Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makale Analizi Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler Emrah CENGİZ, İst. Ünv., Siyasal Bilgiler Fak., Dekan, Yükseköğretim Dergisi, İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makale Analizi Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler Emrah CENGİZ, İst. Ünv., Siyasal Bilgiler Fak., Dekan, Yükseköğretim Dergisi, İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Makale Analizi Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler Emrah CENGİZ, İst. Ünv., Siyasal Bilgiler Fak., Dekan, Yükseköğretim Dergisi, İstanbul Geliş tarihi: 5 Mart 2014; Kabul tarihi: 22 Nisan 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 13 Haziran 2014 doi: /yod ; Telif Hakkı © 2014, Deomed Adresinden alınmıştır.

2 Üniversiteyi tanımlamak
Girişimci üniversiteler ve Ünv.-Sanayi işbirliği Üniversite nasıl bilgi üretir? Açıklanan listede Boğaziçi Üniversitesi 139. sırada yer alırken, ODTÜ 85., İstanbul Teknik Üniversitesi 165., Sabancı Üniversitesi 182. sırada yer aldı. Bilkent Üniversitesi , Koç Üniversitesi aralığında yer aldı. İngiliz Times Higher Education (THE) ile Thomson Reuters, Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi Sıralaması sonuçlarını 1 Ekim 2014 tarihinde açıkladı. California Institute of Technology’nin dördüncü kez ilk sırada yer aldığı sıralamada, Harvard University ikinci, University of Oxford üçüncü, Stanford University dördüncü sırada yer alırken, Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte ODTÜ, İTÜ ve Sabancı Üniversitesi dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer aldı. Bu yıl 28 ülkenin yer aldığı ilk 200 sıralamasında Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi ile 139. Sırada yer alırken, 2012’de 276. sıraya, 2013 yılında 199. sıraya yerleşmişti. Boğaziçi Üniversitesi’nin istikrarlı yükselişi son dönemde özellikle araştırma üniversitesi olma yönünde attığı adımlara bağlanıyor.

3 Yükseköğretimde Yenileşme Hareketleri
Uluslararasılaşma Teknolojik gelişmeler Bilgiye erişimde devrimsel gelişmeler Yerleşik paradigmaların sorgulanması İşbirliği alanlarının araştırılması Uluslararasılaşma: üniversite personelinin uluslar arası platformlarda yer almalarını desteklemek, çok kültürlü bir kampus hayatı oluşturmak ve uluslara arası öğrenci sayılarını arttırmaya yönelik politikalar geliştirmek, Bologna süreci hedef ve ilkelerini içselleştirme çalışmalarını hız vermek, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa dışındaki ülkelerle imzalanan işbirliği protokolleri ve ikili anlaşmaların sayısını arttırmak yoluyla üniversitemizi dünya yüksek öğretim kurumları arasında tanınır bir marka haline getirmeyi bir misyon edinmiştir. Özyeğin, çukurova, ist. Kültür ünv., … gibi Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Uluslararası Rektörler Birliği (IAUP) ve Avrupa-Akdeniz Üniversitesi (EMUNI) üyesi olma gibi. Mükemmeliyet Merkezi olan üniversitelerle ikili protokoller ve ortak çalışma programları AKTS etiketi :AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ ing:ECATS(European Credit Accumulation and Transfer System) AKTS kredisi, bir dersi tamamlamak için öğrenciye yüklenen ödev, çalışma ve sorumluluk miktarını betimleyen bir sayıdır. Erasmus

4 Üniversitelerin Yeni Başarı Kriterleri
Bilimsel yayın (19. yy ) Patent Faydalı model Lisans Kısacası : Bilginin ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi PATENT: ÜNV. KATILDIKLARI AR-GE ÇALIŞMALARI SONUCU ELDE EDERLER FAYDALI MODEL:Faydalı Model patent tescilinden farklı olarak hem daha kısa hem de maliyet açısından daha uygundur. Küçük ve orta büyüklükteki firmaların buluş yapmalarını ve koruma taleplerini özendirici bir işlevi vardır. 2- Patent Nedir? Tarimda ve sanayide kullanilmak üzere icat edilen buluslara verilen koruma belgesine patent denir. 3- Neden Patent Verilir? Patent sistemi, bulus sahiplerine belli bir süre koruma hakki vermesinin yani sira, patentte yer alan tüm bilgileri kamuoyuna açarak, ayni konuda çalisan baskalarinin ayni bulusu yeniden üretmek için emek, zaman, maliyet vs harcamasinin engellenmesi için vardir. Bu özellige patentin bilgi islevi diyoruz. 4- Hangi Buluslara Patent Verilir? Bir bulusa patent verilebilmesi için 3 sartin geçerli olmasi gerekiyor.  1)Yenilik: Teknigin bilinen durumuna dâhil olmayan bulus yenidir.  2)Teknigin bilinen durumunun asilmasi;  3)Sanayide ve tarimda uygulanabilir olmasi; 5- Hangi Buluslara Patent Verilemez? Bulus niteliginde olmadigi için patent verilemeyecek konular:  a)Kesifler, bilimsel teoriler, matematik metotlari;  b)Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliskin plan, usul ve kurallar;  c)Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteligi olan yaratmalar, bilgisayar yazilimlari;  d)Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulmasi ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.  e)Insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teshis usulleri. Faydali Model Nedir? Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluslarin sahiplerine 10 yil süre ile bu bulus konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkinin taninmasidir. Faydali Model Tescili için Gerekli Kriterler Nelerdir?  Yenilik  Sanayi'ye uygulanabilirlik.  Patent Ve Faydali Model Arasindaki Fark Nedir?  Patent: Tarimda ve sanayide kullanilmak üzere icat edilen buluslara verilen koruma belgesine patent denirken maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelisme niteligine sahip bütün ürünlere verilen koruma belgesidir.  Faydali Modelde, teknigin bilinen durumunun asilmasi kriteri aranmaz, Koruma süreleri farklidir, Faydali Model belgesine, Ek Faydali Model belgesi verilmez,  Arastirma ve inceleme islemlerinin olmamasi nedeniyle patent verilmesine oranla faydali model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açisindan daha elverislidir. LİSANS:Lisans; marka sahibinin (lisansör), üçüncü partiye (lisansiye) bir ürünü veya servisi belirli koşullar ve kurallara bağlı olarak haklarını devretmesiyle oluşuyor.

5 Üniversiteyi Tanımlamak: Geçmişten Günümüze Üniversite Anlayışı
Bir Çin atasözü şöyle der: “Eğer bir yıl ötesini planlıyorsanız hububat ekin, eğer on yıl ötesini planlıyorsanız ağaç dikin, eğer bin yıl ötesini planlıyorsanız insan yetiştirin.”

6 Üniversiteler Hangi İhtiyaç Nedeniyle Ortaya Çıkmıştır?
Hukuk eğitimi almak isteyen bir grup öğrencinin hoca arayışı Bu arayış için bir lonca (korporasyon=universitas) kurulması Bologna ünv. Kurulması(1158) lonca (nedir ne demek) Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon  Örnek: Bu iş için loncada, isim duası yapılır. S. Ayverdi Uğraşları bir olan kimselerin, bir pirin yönetimi altında oluşturdukları özel dernek. Üniversitas: tamlık, bütünlük 1000 yıl önce hukuk eğitimi almak isteyen bir grup öğrenci, hoca bulmak için lonca kurdu, Bu loncaya Latince korporasyon, «universitas» (Hirsch, 1950). Bologna ünv. 11yy’ın sonunda bu teşebbüs sonucu kurulmuştur. Üniversiteler, akıl sürecini duygusal sürecin önüne alarak çalışmaya başlamıştır. Üniversiteler; topluma, ekonomiye, toplumun refah düzeyi ve yaşam kalitesine; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan oldukça geniş çerçevede katkıda bulunmaktadır (Charles, 2003; Rosan, 2006).

7 Üniversiteyi Nasıl Tanımlayabiliriz?
1. akademik devrim(19yy): eğitim yanında araştırma 2. akademik devrim(20yy): uygulamalı ve sanayi odaklı araştırmalar (ünv. – sanayi işbirliği) 3. akademik devrim(21yy): girişimci üniversiteler (sanayi ve topluma bilimsel ve teknolojik olarak öncülük yapar.)

8 Toplumsal Gelişme ve Üniversite Anlayışı
İlkel toplum Toplayıcılık; avcılık Usta-çırak eğitimi toplumu Tarım Yerleşik düzen; tarım (m.ö 6000) Usta-çırak eğitimi; elit eğitimi Sanayi Buharlı makinenin icadı(1750); seri üretim; fiziki sermaye Verimlilik; bilginin işe uygulanması(1880) Kitle eğitimi Bilgi Bilgisayarın bulunuşu(1950) Bilgi sektörü, bilgi üretimi, bilgi semayesi ve nitelikli insan faktörü Eğitim felsefesi; kitle eğitimi, bireysel eğitim, yaşamboyu eğitim ‹flbölümüne dayal› üretimde uzmanlaflma ile birlikte, verimlilik inan›lmaz bir h›zla artm›flt›r. Sanayi toplumunda gerçek verimlilik patlamas› ise, bilginin ifle uygulanmas› ile 1880'lerden sonra bafllam›flt›r. Bilgi art›k aletlere, süreçlere ve ürünlere uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bilginin ifle uygulanmas› ile akan bant bafl›nda çal›flan iflçilerin verimlerinde büyük art›fl sa¤lanm›flt›r (http://www.ekodialog.com). Sanayide; emek yo¤un üretimden teknoloji yo¤un üretime geçilmifltir (Berber, 2007).

9 Üniversiteyi Nasıl Tanımlayabiliriz? (Versan, 1989)
Kültürü geliştirmek ve yaymak Teknik bilgi sağlamak Nitelikli insan gücü yetiştirmek Bilginin ticarileştirilmesi

10 Toplumsal Gelişme ve Üniversite Anlayışı
Bilgi otoyolları Elektronik ticaret İletişim teknolojileri Maddi malların üretimi değil, bilginin üretimi (Temel üretim etkeni bilgidir) Bilginin önemine paralel flekilde onu üreten ya da sahip olan entelektüel sermayenin önemi de giderek artmaktad›r. 1975’lerde ilk 500 firman›n de¤erleri içindeki yaklafl›k %80 maddi varl›klar, %20 maddi olmayan varl›klar oran›, bugün tam tersine yani %80 maddi olmayan varl›klar lehine de¤iflmifltir (Çakmakç›, 2008).

11 Toplumsal Gelişme ve Üniversite Anlayışı
Ünlü yönetim danışmanı Thomas A. Stewart’ın şu sözleri çok iyi anlatmaktadır: “içinde yaşadığımız yeniçağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddeleri ve en önemli ürünleri haline gelmiş bulunmaktadır. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları; arazi, bedensel emek, imalat aletleri ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır.”

12 Girişimci Üniversiteler, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer: Bilgi Toplunumda Üniversite’nin yeri (Bingöl, 2006) üniversiteler 2-Üretilen bilgiyi eğitim yolu ile ietme 3-Bilişim ve iletişim tek. İle yayma 4-Teknolojik yenilik (İnovasyon) ile işletme 1-Bilimsel araşt. ve yeni bilgi üretme Girişimci üniversite: ilk kez Burton CLARK tarafından 1998 yılında ortaya atılmıştır. Warwick, Twente, Joensuu, Chalmers, Strathclyde, üniversitelerini incelemiş ve buraları Avrupa nın en girişimci üniversiteleri olarak tanımlamıştır. Kuzey Carolina, Carolina Devlet üniversiteleri ile Glaskow, Limerick, Leuven, Vienna, Sheffield Hallam ünv. De bu kategoriye dahil edilebilir.

13 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
Uluslararası ekonominin elektriği olan bilgi Nitelikli iş gücü, Entelllektüel sermaye Girişimci Üniversiteler, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer Üniversiteler nitelikli iş gücü ile entelektüel sermayeyi oluşturup, ülkenin daha nitelikli ve daha değerli ürünler üretmesini sağlar. Bunu ise üretim şekillerini geliştirerek, yeni üretim yöntemleri yaratarak yapar.

14 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer
Ünlü Alman iktisatçı Friedrich List 1841’de yayımlanan National System of Political Economy [Ulusal Politik Ekonomi Sistemi] adlı eseri; Almanya Britanya karşısında bir ekonomik zafiyet içinde bulunmaktadır. Britanya teknolojik anlamda daha ileridedir. List’in ulusal inovasyon sisteminin kurulması yoluyla tüm beklenen hedeflere ulaşmayı planladığını söylemek mümkündür. List’in görüflleri ele alınarak Almanya, ABD, Japonya’nın teknoloji politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu görülmektedir. Bunun ilk önemli sonucu; dünya teknolojisini edinme ve yayma sürecini, bir bütün olarak, düzenli ve sistemli bir temel üzerine oturtabilmeyi olanakl› k›- lacak, bir ö¤retim ve e¤itim sisteminin daha ilk başta geliştirilmesi olmuştur. ikinci önemli sonucu ise, sanayii, devlet meka- nizmas›n› ve üniversiteleri içine alan, ulusal Ar-Ge ağının geliştirilmesi olmuştur. List’in ulusal inovasyon sistemi- nin kurulmas› yoluyla tüm beklenen hedeflere ulaflmay› planla- d›¤›n› söylemek mümkündür.

15 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer
List modeline göre: Üniversite: En yeni teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli bilgiye ulaşır. Sanayi: Geliştirilen teknoloji ile yeni ürünlerin ortaya çıkarır. Devlet: Üniversite-sanayi ve ulusal inovasyon sürecinin bir arada çalışması için gerekli tedbirleri alıp, finansal destek sağlar. Burada belirleyici olan ulusal inovasyon sistemidir, belli bir ürünler dizisi değidir.

16 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer
Alman iktisatçı J. Schumpeter; “yaratıcı yıkım süreci”: Süregelen yapının başka bir inovasyon tarafından yıkılması Ekonomik büyümenin kaynağı inovasyon, inovasyonun kaynağı yaratıcılıktır. Yaratıcılık ile; yeni ürünler gelişir, maliyetler azalır, büyüme sağlanır, yeni kazançlar oluşur, somut ürün ve süreçlere dönüşüm gerçekleşir. “yarat›c› y›k›m süreci” kavramının vermek istediği ana fikir rekabetin, bireylerin yaşam kalitesinde oluşturması hedeflenen dramatik gelişme ‹novasyon ile süregelen yap› y›k›lmakta ve belli bir süreçten sonra baflka bir inovasyon taraf›ndan y›k›lacak bir sürece girilmektedir (Hobiko¤lu, 2011).

17 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer
Yaratıcılık Yeni ürün Azalan maliyet Büyüme ve gelişme Yeni kazançlar Somut ürün ve süreçlere dönüşüm “Yaratıcı yıkım süreci”: Yenilenmiş inovasyon

18 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer
Mevcut inovasyon “Yaratıcı yıkım süreci”: Yenilenmiş inovasyon Başka bir inovasyon tarafından yıkılacak yeni bir süreç Schumpeter; girişimciliğin şart daha önce gerçeklefltirilmemifl bir yenili¤i veya fikri ortaya atmak giriflimcilik, modern ekonominin özüdür.

19 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer
Schumpeter’a göre; Girişimciliğin şartı daha önce gerçekleştirilmemiş bir yeniliği veya fikri ortaya atmaktır. Girişimcilik, modern ekonominin özüdür. Girişimci, yeni kombinasyonlar meydana getirip ekonomideki dengeyi bozarak “yaratıcı yıkım” sürecine neden olur.

20 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer
“Morill Yasası” Dünya üniversite-sanayi işbirliği tarihinin başlangıcı olarak da ilki 1853’de, ikincisi de 1857’de ABD Kongresi’ne sunulan bir yasa taslağı olarak milat kabul edilebilmektedir. Mevcut bilimsel ve klasik eğitimler yanında endüstri ve tarım kökenli bazı iş sahiplerine de tarım ve mekanik uygulamalar için pratik dersler verilmesi ve bunun sağlanmasına yönelik olarak da bu okullara kamu arazisi bağışlanması öngörülmekteydi. hemen tüm ilklerin ABD’den yay›ld›¤› Bu öneri, kongreden geçmesine ra¤men o dönemki Baflkan Buchanan taraf›ndan veto edilmifltir. Yenilenen tasar› 1862’de yeni Baflkan Abraham Lincoln taraf›ndan onaylanm›fl ve öneriyi veren kifliye ithafen “Morill Yasas›” olarak uygulanmaya bafllanm›flt›r (Kiper, 2010).

21 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer
Dr. Katsuhiko’ya göre üniversite- sanayi işbirliği zorunluluğunun nedenleri: Teknolojinin her alanda, tarihte daha önce hiç olmadığı kadar hızlı gelişmesi Rekabetin artması Sermaye arayışı Öğrencilerin üniversitelerden sadece teorik bilgiler edinerek mezun olmak istememesi rakiplerden daha h›zl› olunmaz ise patentleflebilecek pek çok temel teknoloji onlara kapt›rabilecektir. Bu da rekabetçili¤in birkaç y›l içinde yok olmas› anlam›- na gelmektedir. Böyle bir sonla karfl›laflmamak için tüm flirketler üniversitelerin teknoloji üretme potansiyelinden faydalanmak durumundad›r.

22 Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yarattığı Katma Değer
Katsuhiko’ya göre üniversite-sanayi işbirliği 6 temel yöntemle gerçekleşmektedir. Bunlar; Ortak araştırma projeleri Ismarlama projeler (sanayinin yarattığı ve üniversitelerin uygulayıcı olarak katıldıkları) Ar-Ge bursları (sanayinin ileride patentleşebilecek fikirleri olan araştırmacılara kaynak yardımı yapması), Üniversite içi Ar-Ge laboratuarları Sanayiye teknolojiyi lisanslama (üniversitenin ürettiği ve kendisinin kullanmasına imkan bulunmayan teknolojilerin lisanslarını satması ) İnsan kaynağı işbirliği (Abak, 2007) üniversite ve sanayi temsilcilerinin proje oluşumundan sonuca kadar beraber çal›flt›klar› ve projede eflit söz hakk› elde ettikleri

23 Üniversite nasıl bilgi üretir?
Akademik özgürlük nedir?: Ortaçağdan bu yana bir öğretim elemanının kendi uzmanlık alanında dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın özgürce öğretim yapması ve öğrencilerin de özgürce öğrenim görmeleridir (Altbach, 2001). Wilhelm von Humboldt(19.yy) Sınıf ve laboratuarda sınırsız özgürlüğe sahip olma, araştırma faaliyetlerinde özgürlük Öğretme özgürlüğü Araştırma faaliyetlerinde özgürlük Öğrenme 19. Yüzy›lda Almanya yüksekö¤retim sisteminde Wilhelm von Humboldt taraf›ndan Berlin Üniversitesi’nde bafllat›lan reform hareketleri kapsam›nda akademik özgürlük, ö¤retme özgürlü¤ü (“Lehrfreiheit”) ve ö¤renme özgürlü¤ ü olarak (“Lernfreiheit”) yeniden tan›mlanmakta olup, bu tan›mda ayr›ca; araflt›rma faaliyetleri de akademik özgürlük kapsam› içerisine al›nmaktad›r. Böylece, üniversite profesörlerine s›n›flar›nda ve laboratuvarlar›nda neredeyse mutlak bir özgürlük sa¤lanmaktad›r. Ancak bu kapsamdaki akademik özgürlük, hiçbir biçimde ö¤retim üyelerinin sosyal ve politik konularla ilgili ifadelerinin bir koruyucusu olarak düflünülmemifltir. Di¤er taraftan akademik özgürlü¤ün bu yeni tan›m›, üniversitelerde ö¤retim ve araflt›rma faaliyetlerinin birbirinden ayr›lmayaca¤› n› da ortaya koymaktad›r Öğretim ve araştırma faaliyetlerinin birarada yürütülmesi

24 Üniversite nasıl bilgi üretir?
Akademik özgürlüğe sahip üniversiteler toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarına uygun bilgiyi üretir ve bunu dünya sahnesine en güzel biçimde sunar. Akademik özgürlük ile üniversiteler; İleri teknolojik yenilikleri yaratır, Bilgi endüstrilerini besleyen bilim adamlarını ortaya çıkarır (entelektüel sermaye), Öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirir, Girişimciler ve diğer yetenekli bireylerin yetişmesini sağlar. En önemlisi ise ne kadar bilgi üretti- ¤i ve dünya sahnesine bu bilgilerden ne kadar›n› sunabildi¤idir. Dolay›s›yla üniversitelerin toplumla iç içe, toplumun ve dünyan› n ihtiyaçlar›na uygun bilgi üretmeleri gerekmektedir.

25 Üniversite nasıl bilgi üretir?
Özgür, inovatif, baskı altında olmayan, siyasi ya da ideolojik baskıya maruz kalmayan beyinler daha çok üretebilmektedir. Akademik özgürlüğü-olan üniversiteler şeffaf ve hesapverebilirliğe de sahipse daha fazla üretici olurlar. Sonucu topluma dokunan araştırmalar üniversitenin saygınlığını ve mali gelirini arttıracağından bu yeni araştırmaların yürütülmesini ve yeni ürünlerin ortaya çıkışını kolaylaştırır ve hızlandırır.

26 Girişimci üniversite nasıl olur?
Aktif Rekabetçi Kendikendine yeten Yüksek kalitede (marka ünv.) Yerel iş çevreleriyle ilişkili İhtiyaç (Pazar) odaklı Uluslararası Yetenekli öğrenci, araştırmacı, öğretim üyesi ve araştırma fonunu üniversiteye çekebilen Sosyo-ekonomik çevrenin gereksinimlerine cevap verebilen (topluma dokunan)

27 Üniversite nasıl bilgi üretir?
Global inovasyon indeksi İlk 5 ülke; İsviçre İsveç İngiltere Hollanda ABD TÜRKİYE ; 2012’de 74. sırada, 2013’de 68. sırada bulunmaktadır (toplam142 ülke). Cornell üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.

28 Üniversite nasıl bilgi üretir? Türkiye de durum:
TÜBİTAK “Girişimcilik ve Yenilikçilik İndeksi” Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik konusundaki yerini ortaya koymaktadır. 23 farklı ölçütü vardır. 2012 ve 2013 yıllarında ülkemizin en yenilikçi ve girişimci 50 üniversitesi duyurulmuştur. TÜBİTAK “Girişimcilik ve Yenilikçilik İndeksi” ile 23 farklı ölçüte göre ülkemizde bulunan üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik konusundaki yerini ortaya koymaktadır.

29 Sonuç Stanford üniversitesi silikon vadisi Pro-aktif düşünme
Özerk ve akademik özgürlüğe sahip üniversite Üniversitelerin yönlendiren, etkileyen ve değiştiren kurumlar haline gelmesi Üniversitelerin topluma dokunması Pro-aktif düşünme:  elverişili ortamların hazırlanması sonucunda çözüm odaklı HIZLI düşünme proaktif olmanın temelinde düşünmek ve planlı haraket etmek yatar. Yani dikkat etmek, olasılıkları görmek, karar vermek, tedbirli olmak ve sorumluluk almak söz konusudur. Bu bilinçli ve sistemli süreç sonunda sağlam temellere dayalı olarak seçimlerini yapan kişi, belirsizlikleri ve stresi en aza indirmiş olur. Proaktif kişiler, iradelerini kullandıklarının ve sorumluluk aldıklarının farkındadır,bu yüzden doğru karar vermeye çalışırlar.  Proaktif davranış biçimini benimseyen kişiler, karşılaştıkları sonuçlar için başkalarını suçlamak yerine sonucun müsebbibi olarak kendisini görür ve sonucu değiştirmek için ne yapılabileceğini düşünür. Mesela iki arkadaş tokalaşırlarken elleri masanın üzerinde duran bardağa çarpsa ve bardak yere düşüp kırılsa ve bu iki arkadaş reaktif( proaktif olmayan ) bir bakış açısıyla bardak senin yüzünden kırıldı diye tartışmaya başlasalar, ortada sadece kırılmış bir bardak ve tartışan iki arkadaş olur ve çözüme dair hiçbir şey olmaz. Ancak bu iki arkadaş proaktif olarak kusura bakma benim hatamdı diyerek kırılan bardağın parçalarını toplamak için harekete geçseler, hem kırılan bardağın parçaları toplanmış hem de iki arkadaş tartışmamış olacaktır. Yani olumsuz bir olay proaktif davranış biçimiyle hemen telafi edilmiş olacaktır.

30 Peki ne yapmalı? Öğrencilerin «Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri» üretmelerini sağlama. Öğrencileri iyi yetiştirme, doğru yönlendirme, içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmalarına yardım etme, cesaretlendirme.


"Makale Analizi Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler Emrah CENGİZ, İst. Ünv., Siyasal Bilgiler Fak., Dekan, Yükseköğretim Dergisi, İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları