Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11.09.2014 TAHAKKUK İŞLEMLERİ 1 HO Ş GELD İ N İ Z.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11.09.2014 TAHAKKUK İŞLEMLERİ 1 HO Ş GELD İ N İ Z."— Sunum transkripti:

1 11.09.2014 TAHAKKUK İŞLEMLERİ 1 HO Ş GELD İ N İ Z

2 ADLİ VAKA -TRAFİK KAZASI-İŞ KAZASI PROVİZYONLARI Adli Vaka, Trafik Kazası ve İş kazası sonucu hastanemize ba ş vuran hastalara bilgisayar kayıt i ş lemlerinde türü adli vaka,i ş kazası veya trafik kazası olarak belirtildi ğ inde takip türünü ona göre almaktadır. Bu alınan takiplerden katılım payı alınmamaktadır. Ancak hasta kayıt i ş lemleri sırasında türü belirtilmedi ğ inde hasta kayıt provizyonu normal olarak alınmaktadır. Türü normal olarak alınan provizyonlardan sgk eczaneler aracılı ğ ı ile katılım payı almaktadır. Katılım payı alınan hastaların takiplerinde daha sonra adli vaka, trafik kazası yada i ş kazası olarak de ğ i ş iklik yapılamamaktadır. 2

3 İŞ KAZALARINDA ALINACAK EVRAKLAR Hastanemiz Acil Servis ve di ğ er polikliniklerine ba ş vuran i ş kazası sonucu hastanemize ba ş vuran hastalardan eskiden i ş kazası oldu ğ unu bildirir vizite ka ğ ıdı alınması yeterliydi. Sgk’nın yapmı ş oldu ğ u yeni düzenlemeler sonrasında bu hastalardan SGK tarafından düzenlenen İŞ KAZASI B İ LD İ R İ M TALEP FORMUNUN SGK’dan getirilmesi gerekmektedir. 3

4 4

5 SAĞLIK KURULU İŞLEMLERİ Faturası kesilemeyen i ş lemler incelendi ğ inde hastanemiz heyet birimine i ş lem yaptırmak için gelen bir kısım hastaya sgk sistemi üzerinden provizyon alındı ğ ı görülmü ş tür. Özürlü sa ğ lık kurulu, askeri personel sözle ş me yenileme vb. raporları 1978 kurum kodlu SA Ğ LIK KURULU RAPORLARI (ÜCRET İ ALINAMAYANLAR) kurumuna kayıt edilmelidir. 5

6 ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORLARI Heyet birimine gelen hastalardan özürlü raporu almak için ba ş vuranları raporu çıkana kadar 1978 kodlu kurumu kaydını alıp akıbetini raporun sonucuna göre ücretini ödedece ğ iz yada 1978 kurumuna kayıt edece ğ iz. Özürlülük oranı %1 dahi olsa kurum olarak 1978 kodlu kurum kullanılacak Özürlülük oranı %0 ise hastanın i ş lemi ücretli olarak tanımlanıp heyet bedeli hastaya ödetilecek Özürlülük raporu için heyete ba ş vuran ki ş i e ğ er kurum sevk belgesi ile geldiyse sisteme kurum sevk numarası kayıt edilerek sgk ya manuel olarak faturalandırılabilecektir. 6

7 SURİYE ve IRAK’LI SIĞINMACILAR Suriye ve Irak’taki karı ş ıklıklar nedeni ile ülkemizde bulunan mülteciler sıklıkla hastanemize ba ş vurmaktadır. Bu ki ş iler hastanemize ba ş vurdu ğ unda ücretsiz muayene ve tedavi görebilmeleri için Çanakkale Emniyet Müdürlü ğ ü Yabancılar Ş ubesi tarafından düzenlenen YABANCI TANITMA KARTI nın ibrazı gerekmektedir. E ğ er Tanıtma Kartı var ise Tanıtma kartının fotokopisi alınarak tahakkuk birimine ula ş tırılması gerekmektedir. Bu hastaların kayıt i ş lemleri olu ş turulurken uyruk kısmı mutlaka do ğ ru olarak girilmelidir. 7

8 98 ile ba ş layan ş ahıs numarası sadece Suriye ve Iraklı mültecilere verilmektedir 8

9 Hasta Suriye deki karı ş ıklıklar nedeniyle ülkemizde bulunan mültecilerden ise ve yabancı tanıtma kartı varsa fotokopisinin alınıp 1979 kodlu Çanakkale Valili ğ i (Afad Suriyeliler) adlı kuruma kayıt i ş lemlerinin gerçekle ş tirilmesi yeterlidir. Hasta Irak’taki karı ş ıklıklar nedeni ile ülkemizde bulunan mültecilerden ise ve yabancı tanıtma kartı varsa fotokopisinin alınıp 199799 kodlu Çanakkale Valilil ğ i AFAD (Iraklı Mülteciler) adlı kuruma kayıt i ş lemlerinin gerçekle ş tirilmesi yeterlidir. 9

10 DİĞER MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR Ülkemizde çe ş itli ülkelerden gelen ve sı ğ ınmacı pozisyonunda bulunan hastaların kayıt i ş lemleri sırasında Çanakkale Emniyet Müdürlü ğ ü Yabancılar ş ubesince düzenlenen Uluslararası Koruma Ba ş vuru Sahibi Kimlik Belgesi’nin ibrazı gerekmektedir. Bu hastaları 19514 kodlu Yabancı Uyruklu Olup Sigortalı Olanlar(Vatansız ve Sı ğ ınmacılar) kurumuna kayıt edilip medula sistemi provizyon alınabilmektedir. E ğ er provizyon alınamıyor ise kimlik belgesinin fotokopisi alınarak kimlikteki ikamet no alanındaki bilgiler ile Çanakkale Emniyet Müdürlü ğ ü Yabancılar ş ubesi ile irtibata geçilip sa ğ lık güvencesi açtırılabilmektedir. Bu hastaların kayıt i ş lemleri olu ş turulurken uyruk kısmı mutlaka do ğ ru olarak girilmelidir. 10

11 11

12

13 Provizyon alınamayan hastalar için Eksik alınan kısım bu alanın mutlaka fotokopisi alınacak 13

14 SAĞLIK TURİZMİ ve TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDAKİLER Bu kapsamda hastanemize ba ş vuran hastaları 111 kodlu TUR İ ST İ N SA Ğ LI Ğ I(Ücretli Hastalar) adlı kuruma kayıt i ş lemleri gerçekle ş tirilerek ücretleri mutlaka tahsil edilmelidir. Bu hastalara sa ğ lık kamu fiyat tarifesinin 2 katı fiyat uygulanmaktadır. Bu hastaların kayıt i ş lemleri olu ş turulurken uyruk kısmı mutlaka do ğ ru olarak girilmelidir. 14

15 ACİL SERVİS TRİAJ İŞLEMLERİ Kamu hastaneleri kurumunca yayınlanan son düzenlemelere göre faturalandırma açısından acil serviste hastaya düzenlenen triaj i ş lemi önem kazanmı ş tır. Hasta acil serviste kırmızı alanda tedavi görmü ş ise bir çok durumda provizyon alınamasa dahi faturalandırılabilecek 112 ile gelen hastaların bir ço ğ u kalp rahatsızlıkları, trafik kazası, i ş kazası,kesiler vb. hekim tarafından kırmızı alanda tedavi edilenler kırmızı alan Ayaktan muayene olan hastalar Ye ş il Alan Kırmızı alan ve ye ş il alan dı ş ında kalan hastalar ise Sarı alan olarak tanımlanmalıdır. 15

16 DİĞER BAŞLICA HATALAR ESWL,ESWT,FTR,D İ YAL İ Z vb. i ş lemlerin raporu medula sistemine kayıt edilmeden hasta poliklinik kaydına girilmemesi gerekmektedir. Bu hizmetler için rapor önce kayıt edilmeli seans bilgileri ondan sonra hasta i ş lemine eklenmelidir. Hastaya e ğ er onkolojik bir tanı konulmu ş ise hastaya alınan provizyonun tedavi tipi’ninde Onkolojik Tedavi olması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda takip tipi Onkolojik de ğ il ise takibin e-reçete gönderilmeden önce silinip yeniden alınması gerekmektedir. 16

17 17 Acil servis ve di ğ er polikliniklerden servislere yatırılan hastaların yatı ş provizyonları mutlaka alınmı ş olmalı Bo ğ az komutanlı ğ ı ve 116 jandarma dan muayene için gönderilen sevkleri tam ve do ğ ru olmalı Yurtdı ş ı sigortalı hastalarda SGK onaylı müstahaklık belgesi olmalı Sosyal güvencesi olmayan gebe ve yurtdı ş ı sigortalı hastalardan(özellikle ek bina) muayene katılım payı hastanelerce alınmaktadır. Bu hastaları vezneye mutlaka yönlendiriniz.

18 18 Bo ğ az komutanlı ğ ı ve 116 jandarma dan muayene için gönderilen sevkleri tam ve do ğ ru olmalı

19 19

20 20 Yurtdı ş ı sigortalı hastalarda SGK onaylı müstahaklık belgesi olmalı

21


"11.09.2014 TAHAKKUK İŞLEMLERİ 1 HO Ş GELD İ N İ Z." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları