Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KELİME TÜRLERİ FİİLLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KELİME TÜRLERİ FİİLLER."— Sunum transkripti:

1 KELİME TÜRLERİ FİİLLER

2 İş, oluş, durum bildiren sözcüklere fiil denir.
çalış- gör- koş- ağla- incele- sev- boya- yakala- fırlat- uç- yüz- gel- susa- gül- yıka-

3 Fiiller temel anlam özelliklerine göre üçe ayrılır.
1- İŞ FİİLLERİ: Varlığın yaptığı işi ve hareketi bildiren fiillerdir. Yani nesne alabilen fiillerdir. Çamaşırları yıkadım. nesne kılış fiili Onu çağırır mısın? nesne kılış fiili 2- OLUŞ FİİLLERİ : Varlığın zaman içinde nasıl bir değişime uğradığını anlatan fiillerdir. Nesne almazlar. Çocuğun yüzü sararmış oluş fiili Meyveler olgunlaşmış oluş fiili 3- DURUM FİİLLERİ: Varlığın içinde bulunduğu durumu belirten fiillerdir. Nesne almazlar. Çocuk uyudu durum fiili Öğrenciler güldü durum fiili

4 FİİLLERDE KİP VE KİŞİ Fiillerin cümlede kullanılması için çekimlenmesi gerekir. Yani haber veya dilek kiplerinden birini alması gerekir. Haber ve dilek kiplerini alınca şahıs eklerini almış olurlar. Böylece kip ve kişi ekleri alan fiillere çekimli fiil denir. Fiil + Kip eki + Şahıs eki = çekimli fiil oku+ du + m = okudum konuş+ acak + sın = konuşacaksın çalış+ malı + ız = çalışmalıyız kazan+ sa + lar = kazansalar

5 FİİLLERDE ŞAHIS 1. tekil koştu – m 1. çoğul koşsa –k 2. tekil
Fiilin bildirdiği işi, hareketi, oluşu gerçekleştiren varlık, fiilin şahsıdır. Türkçede dört tip şahıs eki bulunmaktadır. 1- Görülen geçmiş zaman ve şart kipinde kullanılanlar: 1. tekil koştu – m 1. çoğul koşsa –k 2. tekil koştu – n 2. çoğul koşsa-nız 3. tekil koştu 3. çoğul koşsa- lar 2- Duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve gereklilik kipinde kullanılanlar: 1. tekil anlamış- ım 1.çoğul anlar-ız 2. tekil anlıyor- sun 2. çoğul anlamalı-sınız 3. tekil anlayacak 3. çoğul anlamış- lar

6 1. tekil bak-ayım 1.çoğul sev-elim 2. tekil baka-sın 2. çoğul
3- İstek kipinin çekiminde kullanılanlar: 1. tekil bak-ayım 1.çoğul sev-elim 2. tekil baka-sın 2. çoğul seve-siniz 3. tekil baka 3. çoğul seve-ler 4- Emir kipinin çekiminde kullanılanlar: 1. tekil - 1.çoğul 2. tekil kalk 2. çoğul gel-in -iniz 3. tekil kalk-sın 3. çoğul gel-sinler

7 A) HABER KİPLERİ: B) DİLEK KİPLERİ:
Fiil kipleri haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır: A) HABER KİPLERİ: 1) GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN -dı, -di 2) DUYULAN GEÇMİŞ ZAMAN -mış ,-miş 3) ŞİMDİKİ ZAMAN -yor 4) GELECEK ZAMAN -ecek , -acak 5) GENİŞ ZAMAN –ar, -er B) DİLEK KİPLERİ: 1) GEREKLİLİK KİPİ –meli -malı 1) GEREKLİLİK KİPİ –meli -malı 2) ŞART KİPİ -se, -sa 4) EMİR KİPİ 3) İSTEK KİPİ –e, -a 3) İSTEK KİPİ –e, -a

8 2- DUYULAN GEÇMİŞ ZAMAN: Bildirilen işin, hareketin yapıldığını başkasından duyma anlamı vardır.
İşin yapılma zamanı söyleme zamanından öncedir. Fiil kök veya gövdelerine getirilen “-mış, -miş,- muş, -müş” ekleriyle yapılır. oku – muş – um acık – mış – ız oku – muş – sun acık – mış - sınız oku – muş acık – mış - lar incele – miş – im gör – müş - üz incele – miş – sin gör – müş – sünüz incele – miş gör – müş – ler

9 3- ŞİMDİKİ ZAMAN : Eylemin içinde bulunulan zaman içinde yapıldığını anlatan kiptir.
İşin yapılma zamanı ile söyleme zamanı aynıdır. Fiil kök veya gövdelerine getirilen “-yor” ekiyle yapılır. Sev - i – yor – um yürü – yor – uz sev – i - yor – sun yürü – yor – sunuz sev – i – yor yürü – yor – lar “-makta, -mekte” eki “-yor” ekinin yerine kullanılabilir. Dinle – mekte – y – im kork – makta - y – ız Dinle – mekte- sin kork – makta - sınız Dinle – mekte kork – makta – lar

10 4- GELECEK ZAMAN : Eylemin bildirdiği iş, oluş, hareketin gelecek bir zamanda gerçekleşeceğini anlatan kiptir. İşin yapılma zamanı, söyleme zamanından sonradır. Fiil kök veya gövdelerine getirilen “-acak, -ecek” ekleriyle yapılır. anlat – acağ – ım incele – y – eceğ – iz anlat – acak - sın incele – y – ecek - siniz anlat – acak incele – y – ecek – ler yaz – acağ – ım gel – eceğ – iz yaz – acak sın gel – ecek - siniz yaz- acak gel – ecek – ler

11 5- GENİŞ ZAMAN : Eylemin her zaman yapıldığını bildiren kiptir.
Fiil kök veya gövdelerine getirilen “-r,-ır,-ir,-ur,-ür, -ar, -er” ekleriyle yapılır. çalış – ır – ım bak – ar – ız çalış – ır – sın bak – ar – sınız çalış – ır bak – ar – lar anla – r – ım eğil – ir – iz anla – r – sın eğil – ir – siniz anla – r eğil – ir – ler

12 (2005 – Ö. O. )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başkalarından duyarak öğrenme” yoktur?
A) Varını yoğunu çocukları için harcamış. B) Temiz hava astım hastalarına iyi gelirmiş. C) Gördüklerini anlatmış uzun uzun. D) Zorluklara göğüs germiş birisiydi.

13 DİLEK KİPLERİ 1- GEREKLİLİK KİPİ : Eylemin yapılmasının ya da yapılmamasının gerekli olduğunu bildirir. Fiil kök ya da gövdelerine getirilen “-malı, -meli” ekleriyle yapılır. anla – malı- y- ım gül – meli – y – iz anla – malı – sın gül – meli - siniz anla – malı gül – meli – ler Kırma - malı - y – ım terleme - meli – y – iz kırma – malı – sın terleme - meli – siniz kırma - malı terleme – meli – ler

14 2- ŞART KİPİ : Bir yargının gerçekleşmesinin bir koşula bağlandığı kiptir.
Fiil kök ya da gövdelerine getirilen “ –sa, -se” ekleriyle yapılır. oyna – sa – m bil – se – k oyna – sa – n bil – se – niz oyna – sa bil – se – ler sevin – se – m koş – sa – k sevin – se – n koş – sa – nız sevin – se koş – sa – lar

15 3- İSTEK KİPİ : Fiilin yapılmasındaki istek ve niyeti gösteren kiptir.
Fiil kök ya da gövdelerine getirilen “-a, -e, -ayım, -eyim, -alım, -elim” ekleriyle yapılır. konuş – ayım yüz - elim konuş – a – sın yüz – e – siniz konuş – a yüz – e – ler temizle – y – eyim anlaş – alım temizle – y – e – sin anlaş – a – sınız temizle – y – e anlaş – a – lar

16 4-EMİR KİPİ : Fiilin yapılması gerektiğini emir şeklinde ifade eden kiptir.
Bu kipin I. tekil ve I. çoğul çekimleri yoktur. gel gel – in -iniz gel – sin gel – sin - ler söyle söyle – y – in – iniz söyle – sin söyle – sin – ler

17 (2003 – DPY ) Aşağıdakilerden hangisi dilek kipindedir?
A) Şaşırdım B) Başarırsınız C) Yükselmeliyiz D) Gideceğiz

18 FİİLLERDE OLUMSUZLUK Fiillere getirilen “-ma,-me, -maz, -mez” ekleriyle yapılır. ağladım ağlamadım üzülmüşsün üzülmemişsin küsecekler küsmeyecekler koşar koşmaz gelir gelmez Kalmalısın kalmamalısın öpse öpmese gezelim gezmeyelim kalk kalkma

19 ANLAM KAYMASI Bir kipin başka bir kip yerine kullanılmasına anlam kayması ( zaman kayması ) denir. Akşam Ahmetler bize geliyor. ( gelecek ) Atatürk 23 Nisan 1920’de TBMM’yi açar. (açmış) Her sabah süt içiyorum. ( içerim ) Yarışma törenden sonra başlıyor. (başlayacak)

20 (2004 – Ö. O . ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir eylem söz konusudur?
A) Arkadaşım bugün bize geliyor. B) Babam sabah erkenden gidiyor. C) Okula gitmek için hazırlanıyor. D) O gülünce gamzeleri çıkıyor.

21 YANLIŞ

22 TEBRİKLER

23


"KELİME TÜRLERİ FİİLLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları