Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV 3065.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV 3065."— Sunum transkripti:

1 KDV 3065

2 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler KDV ye tabidir: 1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan TH 2. Her türlü mal ve hizmet İTHALATI 3. Diğer faaliyetlerden doğan TH

3 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
a) PTTT ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, b) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,

4 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile TÜLDK’na göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi, e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,

5 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
f) GVK’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,

6 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara

7 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri

8 11 Sayılan kuruluşların, kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri
KDV kapsamında olmadığından vergiye tabi değildir. Ancak GVK 70 kapsamında mal-hakların kiralanması işlemleri ile bu kuruluşlarca yapılan her türlü İTHALAT vergiye tabidir Örneğin: belediyenin sahip olduğu g.menkulu kiralaması KDV ye tabi değil, ancak iş makinasını kiraya vermesi KDV ye tabi olacaktır.

9 11 Sayılan kuruluşlara ait-tabi işletmelerin ticari-sınai-zirai-mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri KDV ye tabidir Belediyeye bağlı otobüs, havagazı, su elektrik mezbaha vb. işletmeleri KDV ye tabidir.

10 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.

11 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği GVK hükümlerine göre; GVK da açıklık bulunmadığı hallerde, TTK ve Diğer Mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir.

12 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez.

13 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez.

14 2. Teslim 1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının
malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir.

15 2. Teslim Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin
gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir.

16 2. Teslim Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya Sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.

17 2. Teslim 2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkını
iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir.

18 2. Teslim 3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir.

19 2. Teslim 4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.

20 iki ayrı teslim hükmündedir.
5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.

21 3. Teslim Sayılan Haller her ne suretle olursa olsun,
Aşağıdaki haller teslim sayılır: a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,

22 3. Teslim Sayılan Haller b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi
vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,

23 c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda
3. Teslim Sayılan Haller c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri,

24 4. Hizmet 1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile
mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.

25 4. Hizmet Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

26 4. Hizmet 2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya
diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler.

27 hizmet sayılır. 5. Hizmet Sayılan Haller karşılıksız yararlandırılması
Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır.

28 6.İşlemlerin Türkiye'de Yapılması
a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını, İfade eder.

29 7. Uluslararası Taşıma İşleri
Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde, hizmetin iç parkura isabet eden kısmı Türkiye'de yapılmış sayılır.

30 8. Mükellef a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde
1. KDV nin Mükellefi: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,

31 8. Mükellef c) Transit taşımalarda
gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,

32 8. Mükellef e) Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,
g) (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya gösterenler,

33 8. Mükellef h) GVK 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları
kiraya verenler, ı) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır.

34 8. Mükellef 2. Vergiye tabi bir işlem sözkonusu olmadığı veya KDV yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler.

35 8. Mükellef Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.

36 9. Vergi Sorumlusu 1. Mükellefin
Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

37 9. Vergi Sorumlusu 2. Fiilî yada kaydî envanter sırasında
belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.

38 10 günlük bir süre verilir.
9. Vergi Sorumlusu Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir.

39 9. Vergi Sorumlusu Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan KDV si alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarhedilir. Bu tarhiyata VZC uygulanır.

40 9. Vergi Sorumlusu Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara,
bu satışlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayanılarak KDV tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz.

41 lisanslı depo işleticileri sorumludur.
9. Vergi Sorumlusu 3. TÜLDK na göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimine ait KDV nin ödenmesinden lisanslı depo işleticileri sorumludur.  

42 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

43 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

44 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,

45 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,

46 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,

47 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,

48 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili,

49 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
j) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,

50 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
k) TÜLDK na göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi. Anında meydana gelir.

51 54 Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında yapılan deneme koşullu satışlarda 7 günlük deneme süresi vardır. Bu satışlara ait KDV bu deneme süresinin sonunda teslimin yapıldığı vergilendirme döneminde beyan edilecektir. Mal geri iade edilirse gider makbuzu düzenlenmek suretiyle mal daha önce verilen fatura vb. belgelerle birlikte geri alınacaktır.

52 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:
11. Mal ve Hizmet İhracatı 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:

53 bu teslimlere ilişkin hizmetler,
11/1-a İHRACAT TESLİMLERİ ve bu teslimlere ilişkin hizmetler,

54 Y.DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER için yapılan hizmetler,

55 Serbest bölgedeki MÜŞTERİLER için yapılan
fason hizmetler ve

56 11/1-a Karşılıklı Olmak Şartıyla U.A. roaming anlaşmaları çerçevesinde Y. dışındaki müşteriler için TR de verilen roaming hizmetleri,

57 11/1-b Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak
Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV si tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade olunur.

58 taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak
11/1-b TR de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile

59 11/1-b fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri KDV, K.O. Kaydıyla iade edilir.

60 90 Şartları T.C. de KDV – GV – KV mükellefiyetini gerektirir faaliyetleri olmayacak Alına mal-hizmet kdv hariç en az fatura düzenleme sınırı kadar olacak Taşımacılık gideri için: akaryakıt-yedek parça-tamir gideri Fuar panayır için: sadece bu işlerle ilgili mal hizmet alımları Taşımacılık iadesi : İVDB Ulaştırma Vd. Fuar-panayır iadesi : o yerin defterdarlığınca belirlenecek VD yapılacaktır.

61 90 İstenen belgeler Dilekçe Aracı ise vekalet
Gerçek kişilerde noter onaylı pasaport Kendi ülkesinden aldığı mükellefiyet belgesi Alış belgeleri Taşımacılık için tır karnesinin giriş-çıkışını gösteren dip koçan Transit beyan örneği Araç plakası ile Taşımacılığı yapan kişi-firmayı gösteren belgeler

62 90 İade talebi 1000 TL yi aşıyorsa
İnceleme ve teminat aranmaksızın yapılır Bakanlığın belirlediği tutarı aşarsa inceleme sonucuna göre yapılır Teminat verilmesi halinde inceleme sonuçlanmaksızın iade yapılır

63 11/1-b Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin UETE yetkilidir.

64 11/1-b Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında

65 11/1-b KTB tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin
yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak VUK 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin üzerindeki mal ve hizmetler nedeniyle ödenen KDV yapımcılara iade olunur.

66 11/1-c İhraç edilmek şartıyla
imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

67 tecil edilen vergi terkin olunur.
Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

68 11/1-c İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur.

69 tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların VUK’ta belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

70 11/1-c Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında
ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32'inci maddesi hükmü uygulanmaz. İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek KDV ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.

71 11/1-c İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken KDV İhracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

72 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde,
11/1-c İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren15 gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince 3 aya kadar ek süre verilebilir.

73 23 İade edilecek KDV mükellefin dönem beyanına göre ihraç kayıtlı yapılan satış için tahsil edilmeyen tutardan Ödenmesi gereken KDV düştükten sonra kalan müspet farktır. Tecil edilecek vergi miktarı: Mükellefin bu şekildeki teslimleri için hesaplanan vergiden fazla olamaz

74 95 İhraç kayıtlı teslim bedelinin sonradan ödenmesi sırasında döviz kuru düşmüşse İade edilecek azami kdv tutarı Yeni kura göre hesaplanır Fazla alınmış iade varsa mükelleften talep edilir Ancak, mükellef bu tutarı indirim konusu yapar

75 95 İmalatçıya yapılacak iade, ihracat işlemleri tamamlandıktan sonra yapılır İade yapılması için ihracatın gerçekleşmesi ve belgelerin ibrazı yeterlidir. İade/tecil olunacak vergi miktarı mükellefin ilgili dönem beyanında yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

76 95 Eklenti/ayrılmaz parça ve ambalaj madde ve malzeme olarak kullanılan mallar bu uygulama kapsamında ihraç edilen mal olarak değerlendirilir. İhraç edilecek asıl mal istisna kapsamında satın alınmış ise, sadece ambalaj için 11/1-c kapsamında tecil terkin uygulamasına tabi tutulabilir.

77 99 İhraç kayıtlı mal teslimi yapan imalatçı şartlarında olan en az 5 işçi çalıştırma şartı kalkmıştır. Gümrük çıkış beyanında imalatçı bilgileri yok ise imalatçı, ihracatçı firmadan malların ihraç olduğuna ilişkin yazıyı alacaktır Yazıyı veren ihracatçı bir ay içinde bu şekilde yazı verdiği imalatçıların listesini izleyen ay 15. gün akşamına kadar kendi vergi dairesine verecektir.

78 95 Süs bitkilerin üretici yada satıcıları tarafından yapılacak ihraç kayıtlı teslimlerde imalatçı olma şartı aranmadan tecil-terkin uygulaması yapılacaktır.

79 77 Sektörel dış ticaret şirketlerinin
ihraç edeceği malları, imalatçı olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan alımında tecil terkin uygulanacaktır.

80 107 Gümrük çıkış beyanlarında çıkış tarihinin bulunması şartı aranmayacaktır.

81 Maliye Bakanlığı Yetkisi
KDV tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkilidir.

82 12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler
Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır: 

83 12/a Y.dışındaki bir müşteriye veya bir s. bölgedeki alıcıya ya da
Teslim Y.dışındaki bir müşteriye veya bir s. bölgedeki alıcıya ya da Y. gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar Y. gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.

84 T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya
Teslim konusu mal T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir S. bölgeye vasıl olmalı ya da Y. gümrük antreposuna konulmalıdır.

85 işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi
12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.

86 Maliye Bakanlığı Yetkisi
Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

87 antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.
12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler Yetkili gümrük antrepolarının işleyişine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca belirlenen esaslara uyulmaması halinde ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden KDV iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.

88 12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler
2. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

89 12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler
Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır. b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.

90 Tebliğ Hizmet ihracında hizmet bedeli T.C. Gelmeden hizmet kapsamında beyan edilir Ancak iade almak için bedelinin döviz olarak Türkiyeye gelmesi gerekir.

91 12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler
3. Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

92 Fason hizmet şartları a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olmalıdır. b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır.

93 8 adet istisna yer almakta 13/a,b,c,d,e,f,g,ğ
13. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna 13. üncü maddede 8 adet istisna yer almakta 13/a,b,c,d,e,f,g,ğ

94 13/a Faaliyetleri kısmen veya tamamen
deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan

95 13/a deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının,
yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler,

96 Açıklama Araçların özel mülk olarak kullanılmasında
İktisadi işletme için iktisap edilip, kendi personelinin taşınmasında kullanılması Durumunda istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacaktır. Bu istisna kapsamında araçları imal ve inşa edenlerin ya da ettirenlerin KDV mükellefi olması gerekir

97 Açıklama Araçları bizzat imal inşaa edenlere istisna belgesi verilir ve bu belge ile kullanılacak mal hizmet alımında KDV ödenmez Araçları sipariş vererek imal ve inşaa ettirenlere sadece aracı kendine yapanın yaptığı imal-inşa-hizmet için geçerli olmak üzere istisna belgesi verilir.

98 Açıklama Bu kapsamda siparişi veren; aracın imal inşaasında kullanılacak mal hizmeti kendi temin eder ise bunlar için genel esaslara göre KDV öder. Yüklendiği KDV yi siparişin bitmesini beklemeden iade isteyebilir.

99 Açıklama Bu kapsamda ibraz edeceği belgeler Dilekçe,
Sipariş sözleşmesi Alış belgelerinin listesi İade talep edilen döne ind. Kdv listesi

100 Açıklama Araçları sipariş üzerine fiilen imal inşaa edenler. Bunlar aldıkları istisna belgesi üzerine işle ilgili mal ve hizmet alımlarında kdv ödemezler Bunlara teslim ve hizmet ifasında bulunanlar indiremedikleri kdv için iade talep edebilirler

101 Açıklama Konaklama işletmesinin müşterilerini gezdirmek için alacağı yat teslimi ve buna ilişkin tadil bakım ve onarım istisna kapsamındadır. İnşaat malzemesi satışı yapan firmanın helikopter alması ve bunun ile arızi olarak paralı taşımacılık yapması halinde bu teslim ve buna ilişkin tadil ve benzeri alımlar istisnaya tabi olmayacaktır.

102 Açıklama 16/1-a ya göre teslimi kdv den istisna malların ithali de vergiden istisna olduğundan, araç veya araç imal ve inşaasında kullanılacak malların ithalinde de istisna uygulanacaktır. Bu kapsamda istisna yazısı gümrük idaresine ibraz edilecektir.

103 13/b liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,
b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,

104 113 Hava alanı işleticisi kuruluşun yolulara verdiği
Yolcu Servis Ücreti Kapsamında hizmetlerde istisna kapsamındadır

105 93 İstisna kapsamına yük-yolcuya verilen tahmil tahliye gibi hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girer Hizmeti liman hava meydanı işletmeleri dışındaki diğer gerçek tüzel kişilerce ifası istisnaya engel değildir. İadede istenecek belgeler: dilekçe-yüklenineln kdv listesi-ind. Kdv listesi-satış fatura listesi

106 13/c Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve
Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere,

107 13/c bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile
aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler,

108 13/d Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki
makina ve teçhizat teslimleri

109 69 Belediye-il özel idare ile bunların bağlı kuruluşlarının sahip oldukları şehir için yolcu taşımacılığı için iktisap olunan otobüsler bu kapsamda değildir. Hava deniz ve demiryolu taşıma araçları makine techizat sayılmaz Hastane yatırım için ambulans makine techizat olarak değerlenecektir. Bu kapsamda teslim yapanlar iade için : alış-satış faturaları listesini beyanına ekleyecektir.

110 87 KDV mükellefi olmayan ve ya makine techizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlara yapılacak teslimlerde veya bu malların ithalinde İSTİSNA UYGULANMAYACAKTIR.

111 87 İstisna kapsamında mal almak isteyen alıcı, vergi dairesinden KDV mükellefi olduğuna ve makine techizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacağına dair yazı alarak gümdür idaresine ya da y.içindeki satıcıya ibraz edecektir. Satışı buna göre KDV uygulamaz

112 99 Hava alanında yolcuları terminalden uçağa taşıyan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsleri yatırım teşvik belge eki listede yer almak kaydıyla istisnadan yararlanır.

113 13/d (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, VZC uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

114 13/d Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı,
verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).

115 13/e Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları,
limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,

116 93 Belirtilen işleri yapan / yaptıran gerçek usulde KDV mükellefi olanlar vergi dairesinden istisna belgesi alır. İstisna uygulanması için, satın alınan mal ya da hizmetin belirtilen işlerde kullanılması gerekir. Satıcı-yüklenici verilen bu belgeye istinaden KDV uygulamaz Yüklenicinin mal hizmet alışında istisna uygulanmaz Satıcı yüklendiği vergiyi iade ister: dilekçe – istisna belgesi – vergisiz satışa ait yüklenilen vergi tablosu – ind. KDV listesi –vergisiz satış fatura listesi

117 96 İstisnadan yap-işlet-devret modelinde göre yapan/yaptıran mükelleflerde yararlanır. İşletme hakkını alan ve karşılığında inşa-yenileme-genişletme işini üstlenen mükellefin alışlarında istisan uygulanacaktır. İstisan belgesi sadece işletme hakkını devralan firmaya verilir. Firma işleri bizzat yapabileceği gibi yükleniciye de yaptırabilir.

118 96 İşletme hakkını, üstlendiği işin yaptırılması karşılığında kısmen/tamamen alt firmaya devri halinde alt firma istisnadan faydalanamaz.

119 13/f MSB, JGK, SGK, SSM, MİT, EGM, GMGM’ne
milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile

120 13/f bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler.

121 112 Teslim kapsamında alınan eğitim hizmedi de istisna kapsamındadır.
Ulusal güvenlik kurumu teslimi yapan yükleniciye istisna olduğunu belirtir bir yazı verecek, kendi ithal etmişse gümrüğe bu yazıyı verecek Yükleniciler ulusal güvenlik kuruluşu ile imzaladığı sözleşmeye dayanarak yapacağı teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanacağı mal ve hizmetleri cins-ölçü birimi itibariyle bir liste yaparak ulusal güvenlik kuruluşuna onaya sunacak.

122 112 Güvenlik kuruluşu bu mal ve hizmetlerin istisna olduğunu belirtir belgeyi yükleniciye verecek Yüklenci bu belgeyi 30 gün içinde GİB e gönderecektir. Yükleniciye dünelenecek aynı faturada istisnaya konu tutar tl ve üzeri tutar olacaktır. İade Belgeleri : dilekçe – güvenlik kurumu istisna onay belgesi – yüklenilen kdv listesi – ind kdv listesi – satış fatura listesi

123 13/g ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi,

124 ilk teslimi. 13/ğ TÜLDK göre düzenlenen ürün senetlerinin,
ÜİB ile STB’den ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan TB aracılığıyla ilk teslimi.

125 13. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna Bakanlar Kurulu, VUK 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

126 14. Transit Taşımacılık 1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır.

127 91 BKK : deniz – hava – karayolu – demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri istisna kapsamındadır. İadede istenen belgler : deniz manifestosu – indirilecek kdv listesi

128 33 KDV den istisna edilmiş taşıma işinee ait bilet satışı yapan mükellefin aldığı komisyon da taşımacılık işi içinde sayıldığından u.arası taşımacılığa ait bilet satışı komisyonları kdv ye tabi tutulmayacaktır.

129 14. Transit Taşımacılık ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi
2. Bu istisna, ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır.

130 (KAPİT-H) 14. Transit Taşımacılık
3. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında (KAPİT-H) Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan

131 14. Transit Taşımacılık vergiden istisnadır.
kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimi vergiden istisnadır. Maliye Bakanlığı, bu istisna uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir

132 100 KAPİT-H Kapıkule – Ambarlı – Pendik – İpsala – Tekirdağ – Hamzabeyli İade için belgeler : dilekçe, 11 no.lu ötv tebliğnideki bildirim formu, satış faturası fotokopisi/listesi, teslime edilen malların alış fatura fotokopisi/listesi, mal bünyesine giren vergi tutarını gösteren tablo, ind kdv listesi istisna : dar mükellefler için karşılıklı olmak şartıyla geçerlidir.

133 11 Taşımanın tamamı ya da bir kısmını başkasına yaptırılması halinde, gerek taşımayı yaptırana karşı muhatap olan organizatör firmanın, gerekse fiilen taşımayı yapan firmanın faaliyetleri istisnadır. Fiili taşımayı yapanın TC içinde başlayıp biten taşıma işi KDV ye tabidir.

134 15. Diplomatik İstisnalar
1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,

135 60 Gerçek usulde kdv mükelleflerinin tamamı dışişlerince istisna uygulanacak mal-hizmet ve asgari limitlerin belirtildiği istisna belgesi verilenlere bu kapsamda satış yapabilirler (akaryakıt teslimi hariç) Kdv uygulanmaz Faturaya istisna belgesi ve kimlik bilgilerinin yazılması gerekir Kdv beyanına bu satışlara ait fatura fotokopisi / listesi eklenir.

136 15. Diplomatik İstisnalar
b) U.A anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,

137 15. Diplomatik İstisnalar
2. Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin UE ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarları tespite mb yetkilidir.

138 113 tarihinden itibaren istisnadan faydalanacak diplomatik kuruluş-konsolosluk mensupları KDV dahil en az 50 TL üzeri mal – hizmet alışlarında KDV öder Ödenen KDV 3 aylık dönemlere halinde bildirim formu ekinde harcama belgelerini ertesi ay içinde bağlı oldukları temsilciliğe veriler. Temsilcilik bulundukları yerdeki VDB nın yetkilendirdiği vergi dairesine ibraz eder Vergi dairesi 3 ay içinde iade tutarını ilgili kişinin hesabına yatırır

139 16. İthalat İstisnası 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: a) Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,

140 16. İthalat İstisnası eşyanın ithali,
b) Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali,

141 16. İthalat İstisnası Bu Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde

142 16. İthalat İstisnası geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.)

143 uygulandığı mallar, 16. İthalat İstisnası c) Gümrük Kanunundaki
transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar,

144 eşyanın kazandığı değer farkı
16. İthalat İstisnası 2. Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi tutulması veya asli kısmına bir ilave yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir.

145 17. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar: Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların:

146 17/1-a İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları TH

147 17/1-b Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin TH

148 23 Avukatlık kanununa göre adli müzaheret bürolarında yoksul – aciz kişilerin işlerini takiple görevli kılına ve bu işler için ücret almayan avukatların bu hizmetleri KDV den istisna dır.

149 17/2-a 2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar:
a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun TH,

150 bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde
5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu,

151 17/2-b YÖ Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, üniversite ve yüksekokullarda ise % 50'sini

152 bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile
geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile

153 17/2-b fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,

154 17/2-c Yabancı devletlerin
Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, bu maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari tutarlarını ve bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

155 79 Yardım kuruluşlarının kanuni merkezinin yurt dışında olması ve TC de GV-KV mükellefi olmaması gerekir. Dilekçe ile bakanlığa başvurulur Bakanlık bunlara bağışlayacakları teslim ve hizmet alımında satıcıya ibraz edecekleri KDV istisna yazısını verir Satıcılar KDV söz yaptıkları satışları İNDİRİM KONUSU YAPAMAZLAR Birinci fıkrada sayılan kurumlar hariç diğer teslim ve hizmetlerde KDV hariç TL sınırı var

156 17/2-d Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler. İstisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgarî standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

157 96 1. grup yapılar hariç: fonksiyon ve konfora yönelik donanımlarda (kamera, klima, tefriş elemanı v.b) istisna yok İstisna için alt sınır fatura düzenleme sınırıdır. Proje malzeme listesi belediyeye/valiliğe onaylatılır. Alımlar KDV ödenmeden yapılır Satıcı yüklendiği KDV yi gider ya da maliyet olarak gösterir

158 17/2-e Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,
kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç),

159 98 Gelir vergisi gereği basit usul mükelleflerin kayıtlarını tutan esnaf sanatkar odalarının aldığı ücret KDV den istisnadır.

160 Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar:
fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler,

161 17-4-a 4. Diğer İstisnalar: GVK ya göre vergiden muaf esnaf ile
basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan TH

162 88 Basit usul mükellefin mal ve hizmet alışlarında yüklendikleri vergi gider-maliyet v.b olarak dikkate alınır. İstisnadan vazgeçen basit usul mükellef KDV beyanının 3 er aylık dönemler ahlinde verir

163 17-4-b GVK ya göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile
vergiden muaf olan SME tarafından yapılan teslim ve hizmetler,

164 17-4-c GVK 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile
KVK’ya göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.),

165 kiralanması işlemleri,
17-4-d İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri,

166 17-4-e BSMV kapsamına giren işlemler ve
sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile KVK 7 (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri

167 teslim ve hizmetler, Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan

168 17-4-g KKK Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar DPDDHT
(elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) DPDDHT döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile MPLKKC metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,

169 110 Hurda metalden elde edilen külçe tesliminde istisna uygulanmaz
Plastik hurda ve atıklarının işlenerek elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan pet kırığı, plastik çapak gibi ürünler hurda atık nitelğini kaybedip imalat için ham madde halini aldığından KDV istisnası uygulanmaz İmalat sırasında çıkan atıklar için yüklenilen KDV söz konusu olmadığından yüklenilen KDV hesaplanmaz.

170 91 KDV 18 gereği istisnadan vazgeçenlere ait hurda / atık madde teslimlerinde tevkifat yapılacaktır.

171 17-4-h Ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince
köyde ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler,

172 Serbest bölgelerde verilen hizmetler,
17-4-ı Serbest bölgelerde verilen hizmetler,

173 gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri,
17-4-j Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri,

174 arsa ve işyeri OSB ile KSS kurulması amacıyla oluşturulan
iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri

175 17-4-l varlık yönetim şirketlerinin
bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (mmsd) teslimi ile

176 17. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (mmsd) teslimi,

177 17-4-m Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların TMSF’ye teslimi ile bunların TMSF tarafından (mmsd) teslimi,

178 17-4-m bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla,
bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (mmsd) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin Aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (mmsd) teslimi, Bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır.

179 n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne
verilen haber hizmetleri.

180 17-4-o Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması

181 17-4-p Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları,
irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile TOKİ’ce yapılan arsa ve arazi teslimleri.

182 en az 2 tam yıl süreyle bulunan
Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az 2 tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile

183 17-4-r bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık
taşınmaz ve iştirak hisselerinin (mmsd) bankalara devir ve teslimleri.

184 17-4-r İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.

185 17-4-r İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin
iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

186 17-4-s Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için
özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.

187 110 Binek otomobil ve diğer nakil vasıtaları belirtilen araç gereç kapsamında değerlendirilemez.

188 17-4-ş Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun,

189 17. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
konut finansman kuruluşları, TOKİ Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (mmsd) ile

190 17. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, TOKİ Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (mmsd).

191 Belirtilen işlemler hariç olmak üzere,
t) TÜLDK kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, 1-1/3-d alt bendi ile 13-1/ğ bendinde Belirtilen işlemler hariç olmak üzere,

192 aracılığıyla teslimleri
ÜİB ile STB’den ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan TB aracılığıyla teslimleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 (a) bendi hükmü uygulanmaz.).

193 18. İstisnadan Vazgeçme 1. Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur.

194 18. İstisnadan Vazgeçme 2. … Kamu menfaatine yararlı dernekler ve
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetlere ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, * Hariç olmak üzere: istisnadan vazgeçebilir!!

195 18. İstisnadan Vazgeçme 17 nci maddenin
(1) ve (2) numaralı fıkralarıyla (3) numaralı fıkranın (a) ve (4) numaralı fıkranın (e) bentlerinde yazılı istisnalar hakkında yukarıdaki (1) numaralı fıkra hükmü uygulanmaz. *Hükmü uygulanmaz : istisnadan vazgeçemez

196 18. İstisnadan Vazgeçme 3. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur.

197 18. İstisnadan Vazgeçme Bu şekilde mükellef olanlar 3 yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler 3 yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden 3 yıl süre ile uzatılmış sayılır

198 19. İstisnaların Sınırı 1. Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 2. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.  

199 20. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah
bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

200 20. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah
2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.

201 20. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah
4. Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli KDV dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.

202 21. İthalatta Matrah İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

203 21. İthalatta Matrah b) İthalat sırasında ödenen
her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

204 21. İthalatta Matrah c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.  

205 22. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah
İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta şahıs ve ton başına kilometre itibariyle yurt içi emsalleri göz önüne alınmak suretiyle matrah tespitine mb yetkilidir.  

206 oyuna ve piyangoya katılma bedeli,
23. Özel Matrah Şekilleri Özel matrah şekilleri şunlardır: a) Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli,

207 23. Özel Matrah Şekilleri b) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel,

208 23. Özel Matrah Şekilleri c) p. sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile p. sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli,

209 23. Özel Matrah Şekilleri d) Gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlarda kesin satış bedeli ile TÜLDK kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri.

210 külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır,
23. Özel Matrah Şekilleri e) Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır,

211 23. Özel Matrah Şekilleri f) Maliye ve Gümrük Bakanlığı
işin mahiyetini gözönünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir. 

212 23. ÖMŞ – Tebliğ ile belirlenenler
Bütün telefon kartları ve jeton satışları Tütün mamülleri (perakendeci bayi karı da içerecek şekilde kdv hesaplanır ve beyan olunur) Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayın Külçe gümüş ve gümüşten mamül eşya Belediye şehir içi yolcu taşıma AKBİL v.b Araç plaka ve evrak basımı Çay ve alkollü içkideki özel matrah şekli kalktı

213 24. Matraha Dahil Olan Unsurlar
Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir: a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,

214 24. Matraha Dahil Olan Unsurlar
b) … Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar,

215 24. Matraha Dahil Olan Unsurlar
c) … Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan hertürlü menfaat, hizmet ve değerler.

216 25. Matraha Dahil Olmayan Unsurlar
Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir: a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî teamüllere uygun miktardaki iskontolar, b) Hesaplanan KDV.  Kendi kanunu gereği : ÖİV

217 26. Döviz İle Yapılan İşlemler
Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir.

218 26. Döviz İle Yapılan İşlemler
Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirler.

219 27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
1. Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde Matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir.

220 27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
2. Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır.

221 27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
VUK hükümlerine göre tespit olunur.

222 27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
4. KDV uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir.

223 27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
5. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz. 

224 28. Oran Katma değer vergisi oranı, Bakanlar Kurulu bu oranı,
vergiye tabi her bir işlem için % 10 'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, 4 katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.

225 29. Vergi İndirimi 1. Mükellefler,
yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:

226 29. Vergi İndirimi a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV

227 29. Vergi İndirimi c) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV,

228 23 Geçiş tarihi itibariyle stoklarında bulunan emtiayı 1 ay içinde ilgili vergi dairesine bildireceklerdir.

229 29. Vergi İndirimi 2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez.

230 29. Vergi İndirimi Şu kadar ki,
28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi,

231 29. Vergi İndirimi bu mükelleflerin
vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir.

232 29. Vergi İndirimi Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi
izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir.

233 29. Vergi İndirimi yetkilidir. Bakanlar Kurulu,
vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya  tamamen ya da  amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

234 29. Vergi İndirimi 3. İndirim hakkı
vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

235 29. Vergi İndirimi 4. Maliye ve Gümrük Bakanlığı
vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

236 30. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez: a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV

237 30. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV

238 30. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV

239 30. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV

240 49 İstisna kapsamındaki işlemlerde indirim: konut yapı koop – kanunla kurulu sgk – belediyelere yapılan inşaat taahhüt işlerine ait istisna kısmi istisna niteliğinde olduğundan. İstisna kapsamında işlem yapan müteahhit taşeronların bu işlerle ilgili olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapamaz. İndirilemeyen bu KDV işin mahiyetine göre gider/maliyet olarak dikkate alınacaktır.

241 32. İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim
Bu kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri (ile 17 (4) (s) bendi uyarınca (özürlülerin araç-gereçleri) vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirilir.

242 32. İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim
Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur. MB KDV iadesini, SGK borçlarına…. …. İlişkin borçlarına mahsup suretiyle sınırlayabilir.

243 26 Tam istisnaya girmeyen (kısmi istisna) işlemler ilgili alış-giderler nedeniyle yüklenilen kdv nin indirim ve iadesi mümkün değildir. İndirilemeyen vergiler maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir.

244 33. Kısmi Vergi İndirimi 1. Bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu yapılır.

245 2. Kısmî vergi indirimine ilişkin usul ve esasları tespite
33. Kısmi Vergi İndirimi 2. Kısmî vergi indirimine ilişkin usul ve esasları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

246 26 Satın alınan arsa üzerine daire ve işyerinden oluşan apartman yapılmış. Binanı toplam alanı 2000 m2. dairelerin alanı 1600 m2 (istisna) işyerlerinin alanı 400 m2 Bu bina için alış ve gider nedeniyle 600 TL kdv ödenmiş Vergiden istisna kısmın toplam alana oranı %80 olduğundan 120 TL indirilebilir tutar 480 TL indirilemeyen tutar gider ya da maliyet olarak dikkate alınacaktır.

247 34. İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ
1. Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.

248 34. İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ
2. KDV nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.

249 34 Hakediş belgesi VUK ta düzenlenmediğinden hakediş belgesi düzenlenen işlerde kdv nin indirilmesi için ayrıca fatura düzenlenmesi gerekecektir.

250 35. Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi
Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi;

251 35. Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi
bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.

252 105 Değişiklik tarihinde KDV oranı değişmişse, düzeltme işlemi ilk teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki KDV oranı geçerli olacaktır.

253 36. YETKİ Bakanlar Kurulu indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye yetkilidir.

254 37. Gerçek Usulde Vergilendirme
1. Aksine hüküm bulunmadıkça mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler.

255 39. Vergilendirme Dönemi 1. KDV de vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.

256 39. Vergilendirme Dönemi 2. Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi:
a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı, b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay, İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır.

257 39. Vergilendirme Dönemi 3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve gruplar için vergilendirme dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir. Bu takdirde üçer aylık dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması şartı aranmaz.

258 32 Şehir içi YÜK Şehirler arası YÜK UA arası YÜK-YOLCU
UA arası YÜK-YOLCU+ ş.arası YÜK Ve işletme defteri tutanlar 3 aylık beyan verirler 3 aylık beyana tabi olanların aylık beyan gerektiren faaliyetleri var ise tüm faaliyetleri için aylık beyan verirler

259 40. Beyan Esası 1. KDV, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. 2. Bu kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen hallerde (vergi sorumlusu) bu beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır.

260 40. Beyan Esası 3. Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler de beyanname vermek mecburiyetindedirler.

261 40. Beyan Esası 4. İthalatta alınan KDV, gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine, gümrük giriş beyannamesi verilmeyen haller ve motorlu kara taşıtları ile Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımaları ile transit taşımalara ait KDV mükelleflerin yapacakları ÖZEL BEYAN üzerine tarholunur. Bu fıkra hükmüne göre tarhiyata esas alınacak beyannamelerde, vergi matrahının unsurları ile vergi oranının açıkça gösterilmesi gereklidir.

262 Maliye Bakanlığı Yetkisi
bu Kanunun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara (Gn. Bütçeli daireler …. ) sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler için beyanname verdirmeye, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri kabul etmeye, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

263 41. Beyanname Verme Zamanı
1. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. 2. KDV beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir.

264 41. Beyanname Verme Zamanı
4. İşi bırakan mükellefin KDV beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

265 42. Beynların Şekil ve Muhtevası
KDV beyannamelerinin şekil ve muhtevası ile gümrük giriş beyannamelerinde Katma Değer Vergisine ilişkin olarak yer alacak bilgiler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve tanzim olunur.

266 72 1 no.lu beyan: Gerçek usul mükellefler
2 no.lu beyan: Vergi sorumluları 4 no.lu beyan: Ek vergi mükellefleri

267 43. Tarh Yeri 1. KDV, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur. 2. Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, KDV, Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh olunur.

268 43. Tarh Yeri 3. Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi halinde, KDV beyan üzerine gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur. 4. İthalde alınan KDV ilgili gümrük idaresince tarh olunur.

269 43. Tarh Yeri 5. İkametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait KDV de, ilgili gümrük idaresince tarh olunur. 6. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, faaliyetin, gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya re'sen tarh yerini tayin etmeye yetkilidir.

270 44. Tarhiyatın Muhatabı KDV, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzelkişiler adına tarh olunur. Şu kadar ki: a) Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri,

271 44. Tarhiyatın Muhatabı b) TR de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ile kanunî merkez veya iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan tüzelkişilerde, bu kanuna göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu kişi; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan bir şahsın bulunamaması halinde, mükellefin TR'deki daimî temsilcisi,

272 44. Tarhiyatın Muhatabı TR de birden fazla temsilcisinin mevcudiyeti halinde mükellefin tayin edeceği temsilci; tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi, daimî temsilci mevcut değilse işlemleri mükellef adına yapanlar, Tarhiyata muhatap tutulurlar.

273 45. Tarh Zamanı KDV beyannamenin verildiği günde,
beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden 7 gün içinde tarhedilir.

274 46. Verginin Ödenmesi 1. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 26. günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar. 2. İthalde alınan KDV, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.

275 46. Verginin Ödenmesi 3. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait KDV, bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir.

276 46. Verginin Ödenmesi 4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin KDV, tarh süresi içinde ödenir.

277 46. Verginin Ödenmesi Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin KDV si, Gelir Vergisi Kanununun götürü vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek, götürü gelir vergisinin ödeme süreleri içinde ödenir.

278 46. Verginin Ödenmesi 5. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak KDV yi işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir.

279 İthal sırasında alınan KDV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.
47. Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler Gümrük Makbuzu İthal sırasında alınan KDV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.

280 48. Düzeltme İşlemleri Bu kanuna göre
vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır.

281 48. Düzeltme İşlemleri Ancak,
indirim hakkı tanınan işlemlere konu eşyanın serbest dolaşıma girdiği tarihin içinde bulunduğu veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak vergi dairesine verilen beyannamelere göre ödenen katma değer vergisi (sorumlu sıfatıyla ödenenler hariç), ithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili gereken katma değer vergisinden düşülür.

282 48. Düzeltme İşlemleri İthal edilen eşya ile ilgili olarak;
katma değer vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan Katma Değer Vergisi, indirim hakkına sahip olmayan mükelleflere, Gümrük Kanuna göre iade olunur. 

283 49. Teminatlı işlemler Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince
gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait Katma Değer Vergisi de aynı usule tabi tutulur.

284 49. Teminatlı işlemler İhraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisini teminata bağlatmak suretiyle işlem yaptırmaya, teminata tabi işlemleri tespit etmeye, teminatın türü, şekli ve miktarı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

285 50. Muhatap 1. Gümrükte tarh edilen KDV,
tarh sırasında hazır bulunan mükellefe, kanunî temsilcisine, adına hareket eden komisyoncusu ile gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlara tebliğ edilir. 2. Bu tebliğ üzerine açılacak davalar için Gümrük Vergisinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır. 

286 51. Matrah Farklarına Uygulanacak İşlemler
Mükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya inceleme yapanların veyahut teftişe yetkili kılınanların buldukları matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları hakkında Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük Vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır.

287 52. Maktu Vergi Gümrük Vergisinin maktuen alındığı hallerde, tek ve maktu tarife, ithalde alınacak Katma Değer Vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur. 

288 53. Fatura ve Benzeri Vesika Düzenlenmesi
Bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabiri Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade eder.  

289 54. Kayıt Düzeni 1. KDV mükellefleri,
tutulması mecburî defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlerler. Bu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça gösterilmesi şarttır:

290 54. Kayıt Düzeni a) Vergi konusu işlemlerin
mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi miktarları, b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyeti ve ayırımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı,

291 54. Kayıt Düzeni c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin
niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarları, d) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergiler.

292 54. Kayıt Düzeni 2. Emtia üzerine iş yapanlar,
emtia envanterinde veya envanter defterinde, hesap dönemi sonunda mevcut emtiayı Katma Değer Vergisine tabi olan ve olmayanlar itibariyle tefrik edip göstermeye mecburdurlar. 

293 55. Vergi Teminatı Mükelleflerin
fabrika, imalathane, ticarethane, şube satış mağazası ve depolarında mevcut ilk madde, yarı mamul ve mamul madde stokları, üçüncü şahıslara satılmış veya rehnedilmiş olsa dahi, Katma Değer Vergisi ile zam ve cezaların teminatı hükmünde olup, bedellerinden ilk önce sözü edilen hazine alacağı tahsil olunur.  

294 56. Asgarî Randıman Oranları ve Birim Satış Bedelleri
1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı; imal ve inşa işlerinde, hammadde, yardımcı madde, enerji, işçilik ve benzeri ölçüleri esas alarak belli iş ve sanat kolları itibariyle asgarî randıman oranları tespit etmeye, alım-satım ve hizmet işlerinde ise asgarî birim satış bedellerini belirlemeye yetkilidir.

295 56. Asgarî Randıman Oranları ve Birim Satış Bedelleri
2. Mükelleflerin Katma Değer Vergisi, bu oranlara ve birim satış bedellerine göre hesaplanacak Katma Değer Vergisinden aşağı olamaz.

296 57. Verginin Etikette Gösterilme Mecburiyeti
1. Perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde, Katma Değer Vergisinin satış fiyatına dahil olup olmadığı açıkça belirtilir. Vergi satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca gösterilir.

297 57. Verginin Etikette Gösterilme Mecburiyeti
2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde yukarıdaki hüküm uygulanmaz. 

298 58. Verginin Gider Kaydedilemeyeceği
Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.  

299 59. Kanunların Uygulama Alanı
Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan vergilerle ilgili olarak VUK ile diğer Kanunlarda yer alan ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümler; Katma Değer Vergisi bakımından da geçerli sayılır.  

300 61. Kaldırılan Hükümler a) Gider Vergileri Kanunu
(Banka ve sigorta muameleleri vergilerine ilişkin hükümleri hariç), b) İşletme Vergisi Kanunu, c) Finansman Kanununun Spor-Toto Vergisine ilişkin hükümleri, d) 6747 sayılı Kanunun Şeker İstihlak Vergisine ilişkin hükümleri, Yürürlükten kaldırılmıştır.

301 Geçici Madde 12 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile
özelleştirme kapsamına alınan iktisadi kıymetlerin aynı Kanun hükümleri çerçevesinde teslim ve kiralanması işlemleri vergiden müstesnadır. Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 (a) bendi hükmü uygulanmaz.

302 Geçici Madde 13 Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 48 inci madde uyarınca beyan edilen makina teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden % 10 oranı, genel ve yükseltilmiş orana tabi emtianın bedeli üzerinden % 10 oranı, diğer emtianın bedeli üzerinden bu emtianın tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenir.

303 Geçici Madde 13 Makina, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilir. Bu emtia, makina, teçhizat ve demirbaşlar için Katma Değer Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz. (fiili kaydi envarterde belgesiz mal bulunması ve 10 günlük süre verilmesi)

304 Geçici Madde 17 Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında
ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2010 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-(c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

305 Geçici Madde 17 Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak
anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

306 Geçici Madde 23 Milli Eğitim Bakanlığına
bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

307 Geçici Madde 23 Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

308 94 İl-ilçe MEB den istisna belgesi alınır
Bu belge satıcıya ibraz edilerek KDV ödenmez Satıcı faturaya bu belgenin tarih sayısını yazar. KDV HESAPLAMAZ KDV mükellefi olmayanlarda; alacakları istisna belgesini ibraz ederek, bu donanımı piyasadan KDVV siz temin eder.

309 Gecici Madde 26 Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM'ye bağlı
program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları,  bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası;

310 Gecici Madde 26 finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

311 Geçici Madde 28 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ( ) önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerince, üyelerine yapılan konut teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır.

312 113 Yapı kooperatiflerinin üyelere konut teslimi istisnası kalktı ama dan önceki ruhsat alanlarda bu istisna devam edecek. Bu tarihten sonra ruhsat alanların konut tesliminde istisna olmadığından bunlar KDV mükellef olacaklar ve 3 aylık dönem beyanına tabi olacaklardır.

313 106 Konut yapı kooperatifine verilen inşaat tahhüt işlerinde istisna - indirimli oran uygulaması öncesi inşaat ruhsatı alınmış inşaatlarda konut yapı koop. Yapılan inşaat tahhüt işleri kdv den istisna edilmiş bundan sonra inşaat ruhsatı almış kooplara yapıacak inşaat taahhüt işleri ise %1 kdv ye tabi tutulmuştur.

314 106 den esonra sözleşmesi imzalanacak inşaat taahhüt işlerinde eistinsa – indirimli oranda kdv dene faydalanmak için ayrıca inşaat yapılan arsanın tapu sicilinde inşaat tahhüt hizmetini alan koop tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması şarttır

315 62. Yürürlük Bu Kanunun Bakanlar Kurulu ile Maliye Bakanlığına yetki veren hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri tarihinde yürürlüğe girer. 

316 Bakanlar Kurulu yürütür.
63. Yürütme Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


"KDV 3065." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları