Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ E ğ ik Masa Testi Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ E ğ ik Masa Testi Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 + E ğ ik Masa Testi Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi

2 + Kardiyovasküler Senkop Nedenleri Vasovagal (nörokardiyojenik) senkop Emosyonel distresle ili ş kili: Korku, a ğ rı, kan görme Ortostatik stres ile ili ş kili Durumsal Öksürük Gastrointestinal stimülasyon Mikturisyon Egzersiz sonrası Postprandial Di ğ er durumlar Karodit sinüs sensitivitesi Atipik formlar

3

4 + Vazovagal Senkop Gençlerde daha sık görülür Vasovagal mekanizmaya ikinci olarak gelişen hipotansiyon, bradikardi veya asistoli sonucu oluşan beyin kan akımında azalma ile ilişkili paroksismal ve geçici bilinç kaybıdır. Emosyonel stres, ağrı veya ortostatik uyaranlar parasempatik aktivitede artmaya neden olur. Bu durum vasodilatasyon, kalbe kan dönüşünde azalma sonucunda kardiyak debide azalma, miyokard kasılmasında depresyon ve bradikardiye yol açar.

5 Dü ş me Bilinç De ğ i ş ikli ğ i Koma Resüsite arrest Resüsite arrest Di ğ er Geçici Bilinç Kaybı Nontravmatik Travmatik SENKO P EP İ LEPS İ PS İ KOJEN İ K NAD İ R NEDENLER B İ L İ NÇ KAYBI Hayır Evet Hayır Evet *Geçici? *Hızlı Ba ş langıç? *Kısa süreli * Spontan düzelme *Geçici? *Hızlı Ba ş langıç? *Kısa süreli * Spontan düzelme

6 + BO I et al. Syncope in children and adolescents: a two- year experience at the Department of Paediatrics in Parma. ACTA BIOMED 2009; 80: 36-41

7 + Malign Senkop Egzersiz sonrası geli ş en senkop Senkop sırasında travma Ailede erken ani ölüm öyküsü Senkop sırasında defekasyon ve idrar kaçırma Senkop sonrasında bilinç kaybı Altta yatan konjenital veya kazanılmı ş kalp hastalı ğ ı

8 + Nörokardiyojenik Senkop Vasovagal senkop sık görülen bir problemdir.. Sıklı ğ ı %20-40 arasında de ğ i ş ti ğ i söylenmektedir. Senkop acil servise ba ş vuruların %1-3’ünü ve hastaneye yatı ş ların %1-3’ünü olu ş turmaktadır. Kardiyolog ve nörologlara ba ş vurunun önemli nedenlerindendir. Senkoplar çok nadiren ölümcül sonuçlara neden olabilir.

9 Schematic presentation of the distribution of age and cumulative incidence of first episode of syncope in the general population from subjects up to 80 years is shown.

10 + Laboratuvar İ nceleme > 40 ya ş KSM Kardiyak hastalık, ş üphesi varsa EKO Aritmi ş üphesi varsa EKG monitorizasyonu Ortostatik testler Kan basıncı ölçümü E ğ ik masa testi Nörolojik evaluasyon veya kan testleri 1.Bu bir senkop episodumu? 2. Etyolojik tanı konuldumu? 3. Yüksek riskli kardiyovasküler olay veya ani ölümle ilgili bilgi varmı?

11 + E ğ ik Masa Testi 1980’lerin sonunda do ğ ru tilt testinin vazovagal refleksin tanısında kullanılabilece ğ ini ortaya konulmu ş tur. Tilt testi senkop tanısında yaygın olarak kullanılan bir tanı yöntemidir. Klinik seyir ve tedavi planlanmasında önemli yere sahiptir. Ortostatik strese neden olur. 20’inci yüzyılın ortalarında senkopa neden olabilece ğ i Amerikan Hava Kuvvetleri doktorları tarafından ortaya konmu ş tur. Daha sonraki yıllarda tilt testinin senkopun tanısında klinik bir yöntem olarak askeri amaçlar dı ş ında kullanılmaya ba ş lanmı ş tır.

12

13 + Pozitif Cevap Tipleri TipKalp HızıKan Basıncı Tip I. Mikst  40 atım/dk < 40 atım/dk < 10 saniye ± asistol <3 saniye Kalp hızındaki de ğ i ş iklikten önce olur Tip II A Asistoli olmaksızın kardiyoinhibisyon 10 saniye >3 saniye asistoli yoktur. Kalp hızındaki de ğ i ş iklikten önce olur Tip IIb Asistoli ile birlikte kardiyoinhibisyon >3 saniye süreli asistoliKan basıncı birlikte veya daha önce etkilenir Tip III Vazodepresör Senkop sırasında kalp hızı %10’dan fazla dü ş mez

14 + E ğ ik Masa Testi: Neden? Güvenli ve iyi kontrol edilen bir ortamda vazovagal reaksiyona hastaların duyarlılı ğ ını de ğ erlendirmek Semptomlarla laboratuvar ortamında olu ş turulan semptomların uyu ş up uyu ş madı ğ ını belirlemek Öncül semptomları hastalara ö ğ reterek ikaz edici semptomları tanımlamaları ve gereken önlemleri almalarını sa ğ lamak

15 + E ğ ik Masa Testi: Grup I Endikasyonlar A: Vazovagal kaynaklı oldu ğ u dü ş ünülen tekrarlayan senkop veya fiziksel yaralanma, motorlu ta ş ıt kazası, yüksek riskli bir meslekte senkop Öykü ve inceleme ile organik kalp hastalı ğ ı olmayanlarda ve vazovagal senkop dü ş ünülenlerde Öykü ve inceleme ile organik kalp hastalı ğ ı olanlarda ve vazovagal senkop dü ş ünülenlerde senkopun di ğ er nedenleri uygun testlerle tanımlanamıyorsa. B: Klas A’da bahsedilen açıklanamayan senkopta Öykü ve inceleme ile organik kalp hastalı ğ ı olmayanlarda ve vazovagal senkop potansiyel neden olarak dü ş ünülenlerde Organik kalp hastalı ğ ı olanlarda ve vazovagal senkop dü ş ünülenlerde senkopun di ğ er nedenleri uygun testlerle tanımlanamıyorsa. C. Bradiaritmi ile birlikte olan senkopta ileri ara ş tırma amacı ile

16 + E ğ ik Masa Testi: Grup II Endikasyonlar Konvulsiyona ba ğ lı senkopların vasovagal senkoptan ayırt edilmesi Nörokardiyojenik oldu ğ u dü ş ünülen tekrarlayan “near” senkop atakları Organik kalp hastalı ğ ı yoklu ğ unda egzersizle indüklenen senkop Senkop tekrarlarının önlenmesi için profilaktik tedavi etkinli ğ ini ara ş tırmak için

17 + EĞİK MASA TESTİ??? Klinikte altın standart olarak yer alıyormu? Sensitivite ve spesifitesi uygunmu? Basit ve direkt bir testmidir? Sonuçlar tekrar ortaya çıkarılabiliyormu? Tanısal bir gücü varmı? Etkili tedaviyi tahmin etmekte yararlımı? Klinik gidi ş i etkiliyormu?

18 + TEST YÖNTEMLER İ I Hipotansiyon, bradikardi ve presenkop veya senkop ortaya çıkana, yada test sonlanana kadar 20-60 dakika süre ile pasif tilt uygulamasıdır. Ana provokatif yönü uzamı ş ortostatik strese neden olmasıdır. Testin etkinli ğ ini artırmak yada daha kısa zamanda sonuçlanmasını sa ğ lamak için isoproterenol, sublingual nitratlar veya intravenöz klomipramin kulllanılabilir. Nitratlar venodilatasyona neden olur. İ soproterenol ise katekolamain cevabını arttırı. Klomipramin intrakranial serotonini arttırarak santral refleksin indüklenmesinde rol oynar.

19 + TEST YÖNTEMLER İ II Daha uzun sürelerle, daha dik açı ile ve ilaç uygulanarak yapılan testlerin daha yüksek pozitivite yönü varken, spesifitesi dü ş üktür. 33 çalı ş manın de ğ erlendirildi ğ i bir derlemede pasif testlerde %49, aktif testlerde ise %66 oranında pozitif cevap oldu ğ u vurgulanmaktadır.

20 +

21 + E ğ ik Masa Testi Protokolleri

22 + Popülasyonlarda Standartlar Anjiyopasti kılıflarının çekilmesi sonrası senkop geçiren 12 hastanın daha sonra yapılan tilt testleri negatif bulunmu ş tur. Bu sonuçlar vasovagal senkoplu hastaların önemli bir kısmında yalancı negatif tilt testi sonuçları olabilece ğ ini göstermektedir. Çe ş itli yayınlarda ilk senkop ata ğ ının herhangi bir ya ş ta olabilece ğ ini göstermi ş tir. Bu nedenle henüz senkop geçirmemi ş bazı kontrol hastalarının ileride senkop geçirmeleri gerçe ğ i dikkate alınmalıdır. Tilt testi bayılmaya e ğ ilimli ki ş ileri tanımlıyora, daha genç kontrol guruplarında daha çok yalancı pozitif sonuçlar çıkması yükek olasılıktadır.

23 + Tilt testinin do ğ rulu ğ u Kontrollu ara ş tırmalarda + test sonuçlarının daha çok İ ntravenöz kanulasyonun kullanımı Tiltin açı ve süresi Provokatif ilaç kullanılıp kullanılmadı ğ ı Head-up iterasyonlaının sayısı Hastanın vücut ıvı volümünü durumu Hastanın ya ş ı Provokasyonda kullanılan nitrogliserin ve isoproterenol ile yapılan kros-over ara ş tırmalarda İ laçların diagnostik açıdan faydalı oldu ğ unu Aynı hastada farklı olabilece ğ ini göstermi ş tir. (Delepine)

24 + E ğ ik Masa Testi: Negatif yönleri Presenkop veya senkop pozitif bir sonuç olarak kabul edilirse günler ve aylar içinde testin pozitif sonuçlanma oranı % 70-87 arasında de ğ i ş mektedir. Bu sonuç tilt e ğ itimi ile açıklanmaktadır. İ lk testte negatif daha sonraki testte pozitif olarak sonuçlanan vakaların olması tilt testinin sahte negatif sonuçlarının olaca ğ ını dü ş ündürmelidir. İ soproterenollü tilt testi ile senkop geçirenlerde beta blokörlerin etkin olması; ancak basit tilt testi ile pozitif sonuç gösterenlerde etkisiz olması beta blokörlerin hangi hastada etkili olabilece ğ ini gösteren yayınlar bulunmaktadır. Bu teori Prevention of Syncope Trial’inde kanıtlanamı ş tır. Ciddi bradikardi veya asistol olu ş an hastalarda kalıcı kalp pili tedavisinin etkili olabilece ğ i hipotezi ISSUE çalı ş ması ile kanıtlanamı ş tır.

25 + Sonuç E ğ ik masa testi vazovagal senkopa yatkınlı ğ ı belirlemede pasif olarak uygulanan faydalı, kolay uygulanabilen, güvenli ve etkin bir testtir. Bununla beraber tedavi tipini belirleme ve test etmede faydalı olmadı ğ ı dü ş ünülmektedir. Nöral refleks senkopların di ğ er tiplerini ara ş tırmada faydalı de ğ ildir. Çok sayıda ara ş tırma yapılarak oldukça kabul gören protokoller olu ş turulmu ş tur. Bu protokoller ile yeniden olu ş turulabilir, sensitif, spesifik ve pozitif prediktif test de ğ erleri olu ş turmu ş tur.

26


"+ E ğ ik Masa Testi Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları