Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yoğun Bakımda Yatan Hasta ve Yakınlarının Yaşadıkları Psijik Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Öğr. Gör. Saliha Bozdoğan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yoğun Bakımda Yatan Hasta ve Yakınlarının Yaşadıkları Psijik Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Öğr. Gör. Saliha Bozdoğan."— Sunum transkripti:

1 Yoğun Bakımda Yatan Hasta ve Yakınlarının Yaşadıkları Psijik Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Öğr. Gör. Saliha Bozdoğan

2 İ nsan ya ş amındaki en de ğ erli kavram: SA Ğ LIK Ya ş am süresince bireyler, zaman zaman sa ğ lıklı olma durumundan uzakla ş arak tedavi ve bakımı gerekli kılan hastalık durumu ile kar ş ı kar ş ıya gelmektedirler

3 HASTALIK Tıbbi açıdan fizyolojik ve organik süreçlerle biyolojik, psikolojik, psikoseksüel, entelektüel, sosyal, çevresel ve ailesel çok boyutlu bir yaşam, kimlik ve var oluş krizidir

4 Hastalık Durumunda o Bozulan dengenin düzenlenmesi, o Bireyin fizyolojik, psikolojik ve sosyal sağlığına kavuşabilmesi için o hastaneye yatması gerekebilir.

5 Normal klinikte bakım ve tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda, yoğun bakıma yatış, Yoğun bakım, yaşamı akut olarak tehdit eden bir hastalığı olan ya da böyle bir hastalığın gelişmesi beklenen bireylere verilen multidisipliner bakım ve tedavi şeklidir. Yoğun Bakım

6 Hasta Günlük ya ş amında sa ğ lıklı bir biçimde ya ş amını sürdüren birey, sa ğ lı ğ ın kaybıyla birlikte hasta rolünü üstlenmektedir. Bu yeni rol bedensel hastalı ğ ın, hastanın kendisine özgü anlamları nedeniyle ruhsal durumun etkilenmesine neden olmaktadır.

7 Hastalık bireyde….. Ba ş kalarına ba ğ ımlı olma ya da ba ğ ımsızlı ğ ını tümüyle kaybedece ğ i korkusu, ayrılık endi ş esi, gelecek kaygısı, ölüm korkusu, beden, organ ve bölümlerinin zedelenece ğ i korkusu, pi ş manlık, suçluluk duygusuna yol açabilmektedir.

8 Sonuçta…. Anksiyete, Depresyon, Regresyon, Kızgınlık, Matem reaksiyonu ve Yadsıma gibi emosyonel tepkiler görülmektedir

9 Yoğun bakıma yattığında Anksiyete, Depresyon, Uyum güçlükleri, Deliryum

10 Ancak …. Akut olarak geli ş en ya ş amı tehdit eden durumlardaki emosyonel ve davranı ş sal de ğ i ş ikliklerde bazen var olan medikal hastalıktaki de ğ i ş imin bir semptomu olabilece ğ i unutulmamalıdır.

11 Yoğun bakıma yatan hastalarda 1 ve 2. günlerde anksiyete ve korku 2. ve 3. gününde inkâr hasta bu evrede medikal tedaviyi reddedebilir 3. ve 4. günlerde demoralize ve deprese görünümdedir. iki haftadan daha uzun süren depresif tablo varsa majör depresyon.

12 Yoğun Bakım Ünitelerinde Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Tanılar Koroner YBÜ Anksiyete Depresyon Uyum sorunları Hostilite Deliryum Psikoz Cerrahi YBÜ Deliryum Depresyon Anksiyete Uyum sorunları Tıbbi YBÜ İ ntihar giri ş imi Depresyon Alkol/madde yoksunlukları Deliryum Ki ş ilik bozuklu ğ u

13 YAYGIN KL İ N İ K DURUMLAR Deliryum Ajitasyon Depresif Reaksiyonlar

14 Deliryum o Ani ba ş layan, o Genel olarak bili ş sel i ş levlerin bozulması, bilinç durumunda de ğ i ş iklik, o Dikkat bozuklukları, o Artmı ş ya da azalmı ş psikomotor aktivite o Uyku-uyanıklık döngüsünün düzensizli ğ i ile karakterize, geçici organik mental sendromdur.

15 Deliryum Özellikle yoğun bakımlarda izlenen hastalarda ortaya çıkan davranış bozukluklarında deliryum akla gelmelidir.

16 Deliryum o Hastalar, illüzyon ve halüsinasyon gördüklerini, o Kendilerini yalnız, korku içinde hissettiklerini, kaygı duyduklarını, o Çevredeki ufacık de ğ i ş ikliklerin büyük uyarılar ve anlamlar ta ş ıdı ğ ını, o Ayrıca hem ş irelerin kendilerine olan yakla ş ımlarının büyük anlamı oldu ğ unu belirtmi ş lerdir.

17 Deliryum Hem ş ire-hasta ileti ş imi deliryumdaki hastaların oryante olmaları deliryumun önlenmesinde ve tedavisinde en önemli noktalardan biridir. Hem ş irelerin insanca, ş efkatli dokunu ş ları, hasta yakınlarının deste ğ i, yo ğ un bakım hastalarının serviste hatta hastaneden çıktıktan sonra bile sosyal olarak desteklenmesi deliryumu önlemede, etkilerini azaltmada ilaçlardan önce gelen ve daha önemli faktörlerdir.

18 Deliryum Tedavi İ ki Yakla ş ım vardır Birincisi deliryumu ba ş latan geri döndürülebilir tüm nedenlerin ortadan kaldırılması, ikincisi de semptomatik ilaç tedavisidir. Öncelikle hastanın risk faktörleri belirlenmelidir. Bu faktörlerden geri döndürülebilir, düzeltilebilir olanlar düzeltilmelidir.

19 Deliryum Tedavi Yakla ş ımı o Fizyolojik destek, o İ leti ş im, o Çevresel faktörlerin düzeltilmesi, o Psikososyal destek, o Konsültasyonlar, o Bili ş sel ve dikkati kısıtlama o İ laç tedavisidir.

20 Fizyolojik Destek Sıvı, elektrolit dengesinin düzenlenmesi, Normal beslenmenin sa ğ lanması, Vücut ısısının normale döndürülmesi, Normal uyku/uyanıklık döngüsünün sa ğ lanması, Do ğ al dı ş kılama ve idrar yapma ş ekline geri dönülmesi, Oksijenasyonun düzeltilmesi (dü ş ük oksijen satürasyonu olan hastalara oksijen verilmesi),

21 Fizyolojik Destek Kan ş ekerinin kontrol altına alınması, Kan basıncının normal sınırlarda tutulması Dinlenme ve aktivite saatlerinin belirlenip, hasta bakımının bir plan içinde verilmesi ve hastanın yorgunlu ğ unun azaltılması, Hareketsizli ğ in azaltılıp, hastanın mobilizasyonunun sa ğ lanması, Hastanın rahatsızlı ğ ının ve a ğ rısının giderilmesi, İ nfeksiyonların erken tanı ve tedavisinin yapılması.

22 İ leti ş im Kısa kolay cümleler kurun. Yava ş ve anla ş ılır konu ş un, ba ğ ırmayın ve acele etmeyin. Hastaya ismiyle hitap edin. Hangi ismi kullandı ğ ını ö ğ renin ve kendine oryante olmasını sa ğ layın. Sorularınızı tekrar edin, cevap için yeterli süre tanıyın. İş aret ederek ve canlandırarak konu ş un. Hastaya ne yapmasını istedi ğ inizi söyleyin, ne yapmaması gerekti ğ ini de ğ il.

23 İ leti ş im Hastanın ne söyledi ğ ini dinleyin. Hareketlerini ve duygulanımlarını izleyip, anlamaya çalı ş ın. Hasta konfüze de ğ ilken konfüzyon ve sonuçları hakkında bilgi verilmeli ve tedavi planı hem hasta hem de ailesiyle görü ş ülmelidir. Deliryum sırasında ve iyile ş me sürecinde hastalara güven verilmelidir.

24 Çevre, I ş ıklandırma ve Ses Düzeni Yo ğ un bakım sakin, sessiz tutulmaya çalı ş ılmalı, dolaylı lo ş ı ş ıklandırma kullanılmalı ve gürültü minimumda tutulmaya çalı ş ılmalıdır. Hastanın algılamasını düzeltecek gözlükler, i ş itme cihazları ilk fırsatta takılmalıdır. Gece konfüzyonlarını önlemek için gece lambaları kullanılabilir. Ajite davranı ş ların azaltılmasında ki ş iselle ş tirilmi ş müzik dinletilmesi faydalı olabilmektedir.

25 Çevre, I ş ıklandırma ve Ses Düzeni Günlük rutinin bir parçası olarak hastanın ki ş i, yer ve zaman oryantasyonu yapılmalıdır. Konfüze hastalarda oryantasyon bilgileri sık sık tekrar edilmelidir. Hastaya içinde bulundu ğ u ortam, çevredeki araçlar (monitörler, intravenöz yollar, oksijen tüpleri, drenaj tüpleri, kateterler), kurallar, bakım planı ve güvenlik kuralları (dü ş memesi için ba ğ lanması gerekebilece ğ i vb.) ayrıntılı olarak anlatılmalı, bilgi verilmelidir.

26 Çevre, I ş ıklandırma ve Ses Düzeni Ça ğ rı ı ş ıkları varsa, hastaya nasıl kullanıldıkları gösterilerek anlatılmalı ve hastaların kullanmaları sa ğ lanmalıdır. Takvim ve saat hastaların görebilece ğ i mesafede olmalı ve hastaların dikkatleri çekilmelidir. Çevredeki resimler, alarmlar, dekorasyonlar, televizyon, radyo ve ça ğ rı sistemleri yanlı ş algılamalara sebep olabilir. Bu tip ekstra görüntüler kısıtlanmalı veya hastalara teker teker anlatılmalıdır.

27 Çevre, I ş ıklandırma ve Ses Düzeni Günlük rutinler sabit ve yapılandırılmı ş olmalı, hastanın doktoru ve hem ş iresi mümkün oldu ğ unca de ğ i ş memelidir. Hastanın evinden e ş yalar getirilebilir ve hastanın kendi elbiselerini giymesine izin verilebilir. Bu konuda temizlik ve sterilizasyona dikkat edilmelidir. Özellikle geceleri oda de ğ i ş ikli ğ i yapılmamalıdır. Deliryumdaki hastalar mümkünse tek ba ş larına bir odaya konmalı, asla iki deliryumdaki hasta yan yana bulundurulmamalıdır.

28 Çevre, I ş ıklandırma ve Ses Düzeni Hastalar mümkün oldu ğ unca ba ğ lanmamalıdır. Hasta yakınları alınıp, hasta ba ş ında oturtulabilir. E ğ er ba ğ lamak zorunlu ise, hasta en az kısıtlayıcı ş ekilde ba ğ lanmalıdır. Hastanın hem ş ire deskine yakın bir yere ta ş ınması dü ş ünülebilir veya hastaya bakan hem ş irenin birebir bakım vermesi sa ğ lanabilir.

29 Çevre, I ş ıklandırma ve Ses Düzeni Hasta hiperaktif deliryuma girerse ne yapılaca ğ ına dair bir plan yapılmalıdır. Böyle bir durumda, hastaya mimikler ve hareketlerle tehdit olu ş turulmamalı, eller her zaman hastanın görebilece ğ i ş ekilde tutulmalı, hasta ve çevresinden zarar verebilecek her ş ey uzakla ş tırılmalıdır.

30 Psikososyal Hastaların kendi bakımlarına yardım etmeleri sa ğ lanmalıdır. Hastalar kendi yapabildikleri ş eylerin sınırlarını ke ş fetmeli, fakat yapmak istemedikleri ş eylere zorlanmamalıdır. Hastaya korkuları ve duyguları sorulmalıdır.

31 Psikososyal Hastaya sonuç çıkarabilece ğ i ya da mantık yürütmesi gereken komutlar verilmemeli, komutlar kesin ve do ğ rudan verilmelidir. Hastaya çok fazla seçenek sunulmamalıdır. Hastanın karar verme yetisi geri dönene kadar beklenmelidir.

32 Sosyal İ li ş kiler Aile ve arkada ş ziyaretleri desteklenmelidir. Fakat ziyaretçi sayısı ve ziyaret süresi sınırlandırılmalı, hastalar çok yorulmamalıdır. Hastayla birlikte uzun dönem planlar yapılmalıdır. Fizik tedavi ve meslek tedavileri en erken sürede ba ş latılmalıdır.

33 Konsültasyon Deliryum dü ş ünülen tüm hastalar için psikiyatri konsültasyonu istenmelidir

34 Davranı ş sal De ğ i ş iklikler Personel organizasyonu ve bakım planı ba ş tan gözden geçirilmeli ve gerekirse de ğ i ş tirilmelidir. Bire bir gözlem yapılmalıdır Hastalara dikkat edilmelidir. Hastalarla konu ş ulmalıdır. Hasta izole edilmeli veya rahatsız edici uyarılar ortamdan uzakla ş tırılmalıdır. Hastanın hareketlerinin kısıtlanması en son çare olarak dü ş ünülmelidir.

35 Bili ş sel ve Dikkati Kısıtlama Ajite hastaların dikkatini ba ş ka yöne do ğ ru kaydırma denenmelidir. Hastaların günlük aktiviteleri küçük i ş lemlere bölünmeli ve basitle ş tirilmelidir. Ajitasyonu ba ş latan ne ise bulunmaya çalı ş ılmalı ve mümkünse bir daha olması engellenmelidir.

36 Farmakolojik Tedavi Kullanılan tüm ilaç listesi gözden geçirilmeli ve mümkün oldu ğ unca azaltılmalıdır. İ laçların yan etkileri gözden geçirilmelidir. Deliryumdaki hastaların a ğ rıları tedavi edilmeli, fakat narkotiklerin deliryumu ba ş latabildikleri akılda bulundurulmalıdır.

37 Farmakolojik Tedavi İ lac tedavisi gerekli ise, a ş a ğ ıdaki ilaçlardan biri verilebilir: Haloperidol (Norodol) 0.5-5 mg günde iki kez-altı saatte bir oral veya intramüsküler verilir. Lorazepam (Ativan) 0.5-1 mg günde iki kez-altı saatte bir oral veya intravenöz verilir. Oksazepam (Serax) 10 mg günde iki-üç kez oral verilir. Tiyoridazin HCL (Melleril) 10-20 mg oral veya intramüsküler olarak günde iki-üç kez verilir.

38 Sonuç olarak……… Deliryum YBU’lerde sık görülen, tanınmaz ve tedavi edilmezse morbidite ve mortaliteyi arttıran ciddi bir problemdir. Deliryumun nedenleri, tanı konması ve sonuçları iyi bilinmelidir.

39 Ajitasyon o Ölüm korkusu, o Sevdiklerinden ve aile çevresinden ayrı kalma, o Kontrol kaybı, o Konfüzyon, bellek kaybı, o Uykusuzluk, o A ğ rılı i ş lemlerin sıklı ğ ı, o Hareket kısıtlılı ğ ı, o Biyokimyasal bozukluklar, o İ laçlar, ate ş, o Gürültü, ı ş ık ve alarmlar anksiyete yaratan durumlardır

40 Anksiyete o Gö ğ üs a ğ rısı, o Diyare, o Ba ş dönmesi, a ğ ız kurulu ğ u, o Dispne, o Yorgunluk, kızarıklık, ba ş a ğ rısı, o Sıcak/so ğ uk basması, o Hiperventilasyon, o Kas gerginli ğ i, o Terleme, ürperme, titreme, ta ş ikardi, idrar sıklı ğ ı, o Vertigo, o Kusma, bulantı

41 Sedasyonda Nonfarmakolojik Olmayan Yöntemler Hastaların sık sık oryante edilmeleri gereklidir. Uyku/uyanıklık döngüsünün sa ğ lanması, Çevre ısısının stabil olması, Yatak ba ş ı alarmlarının da sebep oldu ğ u gürültünün kontrolü (kulak tıkaçları) Ailenin ça ğ ırılması, Gev ş eme egzersizleri, müzik tedavisi, sırt masajı, hastanın yataktan sandalyeye alınması.

42 Depresif Reaksiyonlar Tıbbi hastalı ğ ın kendisi, Tedavide kullanılan ilaçlar, Hastalı ğ a kar ş ı psikolojik tepkiler depresyon geli ş mesinde önemli etkenlerdir. Genellikle hastanede uzun süre yatan, Yata ğ a ba ğ ımlı olan, Ş iddetli a ğ rısı olan, Fiziksel bakıma muhtaç olanlarda Ya ş amı tehdit eden hastalıklarda daha ş iddetli oldu ğ u bildirilmi ş tir.

43 Depresif Reaksiyonlar Günlük etkinlikleri ilgi ve istekle yapma, bunlardan ve ya ş amdan zevk almanın yerini üzüntü, keder, mutsuzluk, isteksizlik, karamsarlık, umutsuzluk, suçluluk ve karar verme güçlü ğ ü gibi duygu ve dü ş üncelerin almasıdır. Bu duygular ve dü ş ünceler bireyi biyopsikososyal yönden olumsuz olarak etkilemektedir.

44 Depresif Reaksiyonlar Gösterilen tepkiler bireyin hastalıkla ba ş etme gücünü do ğ rudan etkilemektedir. Hastalar, hastaneye yatma stresi ve daha fazla tehdit hissettiklerinde normal ba ş etme yeteneklerini kullanmakta güçlük çekmektedirler. Sa ğ lı ğ ın kaybı ya da tehdidi, yo ğ un strese neden olmakta ve ba ş a çıkmayı zorla ş tırmaktadır.

45 Depresif Reaksiyonlar Fiziksel hastalık nedeniyle hastanede yatan, psikososyal stres düzeyi yüksek ve ya ş am kalitesi dü ş ük olan hastalarda depresyon daha sık görülmekte Bedensel hastalıklara en sık e ş lik eden psikiyatrik bozukluklar depresyon ve anksiyetedir.

46 Psikolojik yakla ş ımın ilkeleri Empatik tutum gösterilmeli Sempatik, kavrayıcı, destekleyici ve tıbbi etik ilkelere uygun insan-insana ileti ş im kurulmalı A ş ırı sakınma davranı ş ından kaçınılmalı Temel güven duygusu verilmeli, esnek olunmalı Hastanın ki ş isel tasarruf ve gizlili ğ ine saygı gösterilmeli Bilgilendirilmeli

47 Psikolojik yakla ş ımın ilkeleri Açık ileti ş im ile hastalı ğ ı ve endi ş eleri ile ilgili konularda yanlı ş bilgi ve tutumları düzeltilmeli Kızgınlık, öfke, suçluluk gibi (örtülü) duygu ve tepkilerin serbestçe ifade edilmesi ve hastalıkla ilgili dü ş ünce ve duygularını anlatması cesaretlendirilmeli Hasta ile aile ve sosyal etkile ş im alanları arasındaki ileti ş im güçlendirilmeli Tedavide erken katılım ve i ş birli ğ i sa ğ lanmalı

48 Psikolojik yakla ş ımın ilkeleri Hastalık ve ya ş amlarında kendi denetimi oldu ğ u duygusu geli ş tirilmeli Umudu koruyarak, gerçekçi kabulleni ş sa ğ lanmalı Kaygı, depresyon, felaketçi tepki gibi davranı ş sal semptomlar düzeltilmeli Psikolojik ve sosyal uyumu sa ğ layarak ya ş am kalitesi arttırılmalı Uyum için zaman tanınmalı Önce olumlu tepkileri desteklenmeli, hastadaki yedek güçler harekete geçirilmeli

49 Psikolojik yakla ş ımın ilkeleri Nelerin mümkün olmayaca ğ ından önce yapabilecekleri ortaya koyulmalı Psikososyal destek sistemleri harekete geçirilmeli Ba ğ ımlılık gereksinimini arttırmayacak, bireyselli ğ i ve gizlili ğ i zedelemeyecek ş ekilde destek verilmeli A ş ırı tutarsız, bozuk giden, tedaviyi bozan tutumlar ortaya çıkınca tüm tedavi ekibi ortak-kararlı-tutarlı bir tutumu benimsemeli

50 Psikolojik yakla ş ımın ilkeleri Davranı ş bozuklukları ve psikiyatrik sendromlar, tıp bilimi disiplini ve eti ğ i içinde ele alınmalı Sorunlar karma ş ıkla ş ıp yangın çıkmadan ilgili birimle ili ş kiye geçilmeli ve i ş birli ğ i istenmeli Hem ş ire açıklayıcı, yardım edici, güven verici, yol gösterici olmalı Hastanın özgüvenini ve kendine saygısını destekleyici, mevcut gücünü kullanmayı cesaretlendirici bir tutum benimsenmi ş olmalıdır.

51 Psikolojik yakla ş ımın ilkeleri Hastaya sa ğ lanan tıbbi ve psikiyatrik, psikososyal tedavinin yanı sıra mutlaka aile bireyleri de desteklenmeli, bilgilendirilmeli ve gerekli ise tedavi edilmelidir. Sonuçta hastalara sunulan psikiyatrik ve psikososyal bakım ve tedavinin; hasta bakım ve kalitesini arttırdı ğ ı, mortaliteyi, morbiditeyi azalttı ğ ı, hastanede yatı ş süresini ve genel masrafları azalttı ğ ı, düzelme ve iyilik haline katkıda bulundu ğ u bilinmektedir

52 A İ LE Hasta bireyin aile üyeleri ve arkada ş ları ile birlikte olamaması, alı ş kanlıklarını sürdürememesi yalnızlık ve izolasyon duygularının geli ş mesine neden olabilmektedir.

53 A İ LE Aile üyelerinin sevdikleri birini kaybetme korkusu, Ya ş anan bilinmezlik durumu, Ailenin hastasının rol ve sorumluluklarını üstlenmesine ba ğ lı rol de ğ i ş imleri, Ekonomik kaygıları, İş inden uzak kalması, Ayrılık, Ölüm nedeniyle anksiyete ya ş anmasına neden olmaktadır.

54 A İ LE Yo ğ un bakım ünitesinin teknolojik ortamı; – monitörlerde kalp atımlarının görülmesi, – infüzyon pompaları, ventilatörler, – makinelerin çıkardı ğ ı sesler, – parlak ı ş ıklar, – hastaların görünümleri ile alı ş ıla gelen çevreden farklı teknolojik ortamı ile ailenin ya ş adı ğ ı kaygı ve anksiyeteyi daha çok artırır.

55 A İ LE Yo ğ un bakım ünitesinde sa ğ lık personelinin hasta refakatçileri ile ileti ş imi – Sa ğ lık personeli tarafından hasta refakatçilerine çok hızlı açıklama yapılması, – açıklamalar sırasında anla ş ılmayan terimlerin kullanılması, – bilgi verilmemesi ya da eksik bilgi verilmesi, – hasta refakatçisinin soru sormasına izin verilmemesi, – duygusal destek verilmemesi » ailenin stresini artıran önemli faktörlerdir.

56 Molter Tarafından Tanımlanan YBÜ hastası olan aile üyelerinin gereksinimleri 1.Umut oldu ğ unu hissetmek 2. Hastane personelinin hastaya yeterince bakım verdi ğ ini hissetme 3. Hastaya yakın bir yerde bekleme odasının olması 4. Hastanın durumundaki de ğ i ş iklikler hakkında evden aranma 5. Prognozu bilme

57 Molter Tarafından Tanımlanan YBÜ hastası olan aile üyelerinin gereksinimleri 6. Sorulara dürüst bir ş ekilde yanıt verilmesi 7. Hastanın hastalı ğ ındaki ilerlemelerle ilgili gerçekleri bilme 8. Günde bir kez hasta hakkında bilgi alma 9. Anla ş ılan terimlerle açıklamaların yapılması 10. Hastayı sık sık görme

58 YBÜ A İ LEYE YÖNEL İ K HEM Şİ REL İ K YAKLA Ş IMI Güven Gereksinimi; Hem ş irenin rol ve i ş levlerinden biriside koruyucu- gözetici ve savunucu rolüdür. Hem ş ire bakım verdi ğ i birey ya da grup için fiziksel ve psikososyal olarak güvenli bir çevre sa ğ lamalıdır. – Bu nedenle hem ş irenin yo ğ un bakım ortamını aileye tanıtması, tıbbi kelimelerle konu ş maması, güven veren bir ses tonu ile konu ş ması, ailenin yapılan tedavi ve hastalık süreci ile ilgili merak edilen soruları yanıtlaması ile güven vermelidir.

59 YBÜ A İ LEYE YÖNEL İ K HEM Şİ REL İ K YAKLA Ş IMI Bilgi Gereksinimi; Hasta ve ailesine hastalıkla ilgili gerekli bilginin verilmemesi anksiyeteyi artırdı ğ ı gibi, Gereksinimden fazla verilen bilgi de korku ve anksiyeteyi artırdı ğ ı ve aileyi pani ğ e soktu ğ u görülmektedir. Bu nedenle hasta ve ailesinin hazır oldu ğ u zaman belirlenerek bilgi verilmesi gerekmektedir.

60 YBÜ A İ LEYE YÖNEL İ K HEM Şİ REL İ K YAKLA Ş IMI Bilgi Gereksinimi; Hasta ve ailesi sa ğ lık durumuna ili ş kin anlayabilece ğ i dilden açıklamalar isterken, tedavi ekibi ço ğ u zaman teknik düzeyde açıklamalar yapar. Teknik dil anla ş ılamayınca birey, gereksindi ğ i bilgiyi alamamı ş ya da anla ş ılmamı ş olur. Hastaya uygulanacak i ş lemler basit gibi görünse de hasta ve aile için karma ş ık olabilir. Bu nedenle hastaya yapılan her bir i ş lemde hasta refakatçilerine yeterli ve anla ş ılır nitelikte bilgi verilmesi gerekmektedir.

61 YBÜ A İ LEYE YÖNEL İ K HEM Şİ REL İ K YAKLA Ş IMI Yakınlık Gereksinimi; Yapılan bir çalı ş mada yalnızlık ile ba ş etmede ileti ş im araçlarının kullanılmasının ve ba ş kalarıyla konu ş manın gereklili ğ i saptanmı ş, böylece yalnızlık duygusunun ba ş kalarıyla payla ş ılmakla azalaca ğ ı belirtilmi ş tir. Hem ş ire aile üyelerini hastanın bakımına katarak, aile üyeleri ile hasta arasında etkile ş imi artırmalı ve yakınlık gereksinimini kar ş ılanmasını sa ğ lamalıdır.

62 YBÜ A İ LEYE YÖNEL İ K HEM Şİ REL İ K YAKLA Ş IMI Rahatlık Gereksinimi; İ nsan, hem çevresinden etkilenir, hem de çevresini etkiler. Hasta refakatçileri uzun süre beklemek zorunda kaldı ğ ı bu ortamın ko ş ullarının iyile ş tirilmesi hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan ailenin rahatlamasını sa ğ lar. Hem ş ireler ve aileler hastaya yararlı olmak için birlikte çalı ş mayı gerektiren bir ili ş ki geli ş tirmeli, bu ili ş ki aynı zamanda hasta refakatçilerinin gereksinimlerinin kar ş ılanmasını da içermelidir.

63 YBÜ A İ LEYE YÖNEL İ K HEM Şİ REL İ K YAKLA Ş IMI Hasta ziyaretleri Yo ğ un bakım ünitelerinde çalı ş an hem ş irelerin sorumlulu ğ u, hastalara bakım vermenin yanı sıra hasta ailelerinin gereksinimlerini kar ş ılamayı da içerir. Aile üyeleri/üyesi hastanın temel destek kayna ğ ıdır, bu nedenle yo ğ un bakım ünitesinde aile üyelerinin bulunmalarına izin verilmesi hasta için yararlı olacaktır

64


"Yoğun Bakımda Yatan Hasta ve Yakınlarının Yaşadıkları Psijik Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Öğr. Gör. Saliha Bozdoğan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları