Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?"— Sunum transkripti:

1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a-) Hizmetin yapılmasından önce avans olarak yapılan ödemeler, teslim ve hizmetin karşılığını oluşturmadığından KDV’ye tabi bulunmamaktadır. b-) Dernek ve vakıflara her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai,zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri KDV’ye tabi bulunmaktadır c-) Alman uyruklu Y sahsına ait kol saatinin açık arttırma ile satılması KDV’ye tabidir d-) Vergi mükellefi olmayan gerçek kişiye ait gayrimenkulün vergi mükellefi tarafından kiralanması KDV’ne tabidir.

2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a)-Vergiye tabi malların işletmeden çekilerek işyeri çalışanlarına bedelsiz ayın olarak verilmesi durumunda bu teslimler için KDV hesaplanır. b)- İşletmenin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulün kamulaştırılması sonucu teslimi KDV’ye tabidir. c)-Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol,gaz ve bunların ürünlerinin taşınması KDV’ye tabidir. d)-Amatör sanatçıların yer aldığı gösteriler KDV’ye tabi değildir

3 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a)-Kitap yazan yazarın aynı kitaba ait dağıtım işlemlerini de kendisinin yapması durumu, dağıtım arızi nitelik taşırsa KDV’nin konusuna girmeyecektir. b-) İşletmelerin satış ve hizmet hacimlerini artırabilmek amacıyla verilen eşantiyon ve numune malların; bir malın bedelsiz olarak verilmesi, ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması,ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi, eşantiyon ve numune malların firmanın ünvanı ve para ile satılamayacağını belirten bir şerhinin koyulması şartlarını taşıması koşuluyla KDV’nin konusuna girmeyecektir. c)- Garantili mal ve hizmet satışlarında garanti süresi içerisinde bedelsiz yapılan tamir,bakım hizmetleri KDV’ye tabi değildir. d)-Depozito ve teminatlar bir teslim ve hizmet karşılığı olduğundan KDV’ye tabidir.

4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
a)-Satış vaadi sözleşmesinin yapılması ile sözleşmeye konu malların tasarruf hakkı henüz devredilmediğinden KDV’ye tabi değildir. b)-Basit usul mükellefinin yanında çalıştırdığı çırağına verdiği mallar KDV’ye tabidir. c)-Komisyonculara veya konsinyasyona satılmak suretiyle teslimi KDV’ye tabidir. d)- Satış vaadi sözleşmesinin yapılması ile sözleşmeye konu malların tasarruf hakkı henüz devredilmediğinden KDV’ye tabidir.

5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
a)-Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya Katma Değer Vergisi'ni fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda Katma Değer Vergisini gösterenler bu vergiyi ödemekle mükellef değildir. b)- Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya Katma Değer Vergisi'ni fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda Katma Değer Vergisini gösterenler bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir. c)- Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya Katma Değer Vergisi'ni fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda Katma Değer Vergisini gösterenler bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, ilgililere iade edilmez. d)- Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya Katma Değer Vergisi'ni fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda Katma Değer Vergisini gösterenler bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.

6 Aşağıdaki hangisi Katma Değer Vergisi mükellefi değildir ?
a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, b) İthalatta mal ve hizmet ihraç edenler, c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,

7 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
a)- Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 15 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilmemesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarhedilir. vergi ziyaı cezası uygulanır. b)- Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilmemesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarhedilir. vergi ziyaı cezası uygulanır. c)- Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 7 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilmemesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına ikmalen tarhedilir. vergi ziyaı cezası uygulanır. d)- Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 30 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilmemesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarhedilir. vergi ziyaı cezası uygulanır.

8 Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Katma Değer Vergisini doğuran olay gerçekleşmemiştir ?
a)- Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura ve benzeri belgeler verilmesi hallerinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, b)- Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi, c)- Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii, d)- Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahsil edilmesiyle,

9 Aşağıdaki vergilerden hangisi mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi'nden indirilemez? a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan Katma Değer Vergisi, b) - Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen Katma Değer Vergisi, c )-Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, d) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilen giderler dolayısıyla ödenen Katma Değer Vergisi.

10 11- Aşağıdakilerden hangisi istisna edilmiş işlemlerden olmasına karşın mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi'nden indirilebilir? a)- Mal ve hizmet ihracı çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler b)- Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarına ilişkin olarak yapılan teslimler c)-Taşımacılık istisnası çerçevesinde yapılan taşıma işleri d)-Mal ve hizmetlerin ithali

11 Aşağıda yazılı unsurlardan hangisi Katma Değer Vergisi matrahına dahil değildir?
a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar, b) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, c) Ambalaj giderleri, sigorta ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, d) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.

12 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a)- Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. b)- Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedeli ve emsal ücreti esas alınır. c)- Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunur. d)- Katma Değer Vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması ihtiyaridir.

13 Aşağıdaki ifadelerden hangisi dogrudur?
a)- Katma Değer Vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için %18'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. b)-Katma Değer Vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için %18'dur. Maliye Bakanlığı bu oranı dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. c)-Katma Değer Vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için %10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. d)-Katma Değer Vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için %10'dur. Maliye Bakanlığı bu oranı dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.

14 Aşağıdaki hangisi Katma Değer Vergisinin 29. ve 30
Aşağıdaki hangisi Katma Değer Vergisinin 29. ve 30. maddelerine göre mükelleflerin yüklendikleri vergileri indirim konusu yapabilmeleri için gerekli şartlar arasında bulunmamaktadır? a)- Yüklenilen KDV vergiye tabi faaliyetlere(tam istisna kapsamındaki işlemler dahil) ilişkin olmalıdır. b)-Fatura veya benzeri belge ile gümrük makbuzu indirimi yapacak mükellef adına düzenlenmelidir. c)-Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmelidir. Ayrıca bu vesikalar kanuni defterlere vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak şartıyla kaydedilmek şartıyla indirilebilir. d) Yüklenilen KDV vergiye tabi faaliyetlere (kısmi istisna kapsamındaki işlemler dahil )ilişkin olmalıdır

15 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)- Atılım A.Ş. Aralık/2008 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamesini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24.günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdür. b)- Atılım A.Ş. Ocak/2009 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamesini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24.günü akşamına kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. c)-Atılım A.Ş. Beyoğlu’nda bulunan şubesine ait Ocak/2008 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamesini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24.günü akşamına kadar Beyoğlu Vergi Dairesine vermekle yükümlüdür. d)-Atılım A.Ş. Aralık/2008 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24.günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle ve 26. günü akşamına kadar ödemekle yükümlüdürler

16 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-) Ganyan bayileri KDV yönünden mükelleftir. b-) Spor toto, milli piyango ve at yarışları tertipleyen düzenleyenler KDV yönünden mükelleftir. c)- Fazıl A.Ş.’nin yaptığı mal teslimleri dolayısıyla KDV yönünden mükelleftir. d)- Döviz bürolarının yaptığı döviz alış satışları sebebiyle KDV yönünden mükellefiyeti yoktur.

17 Aşağıdakilerden hangisi, hizmet ihracında KDV istisnası uygulanabilmesi için gerekli şartlardan değildir? a)-    Hizmet, yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalı b)-    Fatura ve benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmeli. c)-     Hizmetten yurt dışında yararlanılması zorunlu değildir. d)-     Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

18 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)- Katma Değer Vergisi Beyannamesi posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. b)- Katma Değer Vergisi Beyannamesi posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden onbeşgün içinde tarhedilir. c)- Katma Değer Vergisi Beyannamesi posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden beş gün içinde tarhedilir. d)- Katma Değer Vergisi Beyannamesi posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden on gün içinde tarhedilir.

19 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)-Kollektif Şirket ortaklığı şirketin teslim ve hizmetlerinden dolayı KDV mükellefidir. b)- Kollektif Şirketin ortakları şirketin teslim ve hizmetlerinden dolayı ortaklar ayrı ayrı KDV mükellefidir. c)- Kollektif Şirketin ortakları şirketin teslim ve hizmetlerinden dolayı ortaklardan biri KDV mükellefidir d)-Hiçbiri

20 Aşağıdaki KDV oranlarından hangisi cari yılda geçerli değildir?
b)- % 1 c)- % 8 d)- %10

21 Kaynak: 3000 Soruda Gelir Gider Mevzuatı Soru Bankası (Muharrem ÖZDEMİR Vergi Denetmeni)
Aşağıdakilerde hangisi Katma Değer Vergisinin konusuna girmez? a) Ticari Kazançlar b) Zirai faaliyetler c) Serbest meslek faaliyeti kapsamındaki hizmet ifaları d) Değer artış kazancı

22 Aşağıdaki hizmetlerden hangisinde katma değer vergisinde tevkifat uygulanmaz?
a) Bahçe ve çevre bakım hizmetleri b) Yapı denetim hizmetleri c) Yemek ve temizlik hizmetleri d) İstanbul Valiliğinin küresel ısınmaya karşı başlattığı temiz toplum kampanyası dolayısıyla aldığı hizmetler

23 Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisine tabi değildir?
a) Mal teslimi b) Hizmet ifası c)İthalat d) İhracat

24 İhraç kayıtlı teslimlerde ihracatın şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren nasıl tahsil olunur? a) Gecikme zammı ile birlikte b)Tescil faizi ile birlikte c) Gecikme faizi ile birlikte d) Gecikme faizi oranında tecil faizi ile birlikte

25 Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinde matraha dahil değildir?
a)Yükleme ve boşaltma giderleri b)Ticari teamüllere uygun iskontolar c)Faiz d) Sigorta giderleri

26 Katma Değer Vergisi Kanununa göre katma değer vergisinde vergilendirme dönemi kaç aydır?
b)3 ay c) 6 ay d) 4 ay

27 Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV’den istisna değildir?
a)Yurt dışındaki müşteriler için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetler b)Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan malların ihraç edilmesi c)İmalatçı olmayanlardan satın alınan malların işlendikten sonra ihraç edilmesi d) İmalatçı (A) firması tarafında KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre ihracatçılara tecil-terkin uygulanarak yapılan ihraç Kaydıyla teslimler

28 Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Malın tesliminden önce fatura düzenlense dahi,teslim gerçekleşmeden KDV’yi doğuran olay vuku bulmaz b)Konsinasyon yoluyla yapılan satışlarda KDV,malın nihai alıcıya teslimi ile doğar c)Elektrik dağıtımlarında KDV, bedelin tahakkuk ettirildiği tarihte doğar d) Hizmetin kısım kısım ifası konusunda mutabık kalınan işlerde KDV, her bir kısım hizmetin ifasının tamamlandığı tarihte doğar

29 14 Şubat 2006 tarihli bir alış faturası, postadaki gecikme nedeniyle 21 Nisan 2006 tarihinde işletmeye gelmiş, 5 Haziran 2006 tarihinde defterlere kaydedilmiştir. Bu faturada gösterilen KDV hangi vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir? a)Düzeltme beyannamesi verilerek Şubat 2006 dönemine ait beyannamede indirim konusu yapılabilir b)Düzeltme beyannamesi verilerek Nisan 2006 dönemine ait beyannamede indirim konusu yapılabilir c) İndirim konusu yapılamaz d) Haziran 2006 dönemine ait beyannamede indirim konusu yapılır

30 Bir çamaşır makinesi tesliminde KDV’nin matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çamaşır makinesinin satış bedeli b) Çamaşır makinesinin alış bedeli c) Çamaşır makinesinin satış ve alış bedeli arasındaki fark d) Çamaşır makinesinin satış fiyatından çamaşır makinesi için satıcının yaptırdığı sigorta bedeli düşüldükten sonra kalan tutar

31 KDVK’na göre ihracat istisnası uygulamasında aşağıdakilerden hangisi “yurt dışındaki müşteri” sayılmaz? a) İkametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan alıcı b)Yurt dışındaki bir firmanın Türkiye’deki şubesi c)Yurt içindeki firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi d)Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yerleşik olan ve Türkiye’de ikametgahı, kanuni ve iş merkezi bulunmayan alıcı

32 KDVK’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bazı malların tesliminde toptan ve parekende aşamalar için farklı vergi oranı uygulanabilmektedir b)Aynı malın yurt içindeki teslimleri ile ithalatında farklı vergi oranları uygulanabilir c)Verginin alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemlerde KDV oranı %18’den aşağı olamaz d)Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir

33 Aşağıdakilerden hangisi hizmet ihracı için gerekli şartlardan değildir?
a) Hizmetler yurt dışındaki müşteri için yapılmalıdır b)Hizmetten yurt dışında yararlanılmalı c) Döviz Türkiye’ye getirilmeli d) Mallar gümrük bölgesinden çıkarak dış ülkeye vasıl olmalıdır

34 Aşağıdakilerden hangisine dayanılarak KDV indirimi yapılamaz?
a) Sevk irsaliyesi b) Fatura c)Serbest meslek makbuzu d)Gümrük makbuzu

35 KDVK’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Haklı bir nedenle açıklanmadıkça KDV matrahı emsal bedelden düşük olamaz b) Serbest meslek faaliyeti kapsamındaki hizmetlerde KDV matrahı, bu hizmet için ilgili meslek kuruluşunca belirlenen tutardan aşağı olamaz c) Teslim edilen (A) malı karşılığında bir (B) malı alındığında (A) malının teslim bedeli, (B) malının emsal bedelidir d) KDV matrahı alış bedelinden düşük olamaz

36 Aşağıdaki işlemlerden hangisinde KDV uygulanmaz?
a) Buzdolabı üreticisi (A) firmasının evlenen işçisine yaptığı buzdolabı bağışı b) Buzdolabı üreticisi (A) firmasının Milli Eğitim Bakanlığına ait bir okula yaptığı buzdolabı bağışı c) Vergi dairelerince yapılan hacizli gayrimenkul satışı d) Emlak komisyoncusu (A)’nın envanterine kayıtlı kullanılmış bilgisayarların vergi mükellefi olmayan (B)’ ye satışı


"Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları