Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KDV 3065. 2 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Türkiye'de yapılanTürkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler KDV ye tabidir:aşağıdaki işlemler KDV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KDV 3065. 2 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Türkiye'de yapılanTürkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler KDV ye tabidir:aşağıdaki işlemler KDV."— Sunum transkripti:

1 1 KDV 3065

2 2 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Türkiye'de yapılanTürkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler KDV ye tabidir:aşağıdaki işlemler KDV ye tabidir: TH1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan TH İTHALATI2. Her türlü mal ve hizmet İTHALATI 3 TH3. Diğer faaliyetlerden doğan TH

3 3 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler a) ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,a) PTTT ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,b) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması, Profesyonel sanatçılarınc) Profesyonel sanatçıların yer aldığı –gösteriler ve konserler ile –profesyonel sporcuların –profesyonel sporcuların katıldığı –sportif faaliyetler –sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar –tertiplenmesi, gösterilmesi,

4 4 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Müzayede mahallerindegümrük depolarındayapılan satışlard) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile –TÜLDK’na göre düzenlenen –ürün senetlerinin –ürün senetlerinin, ürünü –senedin temsil ettiği ürünü teslimi, –depodan çekecek olanlara teslimi, Boru hattı ile taşınmaları,e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,

5 5 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler GVK’nun 70 inci maddesinde belirtilenf) GVK’nun 70 inci maddesinde belirtilen –mal ve hakların –kiralanması işlemleri,

6 6 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Genel ve katma bütçeli idarelereg) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlaraher türlü mesleki kuruluşlara

7 7 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler –ait veya tabi kurulan veya işletilen –olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen –müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin –ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki –teslim ve hizmetleri

8 8 11 Sayılan kuruluşların, kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri KDV kapsamında olmadığından vergiye tabi değildir. Ancak GVK 70 kapsamında mal-hakların kiralanması işlemleri ile bu kuruluşlarca yapılan her türlü İTHALAT vergiye tabidir Örneğin: belediyenin sahip olduğu g.menkulu kiralaması KDV ye tabi değil, ancak iş makinasını kiraya vermesi KDV ye tabi olacaktır.

9 9 11 Sayılan kuruluşlara ait-tabi işletmelerin ticari-sınai-zirai-mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri KDV ye tabidir Belediyeye bağlı otobüs, havagazı, su elektrik mezbaha vb. işletmeleri KDV ye tabidir.

10 10 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Rekabet eşitsizliğini gidermekh) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla –isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek –teslim ve hizmetler.

11 11 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğidevamlılığı, kapsamı ve niteliği –GVK –GVK hükümlerine göre; –GVK da açıklık bulunmadığı hallerde –GVK da açıklık bulunmadığı hallerde, –TTK ve Diğer Mevzuat hükümlerine göre –tayin ve tespit edilir –tayin ve tespit edilir.

12 12 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Bu faaliyetlerinBu faaliyetlerin gösterdiği gerek üzerine yapılması, –kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, hukukî statü ve kişilikleri –bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, bulunup bulunmamaları –Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, Türkiye'de olup olmaması –ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez.işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez.

13 13 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler İthalatınİthalatın –kamu sektörü, özel sektör veya –herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya –herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, –özellik taşıması –vergilendirmeye tesir etmez.

14 14 2. Teslim Teslim1. Teslim, tasarruf hakkının –bir mal üzerindeki tasarruf hakkının –malikhareket edenlerce, –malik veya onun adına hareket edenlerce, –alıcıyaadına hareket edenlere –alıcıya veya adına hareket edenlere –devredilmesidir.

15 15 2. Teslim Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerinBir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin –gösterdiği yere –gösterdiği yere veya –kişilere tevdii –teslim hükmündedir.

16 16 2. Teslim Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde,Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, nakliyesinin başlatılması –malın nakliyesinin başlatılması veya –nakliyeci veya –Sürücüye –tevdi edilmesi de –mal teslimidir.

17 17 2. Teslim Bir mal üzerindeki tasarruf hakkını2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkını –iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, –malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, –aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir.

18 18 2. Teslim Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da –mal teslimidir.

19 19 2. Teslim Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, –bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. –Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de –aynı hüküm uygulanır.

20 20 2. Teslim Trampa5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.iki ayrı teslim hükmündedir.

21 21 3. Teslim Sayılan Haller Aşağıdaki haller teslim sayılır:Aşağıdaki haller teslim sayılır: Vergiye tabi malların –a) Vergiye tabi malların –her ne suretle olursa olsun, –vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, –işletme personeline –ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi –ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,

22 22 3. Teslim Sayılan Haller Vergiye tabi malların –b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar içinvergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,kullanılması veya sarfı,

23 23 3. Teslim Sayılan Haller Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda –c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri,zilyedliğin devri,

24 24 4. Hizmet Hizmet,1. Hizmet, –teslim ve teslim sayılan haller ile işlemlerdir –mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.

25 25 4. Hizmet Bu işlemlerBu işlemler; –bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek –gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

26 26 4. Hizmet Bir hizmetin karşılığının2. Bir hizmetin karşılığının –bir mal teslimi veya –diğer bir hizmet olması halinde –bunların her biri ayrı işlem olup –bunların her biri ayrı işlem olup, –hizmet veya teslim hükümlerine göre –ayrı ayrı –vergilendirilirler.

27 27 5. Hizmet Sayılan Haller Vergiye tabi bir hizmettenVergiye tabi bir hizmetten, –işletme sahibinin, –işletme personelinin veya –diğer şahısların –karşılıksız yararlandırılması –hizmet sayılır.

28 28 6.İşlemlerin Türkiye'de Yapılması İşlemlerin Türkiye'de yapılması:İşlemlerin Türkiye'de yapılması: Malların –a) Malların Türkiye'deteslim anında Türkiye'de bulunmasını, Hizmetin –b) Hizmetin Türkiye'deTürkiye'de yapılmasını veya –hizmetten Türkiye'deTürkiye'de faydalanılmasını, İfade eder.

29 29 7. Uluslararası Taşıma İşleri Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde,Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde, iç parkurahizmetin iç parkura isabet eden kısmı Türkiye'de yapılmış sayılır.

30 30 8. Mükellef 1. KDV nin Mükellefi:1. KDV nin Mükellefi: –a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,bu işleri yapanlar, –b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,mal ve hizmet ithal edenler,

31 31 8. Mükellef –c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, –d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,

32 32 8. Mükellef e) Her türlü şans ve talih oyunlarını –tertip edenler, g) 1 - 3 (c) bendine giren hallerde –bunları tertipleyenler veya gösterenler –bunları tertipleyenler veya gösterenler,

33 33 8. Mükellef h) GVK 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları –kiraya verenler, ı) İsteğe bağlı mükellefiyette –talepte bulunanlardır.

34 34 8. Mükellef Vergiye tabi bir işlem sözkonusu olmadığıKDV yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde2. Vergiye tabi bir işlem sözkonusu olmadığı veya KDV yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler.bu vergiyi ödemekle mükelleftirler.

35 35 8. Mükellef Bu hususBu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. iade edilir.Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.

36 36 9. Vergi Sorumlusu Mükellefin1. Mükellefin ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması Maliye BakanlığıTürkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

37 37 9. Vergi Sorumlusu Fiilî yada kaydî envanter sırasında2. Fiilî yada kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.

38 38 9. Vergi Sorumlusu Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibarentespit tarihinden itibaren bir süre verilir.10 günlük bir süre verilir.

39 39 9. Vergi Sorumlusu Bu süre içindeBu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, tespit tarihindeki emsal bedeli üzerindenbelgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan KDV si alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarhedilir.alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarhedilir. Bu tarhiyata VZC uygulanır.

40 40 9. Vergi Sorumlusu Ancak satanlaraAncak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, vergi inceleme raporuna dayanılarakbu satışlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayanılarak KDV tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcılardan aranmaz.ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz.

41 41 9. Vergi Sorumlusu TÜLDK na göre3. TÜLDK na göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimine ait KDV nin ödenmesinden lisanslı depo işleticileri sorumludur.lisanslı depo işleticileri sorumludur.

42 42 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi Vergiyi Doğuran Olay:Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, –malın teslimi veya hizmetin yapılması,

43 43 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, –bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere –fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi –fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

44 44 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, –her bir kısmın teslimi veya –bir kısım hizmetin yapılması,

45 45 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, –malların alıcıya teslimi,

46 46 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, –malın nakliyesine başlanması veya –nakliyecisürücüye tevdii, –nakliyeci veya sürücüye tevdii,

47 47 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında tahakkuk ettirilmesi, –bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,

48 48 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ı) İthalatta, –Gümrük Kanununa göregümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, –Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, –gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise –gümrük beyannamesinin tescili –gümrük beyannamesinin tescili,

49 49 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi j) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta girilmesi çıkılması –gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,

50 50 10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi k) TÜLDK na göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin –depodan çekilmesi. Anında meydana gelir.Anında meydana gelir.

51 51 54 Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında yapılan deneme koşullu satışlarda 7 günlük deneme süresi vardır. Bu satışlara ait KDV bu deneme süresinin sonunda teslimin yapıldığı vergilendirme döneminde beyan edilecektir. Mal geri iade edilirse gider makbuzu düzenlenmek suretiyle mal daha önce verilen fatura vb. belgelerle birlikte geri alınacaktır.

52 52 11. Mal ve Hizmet İhracatı 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:vergiden müstesnadır:

53 53 11/1-a İHRACAT TESLİMLERİ veİHRACAT TESLİMLERİ ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerbu teslimlere ilişkin hizmetler,

54 54 11/1-a –Y.DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER için yapılan hizmetler,

55 55 11/1-a –Serbest bölgedeki MÜŞTERİLER için yapılan –fason hizmetler ve

56 56 11/1-a –Karşılıklı Olmak Şartıyla –U.A. roaming anlaşmaları çerçevesinde –Y. dışındaki müşteriler için –TR de verilen roaming hizmetleri,

57 57 11/1-b Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarakTürkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV si tahsil edilir.Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV si tahsil edilir. –Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade olunur.

58 58 11/1-b TR de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanlarınTR de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların –taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile

59 59 11/1-b –fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle –ödedikleri KDV, –K.O. Kaydıyla iade edilir.

60 60 90 ŞartlarıŞartları T.C. de KDV – GV – KV mükellefiyetini gerektirir faaliyetleri olmayacak Alına mal-hizmet kdv hariç en az fatura düzenleme sınırı kadar olacak Taşımacılık gideri için: akaryakıt-yedek parça-tamir gideri Fuar panayır için:Fuar panayır için: sadece bu işlerle ilgili mal hizmet alımları Taşımacılık iadesi :Taşımacılık iadesi : İVDB Ulaştırma Vd. Fuar-panayır iadesi :Fuar-panayır iadesi : o yerin defterdarlığınca belirlenecek VD yapılacaktır.

61 61 90 İstenen belgelerİstenen belgeler Dilekçe Aracı ise vekalet Gerçek kişilerde noter onaylı pasaport Kendi ülkesinden aldığı mükellefiyet belgesi Alış belgeleri Taşımacılık için tır karnesinin giriş-çıkışını gösteren dip koçan Transit beyan örneği Araç plakası ile Taşımacılığı yapan kişi-firmayı gösteren belgeler

62 62 90 İade talebi 1000 TL yi aşıyorsa İnceleme ve teminat aranmaksızın yapılır Bakanlığın belirlediği tutarı aşarsa inceleme sonucuna göre yapılır Teminat verilmesi halinde inceleme sonuçlanmaksızın iade yapılır

63 63 11/1-b Maliye BakanlığıMaliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin yetkilidirUETE yetkilidir.

64 64 11/1-b Sinema FilmlerininSinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında

65 65 11/1-b KTB tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacakyabancı yapımcılar tarafından satın alınacak VUK 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin üzerindekihaddin üzerindeki yapımcılara iade olunur.mal ve hizmetler nedeniyle ödenen KDV yapımcılara iade olunur.

66 66 11/1-c İhraç edilmek şartıylaİhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılar tarafından ödenmezimalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, tecil olunur.vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

67 67 11/1-c Söz konusu mallarınSöz konusu malların, takip eden ay başındanihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

68 68 11/1-c İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde,İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren –tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren gecikme zammıyla –6183 - 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur.

69 69 11/1-c mücbir sebepler nedeniyleAncak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların VUK’ta belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edildiği tarihten itibaren –tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren –6183 - 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli –tecil faizi ile birlikte –tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

70 70 11/1-c Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkındaTecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında –ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32'inci maddesi hükmü uygulanmaz. İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek KDV –ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden –imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin sonra kalan tutardan fazla olamaz. –düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.

71 71 11/1-c İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken KDVİhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken KDV –İhracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarıİade veya tecil olunacak vergi miktarı –mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

72 72 11/1-c İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyleİhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, ek süre verilebilir.en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince 3 aya kadar ek süre verilebilir.

73 73 23 İade edilecek KDVİade edilecek KDV mükellefin dönem beyanına göre ihraç kayıtlı yapılan satış için tahsil edilmeyen tutardan Ödenmesi gereken KDV düştükten sonra kalan müspet farktır. Tecil edilecek vergi miktarı: Mükellefin bu şekildeki teslimleri için hesaplanan vergiden fazla olamaz

74 74 95 İhraç kayıtlı teslim bedelinin sonradan ödenmesi sırasında döviz kuru düşmüşse İade edilecek azami kdv tutarı Yeni kura göre hesaplanır Fazla alınmış iade varsa mükelleften talep edilir Ancak, mükellef bu tutarı indirim konusu yapar

75 75 95 İmalatçıya yapılacak iade, ihracat işlemleri tamamlandıktan sonra yapılır İade yapılması için ihracatın gerçekleşmesi ve belgelerin ibrazı yeterlidir. İade/tecil olunacak vergi miktarı mükellefin ilgili dönem beyanında yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

76 76 95 Eklenti/ayrılmaz parça ve ambalaj madde ve malzeme olarak kullanılan mallar bu uygulama kapsamında ihraç edilen mal olarak değerlendirilir. İhraç edilecek asıl mal istisna kapsamında satın alınmış ise, sadece ambalaj için 11/1-c kapsamında tecil terkin uygulamasına tabi tutulabilir.

77 77 99 İhraç kayıtlı mal teslimi yapan imalatçı şartlarında olan en az 5 işçi çalıştırma şartı kalkmıştır. Gümrük çıkış beyanında imalatçı bilgileri yok ise imalatçı, ihracatçı firmadan malların ihraç olduğuna ilişkin yazıyı alacaktır Yazıyı veren ihracatçı bir ay içinde bu şekilde yazı verdiği imalatçıların listesini izleyen ay 15. gün akşamına kadar kendi vergi dairesine verecektir.

78 78 95 Süs bitkilerin üretici yada satıcıları tarafından yapılacak ihraç kayıtlı teslimlerde imalatçı olma şartı aranmadan tecil-terkin uygulaması yapılacaktır.

79 79 77 Sektörel dış ticaret şirketlerininSektörel dış ticaret şirketlerinin ihraç edeceği malları, imalatçı olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan alımında tecil terkin uygulanacaktır.

80 80 107 Gümrük çıkış beyanlarında çıkış tarihinin bulunması şartı aranmayacaktır.

81 81 Maliye Bakanlığı Yetkisi –KDV tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; –ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve –vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve –bu istisnaların uygulamasına ilişkin –usul ve esaslar ile –istisnanın uygulanacağı asgari miktarları –tespite yetkilidir.

82 82 12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdırBir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:

83 83 12/a TeslimTeslim 1.Y.dışındaki bir müşteriye 1.Y.dışındaki bir müşteriye veya 2.bir s. bölgedeki alıcıya 2.bir s. bölgedeki alıcıya ya da 3.Y. gümrük antreposu işleticisine 3.Y. gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar –Y. gümrük antreposu işleticisine tevdi –Y. gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.

84 84 12/b Teslim konusu mal 1.T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya 2.bir S. bölgeye vasıl olmalı ya da 3.Y. gümrük antreposuna konulmalıdır.

85 85 12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler Teslim konusu malınTeslim konusu malın –ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya –bizzat alıcı tarafından –işlenmesi herhangi bir şekilde değerlendirilmesi –işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi –durumu değiştirmez.

86 86 Maliye Bakanlığı Yetkisi Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeyeYetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Maliye Bakanlığı yetkilidir.Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

87 87 12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler Yetkili gümrük antrepolarının işleyişine ilişkin olarakYetkili gümrük antrepolarının işleyişine ilişkin olarak ziyaa uğratılan vergibu fıkra uyarınca belirlenen esaslara uyulmaması halinde ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden KDV iadesi alanla birlikteKDV iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.

88 88 12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler 2. Yurt dışındaki müşteri tabiri;2. Yurt dışındaki müşteri tabiri; yurt dışında olan alıcılar –ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile müstakilen faaliyet gösteren şubelerini –yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini –ifade eder.

89 89 12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesiBir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. –a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır. –b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.

90 90 Tebliğ Hizmet ihracında hizmet bedeli T.C. Gelmeden hizmet kapsamında beyan edilir Ancak iade almak için bedelinin döviz olarak Türkiyeye gelmesi gerekir.

91 91 12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için3. Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

92 92 Fason hizmet şartları –a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olmalıdır. –b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır.

93 93 13. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna 13. üncü maddede 8 adet istisna yer almakta 13/a,b,c,d,e,f,g,ğ

94 94 13/a Faaliyetleri kısmen veya tamamenFaaliyetleri kısmen veya tamamen –deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, –yüzer tesis ve araçların –kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan

95 95 13/a –deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, teslimleri –yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, teslim ve hizmetler –bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile hizmetler –bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler,

96 96 Açıklama Araçların özel mülk olarak kullanılmasında İktisadi işletme için iktisap edilip, kendi personelinin taşınmasında kullanılması Durumunda istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacaktır. Bu istisna kapsamında araçları imal ve inşa edenlerin ya da ettirenlerin KDV mükellefi olması gerekir

97 97 Açıklama Araçları bizzat imal inşaa edenlere istisna belgesi verilir ve bu belge ile kullanılacak mal hizmet alımında KDV ödenmez Araçları sipariş vererek imal ve inşaa ettirenlere sadece aracı kendine yapanın yaptığı imal-inşa-hizmet için geçerli olmak üzere istisna belgesi verilir.

98 98 Açıklama Bu kapsamda siparişi veren; aracın imal inşaasında kullanılacak mal hizmeti kendi temin eder ise bunlar için genel esaslara göre KDV öder. Yüklendiği KDV yi siparişin bitmesini beklemeden iade isteyebilir.

99 99 Açıklama Bu kapsamda ibraz edeceği belgeler Dilekçe, Sipariş sözleşmesi Alış belgelerinin listesi İade talep edilen döne ind. Kdv listesi

100 100 Açıklama Araçları sipariş üzerine fiilen imal inşaa edenler. Bunlar aldıkları istisna belgesi üzerine işle ilgili mal ve hizmet alımlarında kdv ödemezler Bunlara teslim ve hizmet ifasında bulunanlar indiremedikleri kdv için iade talep edebilirler

101 101 Açıklama Konaklama işletmesinin müşterilerini gezdirmek için alacağı yat teslimi ve buna ilişkin tadil bakım ve onarım istisna kapsamındadır. İnşaat malzemesi satışı yapan firmanın helikopter alması ve bunun ile arızi olarak paralı taşımacılık yapması halinde bu teslim ve buna ilişkin tadil ve benzeri alımlar istisnaya tabi olmayacaktır.

102 102 Açıklama 16/1-a ya göre teslimi kdv den istisna malların ithali de vergiden istisna olduğundan, araç veya araç imal ve inşaasında kullanılacak malların ithalinde de istisna uygulanacaktır. Bu kapsamda istisna yazısı gümrük idaresine ibraz edilecektir.

103 103 13/b Deniz ve hava taşıma araçları içinb) Deniz ve hava taşıma araçları için –liman ve hava meydanlarında yapılan –hizmetler,

104 104 113 Hava alanı işleticisi kuruluşun yolulara verdiği Yolcu Servis Ücreti Kapsamında hizmetlerde istisna kapsamındadır

105 105 93 İstisna kapsamına yük-yolcuya verilen tahmil tahliye gibi hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girer Hizmeti liman hava meydanı işletmeleri dışındaki diğer gerçek tüzel kişilerce ifası istisnaya engel değildir. İadede istenecek belgeler: dilekçe-yüklenineln kdv listesi-ind. Kdv listesi-satış fatura listesi

106 106 13/c Altın, gümüş, platinAltın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere,

107 107 13/c –bu faaliyetleri yürütenlere yapılan –teslim ve hizmetler ile –aynı Kanun hükümlerine göre –boru hattıyla taşımacılık yapanlara teslim ve hizmetler, –bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler,

108 108 13/d Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındakiYatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki –makina ve teçhizat –teslimleri

109 109 69 Belediye-il özel idare ile bunların bağlı kuruluşlarının sahip oldukları şehir için yolcu taşımacılığı için iktisap olunan otobüsler bu kapsamda değildir. Hava deniz ve demiryolu taşıma araçları makine techizat sayılmaz Hastane yatırım için ambulans makine techizat olarak değerlenecektir. Bu kapsamda teslim yapanlar iade için : alış- satış faturaları listesini beyanına ekleyecektir.

110 110 87 KDV mükellefi olmayan ve ya makine techizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlara yapılacak teslimlerde veya bu malların ithalinde İSTİSNA UYGULANMAYACAKTIR.

111 111 87 İstisna kapsamında mal almak isteyen alıcı, vergi dairesinden KDV mükellefi olduğuna ve makine techizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacağına dair yazı alarak gümdür idaresine ya da y.içindeki satıcıya ibraz edecektir. Satışı buna göre KDV uygulamaz

112 112 99 Hava alanında yolcuları terminalden uçağa taşıyan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsleri yatırım teşvik belge eki listede yer almak kaydıyla istisnadan yararlanır.

113 113 13/d (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, VZC uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.alıcıdan, VZC uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

114 114 13/d Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).

115 115 13/e demiryolu hatlarıLimanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapanyaptıran mükelleflerfiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idareleregenel bütçeli idarelere mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,

116 116 93 Belirtilen işleri yapan / yaptıran gerçek usulde KDV mükellefi olanlar vergi dairesinden istisna belgesi alır. İstisna uygulanması için, satın alınan mal ya da hizmetin belirtilen işlerde kullanılması gerekir. Satıcı-yüklenici verilen bu belgeye istinaden KDV uygulamaz Yüklenicinin mal hizmet alışında istisna uygulanmaz Satıcı yüklendiği vergiyi iade ister: dilekçe – istisna belgesi – vergisiz satışa ait yüklenilen vergi tablosu – ind. KDV listesi –vergisiz satış fatura listesi

117 117 96 İstisnadan yap-işlet-devret modelinde göre yapan/yaptıran mükelleflerde yararlanır. İşletme hakkını alan ve karşılığında inşa- yenileme-genişletme işini üstlenen mükellefin alışlarında istisan uygulanacaktır. İstisan belgesi sadece işletme hakkını devralan firmaya verilir. Firma işleri bizzat yapabileceği gibi yükleniciye de yaptırabilir.

118 118 96 İşletme hakkını, üstlendiği işin yaptırılması karşılığında kısmen/tamamen alt firmaya devri halinde alt firma istisnadan faydalanamaz.

119 119 13/f MSB, JGK, SGK, SSM, MİT, EGM, GMGM’neMSB, JGK, SGK, SSM, MİT, EGM, GMGM’ne –milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için –uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, –silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile

120 120 13/f –bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna teslim ve hizmetler –ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve teslim ve hizmetler. –bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler.

121 121 112 Teslim kapsamında alınan eğitim hizmedi de istisna kapsamındadır. Ulusal güvenlik kurumu teslimi yapan yükleniciye istisna olduğunu belirtir bir yazı verecek, kendi ithal etmişse gümrüğe bu yazıyı verecek Yükleniciler ulusal güvenlik kuruluşu ile imzaladığı sözleşmeye dayanarak yapacağı teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanacağı mal ve hizmetleri cins-ölçü birimi itibariyle bir liste yaparak ulusal güvenlik kuruluşuna onaya sunacak.

122 122 112 Güvenlik kuruluşu bu mal ve hizmetlerin istisna olduğunu belirtir belgeyi yükleniciye verecek Yüklenci bu belgeyi 30 gün içinde GİB e gönderecektir. Yükleniciye dünelenecek aynı faturada istisnaya konu tutar 10.000 tl ve üzeri tutar olacaktır. İade Belgeleri : dilekçe – güvenlik kurumu istisna onay belgesi – yüklenilen kdv listesi – ind kdv listesi – satış fatura listesi

123 123 13/g (II) sayılı listedeÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların, merkez teşkilatına –Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi,

124 124 13/ğ ürün senetlerininTÜLDK göre düzenlenen ürün senetlerinin, ÜİB TBÜİB ile STB’den ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan TB aracılığıyla ilk teslimiilk teslimi.

125 125 13. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulu, yetkilidir. VUK 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı, yetkilidir. istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

126 126 14. Transit Taşımacılık Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, –Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri –vergiden müstesnadır.

127 127 91 BKK : deniz – hava – karayolu – demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri istisna kapsamındadır. İadede istenen belgler : deniz manifestosu – indirilecek kdv listesi

128 128 33 KDV den istisna edilmiş taşıma işinee ait bilet satışı yapan mükellefin aldığı komisyon da taşımacılık işi içinde sayıldığından u.arası taşımacılığa ait bilet satışı komisyonları kdv ye tabi tutulmayacaktır.

129 129 14. Transit Taşımacılık 2. Bu istisna2. Bu istisna, –ikametgâhı, –kanunî merkezi ve iş merkezi –Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, –ilgili ülkeler itibariyle –karşılıklı olmak şartıyla tanınır.

130 130 14. Transit Taşımacılık 3. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde,3. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında (KAPİT-H) Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan

131 131 14. Transit Taşımacılık kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacakyalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimimotorin teslimi vergiden istisnadır.vergiden istisnadır. Maliye Bakanlığı, yetkilidirMaliye Bakanlığı, bu istisna uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir

132 132 100 KAPİT-H Kapıkule – Ambarlı – Pendik – İpsala – Tekirdağ – Hamzabeyli İade için belgeler :İade için belgeler : dilekçe, 11 no.lu ötv tebliğnideki bildirim formu, satış faturası fotokopisi/listesi, teslime edilen malların alış fatura fotokopisi/listesi, mal bünyesine giren vergi tutarını gösteren tablo, ind kdv listesi istisna : dar mükellefler için karşılıklı olmak şartıyla geçerlidir.

133 133 11 Taşımanın tamamı ya da bir kısmını başkasına yaptırılması halinde, gerek taşımayı yaptırana karşı muhatap olan organizatör firmanın, gerekse fiilen taşımayı yapan firmanın faaliyetleri istisnadır. Fiili taşımayı yapanın TC içinde başlayıp biten taşıma işi KDV ye tabidir.

134 134 15. Diplomatik İstisnalar 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: Karşılıklı olmak kaydıylaa) Karşılıklı olmak kaydıyla, diplomatik temsilciliklerine, –yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, –konsolosluklarına –konsolosluklarına ve diplomatik haklara sahip mensuplarına –bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına –yapılan teslim ve hizmetler,

135 135 60 Gerçek usulde kdv mükelleflerinin tamamı dışişlerince istisna uygulanacak mal-hizmet ve asgari limitlerin belirtildiği istisna belgesi verilenlere bu kapsamda satış yapabilirler (akaryakıt teslimi hariç) Kdv uygulanmaz Faturaya istisna belgesi ve kimlik bilgilerinin yazılması gerekir Kdv beyanına bu satışlara ait fatura fotokopisi / listesi eklenir.

136 136 15. Diplomatik İstisnalar b) U.A anlaşmalar gereğince –vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve –bunların mensuplarına yapılan –teslim ve hizmetler,

137 137 15. Diplomatik İstisnalar 2. Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin UE ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarları tespite mb yetkilidir.

138 138 113 01.01.2010 tarihinden itibaren istisnadan faydalanacak diplomatik kuruluş-konsolosluk mensupları KDV dahil en az 50 TL üzeri mal – hizmet alışlarında KDV öder Ödenen KDV 3 aylık dönemlere halinde bildirim formu ekinde harcama belgelerini ertesi ay içinde bağlı oldukları temsilciliğe veriler. Temsilcilik bulundukları yerdeki VDB nın yetkilendirdiği vergi dairesine ibraz eder Vergi dairesi 3 ay içinde iade tutarını ilgili kişinin hesabına yatırır

139 139 16. İthalat İstisnası 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: a) Bu Kanuna göre –teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin –ithali –ithali,

140 140 16. İthalat İstisnası b) Gümrük Kanununun 167 nci maddesi –[(5) (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamındageri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında –gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan –eşyanın ithali,

141 141 16. İthalat İstisnası Bu Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde

142 142 16. İthalat İstisnası ödenmesiteminat gösterilmesigeri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.)

143 143 16. İthalat İstisnası c) Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar,uygulandığı mallar,

144 144 16. İthalat İstisnası Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın2. Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın –dışarıda bir işleme tabi tutulması veya –asli kısmına bir ilave yapılması halinde –eşyanın kazandığı değer farkı –istisnaya dahil değildir –istisnaya dahil değildir.

145 145 17. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar 1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar:1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar: Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların:

146 146 17/1-a İlim, fen ve güzel sanatları, tarımıİlim, fen ve güzel sanatları, tarımı TH –yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları TH

147 147 17/1-b Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleriTiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri TH –işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin TH

148 148 23 Avukatlık kanununa göre adli müzaheret bürolarında yoksul – aciz kişilerin işlerini takiple görevli kılına ve bu işler için ücret almayan avukatların bu hizmetleri KDV den istisna dır.

149 149 17/2-a 2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar:2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar: a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların –hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile –veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, –öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri –işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri –kuruluş amaçlarına uygun TH,

150 150 17/2-b özel okullarca5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerindebedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde –ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu,

151 151 17/2-b YÖ Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafındanöğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerindebedelsiz verilen yurt hizmetlerinde –ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, –üniversite ve yüksekokullarda ise % 50'sini

152 152 17/2-b geçmemek üzere –verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine –bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara –bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları –bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile

153 153 17/2-b fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflarafakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara –Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan –gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin –teslimi,

154 154 17/2-c Yabancı devletlerinYabancı devletlerin –Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile –yabancı hayır ve yardım kurumlarına, –bu maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara –bedelsiz olarak yapacakları –bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak –yapılan teslim ve hizmetler. Maliye Bakanlığı yetkilidir.Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari tutarlarını ve bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

155 155 79 Yardım kuruluşlarının kanuni merkezinin yurt dışında olması ve TC de GV-KV mükellefi olmaması gerekir. Dilekçe ile bakanlığa başvurulur Bakanlık bunlara bağışlayacakları teslim ve hizmet alımında satıcıya ibraz edecekleri KDV istisna yazısını verir Satıcılar KDV söz yaptıkları satışları İNDİRİM KONUSU YAPAMAZLAR Birinci fıkrada sayılan kurumlar hariç diğer teslim ve hizmetlerde KDV hariç 5.000 TL sınırı var

156 156 17/2-d tescilli taşınmaz kültür varlıklarınınKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının –rölöve, restorasyon ve restitüsyon –projelerine münhasır olmak üzere, –bu projelendirmelerden yararlananlara verilen –mimarlık hizmetleri –mimarlık hizmetleri ile –projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler –projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler. İstisna kapsamına girecek mal ve hizmetler Maliye Bakanlığınca belirlenirİstisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgarî standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

157 157 96 1. grup yapılar hariç: fonksiyon ve konfora yönelik donanımlarda (kamera, klima, tefriş elemanı v.b) istisna yok İstisna için alt sınır fatura düzenleme sınırıdır. Proje malzeme listesi belediyeye/valiliğe onaylatılır. Alımlar KDV ödenmeden yapılır Satıcı yüklendiği KDV yi gider ya da maliyet olarak gösterir

158 158 17/2-e Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınınKamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun hizmetleriruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların teslimibu kuruluşlar tarafından teslimi tescil plakahariç –(motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç),

159 159 98 Gelir vergisi gereği basit usul mükelleflerin kayıtlarını tutan esnaf sanatkar odalarının aldığı ücret KDV den istisnadır.

160 160 17-3-a Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar: –Askeri –fabrika, tersane ve atölyelerin –kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları »teslim ve hizmetler,

161 161 17-4-a 4. Diğer İstisnalar: –GVK ya göre –vergiden muaf esnaf ile –basit usulde vergilendirilen mükellefler TH –tarafından yapılan TH

162 162 88 Basit usul mükellefin mal ve hizmet alışlarında yüklendikleri vergi gider-maliyet v.b olarak dikkate alınır. İstisnadan vazgeçen basit usul mükellef KDV beyanının 3 er aylık dönemler ahlinde verir

163 163 17-4-b –GVK ya göre çiftçiler –gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile SME –vergiden muaf olan SME tarafından –yapılan teslim ve hizmetler,

164 164 17-4-c 81işlemler –GVK 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile devir ve bölünme –KVK’ya göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.),mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.),

165 165 17-4-d İktisadi işletmelere dahil olmayanİktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmasıkiralanması işlemleri,

166 166 17-4-e –BSMV kapsamına giren işlemler ve –sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile –KVK 7 (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri

167 167 17-4-f Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler,

168 168 17-4-g KKKKKK Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlarKülçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar –(elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) DPDDHTDPDDHT döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil iledöviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile MPLKKCMPLKKC metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarınınmetal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,teslimi,

169 169 110 Hurda metalden elde edilen külçe tesliminde istisna uygulanmaz Plastik hurda ve atıklarının işlenerek elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan pet kırığı, plastik çapak gibi ürünler hurda atık nitelğini kaybedip imalat için ham madde halini aldığından KDV istisnası uygulanmaz İmalat sırasında çıkan atıklar için yüklenilen KDV söz konusu olmadığından yüklenilen KDV hesaplanmaz.

170 170 91 KDV 18 gereği istisnadan vazgeçenlere ait hurda / atık madde teslimlerinde tevkifat yapılacaktır.

171 171 17-4-h Ziraî amaçlı su teslimleriZiraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerinceköy tüzel kişiliklerince –köyde ikamet edenlere yapılan –ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılankamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan –arazi ıslahına ait hizmetler –arazi ıslahına ait hizmetler,

172 172 17-4-ı Serbest bölgelerde verilen hizmetler,

173 173 17-4-j Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri,

174 174 17-4-k OSB ile KSS kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleriteslimleri

175 175 17-4-l varlık yönetim şirketlerininvarlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan tahsili amacıyladevraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve haklarınmmsdteslimimal ve hakların ( mmsd ) teslimi ile

176 176 17. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında borçların ödenmemesiyeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve haklarınmmsdteslimimal ve hakların ( mmsd ) teslimi,

177 177 17-4-m Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların teslimiTMSF’ye teslimi ile mmsd teslimibunların TMSF tarafından (mmsd) teslimi,

178 178 17-4-m bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, mal ve hakların mmsdteslimibunların teminatını oluşturan mal ve hakların (mmsd) teslimi ve temettü hariçtemettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin Aktiflerinin mmsdteslimiAktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (mmsd) teslimi, Fona intikal eden tutarla orantılıBu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır.

179 179 17-4-n n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ne verilenverilen haber hizmetleri.

180 180 17-4-o Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalardaGümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; mallarithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile mallartransit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleriardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile kiralanmasıvergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması

181 181 17-4-p Hazinece yapılanHazinece yapılan »taşınmaz teslimi ve »kiralamaları, »irtifak hakkı tesisi, »kullanma izni ve »ön izin verilmesi işlemleriişlemleri ile »TOKİ’ce yapılan »arsa ve arazi teslimleriteslimleri.

182 182 17-4-r aktifindeKurumların aktifinde veya mülkiyetindebelediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az 2 tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri taşınmazlarıniştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerdevir ve teslimler ile

183 183 17-4-r bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinintaşınmaz ve iştirak hisselerinin mmsd –( mmsd ) bankalara devir ve teslimleribankalara devir ve teslimleri.

184 184 17-4-r İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların,İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, –bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.istisna kapsamı dışındadır.

185 185 17-4-r İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerinİstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.gider olarak dikkate alınır.

186 186 17-4-s ÖzürlülerinÖzürlülerin »eğitimleri, »meslekleri, »günlük yaşamları için »özel olarak üretilmiş araç-gereç »her türlü araç-gereç ve »özel bilgisayar programları »özel bilgisayar programları.

187 187 110 Binek otomobil ve diğer nakil vasıtaları belirtilen araç gereç kapsamında değerlendirilemez.

188 188 17-4-ş Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla –teminat gösterilen veya –ipotek konulan konutun,konutun,

189 189 17. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar konut finansman kuruluşlarıkonut finansman kuruluşları, TOKİ Başkanlığı,TOKİ Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşlarıipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilereüçüncü kişilere teslimiteslimi mmsd(mmsd) ile

190 190 17. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar bu şekilde alınan konutunbu şekilde alınan konutun, »konut finansman kuruluşları, »TOKİ Başkanlığı veya »ipotek finansmanı kuruluşları teslimitarafından teslimi mmsd(mmsd).

191 191 17-4-t t) TÜLDK kapsamında düzenlenen ürün senetlerinint) TÜLDK kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, –1-1/3-d –1-1/3-d alt bendi ile –13-1/ğ –13-1/ğ bendinde –Belirtilen işlemler hariç olmak üzere,

192 192 17-4-t ÜİBSTB’denürün senedi alım- satımı konusundaTBÜİB ile STB’den ürün senedi alım- satımı konusunda izin alan TB aracılığıyla teslimleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 (a) bendi hükmü uygulanmaz.).

193 193 18. İstisnadan Vazgeçme 1. Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar1. Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, –ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, –belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. –Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. –Şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur.

194 194 18. İstisnadan Vazgeçme 2. …2. … Kamu menfaatine yararlı dernekler veKamu menfaatine yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarakBakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak –işletmek veya yönetmek suretiyle –ifa ettikleri teslim ve hizmetlere ilişkin –istisnalar hariç olmak üzere, * Hariç olmak üzere: istisnadan vazgeçebilir!!

195 195 18. İstisnadan Vazgeçme –17 nci maddenin –(1) ve (2) numaralı fıkralarıyla –(3) numaralı fıkranın (a) ve –(4) numaralı fıkranın (e) bentlerinde –yazılı istisnalar hakkında –yukarıdaki (1) numaralı fıkra hükmü uygulanmaz. –*Hükmü uygulanmaz : istisnadan vazgeçemez

196 196 18. İstisnadan Vazgeçme 3. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine,3. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, –vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri –talep tarihinden itibaren tesis olunur –talep tarihinden itibaren tesis olunur.

197 197 18. İstisnadan Vazgeçme çıkamazlar –Bu şekilde mükellef olanlar 3 yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. –Mükellefler 3 yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde uzatılmış sayılır –mükellefiyet yeniden 3 yıl süre ile uzatılmış sayılır

198 198 19. İstisnaların Sınırı 1. Diğer kanunlardaki düzenlenir1. Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 2. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

199 199 20. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, –bu işlemlerin –karşılığını teşkil eden –bedeldir –bedeldir.

200 200 20. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah 2. Bedel deyimi2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.

201 201 20. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah 4. Belli bir tarifeye göre4. Belli bir tarifeye göre –fiyatı tespit edilen işler ile bedelinbedelin biletle tahsil edildiği hallerde intikal ettirilmez.tarife ve bilet bedeli KDV dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.

202 202 21. İthalatta Matrah İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: İthal edilen malına) İthal edilen malın kıymeti –gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, –gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde –sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, –bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

203 203 21. İthalatta Matrah İthalat sırasında ödenenb) İthalat sırasında ödenen vergi, resim, harç ve paylar –her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

204 204 21. İthalatta Matrah tescil tarihine kadar yapılanc) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan vergilendirilmeyenler –diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile fiyat farkı, kur farkı –mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

205 205 22. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafındanİkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta –şahıs ve ton başına –kilometre itibariyle –yurt içi emsalleri göz önüne alınmak suretiyle mb yetkilidirmatrah tespitine mb yetkilidir.

206 206 23. Özel Matrah Şekilleri Özel matrah şekilleri şunlardır:Özel matrah şekilleri şunlardır: a) Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dahil her türlü piyangoda, katılma bedeli, –oyuna ve piyangoya katılma bedeli,

207 207 23. Özel Matrah Şekilleri b) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında katılma karşılığında alınan bedel –bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel ile giriş karşılığında alınan bedel, –bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel,

208 208 23. Özel Matrah Şekilleri c) p. sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile p. sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde giriş karşılığında alınan bedel –bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile teslim ve hizmetlerin bedeli –bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli,

209 209 23. Özel Matrah Şekilleri d) Gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlarda –kesin satış bedeli –kesin satış bedeli ile TÜLDK kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, –senedin en son işlem gördüğüborsada oluşan değeri. –senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri.

210 210 23. Özel Matrah Şekilleri e) Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, kalan miktardır –külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır,

211 211 23. Özel Matrah Şekilleri Maliye ve Gümrük Bakanlığıf) Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini gözönünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir.tespit etmeye yetkilidir.

212 212 23. ÖMŞ – Tebliğ ile belirlenenler Bütün telefon kartları ve jeton satışları Tütün mamülleri (perakendeci bayi karı da içerecek şekilde kdv hesaplanır ve beyan olunur) Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayın Külçe gümüş ve gümüşten mamül eşya Belediye şehir içi yolcu taşıma AKBİL v.b Araç plaka ve evrak basımı Çay ve alkollü içkideki özel matrah şekli kalktı

213 213 24. Matraha Dahil Olan Unsurlar Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir: a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan –taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,

214 214 24. Matraha Dahil Olan Unsurlar b) … Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlargibi unsurlar,

215 215 24. Matraha Dahil Olan Unsurlar c) … Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerçeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan hertürlü menfaat, hizmet ve değerlerhertürlü menfaat, hizmet ve değerler.

216 216 25. Matraha Dahil Olmayan Unsurlar Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir:Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir: a) Teslim ve hizmet işlemlerinde –fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen –ticarî teamüllere uygun miktardaki iskontolar –ticarî teamüllere uygun miktardaki iskontolar, Hesaplanan KDVb) Hesaplanan KDV. Kendi kanunu gereği : ÖİV

217 217 26. Döviz İle Yapılan İşlemler Bedelin döviz ile hesaplanması halindeBedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andakivergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerindencari kur üzerinden Türk parasına çevrilir.

218 218 26. Döviz İle Yapılan İşlemler Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirler.

219 219 27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti 1. Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelinbedelin mal, menfaat, hizmet gibi –paradan başka değerler olması halinde MatrahMatrah işlemin mahiyetine göre emsal ücretidir –emsal bedeli veya emsal ücretidir.

220 220 27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre2. Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarakmatrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır.

221 221 27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti 3. Emsal bedeli ve emsal ücreti VUK hükümlerine göre tespit olunur.

222 222 27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti 4. KDV uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mecburidir.mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir.

223 223 27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti 5. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedeli, olamazbu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz.

224 224 28. Oran Katma değer vergisi oranı,Katma değer vergisi oranı, –vergiye tabi her bir işlem için % 10 'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı,Bakanlar Kurulu bu oranı, –4 katına kadar artırmaya, –% 1'e kadar indirmeye, perakende safhası –bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.

225 225 29. Vergi İndirimi Mükellefler1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, indirebilirlerfaaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:

226 226 29. Vergi İndirimi a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV

227 227 29. Vergi İndirimi c) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, –çıkarılan envantere göre –hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV,

228 228 23 Geçiş tarihi itibariyle stoklarında bulunan emtiayı 1 ay içinde ilgili vergi dairesine bildireceklerdir.

229 229 29. Vergi İndirimi 2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamı, –mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde, –aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez.

230 230 29. Vergi İndirimi Şu kadar kiŞu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi,

231 231 29. Vergi İndirimi bu mükelleflerinbu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir.borçlarına mahsuben ödenir.

232 232 29. Vergi İndirimi Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergiYılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir.

233 233 29. Vergi İndirimi Bakanlar Kurulu,Bakanlar Kurulu, kaldırmayavergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı belirlemeyeMaliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidiryetkilidir.

234 234 29. Vergi İndirimi İndirim hakkı3. İndirim hakkı takvim yılı aşılmamak şartıylavergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, kanuni defterlere kaydedildiğiilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği kullanılabilirvergilendirme döneminde kullanılabilir.

235 235 29. Vergi İndirimi Maliye ve Gümrük Bakanlığı4. Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidirvergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

236 236 30. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi indirilemezAşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez: teslimi ve hizmet ifasıa) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili –alış vesikalarında gösterilen veya KDV –bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV

237 237 30. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların –bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere KDV –işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV

238 238 30. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, KDV –zayi olan mallara ait KDV

239 239 30. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre KDV –kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV

240 240 49 İstisna kapsamındaki işlemlerde indirim:İstisna kapsamındaki işlemlerde indirim: konut yapı koop – kanunla kurulu sgk – belediyelere yapılan inşaat taahhüt işlerine ait istisna kısmi istisna niteliğinde olduğundan. İstisna kapsamında işlem yapan müteahhit taşeronların bu işlerle ilgili olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapamaz. İndirilemeyen bu KDV işin mahiyetine göre gider/maliyet olarak dikkate alınacaktır.

241 241 32. İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim 11, 13, 14, 15 17 (4) (s)Bu kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri (ile 17 (4) (s) bendi uyarınca (özürlülerin araç-gereçleri) vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirilir.

242 242 32. İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur. MB KDV iadesini, SGK borçlarına…. …. İlişkin borçlarına mahsup suretiyle sınırlayabilir.

243 243 26 Tam istisnaya girmeyen (kısmi istisna) işlemler ilgili alış-giderler nedeniyle yüklenilen kdv nin indirim ve iadesi mümkün değildir. İndirilemeyen vergiler maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir.

244 244 33. Kısmi Vergi İndirimi 1. Bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu yapılır.

245 245 33. Kısmi Vergi İndirimi 2. Kısmî vergi indirimine ilişkin usul ve esasları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

246 246 26 Satın alınan arsa üzerine daire ve işyerinden oluşan apartman yapılmış. Binanı toplam alanı 2000 m2. dairelerin alanı 1600 m2 (istisna) işyerlerinin alanı 400 m2 Bu bina için alış ve gider nedeniyle 600 TL kdv ödenmiş Vergiden istisna kısmın toplam alana oranı %80 olduğundan 120 TL indirilebilir tutar 480 TL indirilemeyen tutar gider ya da maliyet olarak dikkate alınacaktır.

247 247 34. İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ 1. Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.

248 248 34. İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ 2. KDV nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.

249 249 34 Hakediş belgesi VUK ta düzenlenmediğinden hakediş belgesi düzenlenen işlerde kdv nin indirilmesi için ayrıca fatura düzenlenmesi gerekecektir.

250 250 35. Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi;

251 251 35. Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.

252 252 105 Değişiklik tarihinde KDV oranı değişmişse, düzeltme işlemi ilk teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki KDV oranı geçerli olacaktır.

253 253 36. YETKİ Bakanlar Kurulu indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye yetkilidir.

254 254 37. Gerçek Usulde Vergilendirme 1. Aksine hüküm bulunmadıkça mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler.

255 255 39. Vergilendirme Dönemi 1. KDV de vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.

256 256 39. Vergilendirme Dönemi 2. Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi: a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı, b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay, İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır.

257 257 39. Vergilendirme Dönemi 3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve gruplar için vergilendirme dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir. Bu takdirde üçer aylık dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması şartı aranmaz.

258 258 32 Şehir içi YÜK Şehirler arası YÜK UA arası YÜK-YOLCU UA arası YÜK-YOLCU+ ş.arası YÜK Ve işletme defteri tutanlar 3 aylık beyan verirler 3 aylık beyana tabi olanların aylık beyan gerektiren faaliyetleri var ise tüm faaliyetleri için aylık beyan verirler

259 259 40. Beyan Esası 1. KDV, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. 2. Bu kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen hallerde (vergi sorumlusu) bu beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır.

260 260 40. Beyan Esası 3. Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler de beyanname vermek mecburiyetindedirler.

261 261 40. Beyan Esası 4. İthalatta alınan KDV, gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine, gümrük giriş beyannamesi verilmeyen haller ve motorlu kara taşıtları ile Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımaları ile transit taşımalara ait KDV mükelleflerin yapacakları ÖZEL BEYAN üzerine tarholunur. Bu fıkra hükmüne göre tarhiyata esas alınacak beyannamelerde, vergi matrahının unsurları ile vergi oranının açıkça gösterilmesi gereklidir.

262 262 Maliye Bakanlığı Yetkisi bu Kanunun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara (Gn. Bütçeli daireler …. ) sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler için beyanname verdirmeye, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri kabul etmeye, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

263 263 41. Beyanname Verme Zamanı 1. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. 2. KDV beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir.

264 264 41. Beyanname Verme Zamanı 4. İşi bırakan mükellefin KDV beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

265 265 42. Beynların Şekil ve Muhtevası KDV beyannamelerinin şekil ve muhtevası ile gümrük giriş beyannamelerinde Katma Değer Vergisine ilişkin olarak yer alacak bilgiler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve tanzim olunur.

266 266 72 1 no.lu beyan: Gerçek usul mükellefler 2 no.lu beyan: Vergi sorumluları 4 no.lu beyan: Ek vergi mükellefleri

267 267 43. Tarh Yeri 1. KDV, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur. 2. Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, KDV, Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh olunur.

268 268 43. Tarh Yeri mükellefin istemi3. Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi halinde, KDV beyan üzerine gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur. 4. İthalde alınan KDV ilgili gümrük idaresince tarh olunur.

269 269 43. Tarh Yeri 5. İkametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait KDV de, ilgili gümrük idaresince tarh olunur. 6. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, faaliyetin, gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya re'sen tarh yerini tayin etmeye yetkilidir.

270 270 44. Tarhiyatın Muhatabı KDV, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzelkişiler adına tarh olunur. Şu kadar ki: a) Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri,

271 271 44. Tarhiyatın Muhatabı b) TR de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ile kanunî merkez veya iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan tüzelkişilerde, bu kanuna göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu kişi; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan bir şahsın bulunamaması halinde, mükellefin TR'deki daimî temsilcisi,

272 272 44. Tarhiyatın Muhatabı TR de birden fazla temsilcisinin mevcudiyeti halinde mükellefin tayin edeceği temsilci; tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi, daimî temsilci mevcut değilse işlemleri mükellef adına yapanlar, Tarhiyata muhatap tutulurlar.

273 273 45. Tarh Zamanı KDV beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden 7 gün içinde tarhedilir.

274 274 46. Verginin Ödenmesi 1. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 26. günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar. 2. İthalde alınan KDV, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.

275 275 46. Verginin Ödenmesi 3. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait KDV, bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir.

276 276 46. Verginin Ödenmesi 4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin KDV, tarh süresi içinde ödenir.

277 277 46. Verginin Ödenmesi Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin KDV si, Gelir Vergisi Kanununun götürü vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek, götürü gelir vergisinin ödeme süreleri içinde ödenir.

278 278 46. Verginin Ödenmesi 5. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak KDV yi işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir.

279 279 47. Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler Gümrük Makbuzu İthal sırasında alınan KDV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.

280 280 48. Düzeltme İşlemleri Bu kanuna göre yurda sokulan eşyalarınvergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük KanunundakiGümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır.

281 281 48. Düzeltme İşlemleri AncakAncak, indirim hakkı tanınan işlemlere konu eşyanın içinde bulunduğusonraki vergilendirme dönemlerineserbest dolaşıma girdiği tarihin içinde bulunduğu veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak vergi dairesine verilen beyannamelere göre ödenen katma değer vergisi –(sorumlu sıfatıyla ödenenler hariç), hiç ödenmemesieksik ödenmesi nedeniyleithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili gereken düşülürkatma değer vergisinden düşülür.

282 282 48. Düzeltme İşlemleri İthal edilen eşya ile ilgili olarak; müstesna olduğu haldekatma değer vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan Katma Değer Vergisi, indirim hakkına sahip olmayan mükelleflere, Gümrük Kanuna göre iade olunurGümrük Kanuna göre iade olunur.

283 283 49. Teminatlı işlemler Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait Katma Değer Vergisi de aynı usule tabi tutulur.aynı usule tabi tutulur.

284 284 49. Teminatlı işlemler İhraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerinİhraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisini teminata bağlatmak suretiyle işlem yaptırmaya, teminata tabi işlemleri tespit etmeye, teminatın türü, şekli ve miktarı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidirMaliye Bakanlığı yetkilidir.

285 285 50. Muhatap Gümrükte tarh edilen1. Gümrükte tarh edilen KDV, –tarh sırasında hazır bulunan mükellefe, kanunî temsilcisine, adına hareket eden komisyoncusu ile gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlara tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine açılacak davalar için2. Bu tebliğ üzerine açılacak davalar için –Gümrük Vergisinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır.

286 286 51. Matrah Farklarına Uygulanacak İşlemler Mükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahlaMükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahla –tahakkuk veya inceleme yapanların –veyahut teftişe yetkili kılınanların buldukları –matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farklarıhakkında –matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları hakkında ceza uygulanır. –Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük Vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır.

287 287 52. Maktu Vergi Gümrük Vergisinin maktuen alındığı hallerde, tek ve maktu tarifetek ve maktu tarife, ithalde alınacak Katma Değer Vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.

288 288 53. Fatura ve Benzeri Vesika Düzenlenmesi Bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabiri Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade eder.

289 289 54. Kayıt Düzeni 1. KDV mükellefleri, tutulması mecburî defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlerler. Bu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça gösterilmesi şarttır:

290 290 54. Kayıt Düzeni Vergi konusu işlemlerina) Vergi konusu işlemlerin –mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi miktarları, Vergiden istisna edilen işlemlerin,b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, –indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre –mahiyeti ve ayırımı ile –hesaplanan indirilebilir vergi miktarı,

291 291 54. Kayıt Düzeni İndirim konusu yapılamayacak işlemlerinc) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin –niteliği ve –bu işlemlerle ilgili vergi miktarları, Matrah ve indirim miktarlarındakid) Matrah ve indirim miktarlarındaki –değişmelerle, –ödenen, terkin edilen ve iade olunan –vergiler –vergiler.

292 292 54. Kayıt Düzeni Emtia üzerine iş yapanlar2. Emtia üzerine iş yapanlar, –emtia envanterinde veya envanter defterinde, –hesap dönemi sonunda mevcut emtiayı –Katma Değer Vergisine tabi olan ve –olmayanlar itibariyle –tefrik edip göstermeye –mecburdurlar. –mecburdurlar.

293 293 55. Vergi Teminatı MükelleflerinMükelleflerin –fabrika, imalathane, ticarethane, şube satış mağazası ve depolarında mevcut stokları –ilk madde, yarı mamul ve mamul madde stokları, dahi –üçüncü şahıslara satılmış veya rehnedilmiş olsa dahi, teminatı hükmünde olup –Katma Değer Vergisi ile zam ve cezaların teminatı hükmünde olup, tahsil olunur –bedellerinden ilk önce sözü edilen hazine alacağı tahsil olunur.

294 294 56. Asgarî Randıman Oranları ve Birim Satış Bedelleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı; –imal ve inşa işlerinde –imal ve inşa işlerinde, –hammadde, yardımcı madde, enerji, işçilik ve benzeri ölçüleri esas alarak –belli iş ve sanat kolları itibariyle –asgarî randıman oranları –asgarî randıman oranları tespit etmeye, –alım-satım ve hizmet işlerinde –alım-satım ve hizmet işlerinde ise –asgarî birim satış bedellerini –asgarî birim satış bedellerini belirlemeye –yetkilidir –yetkilidir.

295 295 56. Asgarî Randıman Oranları ve Birim Satış Bedelleri 2. Mükelleflerin Katma Değer Vergisi, bu oranlara ve birim satış bedellerine göre hesaplanacak Katma Değer Vergisinden aşağı olamaz.

296 296 57. Verginin Etikette Gösterilme Mecburiyeti 1. Perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde, –Katma Değer Vergisinin satış fiyatına dahil olup olmadığı açıkça belirtilir. –Vergi satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca gösterilir.

297 297 57. Verginin Etikette Gösterilme Mecburiyeti 2. Katma Değer Vergisinin –fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde –yukarıdaki hüküm uygulanmaz.

298 298 58. Verginin Gider Kaydedilemeyeceği MükellefinMükellefin –vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçemükellefçe –indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.gider olarak kabul edilmez.

299 299 59. Kanunların Uygulama Alanı Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan vergilerle ilgili olarak VUK ile diğer Kanunlarda yer alan ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümler; Katma Değer Vergisi bakımından da geçerli sayılır.

300 300 61. Kaldırılan Hükümler a) Gider Vergileri Kanunu –(Banka ve sigorta muameleleri vergilerine ilişkin hükümleri hariç), b) İşletme Vergisi Kanunu, c) Finansman Kanununun –Spor-Toto Vergisine ilişkin hükümleri, d) 6747 sayılı Kanunun –Şeker İstihlak Vergisine ilişkin hükümleri, Yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlükten kaldırılmıştır.

301 301 Geçici Madde 12 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile –özelleştirme kapsamına alınan iktisadi kıymetlerin teslim ve kiralanması işlemleri –aynı Kanun hükümleri çerçevesinde teslim ve kiralanması işlemleri –vergiden müstesnadır –vergiden müstesnadır. –Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından –Katma Değer Vergisi Kanununun 30 (a) bendi hükmü uygulanmaz.

302 302 Geçici Madde 13 Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 48 inci madde uyarınca beyan edilen makina teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden % 10 oranımakina teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden % 10 oranı, % 10 oranı,genel ve yükseltilmiş orana tabi emtianın bedeli üzerinden % 10 oranı, yarısı esas alınarakdiğer emtianın bedeli üzerinden bu emtianın tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenir.

303 303 Geçici Madde 13 Makina, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilir. Bu emtia, makina, teçhizat ve demirbaşlar için Katma Değer Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz. (fiili kaydi envarterde belgesiz mal bulunması ve 10 günlük süre verilmesi)

304 304 Geçici Madde 17 Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaDahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2010 tarihine kadar tesliminde31/12/2010 tarihine kadar tesliminde 11/1-(c)Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-(c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bakanlar Kurulu yetkilidir.

305 305 Geçici Madde 17 Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarakBu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halindeİhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, alıcıdan tahsil edilir.vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

306 306 Geçici Madde 23 Milli Eğitim BakanlığınaMilli Eğitim Bakanlığına bedelsiz teslimleribilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

307 307 Geçici Madde 23 Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, hesaplanan vergiden indirilir.vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. iade edilmez.İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye BakanlığıMaliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin yetkilidirusûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

308 308 94 İl-ilçe MEB den istisna belgesi alınır Bu belge satıcıya ibraz edilerek KDV ödenmez Satıcı faturaya bu belgenin tarih sayısını yazar. KDV HESAPLAMAZ KDV mükellefi olmayanlarda; alacakları istisna belgesini ibraz ederek, bu donanımı piyasadan KDVV siz temin eder.

309 309 Gecici Madde 26 Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliğiBirleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM'ye bağlıBM'ye bağlı –program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatınaİktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) –resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, –bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, –bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile –ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası;

310 310 Gecici Madde 26 finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıylafinansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla –ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya –ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde –katma değer vergisinden müstesnadır. Maliye Bakanlığı yetkilidir. –Bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

311 311 Geçici Madde 28 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (03.07.2009) önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerince, üyelerine yapılan konut teslimleriüyelerine yapılan konut teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır.

312 312 113 Yapı kooperatiflerinin üyelere konut teslimi istisnası kalktı ama 03.07.2009 dan önceki ruhsat alanlarda bu istisna devam edecek. Bu tarihten sonra ruhsat alanların konut tesliminde istisna olmadığından bunlar KDV mükellef olacaklar ve 3 aylık dönem beyanına tabi olacaklardır.

313 313 106 Konut yapı kooperatifine verilen inşaat tahhüt işlerinde istisna - indirimli oran uygulaması 29.07.1998 öncesi inşaat ruhsatı alınmış inşaatlarda konut yapı koop. Yapılan inşaat tahhüt işleri kdv den istisna edilmiş bundan sonra inşaat ruhsatı almış kooplara yapıacak inşaat taahhüt işleri ise %1 kdv ye tabi tutulmuştur.

314 314 106 28.07.2007 den esonra sözleşmesi imzalanacak inşaat taahhüt işlerinde eistinsa – indirimli oranda kdv dene faydalanmak için ayrıca inşaat yapılan arsanın tapu sicilinde inşaat tahhüt hizmetini alan koop tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması şarttır

315 315 62. Yürürlük Bu Kanunun Bakanlar Kurulu ile Maliye Bakanlığına yetki veren hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girer.

316 316 63. Yürütme Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


"1 KDV 3065. 2 1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Türkiye'de yapılanTürkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler KDV ye tabidir:aşağıdaki işlemler KDV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları