Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu İ darelerine Ait Ta ş ınmazların Kaydına İ li ş kin Yönetmelik 2 Ekim 2006 tarih ve 26307 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmı ş tır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu İ darelerine Ait Ta ş ınmazların Kaydına İ li ş kin Yönetmelik 2 Ekim 2006 tarih ve 26307 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmı ş tır."— Sunum transkripti:

1 Kamu İ darelerine Ait Ta ş ınmazların Kaydına İ li ş kin Yönetmelik 2 Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanmı ş tır.

2 KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ Kayıtların belgeye dayanması esastır. Ta ş ınmaz kayıt ve kontrol i ş lemleri, harcama yetkilileri tarafından görevlendirilecek personele yaptırılabilir. 2

3 Ta ş ınmaz Kayıt ve Kontrol İş lemleriyle İ lgili Görev, Yetki ve Sorumluluklar Ta ş ınmaz kayıt ve kontrol i ş lemleri ile görevli birim ve personel; a) Kayıtların mevzuata uygun, saydam ve eri ş ilebilir ş ekilde tutulmasını b) Bu kayıtlara ili ş kin bilgisayar programı, defter ve belgelerin denetime hazır ş ekilde muhafaza edilmesini sa ğ lamakla, c) Görevlerinden ayrılmaları durumunda kayıt, defter ve belgelerini devir ve teslim etmek, göreve ba ş ladıklarında devir ve teslim almakla, d) Yapılan kayıt ve i ş lemlerden dolayı harcama yetkililerine kar ş ı sorumlu olup, e) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gere ğ ince harcama yetkilisi adına hazırlayacakları Ek 1’deki kayıt planına göre olu ş turulan formları, mali yılı takip eden ay sonuna kadar mali hizmetler birimine göndermekle, yükümlüdür. 3

4 EK-1/A 1. TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR 1.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Ta ş ınmazlar İ dare Bina ve Tesisleri İ dare Binaları Hizmet Binaları E ğ itim ve Ö ğ retim Amaçlı Bina ve Tesisler Anaokulları İ lkö ğ retim Okulları Ortaö ğ retim Okulları Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları Mesleki E ğ itim Merkezleri Sa ğ lık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler Sa ğ lık Evleri Sa ğ lık Ocakları Dispanserler Hastaneler Lâboratuvarlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Klinikler Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri 4

5 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler Yurt ve Pansiyonlar Bakım Evi ve Huzurevleri Kre ş ve Gündüz Bakımevleri Halk E ğ itim Merkezi Kurs Merkezleri Kütüphaneler Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları Dü ğ ün, Tören ve Konferans Salonları Sergi ve Fuar Alanları Müzeler, Sanat Galerileri Hayvan Barınakları Hayvanat Bahçeleri Spor Amaçlı Bina ve Tesisler Spor Sahaları Spor Salonları Stadyumlar Kortlar Yarı ş Pistleri Hipodromlar 5

6 1.2. Arsalar 1.3. Araziler Tarla Ba ğ Bahçe Çayır ve Otlaklar Tarım Dı ş ı Alanlar A ğ açlandırılmı ş Alanlar 1.4. Ormanlar 1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Boru Hatları Enerji Nakil Hatları Su İ sale Hatları Kanalizasyon Hatları Tüneller Köprü ve Geçitler Köprüler Alt Geçitler Üst Geçitler 6

7 Yollar Sulama Kanalları Kuyular Su Kuyuları Petrol ve Gaz Kuyuları Baraj ve Göletler Barajlar Göller Göletler Hava Meydanları Liman ve Rıhtımlar İ skeleler Çekek Yerleri Balıkçı Barınakları Toplu Ta ş ıma Hatları ve İ stasyonları Demiryolu Hatları ve İ stasyonları Metro Hatları ve İ stasyonları Tramvay Hatları ve İ stasyonları Teleferik Hatları ve İ stasyonları Telesiyej Hatları ve İ stasyonları Yolcu Terminalleri (Otogar) Duraklar 1.6. Maden Ocakları 7

8 EK-1/B 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Ta ş ınmazlar İ dare Bina ve Tesisleri İ dare Binaları Hizmet Binaları E ğ itim ve Ö ğ retim Amaçlı Bina ve Tesisler 8

9 2.5. Kıyılar 2.6. Dolgu Alanları 2.7. Maden Ocakları 9

10 EK-1/C 3. ORTA MALLARI 3.1. Meralar 3.2. Yaylaklar (Yaylalar) 3.3. Kı ş laklar 3.4. Umumi Çayır ve Otlaklar 3.5. Harman Yerleri 3.6. Panayır Yeri 3.7. Sıvat ve Eyrek Yeri 3.8. Umuma Ait Çekek Yerleri 10

11 EK-1/D 4. GENEL HİZMET ALANLARI 4.1. Meydanlar 4.2. Parklar ve Ye ş il Alanlar 4.3. Mesire Yerleri 4.4. Rekreasyon Alanları 4.5. Otoparklar 4.6. Pazar Yeri 4.7. Genel Mezarlıklar 4.8. Umuma Ait Binalar 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Tapu kütü ğ ünde üçüncü ki ş iler adına tescilli veya di ğ er kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı kendilerine verilen ta ş ınmazların kaydını Ek 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile Ki ş isel Haklar ve Tahsis Formu’nda” gösterilir. 16

17 17

18 TAŞINMAZ İCMAL CETVELLERİ Kamu idarelerinin ta ş ınmaz kayıt ve kontrol i ş lemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar ta ş ınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek ta ş ınmaz icmal cetvelleri olu ş turulur. İ cmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır ve bu ta ş ınmazlara ili ş kin adet ve yüzölçüm toplamları belirtilir. Maliye Bakanlı ğ ında bu cetvellerin olu ş turulması yetki ve görevi Milli Emlak Genel Müdürlü ğ üne aittir. 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Taşınmazların numaralandırılması Kamu idarelerince kaydedilen her ta ş ınmaz için daha önce belirlenmi ş ta ş ınmaz numarası var ise bu ta ş ınmaz numarası, yoksa kamu idarelerinin belirleyece ğ i ta ş ınmaz numarası verilir. 23

24 DOSYALAMA Kamu idarelerince kaydedilen her ta ş ınmaz için ta ş ınmaz ile aynı numarayı ta ş ıyan ve a ş a ğ ıdaki belgeleri içeren birer dosya düzenlenir; a) Satın almada, satı ş sözle ş mesi ve tapu senedi, b) Trampada, trampa sözle ş mesi ve tapu senedi, c) Kamula ş tırmada; taraflar anla ş mı ş larsa taraflarca düzenlenen anla ş ma tutana ğ ı ile satı ş sözle ş mesi, anla ş amamı ş larsa mahkeme kararı ve tapu senedi, 24

25 DOSYALAMA ç) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 98 inci maddesine göre yapılan teferru ğ larda, satı ş komisyonu kararı ve tapu senedi; 2004 sayılı İ cra ve İ flâs Kanununa göre yapılan teferru ğ larda, ihale kararı ve tapu senedi, d) 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldı ğ ı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteli ğ i Ta ş ıyan Özel Te ş ebbüslerin Devletle ş tirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacak devletle ş tirmelerde, bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca olu ş turulacak komisyonun, aynı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca düzenleyece ğ i tutanak ve tapu senedi, e) Kanunlar ve uluslararası anla ş malar gere ğ ince kamu idarelerine intikal eden ta ş ınmazlarda, tapu senedi, 25

26 DOSYALAMA f) Mahkeme kararı ile mülkiyeti kamu idarelerine geçen ta ş ınmazlarda, kesinle ş en mahkeme kararı ve tapu senedi, g) Kadastro uygulaması sonucu kamu idareleri adına tescil edilen ta ş ınmazlarda, kesinle ş en kadastro tutana ğ ı ve tapu senedi, ğ ) Kamu idarelerine ba ğ ı ş lanan ta ş ınmazlarda, usulüne uygun olarak düzenlenen ba ğ ı ş formu ile tapu senedi, h) İ darî yoldan kamu idareleri adına tescil edilen ta ş ınmazlarda, tescilin yapıldı ğ ına ili ş kin yazı ile tapu senedi, ı) Yapım suretiyle edinilen ta ş ınmazlarda, usulüne uygun olarak düzenlenen ve yetkili makam tarafından onaylanan kesin kabul tutana ğ ı, 26

27 DOSYALAMA i) Kiralanan ta ş ınmazlarda, kira sözle ş mesi, j) İ rtifak hakkı tesis edilmek suretiyle kullanılan ta ş ınmazlarda irtifak hakkı sözle ş mesi (resmi senet), kullanma izni verilen ta ş ınmazlarda kullanma izni sözle ş mesi, ba ğ ımsız ve sürekli nitelikli hak tesis edilmek suretiyle kullanılan ta ş ınmazlarda ise sözle ş me (resmi senet) ve tapu senedi örne ğ i, k) Kanunun 47 nci maddesi veya mevzuatta tahsise imkân tanıyan di ğ er hükümler uyarınca kamu idarelerine tahsis edilen ta ş ınmazlarda, tahsis eden idarenin tahsis kararı, l) Kanunun 45 inci maddesi kapsamında veya mevzuatta bedelsiz devre imkân tanıyan di ğ er hükümlere göre bir idare tarafından bir di ğ er idareye bedelsiz olarak devredilen ta ş ınmazlarda, devreden idare tarafından gönderilen devir kararı, m) Ta ş ınmaza ili ş kin yazı ş malar. 27

28 Erkan KARAARSLAN 28


"Kamu İ darelerine Ait Ta ş ınmazların Kaydına İ li ş kin Yönetmelik 2 Ekim 2006 tarih ve 26307 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmı ş tır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları