife de yapılan değişiklik ile 2005 yılı gelirlerinden itibaren geçerli olmak üzere en üst dilime uygulanan vergi oranı % 45’ den % 40’ a indirilmiştir. 9- GVK’nun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde ve 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan “gıda maddelerinin” ibaresi, “gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin” şeklinde değiştirilmek suretiyle mükelleflerce fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda maddelerinin yanı sıra temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin de maliyet bedellerinin tarihinden itibaren gider olarak matrahtan indirimine olanak sağlanmıştır.

8 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ  5281 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER tarihinden itibaren bankalar ve aracı kurumlara, takvim yılının üçer aylık dönemler itibarıyla; a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark, c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan), üzerinden yüzde 15 oranında vergi tevkifatı yapma zorunluluğu getiriliyor. 11- GVK’na eklenen Geçici 68. madde hükmü çerçevesinde 31/12/2010 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden tarihinden itibaren yüzde 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

9 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 5436, 5479 VE 5527 SAYILI KANUNLAR İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER 1- Gelir vergisi tarifesindeki dilim sayısı 5’ten, 4’e, ilk dilime uygulanan vergi oranı ise % 20 ‘den %15’ e indirilmiştir. Bu değişikliğe paralel olarak ’dan itibaren geçici vergi oranı da % 15’e indirilmiştir. Bundan böyle ücret gelirleri için 5 puanlık indirim uygulanmayacak ve ücret gelirleri diğer gelirlerle aynı tarifeye göre vergilendirilecektir; 2- Gerek gelir vergisi oranının 5 puan düşürülmesi, gerekse kurumlar vergisi oranının % 20 ‘ye çekilmesine paralel olarak yatırım indirimi uygulamasının kaldırılmıştır. Diğer taraftan 2005 ve önceki yıllarda yararlanılmaya hak kazanılmış olmakla birlikte kazanç yetersizliği nedeniyle fiilen indirim konusu yapılamayan yatırım indirimi haklarının korunması amacıyla geçici 69. madde ile düzenleme yapılmıştır, 3- Özellikle 5436 ve 5527 Sayılı Kanunlar ile Gelir Vergisi Kanunu’nda uygulamadan kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak bir çok değişik yapılmıştır,

10 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ SON VERGİ TASARISI İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILMASI PLANLANAN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı aynen yasalaştığı takdirde Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklere özetle aşağıda yer verilmiştir.

11 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 1. Ücretlerin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulamasına geçiliyor. Bu kapsamda; asgarî geçim indirimi ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için %5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanacaktır. Bu değişikliğin yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir. sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan Transfer fiyatlandırması uygulaması gelir vergisi mükelleflerini de kapsayacak şekilde genişliyor sayılı KVK’nun 7 nci maddesinde kontrol edilen yabancı kurum kavramı gelir vergisi mükelleflerini de kapsayacak şekilde genişliyor.

12 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 4. GVK.’nun mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendindeki “dört yıl içinde” ibaresi “beş yıl içinde” olarak değiştirilmek suretiyle gayrimenkul alım-satım kazançlarının vergi dışı kalmasında 4 yıllık elde tutma süresi 5 yıla çıkıyor. 5. Gelir vergisi mükelleflerince zararlı vergi rekabetine neden olduğu kabul edilen ve vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelere yapılan ödemelerden % 30 oranında vergi kesintisi yapılması şartı getiriliyor. 6. İzleyen yılın Mart ayının onbeşinci günü olan gelir vergisi beyanname verme süresi izleyen yılın Mart ayının yirmi beşinci günü akşamı olarak değiştiriliyor. 7. İzleyen yılın Şubat ayının onbeşinci günü olan basit usuldeki gelir vergisi mükelleflerinin beyanname verme süresi şubat ayının yirmibeşinci günü akşamı olarak yeniden belirleniyor.

13 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 8. Ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname verme süresi ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar uzatılıyor, buna bağlı olarak üç aylık muhtasar beyannamelerin verilme süreleri de Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar olarak değiştiriliyor. 9. Geçici verginin beyan süresini üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü yerine ondördüncü günü olarak değiştiriliyor.

14 GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI Gelir, Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde “bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle vergiye tabi gelirin özelliklerini; Gelirin Şahsilik Özelliği, Gelirin Yıllık Olma Özelliği, Gelirin Safi Olması Özelliği ve son olarak da, Gelirin Elde Edilmiş Olması Özelliği olmak üzere dört ana başlık altında toplamak mümkündür. Yine Gelir Vergisi Kanunumuz çerçevesinde elde edilen kazanç ve iradın salt anlamda bu tanıma girmesi de yeterli olmamakta, bunun yanı sıra Gelir Vergisi Kanunu 2. maddesinde yer alan ve aşağıda sayılan yedi gelir unsurundan birinden elde edilmiş olması da gerekmektedir. 1-Ticari Kazançlar; 2- Zirai Kazançlar; 3- Ücretler; 4- Serbest Meslek Kazançları; 5- Gayrimenkul Sermaye İratları; 6- Menkul Sermaye İratları; 7- Diğer kazanç ve İratlar;

15 TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER ( G.V.K. MD. 40 )
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER ( G.V.K. MD. 40 ) Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir: 1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; ((İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.) 2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı, 27'nci maddede yazılı giyim giderleri; 3. İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri 5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri 6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; 7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. 8. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar 9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. 10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda,temizlik, yakacak ve giyecek maddelerinin maliyet bedeli.

16 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER KABUL EDİLMEYEN ÖDEMELER 1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine ilave olunur.), 2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar, 3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler, 4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler, 5. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Aktiflerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar cezai mahiyette tazminat sayılmaz.), 6. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 0’ı ( Yüzde Sıfır ), 7. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları, 8. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

17 İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR SSK’nun 80’nci maddesi gereğince, fiilen ödenmeyen SSK primleri GV ve KV’de gider olarak yazılamamaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Gider Kaydedilmeme Hali” Başlığını taşıyan 14’üncü maddesi gereğince; Bu Kanuna bağlı (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Kıdem tazminatları için ayrılan karşılıklar gider yazılamayacaktır. Kıdem tazminatı için karşılık ayrılması durumunda da bu tutar dönem matrahına ilave edilecek, sadece dönem içinde fiilen ödenen kıdem tazminatları gider yazılabilecektir. tarihinden itibaren 5035 Sayılı Kanunla 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinde düzenlenen ve 5228 Sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle kimi değişikliklere uğrayan “Özel İletişim Vergisi” aynı maddenin son fıkrası hükmüne göre, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. 19 no’lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinin 4. bölümünde de aynı hususa yer verilmiş bulunmaktadır.

18 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ ZİRAİ KAZANÇLAR   Gelir Vergisi Kanunu’nun 52’nci maddesinin birinci fıkrasında zirai kazanç; zirai faaliyetten doğan kazanç olarak tanımlanmış ve izleyen ikinci fıkra hükmünde ise zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade ettiği belirtilmiştir. Aynı maddenin sekizinci fıkrasında ise, kollektif şirketlerle adi veya eshamlı komandit şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler dahi çiftçi sayılmayacaklarına ve zirai faaliyetle iştigal eden kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket karından aldıkları payların şahsi ticari kazanç olduğuna hükmolunmuştur.

19 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ ZİRAİ KAZANÇLAR Zirai kazançların vergilendirilmesinde temel prensip, çiftçilerin elde ettiği zirai kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmesidir. Bunun yanı sıra Gelir Vergisi Kanunu’nun 53’üncü maddesi belirli şartlar dahilinde çiftçilerin gerçek usulde vergilendirilmesini kabul etmiştir. Buna göre çiftçilerden; Ziraat gruplarına göre belirlenen işletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar (G.V.K madde 54’de işletme büyüklüğü ölçüleri belirtilmiştir.), Bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca sahip olanlar, On yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olanlar (Traktörün kendi işinde kullanılması şartıyla söz konusu şart 2007 yılı sonuna kadar dikkate alınmaz.) (G.V.K. Geç. Mad. 45/2), Ziraat gruplarının birkaç tanesi içine giren zirai faaliyetlerin bir arada yapılması halinde, en fazla iki gruba ait işletme büyüklüklerinde bu gruplar için tespit olunan hadlerin yarısını aşanlar, Kendi işletmesi ve dahil bulunduğu ortaklıklar müstakilen işletme büyüklüğü ölçüsünün altında kaldığı halde, kendi işletmesinin ve ortaklıklardaki paylarının toplamı belirlenen işletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar, Kendi isteğiyle gerçek usulde vergilendirilmek isteyenler. gerçek usulde vergilendirilecektir. Bu şartları taşımayanlar ise hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirileceklerdir. Gerçek usulde vergilendirilecek olan çiftçiler kazançlarını zirai işletme veya bilanço esasına göre tespiti hususunda seçimlik hakka sahiptirler.

20 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ ÜCRETLER Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’nci maddesinin birinci fıkrasında ücret; “işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler” olarak tanımlanmış izleyen ikinci fıkrada ise, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının mahiyetini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yapılan değişiklikler doğrultusunda, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler için geçmişte olduğu gibi tutarı ne olursa olsun beyanname verilmeyecek veya diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi durumunda bu şekilde elde edilen ücret geliri verilen beyannameye dahil edilmeyecektir. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi halinde ise, birden fazla işverenden tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden bir kişinin, birden sonraki işverenlerden aldıkları ücretleri toplamı 2006 yılı için YTL’sını aşmıyorsa tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş tek işverenden ücret geliri elde eden kişilerin tabi olduğu usule tabi olarak beyan dışı kalacaktır. Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilen ücret geliri sahiplerinin birden sonraki işverenden aldığı ücret tutarının YTL’sını geçmesi halinde ise elde edilen ücret gelirlerinin tamamı beyana konu edilecektir.

21 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Örnek : Bayan (A), üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır. Birinci işverenden alınan ücret İkinci işverenden alınan ücret Üçüncü işverenden alınan ücret Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler toplamı ( =) YTL, YTL’lik beyan sınırını aştığı için YTL’lik ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

22 TEVKİFATA TABİ OLMAYAN ÜCRETLER
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ TEVKİFATA TABİ OLMAYAN ÜCRETLER Eğer elde edilen ücret geliri Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi gereğince vergi tevkifatına tabi değil ise söz konusu ücret gelirinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Burada elde edilen ücret geliri tutarının bir önemi bulunmamakta önemli olan ücretin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmemiş olmasıdır. Aldıkları ücretler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına olanak bulunmayan hizmet erbabı Gelir Vergisi Kanunu’nun 95’inci maddesinde sayılmıştır. Bunlar, Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, Maliye Bakanlığı’nca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemelerdir. Söz konusu ücret sahipleri elde ettikleri ücret gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar.

23 SERBEST MESLEK KAZANCI
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ SERBEST MESLEK KAZANCI Serbest Meslek Kazancı, Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasında; “ Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.” Bu tanıma göre bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olarak nitelendirilebilmesi için söz konusu faaliyetin ;  Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması,  Ticari mahiyette olmaması,  Bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması,  Süreklilik göstermesi. Serbest meslek kazancının tespitinde hasılat; bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen tüm menfaatler toplamıdır.

24 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir: 1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgahlarının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.) 2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri. 3. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri 4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar 5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. 6. Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. 7. Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri. 8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar. 9. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile işyerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar. 10. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.

25 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ MENKUL SERMAYE İRADI Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. Belli başlı menkul sermaye iratları aşağıdaki gibidir. 1. Her nevi hisse senetlerinin kar payları 2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları, şirket karının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır; 3. Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları; 4. Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler 5. Her nevi alacak faizleri 6. Mevduat faizleri 7. Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları. 8. Repo Kazançları Bu iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır.

26 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ A- G.V.K.’NUN GEÇİCİ 67’İNCİ MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE BEYAN DIŞI KALAN MENKUL SERMAYE İRATLARI: Ticari işletmeye dahil olmamak ve Geçici 67. madde kapsamında tevkif suretiyle vergilendirilmiş olmak şartıyla; 1-  Mevduat faizleri, 2- Katılım bankalarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları, 3- Repo gelirleri, 4- Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları veya bu fonların katılma belgelerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında alım satımından elde edilen kazançlar ile Türkiye’de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında yapılan işlemler sonucunda elde edilen kazançlar.

27 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ B- İNDİRİM ORANI UYGULAMASI NEDENİYLE BEYAN DIŞI KALAN MENKUL SERMAYE İRATLARI Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre indirim oranı uygulamasından fiilen faydalanabilecek, menkul sermaye iratlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. ( 2006 yılı gelirleri için % 46,5 ) 1- Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Gelir Vergisi Kan. 75 / 5 ), 2- Her nevi alacak faizleri ( Gelir Vergisi Kanunu 75 / 6), 3- Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından sağlanan kar payları İndirim oranı ticari işletmelere dahil bu tür gelirler ile döviz, altın vb. bir değere endeksli olarak elde edilen gelirler için uygulanmaz.

28 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ C- G.V.K.’NUN GEÇİCİ 59’UNCU MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE BEYAN DIŞI KALAN MENKUL SERMAYE İRATLARI: tarihine kadar devlet tahvilleri ve hazine bonolarının ; Faiz gelirleri ile elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının; 2006 yılı için ,20.-YTL’sı vergisinden müstesnadır. Ticari işletmelere ait olan bu tür gelirler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. İstisnadan yararlanma şartları aşağıdaki gibidir; 1- Devlet tahvilleri ya da hazine bonoları ve daha sonrası bir tarihte ihraç edilmiş olmalıdır. 2- İstisnaya konu devlet tahvilleri veya hazine bonoları ticari bir işletmenin aktifine kayıtlı olmamalıdır. 3- Devlet tahvilleri ve hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2006 yılı için ,20.-YTL’lik kısmı istisnadan yararlanabilmektedir. 4- Geçici 59. maddede yer alan istisnadan yararlananlar, ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde yer alan istisnadan yararlanamazlar.

29 DEVLET TAHVİLLİ VE HAZİNE BONOSU FAİZ GELİRLERİNDE BEYAN SINIRI
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ DEVLET TAHVİLLİ VE HAZİNE BONOSU FAİZ GELİRLERİNDE BEYAN SINIRI Devlet Tahvilli ve Hazine Bonosu Faiz Geliri ,93 .- YTL İndirim Oranına İsabet Eden Tutar ( % 46,5 ) ,73.- YTL İndirim Oranı Uygulaması sonucunda Kalan Tutar ,20.- YTL G.V.K.’nun Geçici 59. Maddesinde Yer Alan İstisna ,20.- YTL Kalan Tutar 18.000,00.- YTL G.V.K.’nun 86/2 Maddesinde Yer Alan Beyan Sınırı Beyan Edilmesi Gereken D.Tahvili Ve H. Bonosu Faizi

30 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 26/07/2001 TARİHİNDEN ÖNCE TL CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ FAİZ GELİRİNİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK Ahmet bey, 26/07/2001 tarihinden önce ihraç edilmiş olan devlet tahvilinden 2006 yılında brüt YTL tutarında faiz geliri elde etmiştir. Elde edilen Devlet tahvili faiz gelirine indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar ; [ ( x % 46,5) ] = TL’dır. Örneğimizdeki Devlet tahvili 26/07/2001 tarihinden önce ihraç edilmiş olduğundan Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 59. maddesinde yer alan ,20.-YTL istisnadan yararlanamayacak, sıfır oranında vergi tevkifatına tabi olduğundan ve tutarı beyan sınırı olan 18 milyar lirayı aştığından elde edilen faiz geliri için yıllık beyanname verilecektir.

31 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 26/07/2001 TARİHİNDEN SONRA YTL CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN HAZİNE BONOSU FAİZ GELİRİNİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK Ayşe hanım sahibi bulunduğu 21/11/2004 ihraç tarihli Hazine bonosundan 2006 yılı içinde YTL faiz geliri elde etmiştir. Hazine bonosu faiz gelirine indirim oranı (% 46,5) uygulandıktan sonra kalan tutardan, hazine bonosunun ihraç tarihi 26/07/2001 tarihinden sonraki bir tarihi taşıdığından ayrıca ,20.-YTL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar YTL’lik beyan sınırını aştığından elde edilen hazine bonosu faiz geliri beyan edilecektir. Hesaplama aşağıda gösterilmiştir. Hazine Bonosu Faizi ,00.- İndirim Oranına İsabet Eden Tutar ,00.- ( x % 46,5 =) Kalan Tutar ,00.- Geçici Md. 59 ‘de Yer Alan İstisna ,20.- İstisna Sonrası Kalan Tutar ,80.- ( – ,20 =) GELİR VERGİSİ MATRAHI ,80.- HESAPLANAN ( ÖDENECEK ) G.V ,78.-

32 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ D- G.V.K.’NUN 22/2. MADDESİNE GÖRE BEYAN DIŞI KALAN KAR PAYLARI Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kar payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. E- G.V.K.’NUN GEÇİCİ 62’NCİ MADDESİNE GÖRE BEYAN DIŞI KALAN KAR PAYLARI: 1) Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31/12/1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının dağıtımı halinde; gerçek kişilerce bu kapsamda elde edilen kar paylarının tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir. 2) ile 31/12/2002 arası tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançların veya GVK ‘nun Geçici 61. maddesine göre yatırım indirimi istisnasından yararlanan ve %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş kazançların dağıtımı halinde ise; gerçek kişilerce bu kapsamda elde edilen kar paylarının net tutarına elde edilen kar payının 1/9 u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacak, bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/5’i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

33 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ G.V.K. MD 22’ YE GÖRE KAR PAYLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK Esra hanım ortağı bulunduğu ve tam mükellef bir kurum olan Yaprak Anonim Şirketi’nin 2005 yılı karını dağıtması neticesinde 2006 yılında brüt YTL tutarında kar payı (temettü) elde etmiştir. Bu mükellefin başkaca geliri bulunmamaktadır. Elde edilen kar payı kurum bünyesinde %10 nispetinde tevkifata tabi tutulmuş olup, tevkif edilen vergi YTL’dir. Esra hanımın elde ettiği YTL tutarındaki kar payının yarısı G.V.K.’nun 22/2. maddesine göre gelir vergisinden istisna olup, kalan yarısı YTL’dir. Bu tutar beyan sınırı olan YTL’yi aştığı için beyan edilecektir. Buna karşın kurum bünyesinde yapılmış olan vergi tevkifatının ise tamamı hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir. Bu durumda, ödenecek vergi aşağıdaki gibi olacaktır: Kar Payı İstisna Tutarı ( x 1/2= ) GELİR VERGİSİ MATRAHI Hesaplanan Vergi Mahsup Edilecek Vergi Ödenecek Vergi

34 G.V.K. GEÇİCİ MD 62’ YE GÖRE KAR PAYLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ G.V.K. GEÇİCİ MD 62’ YE GÖRE KAR PAYLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK ( ABC) Limited Şirketi 2006 yılı içinde 1998 yılı karı ile 2002 yılında tamamı kurumlar vergisinden istisna unsurlardan oluşan karının ortaklarına dağıtımına karar vermiştir. ( ABC) Limited Şirketi hissedarı İbrahim bey 1998 yılı karından YTL, 2002 yılı karından ise YTL net kar payı elde etmiştir. İbrahim beyin ( ABC) Limited Şirketinin dağıttığı 1998 yılı karından hissesine düşen YTL tutarındaki kar payının tamamı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 62’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince gelir vergisinden istisna olup, beyana konu edilmeyecektir. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 62’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 2002 yılı karından düşen YTL tutarındaki net kar payına bu tutarın 1/9’u eklenerek bulunacak tutarın yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar YTL’yİ aşıyorsa beyanname verilecektir. Beyan edilecek tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisi üzerinden de beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/5’i mahsup edilecektir. Bu durumda, ödenecek vergi aşağıdaki gibi olacaktır; Kar Payı Eklenecek Tutar ( x 1/9=) Toplam Tutar İstisna Tutarı ( / 2=)  GELİR VERGİSİ MATRAHI Hesaplanan Vergi Mahsup Edilecek Vergi Ödenecek Vergi

35 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINA İLİŞKİN TABLO

36 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Menkul Kıymet Gelirleri 2005 2006 Tev or Beyan Durumu Açıklama Tevk. Or. 26/07/2001 tarihinden önce Türk Lirası cinsinden ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri (GVK 75/5) 0% Belli tutarı aşanlar beyan edilir. İndirim oranı (%53,7) uygulandıktan sonra kalan tutar, tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL’yi aşarsa tamamı beyan edilir. İndirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar, tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL sınırını aşıyorsa tamamı beyan edilir. 26/07/ tarihleri arasında Türk Lirası cinsinden ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri (GVK 75/5) İndirim oranı (%53,7) uygulandıktan sonra kalan tutardan ,88 YTL istisna tutarı düşülür. Kalan tutar tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL’yi aşarsa tamamı beyan edilir. İndirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutardan ,20 YTL istisna tutarı düşülür. Kalan tutar tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL sınırını aşıyorsa tamamı beyan edilir.

37 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 26/07/2001 tarihinden önce ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri (GVK 75/5) 0% Belli tutarı aşanlar beyan edilir. Söz konusu faiz tutarı, tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL’yi aşarsa tamamı beyan edilir. Söz konusu faiz tutarı, tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL sınırını aşıyorsa tamamı beyan edilir. 26/07/ tarihleri arasında ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli (döviz cinsinden ihraç edilenler dahil) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri (GVK 75/5) Faiz tutarından ,88 YTL istisna tutarı düşülür. Kalan tutar tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL’yi aşarsa tamamı beyan edilir. Faiz tutarından ,20 YTL istisna tutarı düşülür. Kalan tutar tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL sınırını aşıyorsa tamamı beyan edilir.

38 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ TOKİ-KOİ-ÖİB'ce çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirler (YTL) (GVK75/5) 0% Belli tutarı aşanlar beyan edilir. İndirim oranı (%53,7) uygulandıktan sonra kalan tutar, tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL’yi aşarsa tamamı beyan edilir. %10 tarihinden itibaren ihraç edilenlerden elde edilen gelirler beyan edilmez. tarihinden önce ihraç edilenlerden elde edilen gelirler eski hükümlere tabidir. Özel Sektör Tahvil Faizi (YTL) (GVK75/5) 10%

39 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Tarihinden Önce İhraç Edilen Eurobondlardan Elde Edilen Faziler 0% Belli tutarı aşanlar beyan edilir. Söz konusu faiz tutarı, tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL’yi aşarsa tamamı beyan edilir. 26/07/ tarihleri arasında ihraç edilenlerden elde edilen faiz gelirlerine ,88 YTL istisna uygulanır. %0 Söz konusu faiz tutarı, tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL sınırını aşıyorsa tamamı beyan edilir. 26/07/ tarihleri arasında ihraç edilenlerden elde edilen faiz gelirlerine ,20 YTL istisna uygulanır. tarihinden sonra ihraç edilen Eurobondların dönemsel getirileri Söz konusu faiz tutarı, tevkifata tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL sınırını aşıyorsa tamamı beyan edilir.

40 YTL Mevduat Faizi (GVK75/7)
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ YTL Mevduat Faizi (GVK75/7) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda 18% Yok GVK Geçici 55. Madde uyarınca tamamı istisnadır. 15% Beyan edilmez. Vadesi tarihinden sonra dolan hesaplar için geçerlidir. 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 16% 1 yıla kadar vadeli hesaplarda 12% 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda 7%

41 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Döviz Tevdiat Hesabı Faizi (GVK75/7) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda 24% Yok GVK Geçici 55. Madde uyarınca tamamı istisnadır. 15% Beyan edilmez. Vadesi tarihinden sonra dolan hesaplar için geçerlidir. 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda Katılım Bankaları Tarafından Döviz Katılma Hes. Öd. Kar Payları (GVK75/7) 360 güne kadar vadeli hesaplarda 18% 360 gün ve daha uzun vadeli hesaplarda

42 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Off-Shore ya da Yurt Dışı Hesaplara Ödenen Faiz Yok Belli tutarı aşanlar beyan edilir. Faiz tutarı, tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte toplamı 800,00 YTL aşıyorsa tamamı beyan edilecektir. (YTL cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde indirim oranı uygulaması sonucu kalan tutar dikkate alınacaktır.) Faiz tutarı, tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte toplamı 875 YTL’nı aşıyorsa tamamı beyan edilecektir. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından (GVK75/12) 0% GVK Geçici 55. Madde uyarınca tamamı istisnadır. 15% Beyan edilmez. Vadesi tarihinden sonra dolan hesaplar için geçerlidir. K/Z ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından (GVK75/12) 18%

43 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Katılım Banlaları Tarafından kar-zarara katılma hes. karş. ödenen kar payları (GVK75/12) 30 ve 90 gün vadeli hesaplarda 18% Yok GVK Geçici 55. Madde uyarınca tamamı istisnadır. 10% Beyan edilmez. Vadesi tarihinden sonra dolan hesaplar için geçerlidir. 180 gün vadeli hesaplarda 16% 360 gün vadeli hesaplarda 12% 360 günden daha uzun vadeli hesaplarda 7% Repo geliri (GVK75/14) 22% 15%

44 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ tarihinden sonra İhraç Edilen Hazine Bonosu Devlet Tahvillerinin İtfasından ve Elden Çıkartılmasından Sağlanan Kazançlar %10 Beyan Edilmez. Menkul kıymetlerin döviz ve TL cinsinden olmasının vergilendirmede önemi yoktur. Ancak kur farkları tevkifat matrahında dikkate alınmaz. MK Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Fona İadesi Yok GVK Geçici 55. Madde uyarınca tamamı istisnadır. Beyan edilmez. Fon portföy işletmeciliği kazancı %15 oranında tevkifata tabidir. Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kar Payları 10% tarihinden sonra iktisap edilen katılma belgelerinden elde edilen kar paylarından tevkifat yapılacaktır.

45 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Emeklilik Fonu Katılma Belgesi Kar Payı (GVK75/15) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler 15% GVK 86’ncı madde uyarınca beyan edilmez. On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemeler 10% Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malüliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler 5% Söz konusu ödemelerin %25’i gelir vergisinden müstesnadır.

46 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Borsa Para Piyasasında (Takasbank) Elde Edilen Faiz 18% Yok GVK Geçici 55. Madde uyarınca tamamı istisnadır. 10% Beyan edilmez. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen Kar Payı Belli tutarı aşanlar beyan edilir. İndirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutarın yarısı istisnadır.İstisnadan sonra kalan tutar, tevkifata tabi tutulmuş; diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL’yi aşarsa gelirin tamamı beyan edilir. Kar payının yarısı gelir vergisinden istisnadır. İstisnadan sonra kalan tutar, tevkifata tabi tutulmuş; diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL sınırını aşıyorsa aşarsa gelirin tamamı beyan edilir. Alacak Faizi Faiz tutarına indirim oranı (%53,7) uygulanır. Kalan tutarı, tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte toplam 800,00 YTL aşıyorsa tamamı beyan edilecektir. Faiz tutarı, tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte 875 YTL sınırını aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.

47 MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINA İLİŞKİN KAPSAMLI ÖRNEK
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINA İLİŞKİN KAPSAMLI ÖRNEK Seçil Avcı Seğmenler Vergi Dairesinin mükellefi olup, 2006 yılında elde etmiş olduğu menkul sermaye iratlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Mükellef, (A) Bankasında bulunan döviz mevduat hesabından ABD karşılığı YTL mevduat faizi, YTL mevduat hesabından YTL mevduat faizi, repo hesabından ise YTL kazanç elde etmiştir. Elde edilen faiz gelirleri ve repo kazancı üzerinden (A) Bankasınca gelir vergisi tevkifatı ve fon payı kesintisi yapılmıştır. Mükellef, (B) Bankasında bir off-shore mevduat hesabı açtırmış olup, bu hesabı dolayısıyla da Euro karşılığı YTL faiz geliri elde etmiştir. Mükellef sahibi olduğu ve tarihinden sonra ihraç edilmiş bulunan devlet tahvili ve hazine bonolarından vadelerinde toplam YTL faiz geliri elde etmiştir. Bu faiz gelirinin YTL liralık kısmı döviz cinsinden olan devlet tahvili ve hazine bonolarından, YTL liralık kısmı ise YTL cinsinden olan devlet tahvili ve hazine bonolarından elde edilmiştir. Mükellefin sahip olduğu menkul kıymet yatırım fonu katılım belgelerinden ise 2006 yılında YTL kar payı elde etmiştir.  Mükellef, ( Z ) Limited Şirketinin % 40 hisseli ortağı olup 2006 yılı içinde söz konusu şirket 2002 yılına ilişkin ve istisna kaynaklı olmayan kurum kazancını dağıtımından, brüt YTL kar payı elde etmiştir. Kar dağıtımı sırasında ( Z ) Limited Şirketi YTL gelir vergisi kesintisi yapmış, dolayısıyla mükellefin eline net YTL geçmiştir. Mükellefin 2006 yılı içinde elde etmiş olduğu menkul sermaye iratlarının beyan durumunu aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

48 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 1- Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizi ,80 2- Off- Shore Faiz Geliri 24.000 3- Limited Şirket Kar Payı 30.000 4- Gelir Vergisi Matrahı ,80 5- Hesaplanan Gelir Vergisi 73.383,78 6-Mahsup Edilecek Vergi 6.000 7-Ödenecek Gelir Vergisi 67.383,78

49 GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlara gayrimenkul sermaye iradı adı verilmektedir. Gayrimenkul sermaye iradı getiren mal ve haklar ticari bir işletmeye dahil bulunduğu taktirde bunların iratları ticari kazancın tespitine yönelik hükümlere göre hesaplanır. “Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hâsılat, 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır. Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri, emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifasına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, emlak vergisine esas alınan değerin %5' idir.

50 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI : Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesi hükmüne göre; “Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 2006 yılı için YTL.’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip, beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanmazlar.” GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI 1. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar; 2. Mesken dışında kiraya verilen binalardan elde edilen gelirler;   3. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edip beyan etmeyenler veya eksik beyan edenler;   4. Sahip olunan birden fazla konut dolayısıyla kira geliri elde edilmiş ise istisna yalnızca bir kez uygulanabilir.   5. Kira geliri elde edilen meskene birden fazla kişi ortak ise YTL.’lik istisna her bir ortak için ayrı ayrı uygulanabilecektir.

51 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ GERÇEK GİDER USULÜ 1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,  2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri,  3. Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri,  4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i . 5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen emlak, çevre temizlik vb. vergiler, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları,  6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar; 7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri  8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri;  9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler, 10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli; 11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya yargı kararına istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

52 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ GÖTÜRÜ GİDER USULÜ Mükellefler isterlerse gerçek gider usulünde indirilebilecekleri giderlere karşılık olmak üzere kira hasılatlarının % 25'ini götürü gider olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü seçen mükellefler seçmişlerse bu usule göre belirledikleri gidere ek olarak G.V.K.’nun 74’üncü maddesinde sayılan gerçek gider unsurlarından hiç birini ayrıca indirime konu edemeyeceklerdir. Götürü gider usulünü seçmek mükelleflerin tercihine bırakmıştır. Mükellefler gerçek veya götürü gider usullerinden lehlerine olanı seçmekte serbesttirler. Ancak, götürü gider usulü mükelleflerin sahip oldukları tüm gayrimenkuller için (Haklar hariç) bir bütün olarak uygulanır. Yani mükellefler sahip oldukları gayrimenkullerin safi iradının tespitinde bir kısım gayrimenkulleri için götürü gider usulünü, diğer kısmı için ise gerçek gider usulünü uygulayamazlar. Gerçek gider usulünü seçenler istedikleri dönemde götürü gider usulüne dönebilirken, götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.  Götürü gider usulü uygulamasından sahip oldukları gayrimenkulleri hem mesken ve hem de işyeri olarak kiraya verenler yararlanabileceklerdir.

53 Götürü Gider Usulünü Seçen Bir Mükellefin Mesken Kira Gelirinin
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Götürü Gider Usulünü Seçen Bir Mükellefin Mesken Kira Gelirinin Beyanına İlişkin Örnek Burhan Bey, emlak vergisi beyan döneminde emlak vergisi değerini YTL olarak belirlediği apartman dairesini 2006 yılında mesken olarak kiraya vermiş ve YTL kira geliri elde etmiştir. Mükellefin vergiye tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradı olup, götürü gider usulünü seçmiştir. Mükellefin vergiye tabi kira gelirini aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz. Gayrisafi Kira Hasılatı G.M.S.İ. İstisnası Kalan Götürü Gider Tutarı ( * % 25) Beyan Edilecek G.M.S.İ

54 2005 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2005 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Gerçek Gider Usulünü Seçen Bir Mükellefin Mesken Kira Gelirinin Beyanına İlişkin Örnek Aynı örneğimizde yer alan Burhan Bey daireyi 2004 yılında YTL peşin bedelle satın almış ve aldığı bu evi 2006 yılında YTL’na sigorta ettirmiştir. Burhan bey, gerçek gider usulünü seçmiştir.   Bu durumda ise mükellefin vergiye tabi kira gelirini ve ödeyeceği vergi aşağıdaki gibi olmaktadır.   Mükellef G.V.K.’ nun 72/4’üncü bendi hükmü gereğince kiraya verdiği dairenin iktisap bedeli olan YTL’nin % 5’ ini yani * % 5 = YTL’ yi beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradının hesabında gider olarak indirime konu edebilecektir. Mükellefin ayrıca aynı daireye ait 2006 yılı sigorta tutarı olan YTL’de gider olarak kabul edilecektir.   Gelir Vergisi Kanunu’nun 74’üncü maddesi hükmüne göre safi iradın bulunması için, Gelir Vergisi Kanunu’nun 21'inci maddesine göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hâsılattan yukarıda yazılı giderler indirilir. Bu hüküm çerçevesinde mükellefin indirebileceği gerçek gider tutarı aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

55 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Vergiye Tabi Hasılata Vergiye Tabi İrat * Toplam Gider İsabet Eden Gider = Toplam Hasılat = ( ) * 19.200 = YTL Gayrisafi Kira Hasılatı G.M.S.İ. İstisnası Kalan Vergiye Tabi Hasılata İsabet Eden Gerçek Gider Beyan Edilecek G.M.S.İ

56 HEM İŞYERİ HEM DE MESKEN KİRA GELİRİ ELDE EDEN BİR
TESMER 2005 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ HEM İŞYERİ HEM DE MESKEN KİRA GELİRİ ELDE EDEN BİR MÜKELLEFİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK Arzu hanım, 2006 yılında mesken olarak kiraya verdiği apartman dairesi dolayısıyla YTL, işyeri olarak kiraya verdiği bir başka gayrimenkulu dolayısıyla da brüt YTL kira geliri elde etmiştir. Arzu hanımın elde ettiği işyeri kira geliri üzerinden YTL gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. Mükellefin vergiye tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iratlarından ibaret olup, götürü gider usulünü seçmiştir. 220 seri no’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeye göre “elde ettiği mesken kirası gelirinin istisna haddini aşan tutarı ile vergi kesintisine tabi işyeri kira gelirinin toplamı TL.’nı (2006 yılı için) aşan gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin beyanname vereceklerdir. 1- Mesken Kira Geliri 2- İşyeri Kira Geliri 3- Toplam G.M.S.İ 4- G.M.S.İ. İstisnası 5- İstisna Sonrası G.M.S.İ 6- Götürü Gider ( * % 25 ) 7- Gelir Vergisi Matrahı 8- Hesaplanan Gelir Vergisi 9- Mahsup Edilecek Gelir Vergisi 10-Ödenecek Gelir Vergisi

57 BORSA KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ BORSA KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Hisse senetlerinin alım-satım kazançlarının vergilendirilmesi aşağıdaki gibidir. 1- Hisse senedinin bir bedel karşılığında mı, yoksa bağışlama veya veraset yoluyla, bir başka deyişle ivazsız olarak mı iktisap edinildiği belirlenecektir. İvazsız iktisap edinilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançlar, tutarı ya da elde tutulduğu süre ne olursa olsun vergilendirilmeyecektir. 2- Alım satıma konu edilen tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar, tutarı ne olursa olsun vergilendirilmeyecektir. Söz konusu hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren iki yıl süre içinde satışından sağlanan kazançlar ise verginin konusuna girecektir. tarihinden önce iktisap edilenlerden elde edilen gelirler eski hükümlere tabidir. Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar tevkifat kapsamında değildir. İMKB’de işlem görmeyenlerden tam mükellef kurumlara ait olup iki yıldan fazla elde tutulanlar vergiye tabi değildir. tarihinden itibaren iktisap edilen hisse sentlerinden elde edilen gelirler Geçici 67. madde kapsamında tevkifata tabi tutulması nedeniyle beyan edilmez.

58 BORSA KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
TESMER 2005 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ BORSA KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 5- Bir yıl içinde birden fazla menkul kıymet alım satım işlemi yapılması halinde, bu işlemlerden elde edilen kar veya zarar tutarları birlikte değerlendirilecektir. Dolayısıyla işlemin aynı yıl içinde yapılması koşuluyla bir işlem nedeniyle doğan zararın, diğer işlemler dolayısıyla elde edilen kardan mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, mahsup sonrası kalan zararın Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi hükmü uyarınca diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır. tarihinden önce iktisap edilen hisse senetlerinden elde edilmiş olan kazançlar için eski hükümler uygulanacağı için YTL lik istisna uygulamasına devam edilecektir.

59 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ DEVLET TAHVİLLERİ VE HAZİNE BONOLARININ ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR tarihinden sonra tedavüle çıkarılmış olan devlet tahvilleri ve hazine bonolarının elden çıkarılmasından doğacak kazançlar için Geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılması nedeniyle beyan edilmeyecektir. Yabancı para cinsinden ihraç edilmiş bulunan tahvil ve bonoların (EUROBOND) elden çıkarılmasından doğan kazancın, elden çıkarılma karşılığında elde edilen yabancı para tutarının Türk lirası karşılığından, bunların alımında ödenen yabancı para tutarının Türk lirası karşılığı ve varsa satış giderlerinin düşülmesi sonucu hesaplanması gerekir. Alım ve satımın farklı aylarda gerçekleşmesi durumunda elde edilen kazancın tamamı beyan edilir. Kazancın tespitinde işlem sırasında uygulanan kurların dikkate alınması esastır. Yabancı para ile işlem yapılması veya işlem sırasında uygulanan kurların tevsik edilememesi halinde işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları kullanılarak kazanç tespit edilecektir.

60 HİSSE SENEDİ VE HAZİNE BONOSU ALIM SATIM KAZANCINA İLİŞKİN ÖRNEK
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ HİSSE SENEDİ VE HAZİNE BONOSU ALIM SATIM KAZANCINA İLİŞKİN ÖRNEK Hürol bey, tarihinde Türkiye’de kurulu olan ancak hisseleri borsada işlem görmeyen Kortur A.Ş.’ne ait olan birim maliyeti 10 YTL olan hisse senetlerinden adedini YTL’ye satın almış ve tarihinde YTL’ye satmıştır. Hürol bey ayrıca, ihraç tarihi olan hazine bonolarından tarihinde toplam YTL’lik satın almış, söz konusu hazine bonolarını itfa tarihinden önce tarihinde YTL’ye satmıştır. Mükellefin sahip olduğu menkul kıymetlerin satışından sağladığı kazancın beyan durumunu aşağıdaki gibi olacaktır. ÇÖZÜM: Hürol bey, tarihinden önce satın alınmış olan ve Türkiye’de kurulu olan ancak hisseleri borsada işlem görmeyen Kortur A.Ş.’ne ait hisse senetleri bir yıllık süre dolmadan alım-satıma konu edildiği için satıştan doğan kazanç değer artış kazancı olarak Geçici 67. madde kapsamında değerlendirilmeden eski hükümlere göre vergiye tabi olacaktır. Satış sonucunda oluşacak vergilendirilebilir kazancın tespitinde, mükellef maliyet bedelini endekslemesinden faydalanabilecektir.

61 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Endeksleme Uygulaması: Satışa konu edilen hisse senetlerinin maliyet bedeli Ağustos ve Mayıs ayı sonu itibariyle Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endekslerinin kümülatif tutarların birbirlerine olan oranı kadar arttırılacak ve kazanç bu şekilde tespit edilecektir. Buna göre; Endekslenmiş Maliyet Bedeli = [ (131,30 x ) / 121,73] = YTL olacaktır. Bu durumda hisse senedi satış kazancı ( – =) YTL olarak tespit edilecek ve bu kazanca (varsa diğer menkul kıymet satış kazançları toplamına) YTL istisna uygulandıktan sonra kalan YTL beyan edilecektir. Diğer taraftan mükellefin ihraç tarihi tarihinden sonra olan hazine bonolarının satışından elde ettiği YTL’lik kazanç Geçici 59. maddede yer alan ,20.-YTL’lik istisna tutarının altında kaldığından beyan dışı kalacaktır. Dolayısıyla örneğimizdeki mükellefimiz olan Hürol bey 2006 yılı içinde elde ettiği değer artış kazançlarından YTL tutarındaki hisse senedi alım satım kazancı için beyanname verecek, hazine bonosu alım-satım kazancı ise ,20.-YTL’lik istisna tutarının altında kaldığından için verilecek beyannameye dahil edilmeyecektir.

62 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA DEĞER ARTIŞI KAZANCI Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin 6 numaralı bendinde, bir ivaz karşılığı iktisap edilen ve aynı kanunun 70’inci maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan mal ve hakların iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olacağı belirtilmiştir. Buna göre; Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatının, Voli mahalleri ve dalyanların, Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların ve Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtalarının, dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendirilecektir. Bu hükümler karşısında ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak dört yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmeyecektir. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde de maliyet bedeli endekslemesi yapılabilecek ve 2006 yılı için YTL’lİk istisnadan yararlanılabilecektir.

63 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ MENKUL KIYMET ALIM – SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TABLO

64 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 26/07/2001 tarihinden önce Türk Lirası cinsinden ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu alım satım kazancı (GVK Mük.Md.80) Yok Belli tutarı aşanlar beyan edilir. Endeksleme yapıldıktan sonra bulunan kazanca YTL istisna uygulandıktan sonra kalan tutar beyan edilir. 26/07/ tarihleri arasında Türk Lirası cinsinden ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu alım satım kazancı (GVK Mük.Md.80) Endeksleme yapıldıktan sonra bulunan kazanca ,88 YTL istisna uygulanır. Kalan tutar beyan edilir. Endeksleme yapıldıktan sonra bulunan kazanca ,20 YTL istisna uygulanır. Kalan tutar beyan edilir. tarihinden sonra İhraç Edilen Hazine Bonosu Devlet Tahvillerinin İtfasından ve Elden Çıkartılmasından Sağlanan Kazançlar %10 Beyan Edilmez. Menkul kıymetlerin döviz ve TL cinsinden olmasının vergilendirmede önemi yoktur. Ancak kur farkları tevkifat matrahında dikkate alınmaz.

65 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 26/07/2001 tarihinden önce ihraç edilen Eurobondların alım satım kazancı (GVK Mük.Md.80) Yok Belli tutarı aşanlar beyan edilir. Endeksleme yapıldıktan sonra bulunan kazanca YTL istisna uygulandıktan sonra kalan tutar beyan edilir. Endeksleme yapıldıktan sonra bulunan kazanca YTL istisna uygulandıktan sonra kalan tutar beyan edilir. 26/07/ tarihleri arasında ihraç edilen Eurobondların alım satım kazancı (GVK Mük.Md.80) Endeksleme yapıldıktan sonra bulunan kazanca ,88 YTL istisna uygulanır. Kalan tutar beyan edilir. Endeksleme yapıldıktan sonra bulunan kazanca ,20 YTL istisna uygulanır. Kalan tutar beyan edilir. tarihinden sonra ihraç edilen Eurobondların elden çıkartılmasından sağlanan kazançlar %0 Tamamı beyan edilir. Geçici 67’nci madde kapsamında değildir. Tereddütlü olmakla birlikte alış bedeli TEFE artış oranı %10’u aşarsa endekslemeye tabi tutulabilir. Kalan kısmın tamamı beyan edilir.

66 Belli tutarı aşanlar beyan edilir.
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ MKYO Hisse Senetlerinin Alım-Satım Kazancı Yok Belli tutarı aşanlar beyan edilir. İndirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutarın yarısı istisnadır.İstisnadan sonra kalan tutar, tevkifata tabi tutulmuş; diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte YTL’yi aşarsa gelirin tamamı beyan edilir. Beyan Edilmez. tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetleri için geçerlidir. Portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %15 oranında tevkifat yapılır.

67 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı (GVK Mük.Md.80) Yok Belli şartlarla beyan edilir. İvazsız olarak iktisap edilenler ile İMKB’de işlem gören ve 3 aydan fazla elde tutulanların alım satım kazancı vergiye tabi değildir. IMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef kurumlara ait olup 1 yıldan fazla elde tutulanlar vergiye tabi değildir.İktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TEFE artış oranıyla endekslenir. Alım satım zararları, alım satım karlarına mahsup edilir. Diğer değer artış kazanç ve iratları ile birlikte toplamı YTL’yi aşarsa, aşan kısım beyan edilir. %10 tarihinden itibaren iktisap edilenlerden elde edilen gelirler beyan edilmez. tarihinden önce iktisap edilenlerden elde edilen gelirler eski hükümlere tabidir. Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar tevkifat kapsamında değildir. İMKB’de işlem görmeyenlerden tam mükellef kurumlara ait olup iki yıldan fazla elde tutulanlar vergiye tabi değildir.

68 TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ GAYRİMENKUL ALIM SATIM KAZANCINA İLİŞKİN ÖRNEK Örneğin; tarihinde YTL’ye iktisap ettiği gayrimenkulü tarihinde YTL’ye satan mükellef bu satışı sonucunda elde ettiği kazancı tespit ederken maliyet bedelini endeksleyecektir. Endekslenmiş Maliyet Bedeli = [ (125,33 x ) / 118,64] = YTL olacaktır. Bu durumda; mükellefin, satış kazancı olan ( – =) YTL’den YTL istisna tutarının düşülmesi sonrasında kalan YTL’nin değer artış kazancı olarak beyan edilmesi gerekecektir. [1] Ocak 2005 Kümülatif TEFE – 118,64 Mart Kümülatif TEFE – 125,33

69 2005 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2005 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ ZORUNLU OLAN GELİRLER Kazanç Elde Etmemiş Olsalar Dahi Yıllık Beyanname Vermek Zorunda Olanlar Gelir Vergisi Kanununun 85’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre ; Ø    Ticari Kazanç ( Basit Usul Dahil ) Ø    Gerçek Usulde Tespit Edilen Zirai Kazanç Ø    Serbest Meslek Kazancı Sahipleri Kazanç elde etmemiş olsalar dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar.

70 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,   b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2006 Yılı için YTL) aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil), c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2006 Yılı için YTL) aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları, d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 875.-YTL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.

71 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Söz konusu madde hükmü 2003 yılı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, 75 inci maddenin 15 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek gelirler olarak belirlenmektedir. Stopaja ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanı, bunların toplam tutarının 875.-YTL’yi geçmesi durumunda söz konusu olacaktır. Bu düzenlemeyle, çok küçük gelirler için beyanname verilmesi zorunluluğu kaldırılmakta, mükellef ve vergi dairesi gereksiz ve verimsiz işlerden kurtarılmaktadır. Ticari, zirai ve mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olan tam mükellefler ile yıllık beyanname veren dar mükellefler de sadece yıllık beyanname verme yükümlülüğü getirilen kazanç ve iratlarını beyannamelerine dahil edeceklerdir.

72 TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Beyana tabi gelirin sadece ücretlerden oluştuğu durumda, toplam ücret tutarı beyan sınırını geçse dahi, birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücretler toplamının 2006 yılı için YTL’yi aşmaması halinde beyanname verilmeyecektir.  Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı mükellefçe serbestçe belirlenebilecektir.  Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde ücret gelirlerinin beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde, sadece birden sonraki işverenden elde edilen ücret gelirleri beyan sınırı olan YTL ile kıyaslanacak olup, beyana tabi diğer gelirlerin tutarının önemi bulunmamaktadır. Maddenin 1/c bendi uygulamasında; tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği ise şu şekilde belirlenecektir. Öncelikle tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan toplam tutarı YTL’nı aşmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratların tutarı, beyan edilmesi gereken diğer gelirlerin ( ticari kazanç, mesleki kazanç, gerçek usulde zırai kazanç ile diğer kazanç ve iratlar ) toplam tutarına eklenerek, bulunan tutar YTL’lik beyan sınırını geçiyorsa, tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları verilecek beyannameye dahil edilecektir. Söz konusu beyan sınırının hesabında; bir ya da birden fazla işverenden ücret geliri elde ediliyorsa birden sonraki işverenlerden elde edilen ve toplam tutarı YTL’nı aşmayan ücret gelirleri dikkate alınmayacaktır.

73 YILLIK BEYANNAME İLE BİLDİRİLECEK GELİRDEN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ YILLIK BEYANNAME İLE BİLDİRİLECEK GELİRDEN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER 1. HAYAT, SAĞLIK, VB. SİGORTA PRİMLERİ 2. BAĞ- KUR PRİMLERİ 3. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İNDİRİMİ 4. SAKATLIK İNDİRİMİ 5. ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM GİDERLERİ 6. SPONSORLUK HARCAMALARI 7. AR-GE İNDİRİMİ 8. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 9. YURT DIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLAR

74 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ YILLIK BEYANNAMEDE HESAPLANAN GELİR VERGİSİNDEN MAHSUP EDİLEBİLECEK VERGİLER 1. KESİNTİ YOLU İLE ÖDENEN VERGİLER a)- Yıllara Yaygın inşaat ve Onarma İşlerinde Kesilen Vergiler b)- Serbest Meslek Kazançlarında Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler c)- Menkul Sermaye İratları Üzerinden Tevkif Suretiyle Ödenen Vergiler d)- Zirai Kazançta Vergiler e)- Diğer Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 2. GEÇİCİ VERGİ 3.YABANCI MEMLEKETLERDE ÖDENEN VERGİLER

75 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ 2006 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

76 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Örnek 1: Bayan (D) üç ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olup, 2006 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir. Birinci işverenden alınan ücret YTL İkinci işverenden alınan ücret YTL Üçüncü işverenden alınan ücret YTL Konut kira geliri YTL Ücret gelirlerinin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. Bayan (D), birden fazla işverenden aldığı ücret gelirinin yanı sıra mesken geliri elde etmiştir. Beyanname verilip verilmeyeceği öncelikle ücret gelirleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. Ücret gelirleri ile ilgili olarak birinci işverenden alınan ücret hariç, ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücretlerin toplamı YTL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir. Konut kira gelirinden YTL’lik istisna tutarı düşülecek olup, kalan tutar gayrimenkul sermaye iradı olarak beyannameye dahil edilecektir.

77 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Örnek 2: Bay (E)’nin 2006 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ile işyeri kira gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. Birinci işverenden alınan ücret YTL İkinci işverenden alınan ücret YTL Konut kira geliri YTL İşyeri kira geliri (Brüt) YTL İkinci işverenden alınan ücret, YTL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. Mesken kira gelirinden YTL’lik istisna düşüldükten sonra kalan tutar her halükarda beyan edilecektir. Konut ve işyeri kira geliri toplamı YTL beyan haddini aştığından, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecek; hesaplanan vergiden tevkif yoluyla alınan vergiler mahsup edilecektir.

78 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ Örnek 3: Bay (G), 2006 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri, mevduat faizi ile birlikte konut kira geliri elde etmiştir. İşyeri kira geliri (Brüt) YTL Konut kira geliri YTL Mevduat faizi YTL Mevduat faizi geliri, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci maddesi uyarınca tevkifata tabi tutulması nedeniyle tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir. Konut kira gelirinden YTL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar her halükarda beyan edilecektir. İşyeri kira geliri ise, elde edilen gayrimenkul sermaye iradı toplamı ( =) YTL, YTL’lik beyan sınırını aşmadığından beyannameye dahil edilmeyecektir.

79 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ SERBEST MESLEK KAZANCININ YANI SIRA ÜCRET VE MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN OLAN BİR MÜKELLEFİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK Doktor Masum ÖZCAN, Ankara Hastanesi’nde çalışmaktadır. Aynı zamanda Sıhhiye’de bulunan muayenehanesinde serbest meslek faaliyetini icra etmektedir yılında elde etmiş olduğu gelirlerin yıllık gayri safi tutarları toplamı aşağıdaki gibidir. Ücret geliri : YTL Serbest Meslek Kazancı : YTL Mevduat Faiz Geliri : YTL Gayrimenkul Sermaye İradı (Basit Usulde Mükellefe Kiraya Verilen İşyerinden) : YTL TOPLAM : YTL ÇÖZÜM: Mükellef Masum ÖZCAN serbest meslek kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadır.   Mükellef ücret gelirinin tamamı tek işverenden elde edilmiş ve gelir vergisi kesintisine tabi tutulduğundan ücret geliri tutarına bakılmaksızın beyannameye dahil edilmeyecektir. Aynı şekilde mevduat faizleri de Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 inci maddesine göre tevkifata tabi tutulması nedeniyle beyan dışı kalacaktır. Basit usulde mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen 800.-YTL tutarındaki gayrimenkul sermaye iradı daha önce tevkifata ve istisnaya konu olmadığından ve 875.-YTL’lik beyan sınırının altında kaldığından beyan edilmeyecektir.

80 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ ÖRNEK : Avukat Ahmet beyin 2006 yılı içinde elde etmiş olduğu serbest meslek kazancının yanı sıra tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri ile yine tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri bulunmaktadır. Serbest meslek kazancı YTL Birinci işverenden alınan ücret YTL İkinci işverenden alınan ücret YTL İşyeri kira geliri (Brüt) Mükellef elde etmiş olduğu serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka beyanname vermek zorundadır. Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise YTL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir. Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri tutarının toplamı YTL’lik beyan sınırını aştığından, işyeri kira geliri beyannameye dahil edilecektir.

81 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
TESMER 2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ GERÇEK USULDE TİCARİ KAZANCININ YANI SIRA BORSA KAZANCI VE KİRA GELİRİ ELDE EDEN BİR MÜKELLEFİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK Nazmi ACAR Ankara’da süpermarket sahibi olup, Mükellefin 2006 yılındaki ticari faaliyetinin yanı sıra diğer gelirleri aşağıdaki gibidir. Ø      *Ticari Kazanç : YTL Ø      *Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı : YTL ( Borsaya kayıtlı, alış tarihinden üç yıl sonra satılan ) Ø      *Hisse Senedi Alım-Satım Kazancı : YTL ( Borsaya kayıtlı, alış tarihinden 2 ay sonra satılan ) Ø      *Gayrimenkul Sermaye İradı (İşyeri) : YTL Ø      *Gayrimenkul Sermaye İradı (Mesken) : YTL TOPLAM : YTL ÇÖZÜM : *Ticari Kazanç ( Market İşletmeciliği ) : YTL. * Gayrimenkul Sermaye İradı : YTL. Ø *Toplam Hasılat ( mesken + işyeri ) Ø * Götürü Gider ( % 25 ) ( ) *Gelir Vergisi Matrahı : : YTL. *Hesaplanan Gelir Vergisi : YTL. * Mahsup Edilecek Gelir Vergisi : YTL. Ø     İşyeri Kira Tevkifatı : YTL. Ø     Geçici Vergi : YTL. *Ödenecek Gelir Vergisi : YTL.

82 TEŞEKKÜR EDERİZ. KATILIMINIZ İÇİN Yeminli Mali Müşavir A.Murat YILDIZ
  TURMOB & TESMER KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. A.Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir


"2006 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları