Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Final sınavına hazırlık. 2 ÜNİTE 1 1. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) Birim mamul satı ş fiyatının belirlemesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Final sınavına hazırlık. 2 ÜNİTE 1 1. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) Birim mamul satı ş fiyatının belirlemesi."— Sunum transkripti:

1 1 Final sınavına hazırlık

2 2 ÜNİTE 1 1. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) Birim mamul satı ş fiyatının belirlemesi B) İşletme faaliyetlerinin bütçelenmesi ve kontrolu C) Bölüm yöneticilerinin başarılarının değerlemesi D) İşletmenin parasal ve parasal olmayan varlıklarının belirlenmesi E) Dönemsonlarında elde kalan stokların maliyetlerinin belirlenmesi

3 3 ÜNİTE 2 2. İmalat işletmesinin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. Dönemiçi Hammadde alışları lira Dönembaşı yarı mamul stokları lira Dönemsonu hammadde stokları lira Dönemsonu mamul stokları lira Dönembaşı hammadde stokları lira Bu verilere göre “dönem içinde imalatta kullanılan hammadde maliyeti” aşağıdakilerden hangisidir? A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira Dönembaşı Ham. Stokları 70 Dönemiçi Hammadde alışları 200 Üretime verilen Ham. Miktarı 270 (-) Dönemsonu Ham.stokları (20) Üretimde Kullanılan 250

4 4 3. Aşağıdaki verileri kullanarak dönem sonu mamul stoklarının maliyetini belirleyiniz. Satılan Mamullerin Maliyeti lira Tamamlanan Mamullerin Maliyeti lira Dönem Başı Mamullerin Maliyeti lira İmalata Yüklenen Maliyetler lira a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira Tamamlanan Mamullerin Maliyeti600 (+)Dönem Başı Mamullerin Maliyeti (-) Dönem Sonu Mamullerin Maliyeti( ? ) Satılan Mamullerin Maliyeti500

5 5 4. Aşağıdakilerden hangisi bir imalat işletmesinde direkt malzeme kapsamında ele alınamaz? A) Otomobil üreten işletmede kullanılan çelik ve demir B) Makine üreten işletmede vida - somun C) Dokuma fabrikasında kullanılan iplik D) Konserve imal eden işletmede sebze E) Mobilya üreten işletmede kullanılan sunta

6 6 5. (D) Cinsi malzeme ile ilgili döneme ilişkin bilgiler şöyledir. TarihAçıklamaMiktarBirim Fiyat 1 Eylül Dönembaşı mevcudu Eylülİmalata Verilen50 15 Eylülİmalata Verilen30 21 EylülAlış Eylülİmalata Verilen100 imalata verilen malzemenin maliyeti Bu verilere göre “İlk Giren İlk Çıkar Yöntemine” göre imalata verilen malzemenin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira 50 x = x = x = x =

7 7 6. Direkt işçilik maliyetlerini endirekt işçilik maliyetlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Mamullere doğrudan doğruya yüklenebilme olanağı B) İşçinin sahip oluğu sosyal haklar C) Ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ücret sistemi D) İşçilerin zaman esasına göre çalışması E) İşçilerin sürekli olarak çalışması veya çalışmaması

8 8 7. Aşağıdakilerden hangisi genel imalat maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir? A) Bir kısmının kesin tutarı yıl sonunda belirlenir B) Zaman içinde düzensiz dağılım gösterir C) Çok farklı nitelikli maliyet unsurlarından oluşur D) Mamuller ile arasında direkt bir ilişki yoktur E) Tümü sabit maliyettir

9 9 8. İşletmede bütçelenen yıllık genel imalat maliyeti (GİM) 800 milyon liradır. Aynı dönemde bütçelenen direkt işçilik saati ise saattir. İşletmede (A) Siparişi ile ilgili olarak 500 saat çalışılmıştır. Bu verilere göre (A) Siparişine yüklenecek GİM tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira GÜG Yükleme Oranı = (A) Siparişi DİS Bütçelenen DİS = 500 DİS 2000 DİS =0,25 DİS (A) Siparişinin GÜG = x 0,25 DİS =

10 10 9. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında yer alan 7/A seçeneğindeki fonksiyonel maliyet hesaplarından biri değildir? A) Genel Üretim Giderleri B) Hizmet Üretim Giderleri C) Amortisman Giderleri D) Direkt İşçilik Giderleri E) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

11 Bir imalat işletmesinde işçilerin yemekhanesi, aşağıdaki maliyet yerlerinden hangisidir? A) Esas Üretim Maliyet Yeri B) Yardımcı Üretim Maliyet Yeri C) Yardımcı Hizmet Maliyet Yeri D) Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yeri E) Genel Yönetim Gider Yeri

12 İşletmenin maliyet yerleri ile ilgili döneme ilişkin bilgileri şöyledir. Yardımcı Üretim Gider Yeri I (YÜGY I)’ in giderleri personel sayısına, Yardımcı Üretim Gider Yeri II (YÜGY II)’ nin giderleri ise Alan (m 2 ) esas alınarak dağıtılacaktır. Kademeli Dağıtım Yöntemine göre YÜGY I’ den Esas Üretim Gider Yeri B’ ye dağıtılacak maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira 20/70 I 10 / 70 = % 14  I II 50 / 450 = %11  II

13 13 30/ / I = 200 / 1000 = %20 II = 8 / 47 = %17 +

14 Bir işletmede birbirini izleyen dönemlerde aynı hammaddelerden, aynı üretim süreçlerinde aynı mamul veya mamuller üretiliyorsa, bu işletmede mamul maliyetinin belirlenmesinde kullanılacak maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sipariş Maliyeti Sistemi B) Safha Maliyeti Sistemi C) Özel Maliyet Sistemi D) Şarj Üretim Maliyet Sistemi E) Bütünleşik Maliyet Sistemi

15 Mamul maliyetini belirlenmesinde sipariş maliyeti sistemini uygulayan işletmede, üretim dönemi içinde iki siparişin üretimi yapılmış ve bu siparişlere ilişkin bilgiler şöyledir. Siparişler GİM, direkt işçilik saati başına lira olarak yüklenecektir. Bu verilere göre üretim döneminde eksik veya fazla yüklenen GİM tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) lira eksik yükleme B) lira fazla yükleme C) lira eksik yükleme D) lira eksik yükleme E) lira fazla yükleme Gerçekleşen : Yüklenen : (190 x )

16 Dönem içinde imalatı tamamlanan sipariş ile ilgili maliyet bilgiler şöyledir. Direkt hammadde ve malzeme maliyeti 400 milyon lira; direkt işçilik maliyeti 100 milyon lira ve gerçekleşen genel imalat maliyeti 250 milyon lira. Genel imalat maliyetleri siparişlere direkt hammadde ve malzeme maliyetinin % 75’ i oranında yüklenmektedir. Bu bilgilere göre siparişin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira DİMM : 400 Dir. İşçilik : 100 GÜG : (400 x %75)

17 Bir üretim departmanında üretimine başlanan birim, tamamlanıp devredilenler birim ve dönem sonu yarı mamul stokları ise birimdir. Dönemsonu yarı mamul stokları direkt malzeme açısından % 75, direkt işçilik ve GİM açısından ise % 50 oranında tamamlanmıştır. Bu verilere göre direkt malzeme maliyetleri açsından eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) birim B) birim C) birim D) birim E) birim Tamamlanan Br DSYM St Br. Ür. ÇIKAN Br Ür. ÇIKAN Br. EDM Miktarı DİMM. DİMM FAT. FAT. %75

18 Aşağıdakilerden hangisi safha maliyeti sistemi için doğru bir ifade olamaz? A) Eşdeğer birim sayısının belirlenmesinde, fire dışındaki sağlam mamuller dikkate alınır B) Dönemsonu yarı mamul miktarı, imalatına başlananlar ile tamamlanan mamuller arasındaki farktır C) İmalatta ortaya çıkan fire birim mamul maliyetini artırır D) Bir safhanın maliyetinin belirlenmesinde sadece direkt maliyetler esas alınır E) Dönemsonu yarı mamul stokları ile tamamlanma derecesinin çarpımı eşdeğer birim sayısını verir

19 ve 19. Soruları aşağıdaki verileri kullanarak cevaplandırınız. Mamul maliyetlerini “safha maliyeti sistemine” göre belirleyen işletmenin maliyet bilgileri şöyledir: üretimine başlanan birim, tamamlanıp bir sonraki safhaya devredilen birim, dönembaşı yarı mamul stokları birim ve imalatta hiç fire yoktur. Dönemsonu yarı mamul stokları direkt malzeme açısından % 75, direkt işçilik ve genel imalat maliyetleri açısından % 50 oranında tamamlanmıştır. Dönem içinde katlanılan direkt malzeme maliyeti 18 milyon lira, direkt işçilik maliyeti 8 milyon ve genel imalat maliyeti 12 milyon liradır.

20 Bu bilgilere göre direkt malzeme eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir? a) br b) br c) br d) br e) br Tamamlanan Br DSYM St Br. Ür. ÇIKAN Br Ür. ÇIKAN Br. EDM Miktarı. EDM Miktarı. DİMM. DİMM FAT. FAT DBYM St Br Ür. Başlanan Br Ür. GİREN Br Ür. GİREN Br. Fireler ---- Br Şekillen Şekillen

21 Dönemiçinde tamamlanıp devredilen mamullerin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? a) lira d) lira b) lira e) lira c) lira DİMMDir.İşç.GÜG DİMM Dir.İşç. GÜG Cari Maliyet ÷ ÷ ÷ Br.EDM Mikt Br.EDM Maly ,5 = = = ++=4, x 4,5

22 Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin sağladığı bilgiler “başarı değerlemesine” örnek olarak verilmiştir? a) Mamulün fiyatının belirlenmesi b) İşletme bütçesinin hazırlanması c) Bölüm yöneticilerinin finansal sonuçlardaki payı ve sorumluluğu d) Siparişin kabul edilmesi e) Üretilen mamullerin birim maliyetlerinin hesaplanması

23 Aşağıda maliyet muhasebesi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? a)Maliyet muhasebesi, genel muhasebe sistemini tamamlayan bir sistemdir b)Maliyet muhasebesinin konusunu işletme içi faaliyetleri ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesi oluşturur c)Maliyet muhasebesi kullanacağı verilerin önemli bir kısmını finansal muhasebenin ürettiği bilgilerden elde eder d)Maliyet muhasebesi ürettiği bilgilerin sonuçlarını finansal muhasebeye ve ilgili bölümlere iletir e)Maliyet muhasebesi işletmenin devlet ve diğer işletmeler ile olan ilişkilerini yansıtan bilgiler üretir

24 Aşağıdakilerden hangisi “temel imalat maliyetlerini” ifade eder? a) Direkt İşçilik – Endirekt İşçilik b)Dönem Maliyetleri – Mamul Maliyetleri c)Satış Maliyetleri – Yönetim Maliyetleri d)Direkt Malzeme – Direkt İşçilik e)Direkt İşçilik – Genel İmalat Maliyetleri

25 25 Üretimi tamamlanan mamullerin maliyeti TL (+) Aralık ayına devreden mamul maliyeti TL Satılabilir Mamullerin Maliyeti TL (-) Dönem sonu mamullerin maliyeti( ) TL Satılan Mamullerin Maliyeti TL

26 Aşağıdakilerden hangisi işletmede katlanılan ancak mamullere yüklenmeyip dönemi gelir tablosuna yüklenen maliyetlerdendir? a)Mamul Maliyetleri b)Dönem Maliyetleri c)Stoklanabilir Maliyetler d)Batmış Maliyetler e)Tarihi Maliyetler B

27 (A) İşletmesi konfeksiyon sektöründe bayan giyim üzerine üretim yapmaktadır. Aşağıda işletmenin kullandığı malzemelerden hangisi “yardımcı malzeme” olarak nitelendirilir? a)Kumaş b)Toplu iğne c)Düğme d)Dikiş ipliği e)Makine yağı D

28 (XYZ) İmalat İşletmesinin kullandığı (A) malzemesine ilişkin satın alma ve imalata verme bilgileri şöyledir: TarihAçıklamaMiktarBirim FiyatTutar 05.09Satın Alma110 kg500 TL TL 10.09Satın Alma40 kg550 TL TL 16.09İmalata Verilen70 kg “Son Giren İlk Çıkar Yöntemine” göre dönem sonu stoklarının maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? a) lira d) lira b) lira e) lira c) lira (150 br – 70 br) = 80 br 80 br x 500 TL =

29 Normal çalışma ücreti liradır. Ayrıca ek çalışma zammı (fazla mesai) normal çalışma ücretinin %50’sidir. Buna göre, eğer bir endirekt işçi 6 saat mesaisini tamamladıktan sonra bir saatte fazla mesai yaparsa endirekt işçilik maliyeti kaç liradır? a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira 6 saat x TL = TL 1 saat x TL = TL TL

30 Esas maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin çeşitli ölçüler kullanılarak mamullere yüklenmesi işlemi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilir? a) Birinci Dağıtım b) Kademeli Dağıtım c) Üçüncü Dağıtım d) Direkt Dağıtım e) İkinci Dağıtım

31 (X) İmalat İşletmesinde iki esas üretim maliyet yeri (EÜMY) ve iki yardımcı üretim maliyet yeri (YÜMY) bulunmaktadır. Bu maliyet yerlerine ilişkin bilgiler şöyledir: Fabrika Genel Hizmetleri Bakım Onarım EÜMY (1)EÜMY (2) I.Dağıtım Toplamı TL TL TL TL Yüzölçümü (m 2 ) Makine Saati (mk)− Fabrika Genel Hizmetleri maliyetleri yüzölçümü ve Bakım Onarı ise maliyetlerini makine saati esas alınarak dağıtılacaktır. Bakım Onarım maliyet yerinin dağıtımı ilk sırada yapılacağına göre, Bakım Onarımdan EÜMY (2)’ye yüklenecek maliyet tutarı “kademeli dağıtım yöntemine” göre aşağıdakilerden hangisidir? a lira b lira c lira d lira e lira %37,5%62, TL x 0,625 = TL

32 Fabrika Genel Hizmetleri maliyet yeri ilk sırada dağıtılması durumunda, Fabrika Genel Hizmetlerinden Bakım Onarıma yüklenecek maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir? a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira 800 %2, TL x 0,025 = TL

33 33 Bu bilgilere göre, 210 nolu siparişte bir çelik kapının maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? a lira b lira c lira d lira e lira 31. (PS) İmalat İşletmesi, 210 nolu siparişle 500 adet çelik kapı imal edecektir. Siparişe ilişkin bilgiler şöyledir: Maliyet (A) Bölümü(B) Bölümü Hammadde Kullanımı TL Aksesuar Malzemesi TL Direkt İşçilik (DİS başına) TL 40 DİS70 DİS Genel İmalat Maliyetine Yüklenen850 TL/DİS450 TL/DİS xx TL ÷ 500 adet = 920 TL

34 Aşağıda safha maliyeti sisteminde normal fireye ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? a)Kontrol edilemeyen bir firedir b)Üretim sürecinin teknik bir sonucudur c)Maliyeti üretilen sağlam birimlerin maliyetine yüklenir d)Verimli çalışma koşullarında azaltılabilir e)Yöneticilerin başarısızlığı olarak kabul edilmez

35 Standart maliyetlerle fiili maliyetler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? a)Ayrım b)Bütçe c)Sapma d)Çıkarma e)Standart

36 (S) Mamulünün direkt malzeme standartları ve belli bir dönemin direkt malzeme ile ilgili faaliyet sonuçları şöyledir: Standart Miktar960 kg Standart Fiyat1.100 TL/kg Fiili Miktar3 kg/birim Fiili Fiyat1.250 TL/kg (S) mamulünden 300 adet üretilmesi durumunda, mamulün direkt malzeme fiyat farkı aşağıdakilerden hangisidir? a) lira olumsuz b) lira olumlu c) lira olumsuz d) lira olumlu e)Malzeme fiyat farkı yoktur Fiili Fiyatx Fiili Miktar TLx (3 x 300) Stand. Fiyatx Fiili Miktar TLx (3 x 300). 150 x 900 kg = TL

37 37 Bütçenin hazırlandığı yılın başındaki stok miktarı 65 birimdir. İşletme her dönem sonunda bir sonraki dönem için bütçelediği satış miktarının %10’u kadar bir stok miktarını elinde bulundurmak istemektedir. İşletmenin 2. üç aylıkta bütçelediği üretim miktarı aşağıdakilerden hangisidir? a)520 birim b)825 birim c)585 birim d)910 birim e)470 birim 35. İmalat işletmesinin planlanan satış miktarları (birim) aşağıdaki gibidir: Üçer Aylık Dönemler1234Yıllık Satış Miktarı (birim) (+) DS Stok Miktarı Toplam Miktar (-) DB Stok Miktarı(65)(85)(60)(45) Üretim Miktarı

38 (P) imalat işletmesinin satılan malların maliyeti bütçesine ilişkin bilgiler şöyledir: Hammadde Maliyetleri Direkt İşçilik Maliyetleri Genel İmalat Maliyetleri Satılabilir Mallar Maliyeti Dönem Sonu Mamul Stoğu Maliyeti Buna göre, bütçelenen satılan malların maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira Satılabilir Mallar Maliyeti (-) DS Mamul Stoğu Maliyeti Satılan Malların Maliyeti

39 39 37) İşçinin belirli bir zaman içinde ürettiği mamul sayısına bağlı olarak alacağı ücretin değiştiği ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Kâr temeline göre ücret sistemi b) Zaman temeline göre ücret sistemi c) Özendirmeli temeline göre ücret sistemi d) Akord temeline göre ücret sistemi e) Primli ücret sistemi

40 40 38) Aşağıdakilerden hangisi finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi arasındaki bağlantıyı kurmak amacıyla finansal muhasebe tarafından kullanılan bir hesaptır? a) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı b) Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı c) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı d) Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı e) Yarı Mamuller–Üretim Hesabı

41 41 39) Aşağıdakilerden hangisi maliyet dağıtımı yapılmasının bir nedenidir? a) Üretim sürecindeki maliyet yerlerinin belirlenmesi b) Maliyetlerin mamullere en doğru şekilde dağıtılması c) Genel imalat maliyetlerinin temel maliyetlere dağıtılması d) İşletmede sorumluluk alanlarının belirlenmesi e) İşletmede dağıtım anahtarları listesinin oluşturulması

42 42 40) Yardımcı maliyet yerleri maliyetlerinin esas maliyet yerlerine dağıtılmasında “direkt dağıtım yöntemini” uygulayan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Yardımcı maliyet yerleri maliyetlerini kendisinden sonraki yardımcı maliyet yerlerine de pay verir b) Maliyet dağıtım tablosunda yardımcı maliyet yerlerinin sıralanması yönteminin sakıncalarını kısmen ortadan kaldırmaktadır c) Eş zamanlı denklemlere dayanan bir yöntemdir d) Yardımcı maliyet yerlerinin maliyet dağıtım tablosundaki sırası maliyet dağıtımlarını etkilemez e) Uygulanması en zor olan dağıtım yöntemidir

43 Aşağıdakilerden hangisi mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin üretim akışında yer alamaz? a) Mobilyanın ambalajlanması b) Tahtanın kesilmesi c) Parçaların montajı d) Mobilyanın satılması e) Mobilyanın boyanması

44 44 42) 42) Alaş İşletmesinin (A) depatmanına ilişkin bilgiler şöyledir: Direkt Malzeme Direkt İşçilik GÜM Tamamlanan mamuller300 Dönemsonu yarı mamul stokları Eşdeğer birimler Dönem içinde katlanılan maliyet TL TL TL Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dönem sonu yarı mamullerinin genel üretim maliyetidir? a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira Br.EDM.Mly = TL ÷ 310 EBS = 420 TL GÜM DS = EDMMik DS X EDMMaliyeti DS GÜM DS = 10 br X 420 TL = TL

45 45 43) 43) Aşağıda belirtilen üretim işletmelerinden hangisinde safha maliyeti sisteminin uygulanması uygun değildir? a) Madencilik b) Tersaneler c) Çimento d) Tekstil e) Şeker

46 46 44) Aşağıdakilerden hangisi direkt ilk madde ve malzemedeki miktar farkları ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir? a) Malzeme için saptanmış olan standartların gerçekçi olmaması b) Kullanılan malzemenin niteliğinde çıkan farklılıklar c) Kullanılan malzemenin karışımında ortaya çıkan farklılıklar d) Mamullerin cins ve niteliğinde sonradan ortaya çıkan farklılıklar e) Endirekt malzeme kullanımında etkin bir şekilde gözetim altında tutulması

47 47 İşletme genel imalat maliyetlerini bütçelemek istemektedir. İşletme 175 milyon lira sabit genel imalat maliyetleri ve direkt işçilik saati başına da lira değişken genel imalat maliyeti oluşacağını tahmin etmektedir. Ayrıca faaliyet hacmi olarak direkt işçilik saati bütçelemiştir. Bu bilgilere göre bütçelenen birim genel imalat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? 45) a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira Sabit GÜG TL ( ÷ DİS) Değişken GÜG TL Birim GÜG TL

48 48 (N) Anonim Şirketinin yıllık sabit maliyetleri 162 milyon liradır. 200X yılındaki toplam satışları 875 milyon lira ve toplam değişken maliyeti 350 milyon liradır. Buna göre, işletmenin ürettiği (A) mamulünün başabaş satış tutarı aşağıdakilerden hangisidir? 46) a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira

49 49 47) Bütçelenmiş gelir tablosundan önce düzenlenen bütçe aşağıdakilerden hangisidir? a) GÜM Bütçesi b) Satış Bütçesi c) Üretim Bütçesi d) Satılan Malların Maliyeti Bütçesi e) Hammadde Bütçesi

50 50 (A) imalat işletmesi üretim miktarını artırmak amacıyla, eski makinesinin yerine yeni bir makine satın alma kararı vermiştir. İşletmenin yeni satın alma kararı sonucunda katlanacağı maliyet aşağıdaki karar türlerinden hangisidir? a) Fırsat Maliyeti b) Batmış Maliyetler c) Cepten Maliyetler d) Fark Gösteren Maliyetler e) Geçerli Maliyetler 48)


"1 Final sınavına hazırlık. 2 ÜNİTE 1 1. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) Birim mamul satı ş fiyatının belirlemesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları