Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alkoller ve Eterler. Genel formülleri R-OH şeklinde olan organik bileşiklere denir. H-OH Su CH 3 -OH Alkol NOT: Bir bileşiğin alkol olabilmesi için C.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alkoller ve Eterler. Genel formülleri R-OH şeklinde olan organik bileşiklere denir. H-OH Su CH 3 -OH Alkol NOT: Bir bileşiğin alkol olabilmesi için C."— Sunum transkripti:

1 Alkoller ve Eterler

2 Genel formülleri R-OH şeklinde olan organik bileşiklere denir. H-OH Su CH 3 -OH Alkol NOT: Bir bileşiğin alkol olabilmesi için C atomuna yalnız bir –OH grubunun bağlı olması gerekmektedir. Ayrıca –OH grubunun bağlı olduğu C atomunun doymuş olması şartı vardır. Ancak –OH grupları farklı C lara bağlanmış ise bu bileşikler alkoldür. ALKOLLER

3

4

5 ÖRNEK: Aşağıdaki maddelerden hangileri Alkoldür ? R-CH-OH OH I R-C - OH OH II R-CH=CH-OH III R-CH-CH 2 -OH OH IV

6 ALKOLLERİN SINIFLANDIRILMASI 1. Mono alkoller 2. Poli alkoller 1. MONO ALKOLLER: Yapısında bir adet –OH grubu bulunduran alkollere denir. Mono alkoller –OH grubunun bağlı olduğu C’a göre 3 kısma ayrılırlar. A.Pirimer alkoller B.Sekonder alkoller C.Tersiyer alkoller

7 1. Primer alkoller: (Birincil) -OH grubunun bağlı olduğu C’ atomunda iki tane H atomu bağlanmış ise bu tür alkollere denir. R-CH 2 -OH (Primer-Birincil alkol) CH 3 -CH 2 -CH 2 -OH (n-propil alkol) CH 3 -CH 2- CH 2 -CH 2 -OH (n-butil alkol)

8 2. Sekonder alkoller: (İkincil) -OH grubunun bağlı olduğu C’ atomunda bir tane H atomu bağlanmış ise bu tür alkollere SECONDER alkol denir. R-CH-OH R Sekonder-ikincil- Alkol CH 3 - CH-OH CH 3 Sekonder- propil - Alkol İ zo propil Alkol

9 3. Tersiyer alkoller: (Üçüncül) -OH grubunun bağlı olduğu C’ atomunda H atomu yoksa, bu tür alkollere denir. R- C - OH R R (Tersiyer-üçüncül- Alkol) CH 3 - C - OH CH 3 (Tersiyer-üçüncül- Alkol) (Tersiyer butil- Alkol)

10

11

12 II.POLİ ALKOLLER:  Yapısında farklı C atomlarında birden fazla –OH grubu bulunduran alkollere denir.  Yapısında 2, –OH grubu içerenlere diol, 3 tane –OH grubu içerenlere triol …denir.  Molekülün yapısında –OH grubu sayısı arttıkça hidrojen bağ kuvveti artacağından erime ve kaynama noktaları yükselir.

13 Etandiol(Glikol) Donma Noktası düşük olup, antifiriz olarak kullanılır.) 1,2,3- Propantriol (Gliserin) Gliserin HNO 3 ile H 2 SO 4 katalizörlüğünde tepkimeye sokulursa TNG elde edilir.

14

15

16

17

18

19

20

21 12 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -C-CH 3 OH CH 3 6543 2-metil 2-hekzanol 1.1-di metil pentil alkol CH 3 -OH Metanol Metil alkol CH 3 -CH 2 -OH Etanol Etil alkol CH 3 -CH 2 -CH 2 -OH Propanol Propil alkol 1 23

22

23 2-metil-2-Propanol Ter. butil alkol Ter. butanol Propan-2-ol izo propil alkol Sekonder propanol CH 3 -CH-CH 3 OH CH 3 - C -CH 3 CH 3 OH

24 ÖRNEK: CH 3 -CH-CH 2 -CH-CH=CHCH 3 OH CH 3 7 654321 4-metil 5-hepten -2-ol 2-hidroksi 4-metil 5-hepten

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Özet: CH 3 -CH 2 -CH 2 -Br CH 3 - CH 2 - CH 2 -OH + KBr KOH (Alkil Halojenürlerden) CH 3 -CH –CH 3 OH CH 3 -CH =CH 2 + H 2 O (Alkenlerden) + Mg +2 + X - R-Mg-X + H- C - H O R-C-H 2 OH H+H+ (Grignard bileşiklerinden; (R-Mg-X)) A- Grignard bileşiğinin ; formaldehitle tepkimesinden birincil alkol elde edilir.

40 + Mg +2 + X - R-Mg-X + R- C - H O R-CH-R’ OH H+H+ + Mg +2 + X - R-Mg-X + R- C - R O R-C-R’ OH H+H+ R B- Diğer aldehitlerle tepkimesinden ikincil alkol C- Ketonlarla tepkimesinden üçüncül alkol elde edilir

41 Pirimer alkol AldehitlerKarboksilik asit yük İnd yük İnd Sec. alkol Ketonlar yük İnd Ter. alkol X yük İnd (Aldehit ve ketonlardan) Aldehitler ve ketonlar indirgenirse alkole dönüşürler. (Organik asit ve esterlerden) Pirimer alkol AldehitlerKarboksilik asit yük İnd yük İnd

42

43

44

45

46

47 Çinko klorürün derişik HCl asitte % 10’luk çözeltisine Lucas reaktifi denir.

48

49

50

51

52

53

54 Özet: 1.Alkoller –OH bağı içerdiklerinden, alkol molekülleri arasında hidrojen bağı bulundururlar.  Bu sebeple eşdeğer moleküllere göre erime ve kaynama noktaları daha yüksektir.  Molekülde dallanma arttığında temas yüzeyi azalacağından, erime ve kaynama noktası düşer.  -OH grubu arttıkça erime ve kaynama noktası yükselir.

55 2. Alkoller içerdikleri –OH grubu sebebiyle polar yapıya sahiptir. Bu sebeple alkoller iyi bir organik çözücüdür. Alkol molekülleri, su ile hidrojen bağı oluşturdukları için, suda iyi çözünürler. R-OH H-OH H İ DROJEN BA Ğ I

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 ETERLER R-O-R veya R-O-R’ genel formülleriyle gösterilen organik bileşiklere denir. R-O-R tipi eterlere Basit Eter (Simetrik) R-O-R’ tipi eterlere Karışık Eter (asimetrik).. O CH 3

66

67

68

69 Basit eterlerin isimlendirilmesinde; alkil grubu okunur sonuna –eter eki getirilir. CH 3 – O - CH 3 : dimetil eter C 2 H 5 – O – C 2 H 5 : dietil eter Karışık eterlerin isimlendirilmesinde; iki alkil grubu okunur sonuna –eter eki getirilir. CH 3 – O - C 2 H 5 : metil etil ter C 2 H 5 – O – C 3 H 7 : etil propil eter

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 ETERLERİN ELDESİ Eterlerin eldesinde önemli iki yöntem vardır. 1.Alkollerden: 2 mol alkolden 1 mol su çekilirse eterler elde edilir. C 2 H 5 -OH + C 2 H 5 -OH C 2 H 5 -O-C 2 H 5 + H 2 O

80 2.Alkolatlardan(Williamson Sentezi): Bu yöntem karışık eterlerin eldesinde kullanılır. Sodyum alkolatlarla, alkil halojenürlerin tepkimesiyle elde edilirler. C 2 H 5 -ONa + CH 3 Cl C 2 H 5 - O - CH 3 + NaCl

81 Özet: 1.Eter moleküller tıpkı suda olduğu gibi kırık doğru yapısına sahiptir ve polardır... O CH 3 2. Eterlerde –OH bağları olmadığı için eter molekülleri arasında hidrojen bağları yoktur. Dolayısıyla erime ve kaynama noktaları düşüktür. 3.Eterler kolay tepkime vermezler. 4. Eterler aynı C sayılı alkollerle izomerdir.


"Alkoller ve Eterler. Genel formülleri R-OH şeklinde olan organik bileşiklere denir. H-OH Su CH 3 -OH Alkol NOT: Bir bileşiğin alkol olabilmesi için C." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları