Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kronik böbrek hastalığı- tanım GFR’de azalma olsun veya olmasın, böbrekte 3 aydan uzun süren yapısal veya işlevsel bozukluklarla giden idrar, kan ya da.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kronik böbrek hastalığı- tanım GFR’de azalma olsun veya olmasın, böbrekte 3 aydan uzun süren yapısal veya işlevsel bozukluklarla giden idrar, kan ya da."— Sunum transkripti:

1 Kronik böbrek hastalığı- tanım GFR’de azalma olsun veya olmasın, böbrekte 3 aydan uzun süren yapısal veya işlevsel bozukluklarla giden idrar, kan ya da görüntüleme yöntemleri ile saptanan bir hasar olması GFR’nin 3 aydan uzun bir sürede 60 mL/dk/1.73 m 2 ’den düşük olması

2 Prevalans (genel toplumda) Evre Prevalans (%) 13.3 23 34.3 40.2 50.1

3 Böbrek hastalığı evresine göre yaklaşım EvreGFR (mL/dk/1.73 m 2 ) Yaklaşım  90 Tarama/Risk azaltımı 1  90 Tanı/Progresyonu yavaşlatma KVH risk azaltımı 260-89Progresyonu saptama 330-59Komplikasyonların saptanması/tedavisi 415-29RRT’ye hazırlık 5<15 (veya diyaliz)RRT (Üremi mevcutsa)

4 Komplikasyonlar NormalGFRArtmış riskHasar Böbrek yetmezliği SDBY Ölüm Risk faktörleri taraması Risk azaltımı Hasar taraması Tanı Tedavi (Komorbidite) Progresyonu yavaşlatma Progresyon saptanması Komplikasyon tedavisi RRT hazırlık RRT NKF/DOQI 2000 Update. Am J Kidney Dis 37 (Suppl 1), 2001

5 Son dönem böbrek yetmezlikli hasta SEMPTOMLAR Halsizlik, çabuk yorulma İştahsızlık, kilo kaybı Kaşıntı Bulantı-kusma, diyare Parestezi Huzursuz ayak Bilinç değişiklikleri Kanamalar Nefes darlığı Göğüs ağrısı Öksürük, balgam BULGULAR Hipertansiyon Solukluk Kirli sarı cilt rengi Ciltte kaşıntı izleri Ciltte ekimozlar Kalp yetmezliği bulguları Perikardial frotman Aritmi Ödem Nörolojik bulgular

6 KBYli hastada klinik değerlendirme ve tedavi yaklaşımları Kardiyovasküler hastalık,risk faktörleri ve tedavisi Hipertansiyon tedavisi Hiperlipidemi tedavisi Anemi ve üremik kanamaların tedavisi Malnütrisyon değerlendirmesi, tedavi yaklaşımı Üremik Kemik hastalığı(Renal osteodistrofi) tedavi yaklaşımı Üremik Nöropati,Ansefalopati tedavi kaklaşımı Viral enfeksiyonlar ve tedavi yaklaşımı Azalmış iyilik hissi (Depresyon, sosyal fonksiyon bozuklukları)

7 KBY de Kardiyovasküler hastalık Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda mortaliteninyaklaşık % 50’si kardiyovasküler olaylara bağlıdır Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda mortaliteninyaklaşık % 50’si kardiyovasküler olaylara bağlıdır Diyaliz öncesi dönemde hastaların yarısına yakınında Diyaliz öncesi dönemde hastaların yarısına yakınında anormal ekokardiyografik bulgular mevcuttur anormal ekokardiyografik bulgular mevcuttur Diyaliz öncesi var olan kardiyovasküler bozukluklar Diyaliz öncesi var olan kardiyovasküler bozukluklar diyaliz sırasında sıklıkla progresyon göstermektedir diyaliz sırasında sıklıkla progresyon göstermektedir

8 KBH da Kardiyovasküler hastalık tipleri Sol ventrikül hipertrofisi Ateromatöz iskemik kalb hastalığı Non-Ateromatöz iskemik kalb hastalığı Valvüler hastalık Kalb yetmezliği Üremik kardiyomyopati Üremik perikardit

9 Böbrek hastalığı ile ilişkili kardiyovasküler risk faktörleri Böbrek hastalığının tipi Azalmış GFR RAS aktivitesi artışı Volüm yüklenmesi Kalsiyum/fosfor metabolizması bozukluğu Dislipidemi Anemi Malnutrisyon İnflamasyon İnfeksiyon Trombojenik faktörler Oksidatif stres Homosistein artışı Üremik toksinler

10 KBHda Kardiyovasküler hastalık risk azaltımı Non-farmakolojik uygulamalar Sigara yasağı Hipervoleminin engellenmesi (Hedef KB < 140/90mmHg) Hipoalbuminemi ve inflamasyonun önlenmesi Diyet modifikasyonu (Hedef LDL-Kol. < 100mg/dl) Koroner revaskülarizasyon Renal Transplantasyon(Koşullar uygun ise) Farmakolojik uygulamalar Antihipertansif tedavi(Hedef KB < 140/90mmHg) Epoetin ve Demir tedavisi (Hedef Hgb >11gr/dl) Statin tedavisi (Hedef LDL-Kol. < 100mg/dl) Serum Ca 9.2-9.6mg/dl, Serum fosfor 2,5-5,5 mg/dl ve iPTH 150-300 pg/ml düzeyinde tutulması Anti- agregan tedavi(Koroner hastalık,vasküler hastalık ve D.Mellitus) ACE –inhibitör ve ARB tedavisi (Proteinüri,arteriosklerozis tedavisi) ACE –inhibitör ve Beta Bloker tedavi (İskemik kalb hast.varsa)

11 KBH da Kalb Yetmezliği Tedavisi Primer Sistolik Disfonksiyon Diüretikler Beta-Blokerler RAS Blokajı (AT-1 reseptör bloker,ACE inhibitörü) Digoksin (düşünülebilir) Primer Diyastolik Disfonksiyon İskemi araştırması,tedavisi Beta-Bloker(İskemi / taşikardi) Uzun etkili nitratlar Verapamil veya Diltiazem (düşünülebilir) Digoksin,Direkt vazodilatatörler (Sakıncalı) Tibbi tedaviye direnç düşünülüyorsa Diyalize başla

12 KBY’de Hipertansiyon ve Hiperlipidemi Tedavi Yaklaşımı

13 KARDİYOVASKÜLERHASTALIK HİPERTANSİYONHİPERLİPİDEMİ Tuz kısıtlaması Egzersiz Antihipertansif ilaç Diyaliz Lipid kısıtlaması Zayıflama Egzersiz Antilipidemik ilaç ACEi STATİN

14 KBY’de İdeal Antihipertansif İlaç Kan basıncını yeterince kontrol etmeli Kan basıncını yeterince kontrol etmeli Proteinüriyi azaltmalı Proteinüriyi azaltmalı Renal hasarın progresyonunu yavaşlatmalı Renal hasarın progresyonunu yavaşlatmalı Lipid düzeylerini olumlu etkilemeli Lipid düzeylerini olumlu etkilemeli Böbrek dışı patolojileri olumlu etkilemeli Böbrek dışı patolojileri olumlu etkilemeli 1 2 5 4 3

15 Renal Hasarın Progresyonu Bakımından Antihipertansif İlaçlar ACE inhibitörleri AT-1 reseptör antagonistleri Beta blokerler Dihidropiridinler Diltiazem-Verapamil Alfa blokerler Santral alfa agonistler Direkt vazodilatörler Diüretikler GFH Proteinüri Lipid (?)             (?)     

16 İntraglomerüler basınç azalması GlomerülerhipertrofininönlenmesiGlomerüler sitokin salınımının azalması Glomerülerpermeabilitenindüzeltilmesi Aldosteronsalınımının azalması (?) ACE İNHİBİTÖRLERİ

17 KBH Hipertansiyon tedavisi Hedef KBİlaç dışı tedaviFarmakolojik Genel popülasyon<140/90Tuz kısıtlaması Egzersiz Beta bloker Diüretik KBH, Evre 1-4, proteinüri>1g/gün <125/75Tuz kısıtlamasıACEi veya ARA Diüretikler KKB KBH, Evre 1-4, Proteinüri<1g/gün <135/85Tuz kısıtlamasıACEi veya ARA Diüretikler KKB KBH, Evre 5<140/90Tuz kısıtlaması Sıvı kısıtlaması UF Tüm sınıflar (diüretikler hariç)

18 KBHda Lipid Metabolizma Bozukluğu Tip IV Hiperlipoproteinemi Trigliserid yüksek T.kolesterol hafif yüksek VLDL yüksek LDL hafif yüksek HDL düşük Apo C-III yüksek Apo A-I ve II düşük ETYOLOJİSİ Lipoprotein lipaz  Hepatik trigliserid lipaz  Lesitin-kolesterol açiltransferaz  LPL reseptörlerinde fonksiyon bozukluğu Hormonal bozukluklar İlaçlar

19 ÖNEMİ Hızlanmış ateroskleroz Hızlanmış progresyon TEDAVİ Diyet ve egzersiz Diyet ve egzersiz Antilipidemik ilaçlar Antilipidemik ilaçlar Balık yağı Balık yağı Karnitin Karnitin Lipid Metabolizma Bozukluğu İntraglomerüler hipertansiyon Mezangial hücre aktivasyonu n Proliferasyon n Kemotaktik faktör yapımı n Fibronektin yapımı n Serbest oksijen radikalleri HMG CoA redüktaz inh.

20 Renal Anemi ve Tedavisi

21 Renal Anemi PATOGENEZ Eritropoetin eksikliği Eritropoez baskılanması Hemoliz Kanama Demir eksikliği Folik asit eksikliği Vitamin B 12 eksikliği Alüminyum intoksikasyonu Diğer GFH < 40 ml/dk ANEMİ Normokrom normositer

22 Renal anemi-sonuçları Yaşam kalitesinde azalma Uyku bozuklukları Egzersiz kapasitesinde azalma Sol ventrikül hipertrofisi / KKY Kognitif fonksiyon bozukluğu Ölüm

23 Renal anemi incelemesinde ne araştırılmalı? Hemoglobin ve hematokrit Eritrosit indeksleri Retikülosit sayısı Gaitada gizli kan Serum demir SDBK Transferrin satürasyonu Serum ferritin (veya HRC veya CHr) Demir parametreleri CRP HD HD sıklık ve dozu

24 Ek incelemeler Serum vitamin B 12 and folik asit Beyaz küre, Trombosit, Periferik yayma Hemoliz testleri Serum protein elektroforezi Kemik iliği Serum alüminyum Hemoglobin elektroforezi iPTH

25 Renal anemi tedavisi Yeterli diyaliz Malnütrisyonun önlenmesi İnflamasyonun önlenmesi Hiperparatiroidizmin tedavisi Demir replasmanı HedefHb/Hct Eritropoetin Adjuvan tedaviler

26 Anemi tedavisinde Hedef Hb/Htc ne olmalıdır? Yaş, cins, etnik özelliğe bakılmaksızın rhEPO tedavisi ile4 ay içerisinde hedef Hemoglobin Hematokrit ≥ %33 ≥ 11 g/dl

27 rhEPO Tedavisi Başlangıç doz: 50-100 IU/kg/haftada 3 kez s.c. (Hgb.düzeyi 4 hafta içinde 50 IU/kg ile yaklaşık 1 gr/dl 100 IU ile 1,5-2gr/dl düzeyinde artar) Uygulanan tedavi 300IU/kg/hafta dozu geçmemelidir. İdame Doz : 25-30 IU /kg/ hafta 2-3 kez s.c.

28 rhEPO tedavisinde yan etkiler Hipertansiyon Vasküler aksses, diyalizör ve setlerde pıhtılaşma Hiperpotasemi Epileptik atak Pure red cell aplasi

29 rhEPO tedavisine yetersiz yanıt nedenleri İnfeksiyon / İnflamasyon Kr.kan kaybı Malnutrisyon Demir,folik asit veB12 vitamin eksikliği Al. Toksisitesi Osteitis fibrosa(Kİ fibrozisi) Hemoglobinopatiler (Ör:Orak hücre anemisi, β talassemi) Hemoliz Maligniteler Pure red cell aplazi

30 rhEPO tedavisi, tüm diyaliz hastalarında gerekli değildir. HD PD 20% 40% Yeterli diyaliz Yeterli beslenme Demir tedavisi Diğer önlemler Hastaların %5’inde ESA uygulanmaksızın Htc>%40

31 Demir tedavisi ESA alan tüm hastalara demir verilmeli HD öncesi oral demir verilebilir HD hastaları için en uygunu IV demir Prediyaliz KBY HD, ESA alıyor 200 mg, po, ferröz sülfat 25-125 mg/hafta, IV

32 Demir profili hedefleri ne olmalı? TSAT Serum ferritin >%20 >100 ng/ml %30-40 200-500 ng/ml HRC <%10 OPTIMAL CHr >29 pg/hücre 35 pg/hücre <%2.5

33 Renal anemi tedavisinde transfüzyon Kaçınılmalıdır. Sakıncaları: 1- Kan yolu ile bulaşabilecek enfeksiyon riski (Hepatit B ve C,HIV,CMV enfeksiyonları) 2- Doku antijenlerine(HLA) karşı sitotoksik antikor gelişimi 3- Transfüzyon bağımlılığı 4- Demir yüklenmesi Endikasyonları: 1-Semptomatik anemi ve/veya ilişkili risk faktörleri (DM, KKY, İleri yaş, Arteriopati) 2-Ani Hb düşüşü (Kan kaybı, hemoliz) 3-ESA’ya ciddi direnç (Hematolojik hastalıklar, ağır sistemik inflamatuvar hastalık)

34 KBY de Malnütrisyon > 50 ml/dk 1.10 gr/kg/gün 25-50 ml/dk 0.85 gr/kg/gün 10-25 ml/dk 0.70 gr/kg/gün < 10 ml/dk 0.54 gr/kg/gün İnfeksiyon Kardiyovasküler olay Diğer GFH azaldıkça diyetle protein alımı spontan olarak azalır MALNÜTRİSYON Artmış morbidite Artmış mortalite

35 Malnütrisyon Göstergeleri İştahsızlık Vücut ağırlığının sürekli azalması Vücut ağırlığının idealin % 80’inin altına inmesi Antropometrik ölçümlerde azalma Gelişme geriliği İnfeksiyonlara eğilimin artması Diyetle protein alımının 0.8 gr/kg/gün’ün altına inmesi Albümin < 3.5 gr/dl Kolesterol < 150 mg/dl Transferrin < 150 mg/dl Prealbümin < 30 mg/dl IGF-1 < 300 μg/L C ve Ig düzeylerinde azalma Gecikmiş hipersensitivite reaksiyonunda azalma

36 KBYde Diyet Önerileri Su 3 litre/gün Protein 0.6-1.0 gr/kg/gün Kalori > 30 kcal/kg/gün Yağ Kalorinin % 30-40 Poliansatüre/satüre 1 / 1 Karbohidrat Kalorinin geri kalanı Toplam fiber 20-25 gr/gün

37 KBYde Nörolojik Komlikasyonlar Üremik Ansefalopati Kr.Diyalize bağlı ansefalopati Diyaliz Demansı Diyaliz Disekilibrium Sendromu İnme(Stroke) Seksüel Disfonksiyon Üremik Nöropati,üremik myopati

38 KBYde Ansefalopati Ayırıcı Tanısı Üremik ansefalopati Diyaliz Demansı Hipertansif Ansefalopati Diyaliz Disekilibrium Sendromu Metabolik Ansefalopatiler Hiperkalsemi Hiponatremi Hiperparatiroidizm Hipofosfatemi Hipoglisemi Hiperosmolalite Beyinde lezyon Subdural Hematom İnme (Stroke- Akut SVO)

39 KBY Nörolojik Komp. Tedavisi Üremik Ansefalopati DİYALİZ Üremik Nöropati DİYALİZ Diyaliz Demansı Al.Birikiminin engellenmesi DFO tedavisi+HD+HP D.Disekilibrium Send. Kısa süreli ve yavaş diyaliz Hipertonik sol.infüzyonu(Mannitol)

40 Viral Ajanlarla Kontaminasyon Morbidite ve mortalite Transplantasyon şansı Transfüzyon gereksiniminin azaltılması Kan ürünlerinde viral ajanların taranması Koruyucu aşılama HBVHCVCMV ÖNEMİ ÖNLEMLER

41 Psikolojik Destek KBY Tanısı l Depresyon l Anksiyete l Kooperasyon güçlüğü l Psikoz l İntihar girişimi l Organik beyin sendromu Bilgilendirme Aile desteği Medikasyonlar Psikoterapi Grup tedavisi TEDAVİ

42 Renal Replasman Tedavisine Hazırlık Diyalize başlama zamanının belirlenmesi Diyaliz tipinin seçilmesi Vasküler giriş yolu oluşturulması veya periton boşluğuna ulaşılması Transplantasyona uygunluk ve greft kaynağı bakımlarından değerlendirme


"Kronik böbrek hastalığı- tanım GFR’de azalma olsun veya olmasın, böbrekte 3 aydan uzun süren yapısal veya işlevsel bozukluklarla giden idrar, kan ya da." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları