Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

0 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHRACATIN FİNANSMANI VE “TÜRK EXIMBANK” “TÜRK EXIMBANK” Mahfuz DOĞU Müdür Yrd. İzmir Şubesi ARALIK 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "0 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHRACATIN FİNANSMANI VE “TÜRK EXIMBANK” “TÜRK EXIMBANK” Mahfuz DOĞU Müdür Yrd. İzmir Şubesi ARALIK 2012."— Sunum transkripti:

1 0 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHRACATIN FİNANSMANI VE “TÜRK EXIMBANK” “TÜRK EXIMBANK” Mahfuz DOĞU Müdür Yrd. İzmir Şubesi ARALIK 2012

2 1 EXportIMport EXIM

3 2 COFACE France Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Exterieur EH GERMANY Germany Euler Hermes Kreditversicherungs-AG THAI Thailand Export-Import Bank of ThEXIMBANK ailand

4 3 US EXIMBANK USA Export-Import Bank of the United States MEXIM Malaysia Export-Import Bank of Malaysia Berhad EXIMBANKA SR Slovak Republic Export-Import Bank of the Slovak Republic

5 4 TURK EXIMBANK Export Credit Bank of Turkey

6 5  1987 Yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurulan (Devlet Yatırım Bankası’ndan Dönü ş türülmü ş tür) Türk Eximbank'ın temel amacı;  ihracatın geli ş tirilmesi,  ihraç edilen mal ve hizmetlerin çe ş itlendirilmesi,  ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,  ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve giri ş imlerinde gerekli deste ğ in sa ğ lanması,  ihracatçılar ile yurt dı ş ında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması,  yurt dı ş ında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satı ş ının desteklenerek te ş vik edilmesidir.

7 6 kredi, sigorta ve garanti) Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi (kredi, sigorta ve garanti) programlar ile desteklemektir.

8 7  Gelişmiş ülkelerde ihracat için gerekli finansman genellikle ticari bankacılık sistemi tarafından sağlanmakta olup, ihracat finansman kuruluşları ihracat sektörüne ve bankalara, sigorta ve garanti programlarıyla destek vererek sadece risksiz bir ortam sağlama işlevini yerine getirmektedir.  Türk Eximbank ihracatçı ve dış girişimcilere sigorta ve garanti desteği sağlamanın yanısıra kredi verme işlevini de üstlenmiştir.  Bu iki fonksiyonu aynı çatı altında yürüten çok az sayıda İhracat Destek Kuruluşu bulunmaktadır (US EXIM/ABD, EDC/Kanada, EFIC/Avustralya).

9 8 faaliyetleri; Türk Eximbank'ın faaliyetleri;  Mal ve hizmet ihracatını, kısa orta ve uzun vadeli kredilerle finanse etmek,  İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıya yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarından sağlanacak kredi için garanti vermek,  Mal ve hizmet ihracında, ihracatçının ticari ve politik risklerden kaynaklanabilecek zararlarının belli bir bölümünü teminat altına almak.

10 9 Türk Eximbank, gerek ihracatçılara finansman imkanı sağlayan kredi programları, gerekse ihracatçıların/müteahhitlerin politik ve ticari risklerden arındırılmış ortamlarda çalışmalarına imkan tanıyan sigorta ve garanti programları ile ülkemiz ihracatının ve uluslararası girişimlerinin desteklenmesinde kurumsallaşmış bir ihtisas bankasıdır. Kurulduğu 1987 yılından bu yana ihracat sektörüyle yakın işbirliği içinde çalışan Türk Eximbank, ihracatçıdan, dış müteahhitlere, dış yatırımcılara, nakliyecilere ve turizmcilere kadar uzanan çok geniş bir yelpaze içinde hizmet vermektedir.

11 10 Genel Müdürlük Genel Müdürlük (Aralık 2012’den itb. İSTANBUL’DA) Ankara Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi İrtibat Büroları Denizli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Adana, Trabzon ve Konya

12 11

13 12 Sevk Öncesi İhracat Kredileri İhracata Hazırlık Kredileri Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredileri KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri Reeskont Kredisi Sevk Sonrası Reeskont Kredisi Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi Özellikli İhracat Kredisi Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi İhracata Yönelik İşletme Sermayesi / Yatırım Kredisi İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (Limitin dolması nedeniyle yeni başvuru alınmıyor.) AYB Kaynaklı Yatırım Kredisi (Limitin dolması nedeniyle yeni başvuru alınmıyor.) Döviz Kazandırıcı Hizmetler Krd. Turizm Kredisi Uluslararası Nakliyat Paz. Kredisi

14 13 Kısa Vadeli İhracat Kredilerinden, İmalatçı / ihracatçı, İhracatçı veya, İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar, Türk menşeli malların, Türk menşeli malların, serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı faydalanabilirler. Krediler Teşvik Mevzuatı gereğince vergi resim harç istisnasından yararlanırlar, FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilir, TL ve Döviz Kredilerinde azami vade 540 gündür.

15 14 ORTAK HÜKÜMLER İHRACAT TAAHHÜDÜ İHRACAT TAAHHÜDÜ Döviz kredilerinde anapara, faiz ve varsa komisyon toplamı, TL kredilerinde ise, kredinin başvuru tarihindeki TCMB Döviz Alış Kuru’ndan döviz karşılığı kadardır. FOB ihracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi içerisinde yapılan ihracatlarla kapatılması esastır. Kullandırılan kredinin döviz cinsinden farklı bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilen ihracatların taahhüt hesapları ile ilişkilendirilmesinde GB tarihindeki TCMB çapraz kurları dikkate alınır. İhracat taahhüdünün kredi talep formunda taahhüt edilen malların ihracatı ile kapatılması esastır.

16 15 ORTAK HÜKÜMLER İHRACAT TAAHHÜDÜ Peşin döviz ile gerçekleştirilen ihracatlarda döviz alış tarihi ile ihracat tarihinin kredi vadesi içinde kalması kaydıyla Döviz Alım Belgesi ile GB’nin üzerine şerhler düşülerek kredi taahhüdüne saydırılması mümkündür. Satış bedelinin DAB düzenlemeden DTH’na alınması halinde dövizin DTH’a alındığı tarihi belirten banka yazısı yeterli olur. Serbest Bölgelere yapılan ihracatın ilgili kredinin ihracat taahhüdü ile ilişkilendirilmesinde, ihracatın 3. Ülkelere yapıldığının “Serbest Bölge İşlem Formu” ve alıcı adına düzenlenen “fatura” ile belgelenmesi koşulu aranır. Özel Fatura düzenlemek kaydıyla yapılan satışların bu faturaların İhracatçı Birlikleri ve yetkili çıkış gümrük müdürlüklerinin onayının alınması suretiyle ihracat taahhüdüne saydırılabilir.

17 16 ORTAK HÜKÜMLER MÜEYYİDELER Kredinin kısmen veya tamamen geri ödenmemesi durumunda veya ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde, kredi akdi faiz oranı ile taahhüt kapatma tarihinde kredi programı bazında geçerli olan en yüksek cari faiz oranından yüksek olanın 1,2 katı temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilir.

18 17 KREDİONAYI TİCARİ BANKA TİCARİ BANKA (Muhatap Şube) KREDİ KREDİKULLANDIRIMI BAŞVURU BAŞVURU Kredi Talep Formu Firma Bilgi Formu Firma Taahhütnamesi Muvafakatname KREDİKULLANDIRIMI FİRMA GERİ ÖDEME

19 18 Aracı bankalar, kendilerine Türk Eximbank tarafından tahsis edilen TL ve döviz bazındaki Sevk Öncesi İhracat Kredileri Genel Limitlerinin en az % 30’unu KOBİ’lere kullandırmak zorundadır. Aracı bankaların, kendilerine tanınan TL limitlerinin en az % 5’ini kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra ekonomik ve ticari faaliyetlerini Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (KÖY) icra eden firmalara kullandırma zorunluluğu vardır.

20 19 Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra, ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde icra eden imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihracatçının KÖY’de mukim olması ve ihraç konusu malın KÖY’de üretilmesi kaydıyla) firmalar bu krediden yararlanırlar. Firma limiti 15 Milyon ABD Doları’dır.

21 20 Firma Limiti: Toplam Döviz ve TL kredi limiti azami 15 Milyon ABD Doları’dır TL ve Döviz kredilerinde azami vade 540 gündür. 120 ve 180 gün vadeli kredilerde kredinin anapara ve faizi defaten vade sonunda tahsil edilir. 360 gün ve 540 gün vadeli kredilerde 2 seçenek mevcuttur;  Kredinin anapara ve faizi eşit taksitlerle ödenir,  Faizler 6’şar aylık dönemlerde ödenmek üzere anapara vade sonunda ödenir (TEK TAKSİT) Ticari Banka tarafından, TL Kredilerde % 1, Döviz Kredilerde % 0,50 aracılık komisyonu alınır.

22 21 Zorunlu Koşul 1 2 3 4 Firma İhracat Taahhüdünde bulunabiliyor mu? EVET Teminat Getirebilir mi? EVET EVET Başvuru Evrakları Kabul Edilir

23 22 MALİ ANALİZ MALİ ANALİZ KREDİONAYI KREDİ KREDİKOMİTESİ KULLANDIRIMI Kredi Kullandırım Evrakı Genel Kredi Sözleşmesi, Firma Taahhütnamesi, Teminat Mektubu

24 23 GERİ ÖDEME BİLDİRİMİ BİLDİRİME BİLDİRİMECEVAP TAAHHÜTKAPATMA TEMİNAT MEKTUBU TAZMİNİ GERİÖDEME? HAYIR TEMİNAT MEKTUBU İADESİ EVET HAYIR TEMİNAT MEKTUBU TAZMİNİ 30 GÜN İÇİNDE İÇİNDE GB ASILLARI GÖNDERİLİR.

25 24  Ticari & Katılım Bankalarından alınacak Teminat Mektubu, veya  Kredi Garanti Fonu Kefaleti, veya  Devlet İç/Dış Borçlanma Senetleri Firma Limiti: Döviz ve TL kredilerinde toplam firma limiti azami 15 Milyon ABD Dolarıdır. TL ve Döviz kredilerinde azami vade 540 gündür. 120 ve 180 gün vadeli kredilerde kredinin anapara ve faizi defaten vade sonunda tahsil edilir. 360 gün vadeli ve 540 gün vadeli kredilerde 2 seçenek mevcuttur;  Kredinin anapara ve faizi eşit taksitlerle tahsil edilir  Faizler 6’şar aylık dönemlerde ödenmek üzere anapara vade sonunda ödenir (TEK TAKSİT)

26 25 Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu Kırk (40) Milyon TL’yi aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı - ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılır. Bir işletme;  Başka bir işletmenin %25 veya daha fazlasına sahip değilse,  H erhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin %25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,  K onsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, Bağımsız işletme olarak kabul edilir.

27 26 1 2 3 Firma KOBİ Niteliğini Taşıyor Mu? EVET Teminat Getirebilir mi? Başvuru Koşullarını Taşıyor Mu? EVET Analiz Başvuru Evrakları Kabul Edilir 1 4 5 Kredi Onaya Sunulur Kredi başvurusu onaylanırsa, Firma aranır ve kullandırım evrakları istenir. Evrakta eksiklik yoksa kullandırım gerçekleşir. KREDİ KREDİKULLANDIRIMI 6 MALİ ANALİZ

28 27 Firma Limiti : 1 Milyon ABD Dolarıdır. Firma Limiti : 1 Milyon ABD Dolarıdır. Vade : Azami vade TL ve Döviz Kredilerinde 540 gündür Vade : Azami vade TL ve Döviz Kredilerinde 540 gündür Teminatlar : Teminatlar :  Banka veya Özel Finans Kurumundan alınacak Teminat mektubu, veya  Kredi Garanti Fonu Kefaleti, veya  Devlet İç / Dış Borçlanma Senetleri Teminat Oranı : Teminat Oranı : Anapara + faiz + muhtelif masraf tutarının %100’ü oranında asli teminatla kredi kullandırılır.

29 28 KREDİONAYI Teminat Teminat Getirebiliyor mu? KREDİ KREDİKULLANDIRIMI Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi Ünvanı var mı? FİRMA EVET Başvuru Evrakı Kabul Edilir. Kabul Edilir. MALİ ANALİZ Kredi Onaya Sunulur. Limit tahsisi yapılır Y.K.K. Kredi başvurusu onaylanırsa, Firma aranır ve kullandırım evrakları istenir. Evrakta eksiklik yoksa kullandırım gerçekleşir.

30 29 Firma Limiti: Firma Limiti: Türk Eximbank tarafından,  Firmaların bir önceki takvim yılı itibariyle ihracat performansına  Limit kullanım oranlarına  Bankamızla olan kredi ilişkisine ve  Bankamızın toplam kaynağına bağlı olarak belirlenir. Teminat Oranı: Teminat Oranı: anapara + faiz + muhtemel masraf tutarlarının % 100’ü oranında asli teminatla kredi kullandırılmaktadır. Vade: 120 ve Vade: 120 ve 180 gündür. gün vadeli kredilerde kredinin anapara ve faizi defaten vade sonunda tahsil edilir. 120 ve 180 gün vadeli kredilerde kredinin anapara ve faizi defaten vade sonunda tahsil edilir.

31 30 KREDİONAYI Banka Avali alabiliyor mu? FİRMA EVET Başvuru Evrakı Kabul Edilir. Kabul Edilir. Türk Eximbank lehine borçlu sıfatıyla senet (BONO) düzenleyebiliyor mu? Vadesine en fazla 120 /180 (TL) gün kalmış bonolar, Türk Eximbank tarafından TCMB reeskontuna götürülür. T.C.M.B. Senet iskonto edilerek firmaya aktarılır.

32 31  Firmaların borçlu olarak düzenleyecekleri, Bankamız nezdinde kısa vadeli aval limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilir. Söz konusu bonoların Bankamızca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. Teminatlar  Kredi Tutarında Ticari Banka Avalini Taşıyan Bono,  Genel Kredi Sözleşmesi  Firma Taahhütnamesi  DTŞ ve SDTŞ için bono bedelinin %1,5’u üzerinden emre muharrer senet  TL Krediler için Talep edilen TL kredinin %15’i tutarında 2. bono veya teminat mektubu veya nakit blokaj.

33 32 Yararlanabilen Firmalar: Yararlanabilen Firmalar: DTSŞ, SDTŞ, imalatçı, imalatçı- ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçı vasfını haiz firmalar yararlanabilir. Firma Limiti: Firma Limiti: 50 Milyon ABD Dolarıdır. (Sevk Sonrası Reeskont Kredisi kapsamındaki işlemleri de kapsamak üzere) (DTŞ ve SDTŞ firmaları için 90 Milyon ABD Dolarıdır.) İşlem Limiti: İşlem Limiti: Program kapsamında en az 200.000 ABD Doları tutarında işlem limiti uygulanmaktadır. Vade: Vade: Program kapsamında vadesine 120/180 gün kalan bonolar iskonto edilecektir. Döviz Faiz 120 Gün Oranı : Döviz Faiz 120 Gün Oranı : LIBOR/EURIBOR + 0,75 TL Faiz Oranı 120 Gün : TL Faiz Oranı 120 Gün : 5,50 – 6,00 TL Faiz Oranı 180 Gün : TL Faiz Oranı 180 Gün : 5,75 - 6,25

34 33  Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracatçı ve imalatçı- ihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır.  Söz konusu program, T.C. Merkez Bankası'nın (TCMB) "Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri" esas ve şartları doğrultusunda Bankamıza tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup, program kapsamında; Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar, Vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları, Herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış mal/vesaik mukabili ve kabul kredili ihracat alacakları iskonto edilmektedir.

35 34 Program Kapsamındaki Uygulamalar:  Bu program kapsamında son yapılan değişikliklerle Sevk Sonrası Reeskont Kredisi kullanacak firmalarımız banka teminatı getirmeksizin bu krediden faydalanabileceklerdir.  Bunun için ihracatçılarımızın tüm sevkiyatlarını Bankamıza sigorta ettirmeleri ve geçerli bir sigorta poliçesi imzalamaları gerekmektedir. Firma bazında Alıcı Limiti onayı almış tüm vadeli satışlar bu limitle sınırlı olmak üzere çok uygun bir maliyetle iskonto edilebilecektir. Yararlanabilen Firmalar: Yararlanabilen Firmalar: İmalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar yararlanabilir. Firma Limiti: Firma Limiti: 50 Milyon ABD Dolarıdır. (DTŞ firmaları için 90 Milyon ABD Dolarıdır.) (Reeskont Programı kapsamındaki işlemleri de kapsamak üzere) Vade: Vade: Vadesine en fazla 120 gün kalan alacaklar iskonto edilir. Faiz Oranı: Faiz Oranı: LIBOR/EURIBOR + 0,75

36 35 Amaç İhracatın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, fuarlara katılım sağlayan firmaların, yurt dışı fuar katılım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Firma Limiti Fuar organizatörleri için azami 1.000.000.- TL ile Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 100.000.- TL aralığındadır. Kredi Tutarı Firma limitini aşmamak kaydıyla, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar katılım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin toplam tahmini harcama tutarının, organizatörler için %30’una ve katılımcılar için %80' ine kadar kredi kullandırılabilir.

37 36 Yararlanabilen Firmalar: TÜRSAB üyesi, A grubu seyahat acentaları, Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin, T.C. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu şirketleri Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı sayılan Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama hizmeti vermek olan yurt dışından en az 1.000.000 ABD Doları döviz sağlayan turizm işletmeleri krediden faydalanır. Firma Limiti: Firma Limiti: Pazarlama projesi tutarının %100’ü kredilendirilir. Ancak kredi riski her halükarda 15.000.000 ABD Dolarını aşamaz.

38 37 ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİLERİ Bu kredi programından Türkiye’de yerleşik uluslararası karayolu/denizyolu/havayolu taşımacılığı yapan firmalar, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmalar kredi vadesi içerisinde yapacakları uluslararası kara, deniz, hava taşımacılık hizmetine mukabil gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri uluslararası taşımacılık hizmetleri karşılığında faydalanabileceklerdir. Yararlanabilen Firmalar: Yararlanabilen Firmalar: Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren; C2/L2/R2 yetki belgesi bulunan karayolu, gemi tasdiknamesi / kira sözleşmesi bulunan denizyolu, işletme ruhsatı bulunan havayolu nakliyat firmaları bu krediden faydalanabilir.

39 38 ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİLERİ Firma Limiti: Firma Limiti: 6.000.000 ABD Dolarıdır. Geçmiş takvim yılı bazında gerçekleştirilen navlun girdisinin %100’ü kredilendirilir. Firmalar aldıkları kredi tutarı kadar uluslararası taşımacılık hizmeti taahhüdünde bulunurlar. Teminat : Teminat : Banka Teminat Mektubu, veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri veya KGF Kefaleti alınır. Kredi Vadesi: Kredi Vadesi: Azami 540 gündür. 120 ve 180 gün vade seçeneği de mevcuttur.

40 39 Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programı Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak uygulamaya konulmuştur. Yararlanabilen Firmalar: Yararlanabilen Firmalar: Türk Eximbank tarafından yapılacak istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz, ticari etik açısından yeterli görülen ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlandırılır. Firma Limiti: Firma Limiti: Azami 4 milyon ABD Doları’dır

41 40 Proje Limiti: Proje Limiti: Firma limitini aşmamak kaydıyla belirlenecek olan proje limiti, hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu sözleşme bedelinin % 85’ini aşmamak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Vade: Vade: Proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Faiz Oranı: Faiz Oranı: Proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Kabul Edilen Teminatlar:  Banka Teminat Mektubu, veya  Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri, veya  Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefaleti

42 41 ÖZELLİKLİ KREDİLER Yaygın kullanılan ve daha çok işletme sermayesi desteği sağlayan kısa vadeli ihracat kredileri kapsamı dışında kalan talepler; - Özellikli İhracat Kredisi, - Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi, - Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı, - Yurtdışı Müteahhitlik Hizm. Yön. Teminat Mektubu Prog. - Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi - İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi - İhracata Dönük İşletme Sermayesi Yatırım Kredisi - AYB Kaynaklı Yatırım Kredisi gibi orta vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi programlarıyla karşılanmaktadır. ÖZELLİKLİ KREDİLER Yaygın kullanılan ve daha çok işletme sermayesi desteği sağlayan kısa vadeli ihracat kredileri kapsamı dışında kalan talepler; - Özellikli İhracat Kredisi, - Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi, - Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı, - Yurtdışı Müteahhitlik Hizm. Yön. Teminat Mektubu Prog. - Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi - İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi - İhracata Dönük İşletme Sermayesi Yatırım Kredisi - AYB Kaynaklı Yatırım Kredisi gibi orta vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi programlarıyla karşılanmaktadır.

43 42 Program kapsamında, Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank’ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Bankamızca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır. Kredi; ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla, proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır. Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Kredilendirme Oranı, Türk Eximbank tarafından belirlenir ancak, bu oran FOB ihracat taahhüdünün %80’ini aşamaz. Krediye konu olan malın asgari %50 yerli katkı oranı içermesi gerekmektedir. Kredi için Bankamızca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları aranmakla birlikte, bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da alınabilecektir. Alınacak teminatların tutarı ve kompozisyonu Bankamızca işlem bazında belirlenecektir.

44 43  Türk firmalarının yurt dışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurt dışında açacakları mağazaların yatırım harcamalarına ve  Değişik pazarlarda Türk menşeli tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, herhangi bir ülkede değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları büyük alışveriş merkezi oluşturulmasına yönelik yatırımlara finansman destek verilmektedir. Yararlanabilen Firmalar: Yararlanabilen Firmalar: Krediden, krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik, yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalar yararlanabilir. Kredi Tutarı: Kredi Tutarı: Kredi konusu proje için Türk Eximbank tarafından uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami %85’i kredilendirilir.

45 44 Vade: Vade: Azami 7 yıldır. Ancak, kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri ödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında münferiden Türk Eximbank tarafından belirlenir. Faiz Oranı: Faiz Oranı: Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenir. Teminatlar : Teminatlar : Banka Teminat Mektubu, veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri veya Kredi Garanti Fonu Kefaleti Asgari Yatırım Tutarı: Asgari Yatırım Tutarı: Türk Eximbank tarafından incelenerek tespit edilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı 200.000 ABD Doları’nın altında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez.

46 45 Türk Bankaları tarafından kredibilitesi ve projesi uygun bulunan müteahhitlik firmalarının, yurtdışında katılacakları ihalelere ve/veya taahhütlerine yönelik olmak üzere Türk bankalarının Türk Eximbank'a muhatap kontrgarantileri karşılığında, Türk müteahhitlik firmaları lehine yurtdışı işveren ihale makamına ya da işveren makamın bankasına muhatap; Geçici teminat mektubu, İhalenin müteahhit firma tarafından kazanılması halinde kesin teminat mektubu, İşverenin müteahhit firmaya avans şeklinde yapacağı ödemelerin geri ödeme garantisi olarak avans teminat mektubu, talepleri karşılanır.

47 46 Firma Limiti: Firma Limiti: Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında, bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı en fazla 25 Milyon ABD Doları'dır. Proje Limiti: Proje Limiti: Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat mektubu verilmektedir. Ülke Limiti: Ülke Limiti: Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin azami %20'si kadar olabilmektedir. Tutar ve Vadesi ve Faiz Oranı: Tutar ve Vadesi ve Faiz Oranı: Talep edilen mektubun türü, ihale şartnamesi ya da sözleşme metni esas alınarak işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir

48 47 Kredi programı ile inşaat faaliyetleri devam eden ülkelerdeki ulusal ve/veya uluslararası işverenlerden iş almış olup, bu projeler kapsamında 2008 ve takip eden yıllarda tahakkuk etmiş ve işveren makamlar tarafından onaylandığı halde tahsil edilemeyen alacağı olan müteahhitlik firmalarına kredi kullandırılacaktır. Yararlanabilen Firmalar: Krediye konu olan projelere ilişkin işlerin devam ettiğini ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşaviri/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenecek olan belgeler ile tevsik eden ve proje bilgileri/alacak tutarları Bankamız ve Türkiye Müteahhitler Birliği yetkililerinden oluşacak komite tarafından yürütülen incelemeler neticesinde belirlenen müteahhitlik firmaları bu programdan yararlandırılır. Ancak Libya'da yaşanan belirsizlik durumu nedeniyle, Libya'da iş yapan müteahhitlik firmalarının yanı sıra, Libya'da yerleşik ulusal ve/veya uluslararası işverenlerden iş almış taşeron firmalar ile müşavirlik firmaları da Libya'daki faaliyetlerinin savaş koşulları nedeniyle durduğunu Ticaret Müşavirliği/T.C. Büyükelçiliği'nce düzenlenecek olan referans yazısı belgelemeleri koşulu ile 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren tahakkuk etmiş alacakları için bu kredi programına başvurabiliriler. Bu kapsamda kredi başvuruları için son tarih 30.09.2012'dir.

49 48 Firma Limiti: Firma Limiti: 2008 ve takip eden yıllarda tahakkuk etmiş ve işveren makamlar tarafından onaylandığı halde tahsil edilemeyen hak ediş tutarları toplamı; azami 25 milyon ABD Dolarını aşmayacak şekilde, belirlenir. Döviz olarak kullanılabilecek azami tutar 10 Milyon USD’dir. Libya projeleri için 25 Milyon USD olarak hem döviz hem de karşılığı TL olarak kullanılabilmektedir. Vade : Vade : Kredi vadesi, döviz kredisinde azami 360 gün, TL kredisinde 12 ay'ı geri ödemesiz dönem olmak üzere azami 24 ay'dır. Faiz Oranı: Faiz Oranı: Döviz kredisinde USD birimli krediler için Libor+%3,50, Avro birimli krediler için Euribor+%3,00 faiz oranı uygulanacaktır. TL Kredisinde kredi kullanıcısı firmanın kredi talebinde belirteceği tercihi çerçevesinde sabit yada değişken faiz oranı uygulanır. Program kapsamında uygulanacak sabit faiz oranı yıllık %9,75* değişken faiz oranı 6 aylık TRLIBOR+0,50’dir. Libya ve Suriye'deki projeler ile ilgili tahakkuk etmiş alacaklar karşılığında kullanılan kredilerde faiz oranı döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+5,00 ve TL kredisinde için TRLIBOR+1,5'dur. Bu kapsamda kredi başvuruları için son tarih 30.09.2012’dir.

50 49 Kredi: Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında, gemi inşa / ihraç edecek Türkiye’de yerleşik firmaların gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilir. Kredilendirme oranı %85’tir. Teminat Mektubu: Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile; - Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finans kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve buna ilişkin doğabilecek faizler, - Proje konusu gemide kullanılacak makine ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri, Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınır. Asgari Yerli Katkı Oranı : Asgari Yerli Katkı Oranı : Proje konusu geminin yerli katkı oranın asgari %25 olması gerekmektedir. Asgari Öz kaynak Oranı: %15

51 50 Yararlanabilen Firmalar: Yararlanabilen Firmalar: Krediden Türkiye’de yerleşik, gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanabilir. Nakdi Kredi / Teminat Mektubu Tutarı: Nakdi Kredi / Teminat Mektubu Tutarı: Kullandırılacak kredinin/düzenlenecek teminat mektubunun tutarı ve vadesi alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Ancak, kullandırılacak kredinin / düzenlenecek teminat mektubunun tutarı gemi kontrat bedelinin azami %85’idir. Vade: Vade: Vade, her bir gemi için alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanmış olan sözleşme esas alınarak Türk Eximbank tarafından belirlenir. Azami vade 24 aydır. Teminat Mektubu Komisyonu: Teminat Mektubu Komisyonu: Proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Kabul Edilen Teminatlar: Kabul Edilen Teminatlar:   Banka Teminat Mektubu, veya  Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri, veya  Kredi Garanti Fonu Kefaleti,  Kredi / Teminat Mektubu konusu inşa edilen geminin ipoteği

52 51  Amaç Türk Eximbank ile Dünya Bankası arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde; gemi/yat yapımı, makine imalatı, demir dışı metal, otomotiv yan sanayi ve elektrik elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı Firmaların orta ve uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır.  Yararlanabilen firmalar: Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı, makine imalatı, demir dışı metal, otomotiv yan sanayi ve elektrik elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik firmalara yararlanabilir.  Firma Limiti Firma limiti azami 20.000.000 ABD Dolarıdır. Ancak kredinin tutarı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.  Amaç Türk Eximbank ile Dünya Bankası arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde; gemi/yat yapımı, makine imalatı, demir dışı metal, otomotiv yan sanayi ve elektrik elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı Firmaların orta ve uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır.  Yararlanabilen firmalar: Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı, makine imalatı, demir dışı metal, otomotiv yan sanayi ve elektrik elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik firmalara yararlanabilir.  Firma Limiti Firma limiti azami 20.000.000 ABD Dolarıdır. Ancak kredinin tutarı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.

53 52 Vade & Faiz Oranı Krediye uygulanacak vade ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Asli Teminatlar Kredinin anapara ve faiz tutarları toplamının asgari %100’ü oranında asli teminat tesis edilir.  Süresiz veya proje süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu  Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri  Kredi Garanti Fonu kefaleti  Gayrimenkul Rehni, Ticari İşletme Rehni, Gemi İpoteği

54 53 AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ Amaç: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan Kredi Anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. KOBİ Tanımı Bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 500’den az çalışanı olan bağımsız işletmelerdir. Bu işletmelerin bağımsız kabul edilmesi için sermayesinin; Ø %25’i ve daha fazlası başka bir şirkete/kuruluşa ait olmamalı, Ø %25’i veya daha fazlası başka bir şirkete/kuruluşa aitse, şirket/kuruluş grubunun toplam çalışan sayısı 500’den az olmalıdır. Firma Limiti Firma limiti 12,5 milyon Avro’dur.

55 54 AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ Proje Tutarı: Program kapsamında tutarı 25 milyon Avro’yu geçmeyen projeler kredilendirilecektir. Firma limiti 12,5 milyon Avro’dur Vade & Faiz Oranı Krediye uygulanacak vade ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Asli Teminatlar Türk Eximbank tarafından kullandırılacak kredinin anapara, faiz ve masraflar toplamının %100'ü oranında asli teminat alınır.  Süresiz veya proje süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu ve  KGF Kefaleti  Gayrimenkul İpoteği

56 55 Kredinin Amacı: Kredinin Amacı: Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Krediye konu harcamaların hammadde, ara malı, makine, teçhizat ve aksam için olmalıdır. Tedarik edilen malların Türk menşeli ve Türkiye’de üretilmiş olması gerekmektedir. Kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 180 gün içerisinde yapılmış harcamalar kabul edilmektedir. Arsa, bina ve kullanılmış mal alımları finanse edilmez. Yararlanabilen Firmalar: Yararlanabilen Firmalar: Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir. Firma Limiti: Firma Limiti: 7,5 Milyon Avro veya muadili USD veya TL’dir. Asli Teminatlar: Asli Teminatlar: Teminat Mektubu, veya Devlet İç/Dış Borçlanma Senetleri, veya KGF Kefaletidir. Vade ve Faiz Oranı: Vade ve Faiz Oranı: Kredinin vadesi 1 yılı geri ödemesiz azami 5 yıldır. (1+4) 5 yıl vadeli kredi için; (Euribor+4,00), (Libor+4,50) ve (TL %11,75) İHRACATA YÖNELİK İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ

57 56 İHRACATA YÖNELİK YATIRIM KREDİSİ Kredinin Amacı: Kredinin Amacı: Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı- ihracatçıların, makine-teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Krediye konu harcamaların makine-teçhizat ve diğer yatırım unsurlarını içermesi gerekmektedir. Kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 180 gün içerisinde yapılmış harcamalar kabul edilmektedir. Arsa, bina ve Kullanılmış mal alımları finanse edilmez. Yararlanabilen Firmalar: Yararlanabilen Firmalar: Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’de yerleşik firmalar yararlanabilir. Firma Limiti: Firma Limiti: 10 Milyon EURO veya muadili USD veya TL’dir. Asli Teminatlar: Asli Teminatlar: Teminat Mektubu, veya Devlet İç/Dış Borçlanma Senetleri, veya KGF Kefaletidir. Vade ve Faiz Oranı: Vade ve Faiz Oranı: Kredinin vadesi 2 yılı geri ödemesiz azami 7 yıldır. (2+3) 5 yıl vadeli kredi için; (Euribor+4), (Libor+4,50) ve (TL %11,75) (2+5) 7 yıl vadeli kredi için; (Euribor+4,25), (Libor+4,75) ve (TL %11,75)

58 57

59 58

60 59 Türk Eximbank’ın Ülke Kredi/Garanti Programlarının çerçevesi;  Ülkemiz dış politika hedefleri,  Türk ihracatçı ve müteahhitlerinin rekabet potansiyeli olan ve stratejik olarak desteklenmesi gereken sektörler,  İlgili ülke ile olan ticari ilişkilerimiz dikkate alınarak belirlenmektedir. Program kapsamında dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ve sermaye malı ihracatı ya da protokoller çerçevesinde gerçekleştirilecek proje için finansman sağlanmakta ya da garanti verilmektedir.

61 60 1989 yılında ilk olarak S.S.C.B’ne açılan ülke kredileri, Doğu Avrupa, Balkan ülkeleri, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yönelik olarak devam etmiştir. 1992 yılından itibaren Türk Eximbank, diğer ülkelerin benzer ihracat kredi kurumlarından daha önce, Orta-Batı Asya Cumhuriyetlerine girerek verdiği krediler ile Türk müteşebbislerinin önünü açmıştır. 23 ülkeye 2,24 milyar dolar,58 milyar dolarda Ülke Kredi/Garanti Programları ile 1989 yılından bugüne kadar 23 ülkeye yaklaşık olarak 2,24 milyar dolar tutarında kredi kullandırılmış, 2,58 milyar dolarda tahsilat yapılmıştır.

62 61 YARARLANMA KOŞULLARI Finanse edilen projenin borçlu ülkenin önceliklerine uygun olması ve bu ülkelerle Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine olumlu etki sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir. Proje yüksek oranda döviz cinsinden net fon yaratma yeteneğine sahip olmalı ve projenin geri ödeme gücü yüksek olmalıdır. İhracı/yatırımı düşünülen malın/projenin ilgili ülke bankasınca talep edilmesi gerekmektedir. İhracatı yapılacak olan makine ekipman ve malzemenin yerli katkı payı en az %50 olmalıdır. Toplam vade ödemesiz dönem de dahil 10 yılı aşmamalıdır.

63 62 ULUSLARARASI DÜZENLEMELERE UYGUNLUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELERE UYGUNLUK Türkiye’nin, DTÖ ve OECD İhracat Kredi Grubu’na üyeliklerinden ve AB ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasından kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Türk Eximbank sigorta, garanti ve kredi programları uygulamalarında DTÖ, OECD ve AB’nin ilgili düzenlemelerini sürekli izleyerek, uluslararası normlara uygun hareket etmeye özen göstermektedir.

64 63 2011 YILI TÜRK EXİMBANK PERFORMANSI

65 64  6,67 milyar dolar nakdi kredi desteği,  5,75 milyar dolar tutarında sigorta/garanti imkanı Türk Eximbank 2011 yılı itibariyle ihracat sektörüne; Türk Eximbank 2011 yılı itibariyle ihracat sektörüne; sağlayarak toplam 12,42 milyar dolarlık bir destek vermiştir. sağlayarak toplam 12,42 milyar dolarlık bir destek vermiştir. Bu tutar, Türkiye ihracatının % 9,2’sine tekabül etmektedir. Bu tutar, Türkiye ihracatının % 9,2’sine tekabül etmektedir.

66 65 kredi programlarımilyar TL6,67 milyar dolar 2011 yılında kredi programları çerçevesinde 11,2 milyar TL (6,67 milyar dolar) ihracat kredisi kullandırılmıştır. % 68% 32 Kredilerin % 68’i döviz, % 32’si TL cinsinden kullandırılmıştır. % 42% 58 Kredilerin % 42’si aracı bankalar tarafından, % 58’i ise doğrudan kullandırılmıştır. 3.068firma % 67’si KOBİ’dir 2011 yılında kısa vadeli kredi programlarından 3.068 firma yararlanmış olup, kredi kullanan firmaların % 67’si KOBİ’dir. % 31 2011 yılında kısa vadeli ihracat kredilerinin % 31’i KOBİ’lere kullandırılmıştır.

67 66  Sigortalanan sevkiyat tutarı milyar dolar  Sigortalanan sevkiyat tutarı 5,8 milyar dolar,  Tahsil edilen prim tutarı20,5 milyon dolar  Tahsil edilen prim tutarı 20,5 milyon dolar,  Programdan yararlanan ihracatçı sayısı  Programdan yararlanan ihracatçı sayısı 1.232,  Ödenen tazminat tutarı7,2 milyon dolar  Ödenen tazminat tutarı 7,2 milyon dolar olmuştur İhracat Kredi Sigortası Programları çerçevesinde 2011 yılında İhracat Kredi Sigortası Programları çerçevesinde 2011 yılında; Sigorta faaliyetlerinin bir parçası olarak yaklaşık 166.180 yabancı firmanın ayrıntılı kayıtlarını içeren bir“bilgi bankası”oluşturulmuştur. Bu çerçevede geçerli alıcı limiti onay tutarı da 4,5 Milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Sigorta faaliyetlerinin bir parçası olarak yaklaşık 166.180 yabancı firmanın ayrıntılı kayıtlarını içeren bir “bilgi bankası” oluşturulmuştur. Bu çerçevede geçerli alıcı limiti onay tutarı da 4,5 Milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

68 67 FİNANSMAN VE VE MALİ YAPI FİNANSMAN VE MALİ YAPI

69 68  Sermaye girişlerinden,  Yurt içi bankalardan,  Euro-sendikasyon kredilerinden,  Tahvil ve banka bonosu ihraçlarından,  Uluslararası finans kurumlarından, sağlanmaktadır. Bankanın ödenmiş sermayesi 2 milyar TL’dir. ; Türk Eximbank’ın kaynakları;

70 69 Türk Eximbank’ın 31 Aralık 2011 itibariyle, 9,7 milyar TL Aktif büyüklüğü 9,7 milyar TL %83 Kredilerin aktife oranı %83 %5,9 Öz kaynak karlılığı %5,9 %2,3 Aktif karlılığı %2,3 ve %108 Sermaye yeterliliği oranı %108 olarak gerçekleşmiştir.

71 70 Bankamızın internet sitesinde Bankamız programlarına ait her türlü bilgiye ve başvuru formlarına ulaşılabilmektedir. Ayrıca, programlarımız hakkındaki her türlü sorularınız için ilgili kişilerin telefon numaraları da internet sitemizde yer almaktadır. ) (www.eximbank.gov.tr)

72 71 Türk Eximbank İzmir Şubesi Mahfuz DOĞU Müdür Yrd. Müdür Yrd. Tel : 0 232 445 85 60 – D:13 Fax : 0 232 445 85 61 e-mail : mdogu@eximbank.gov.tr

73 72 www.eximbank.gov.tr TEŞEKKÜRLER…


"0 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHRACATIN FİNANSMANI VE “TÜRK EXIMBANK” “TÜRK EXIMBANK” Mahfuz DOĞU Müdür Yrd. İzmir Şubesi ARALIK 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları