Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Final sınavına hazırlık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Final sınavına hazırlık"— Sunum transkripti:

1 Final sınavına hazırlık

2 ÜNİTE 1 1. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) Birim mamul satış fiyatının belirlemesi B) İşletme faaliyetlerinin bütçelenmesi ve kontrolu C) Bölüm yöneticilerinin başarılarının değerlemesi D) İşletmenin parasal ve parasal olmayan varlıklarının belirlenmesi E) Dönemsonlarında elde kalan stokların maliyetlerinin belirlenmesi 

3 Üretimde Kullanılan 250 ÜNİTE 2
2. İmalat işletmesinin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. Dönemiçi Hammadde alışları lira Dönembaşı yarı mamul stokları lira Dönemsonu hammadde stokları lira Dönemsonu mamul stokları lira Dönembaşı hammadde stokları lira Bu verilere göre “dönem içinde imalatta kullanılan hammadde maliyeti” aşağıdakilerden hangisidir? A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira Dönembaşı Ham. Stokları Dönemiçi Hammadde alışları 200 Üretime verilen Ham. Miktarı 270 (-) Dönemsonu Ham.stokları (20) Üretimde Kullanılan

4 3. Aşağıdaki verileri kullanarak dönem sonu mamul stoklarının maliyetini belirleyiniz.
Satılan Mamullerin Maliyeti lira Tamamlanan Mamullerin Maliyeti lira Dönem Başı Mamullerin Maliyeti lira İmalata Yüklenen Maliyetler lira a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira Tamamlanan Mamullerin Maliyeti 600 (+)Dönem Başı Mamullerin Maliyeti 200 800 (-) Dönem Sonu Mamullerin Maliyeti ( ? ) Satılan Mamullerin Maliyeti 500

5 4. Aşağıdakilerden hangisi bir imalat işletmesinde direkt malzeme kapsamında ele alınamaz?
A) Otomobil üreten işletmede kullanılan çelik ve demir B) Makine üreten işletmede vida - somun C) Dokuma fabrikasında kullanılan iplik D) Konserve imal eden işletmede sebze E) Mobilya üreten işletmede kullanılan sunta

6 5. (D) Cinsi malzeme ile ilgili döneme ilişkin bilgiler şöyledir.
Tarih Açıklama Miktar Birim Fiyat 1 Eylül Dönembaşı mevcudu 8 Eylül İmalata Verilen 50   15 Eylül İmalata Verilen 30  21 Eylül Alış 30 Eylül İmalata Verilen 100   Bu verilere göre “İlk Giren İlk Çıkar Yöntemine” göre imalata verilen malzemenin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira 50 x = 30 x = 20 x = 80 x =

7 B) İşçinin sahip oluğu sosyal haklar
6. Direkt işçilik maliyetlerini endirekt işçilik maliyetlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Mamullere doğrudan doğruya yüklenebilme olanağı B) İşçinin sahip oluğu sosyal haklar C) Ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ücret sistemi D) İşçilerin zaman esasına göre çalışması E) İşçilerin sürekli olarak çalışması veya çalışmaması

8 7. Aşağıdakilerden hangisi genel imalat maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Bir kısmının kesin tutarı yıl sonunda belirlenir B) Zaman içinde düzensiz dağılım gösterir C) Çok farklı nitelikli maliyet unsurlarından oluşur D) Mamuller ile arasında direkt bir ilişki yoktur E) Tümü sabit maliyettir

9 (A) Siparişinin GÜG = 800.000.000 x 0,25 DİS = 200.000.000
8. İşletmede bütçelenen yıllık genel imalat maliyeti (GİM) 800 milyon liradır. Aynı dönemde bütçelenen direkt işçilik saati ise saattir. İşletmede (A) Siparişi ile ilgili olarak 500 saat çalışılmıştır. Bu verilere göre (A) Siparişine yüklenecek GİM tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira  (A) Siparişi DİS 500 DİS GÜG Yükleme Oranı = = = 0,25 DİS 2000 DİS Bütçelenen DİS (A) Siparişinin GÜG = x 0,25 DİS =

10 9. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında yer alan 7/A seçeneğindeki fonksiyonel maliyet hesaplarından biri değildir? A) Genel Üretim Giderleri B) Hizmet Üretim Giderleri C) Amortisman Giderleri D) Direkt İşçilik Giderleri E) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

11 10. Bir imalat işletmesinde işçilerin yemekhanesi, aşağıdaki maliyet yerlerinden hangisidir?
A) Esas Üretim Maliyet Yeri B) Yardımcı Üretim Maliyet Yeri C) Yardımcı Hizmet Maliyet Yeri D) Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yeri E) Genel Yönetim Gider Yeri

12 11. İşletmenin maliyet yerleri ile ilgili döneme ilişkin bilgileri şöyledir.
Yardımcı Üretim Gider Yeri I (YÜGY I)’ in giderleri personel sayısına, Yardımcı Üretim Gider Yeri II (YÜGY II)’ nin giderleri ise Alan (m2) esas alınarak dağıtılacaktır. Kademeli Dağıtım Yöntemine göre YÜGY I’ den Esas Üretim Gider Yeri B’ ye dağıtılacak maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira 20/70 10 / 70 = % 14  I 50 / 450 = %11 II

13 30/45 200 / 1000 + I = 200 / 1000 = %20 II = 8 / 47 = %17

14 13. Bir işletmede birbirini izleyen dönemlerde aynı hammaddelerden, aynı üretim süreçlerinde aynı mamul veya mamuller üretiliyorsa, bu işletmede mamul maliyetinin belirlenmesinde kullanılacak maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sipariş Maliyeti Sistemi B) Safha Maliyeti Sistemi C) Özel Maliyet Sistemi D) Şarj Üretim Maliyet Sistemi E) Bütünleşik Maliyet Sistemi

15 Gerçekleşen : 225.000.000 Yüklenen : 190.000.000
14. Mamul maliyetini belirlenmesinde sipariş maliyeti sistemini uygulayan işletmede, üretim dönemi içinde iki siparişin üretimi yapılmış ve bu siparişlere ilişkin bilgiler şöyledir. Siparişler GİM, direkt işçilik saati başına lira olarak yüklenecektir. Bu verilere göre üretim döneminde eksik veya fazla yüklenen GİM tutarı aşağıdakilerden hangisidir?   A) lira eksik yükleme B) lira fazla yükleme C) lira eksik yükleme D) lira eksik yükleme E) lira fazla yükleme Gerçekleşen : Yüklenen : (190 x )

16 15. Dönem içinde imalatı tamamlanan sipariş ile ilgili maliyet bilgiler şöyledir. Direkt hammadde ve malzeme maliyeti 400 milyon lira; direkt işçilik maliyeti 100 milyon lira ve gerçekleşen genel imalat maliyeti 250 milyon lira. Genel imalat maliyetleri siparişlere direkt hammadde ve malzeme maliyetinin % 75’ i oranında yüklenmektedir. Bu bilgilere göre siparişin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira DİMM : 400 Dir. İşçilik : 100 GÜG : 300 (400 x %75) 800

17 EDM Miktarı FAT . DİMM . Tamamlanan 8.000 Br 8.000 %75
16. Bir üretim departmanında üretimine başlanan birim, tamamlanıp devredilenler birim ve dönem sonu yarı mamul stokları ise birimdir. Dönemsonu yarı mamul stokları direkt malzeme açısından % 75, direkt işçilik ve GİM açısından ise % 50 oranında tamamlanmıştır. Bu verilere göre direkt malzeme maliyetleri açsından eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) birim B) birim C) birim D) birim E) birim EDM Miktarı FAT . DİMM . Tamamlanan Br 8.000 %75 DSYM St Br. 1.500 Ür. ÇIKAN Br. 9.500

18 17. Aşağıdakilerden hangisi safha maliyeti sistemi için doğru bir ifade olamaz?
A) Eşdeğer birim sayısının belirlenmesinde, fire dışındaki sağlam mamuller dikkate alınır B) Dönemsonu yarı mamul miktarı, imalatına başlananlar ile tamamlanan mamuller arasındaki farktır C) İmalatta ortaya çıkan fire birim mamul maliyetini artırır D) Bir safhanın maliyetinin belirlenmesinde sadece direkt maliyetler esas alınır E) Dönemsonu yarı mamul stokları ile tamamlanma derecesinin çarpımı eşdeğer birim sayısını verir

19 18. ve 19. Soruları aşağıdaki verileri kullanarak cevaplandırınız.
Mamul maliyetlerini “safha maliyeti sistemine” göre belirleyen işletmenin maliyet bilgileri şöyledir: üretimine başlanan birim, tamamlanıp bir sonraki safhaya devredilen birim, dönembaşı yarı mamul stokları birim ve imalatta hiç fire yoktur. Dönemsonu yarı mamul stokları direkt malzeme açısından % 75, direkt işçilik ve genel imalat maliyetleri açısından % 50 oranında tamamlanmıştır. Dönem içinde katlanılan direkt malzeme maliyeti 18 milyon lira, direkt işçilik maliyeti 8 milyon ve genel imalat maliyeti 12 milyon liradır.

20 18. Bu bilgilere göre direkt malzeme eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) br b) br c) br d) br e) br FAT . DBYM St Br Ür. Başlanan Br EDM Miktarı Ür. GİREN Br. DİMM . Şekillen Tamamlanan Br 6.000 6.000 DSYM St Br. 3.000 2.000 Fireler Br Ür. ÇIKAN Br. 9.000 8.000

21 19. Dönemiçinde tamamlanıp devredilen mamullerin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) lira d) lira b) lira e) lira c) lira DİMM Dir.İşç GÜG Cari Maliyet ÷ ÷ ÷ Br.EDM Mikt = = = Br.EDM Maly ,5 + + = 4,5 6.000 x 4,5

22 20. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin sağladığı bilgiler “başarı değerlemesine” örnek olarak verilmiştir? a) Mamulün fiyatının belirlenmesi b) İşletme bütçesinin hazırlanması c) Bölüm yöneticilerinin finansal sonuçlardaki payı ve sorumluluğu d) Siparişin kabul edilmesi e) Üretilen mamullerin birim maliyetlerinin hesaplanması

23 21. Aşağıda maliyet muhasebesi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Maliyet muhasebesi, genel muhasebe sistemini tamamlayan bir sistemdir Maliyet muhasebesinin konusunu işletme içi faaliyetleri ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesi oluşturur Maliyet muhasebesi kullanacağı verilerin önemli bir kısmını finansal muhasebenin ürettiği bilgilerden elde eder Maliyet muhasebesi ürettiği bilgilerin sonuçlarını finansal muhasebeye ve ilgili bölümlere iletir Maliyet muhasebesi işletmenin devlet ve diğer işletmeler ile olan ilişkilerini yansıtan bilgiler üretir

24 22. Aşağıdakilerden hangisi “temel imalat
maliyetlerini” ifade eder? Direkt İşçilik – Endirekt İşçilik Dönem Maliyetleri – Mamul Maliyetleri Satış Maliyetleri – Yönetim Maliyetleri Direkt Malzeme – Direkt İşçilik Direkt İşçilik – Genel İmalat Maliyetleri

25 Üretimi tamamlanan mamullerin maliyeti 500.000.000 TL
(+) Aralık ayına devreden mamul maliyeti TL Satılabilir Mamullerin Maliyeti TL (-) Dönem sonu mamullerin maliyeti ( ) TL Satılan Mamullerin Maliyeti TL

26 24. Aşağıdakilerden hangisi işletmede katlanılan ancak
mamullere yüklenmeyip dönemi gelir tablosuna yüklenen maliyetlerdendir? Mamul Maliyetleri Dönem Maliyetleri Stoklanabilir Maliyetler Batmış Maliyetler Tarihi Maliyetler B

27 25. (A) İşletmesi konfeksiyon sektöründe bayan giyim üzerine üretim yapmaktadır. Aşağıda işletmenin kullandığı malzemelerden hangisi “yardımcı malzeme” olarak nitelendirilir? Kumaş Toplu iğne Düğme Dikiş ipliği Makine yağı D

28 “Son Giren İlk Çıkar Yöntemine” göre dönem sonu
26. (XYZ) İmalat İşletmesinin kullandığı (A) malzemesine ilişkin satın alma ve imalata verme bilgileri şöyledir: Tarih Açıklama Miktar Birim Fiyat Tutar 05.09 Satın Alma 110 kg 500 TL TL 10.09 40 kg 550 TL TL 16.09 İmalata Verilen 70 kg (150 br – 70 br) = 80 br 80 br x 500 TL = “Son Giren İlk Çıkar Yöntemine” göre dönem sonu stoklarının maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? a) lira d) lira b) lira e) lira c) lira

29 27. Normal çalışma ücreti 100. 000. - liradır
27. Normal çalışma ücreti liradır. Ayrıca ek çalışma zammı (fazla mesai) normal çalışma ücretinin %50’sidir. Buna göre, eğer bir endirekt işçi 6 saat mesaisini tamamladıktan sonra bir saatte fazla mesai yaparsa endirekt işçilik maliyeti kaç liradır? 6 saat x TL = TL 1 saat x TL = TL TL lira lira lira lira lira

30 28. Esas maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin çeşitli
ölçüler kullanılarak mamullere yüklenmesi işlemi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilir? Birinci Dağıtım Kademeli Dağıtım Üçüncü Dağıtım Direkt Dağıtım İkinci Dağıtım

31 Fabrika Genel Hizmetleri
29. (X) İmalat İşletmesinde iki esas üretim maliyet yeri (EÜMY) ve iki yardımcı üretim maliyet yeri (YÜMY) bulunmaktadır. Bu maliyet yerlerine ilişkin bilgiler şöyledir: Fabrika Genel Hizmetleri Bakım Onarım EÜMY (1) EÜMY (2) I.Dağıtım Toplamı TL TL TL TL Yüzölçümü (m2) 40 20 500 280 Makine Saati (mk) 200 1800 3000 %37,5 %62,5 Fabrika Genel Hizmetleri maliyetleri yüzölçümü ve Bakım Onarı ise maliyetlerini makine saati esas alınarak dağıtılacaktır. Bakım Onarım maliyet yerinin dağıtımı ilk sırada yapılacağına göre, Bakım Onarımdan EÜMY (2)’ye yüklenecek maliyet tutarı “kademeli dağıtım yöntemine” göre aşağıdakilerden hangisidir? lira lira lira lira lira TL x 0,625 = TL

32 %2,5 800 30. Fabrika Genel Hizmetleri maliyet yeri ilk sırada dağıtılması durumunda, Fabrika Genel Hizmetlerinden Bakım Onarıma yüklenecek maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir? a) lira b) lira c) lira d) lira e) lira TL x 0,025 = TL

33 31. (PS) İmalat İşletmesi, 210 nolu siparişle 500 adet çelik kapı
imal edecektir. Siparişe ilişkin bilgiler şöyledir: Maliyet (A) Bölümü (B) Bölümü Hammadde Kullanımı TL Aksesuar Malzemesi TL Direkt İşçilik (DİS başına) TL 40 DİS 70 DİS Genel İmalat Maliyetine Yüklenen 850 TL/DİS 450 TL/DİS x x 65.500 Bu bilgilere göre, 210 nolu siparişte bir çelik kapının maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? 920.- lira 713.- lira 789.- lira 500.- lira 844.- lira + 34.000 31.500 TL ÷ 500 adet = 920 TL

34 32. Aşağıda safha maliyeti sisteminde normal fireye ilişkin
verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Kontrol edilemeyen bir firedir Üretim sürecinin teknik bir sonucudur Maliyeti üretilen sağlam birimlerin maliyetine yüklenir Verimli çalışma koşullarında azaltılabilir Yöneticilerin başarısızlığı olarak kabul edilmez

35 33. Standart maliyetlerle fiili maliyetler arasındaki
fark aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? Ayrım Bütçe Sapma Çıkarma Standart

36 34. (S) Mamulünün direkt malzeme standartları ve belli bir
dönemin direkt malzeme ile ilgili faaliyet sonuçları şöyledir: Standart Miktar 960 kg Standart Fiyat 1.100 TL/kg Fiili Miktar 3 kg/birim Fiili Fiyat 1.250 TL/kg (S) mamulünden 300 adet üretilmesi durumunda, mamulün direkt malzeme fiyat farkı aşağıdakilerden hangisidir? lira olumsuz lira olumlu lira olumsuz lira olumlu Malzeme fiyat farkı yoktur Fiili Fiyat x Fiili Miktar 1.250 TL x (3 x 300) Stand. Fiyat x Fiili Miktar 1.100 TL x (3 x 300) . 150 x 900 kg = TL

37 35. İmalat işletmesinin planlanan satış miktarları (birim)
aşağıdaki gibidir: Üçer Aylık Dönemler 1 2 3 4 Yıllık Satış Miktarı (birim) 500 850 600 450 2.400 (+) DS Stok Miktarı 85 60 45 65 Toplam Miktar 585 910 645 515 Bütçenin hazırlandığı yılın başındaki stok miktarı 65 birimdir. İşletme her dönem sonunda bir sonraki dönem için bütçelediği satış miktarının %10’u kadar bir stok miktarını elinde bulundurmak istemektedir. İşletmenin 2. üç aylıkta bütçelediği üretim miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 520 birim 825 birim 585 birim 910 birim 470 birim 825 (-) DB Stok Miktarı (65) (85) (60) (45) Üretim Miktarı 520 825 585 470

38 36. (P) imalat işletmesinin satılan malların maliyeti bütçesine
ilişkin bilgiler şöyledir: Hammadde Maliyetleri Direkt İşçilik Maliyetleri Genel İmalat Maliyetleri Satılabilir Mallar Maliyeti Dönem Sonu Mamul Stoğu Maliyeti Buna göre, bütçelenen satılan malların maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? lira lira lira lira lira Satılabilir Mallar Maliyeti (-) DS Mamul Stoğu Maliyeti Satılan Malların Maliyeti

39 37) İşçinin belirli bir zaman içinde ürettiği mamul
sayısına bağlı olarak alacağı ücretin değiştiği ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Kâr temeline göre ücret sistemi Zaman temeline göre ücret sistemi Özendirmeli temeline göre ücret sistemi Akord temeline göre ücret sistemi Primli ücret sistemi

40 38) Aşağıdakilerden hangisi finansal muhasebe ile maliyet
muhasebesi arasındaki bağlantıyı kurmak amacıyla finansal muhasebe tarafından kullanılan bir hesaptır? Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı Yarı Mamuller–Üretim Hesabı

41 39) Aşağıdakilerden hangisi maliyet dağıtımı yapılmasının
bir nedenidir? Üretim sürecindeki maliyet yerlerinin belirlenmesi Maliyetlerin mamullere en doğru şekilde dağıtılması Genel imalat maliyetlerinin temel maliyetlere dağıtılması İşletmede sorumluluk alanlarının belirlenmesi İşletmede dağıtım anahtarları listesinin oluşturulması

42 40) Yardımcı maliyet yerleri maliyetlerinin esas maliyet yerlerine dağıtılmasında “direkt dağıtım yöntemini” uygulayan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Yardımcı maliyet yerleri maliyetlerini kendisinden sonraki yardımcı maliyet yerlerine de pay verir b) Maliyet dağıtım tablosunda yardımcı maliyet yerlerinin sıralanması yönteminin sakıncalarını kısmen ortadan kaldırmaktadır c) Eş zamanlı denklemlere dayanan bir yöntemdir d) Yardımcı maliyet yerlerinin maliyet dağıtım tablosundaki sırası maliyet dağıtımlarını etkilemez e) Uygulanması en zor olan dağıtım yöntemidir

43 41. Aşağıdakilerden hangisi mobilya sektöründe faaliyet
gösteren bir işletmenin üretim akışında yer alamaz? Mobilyanın ambalajlanması Tahtanın kesilmesi Parçaların montajı Mobilyanın satılması Mobilyanın boyanması

44 42) Alaş İşletmesinin (A) depatmanına ilişkin bilgiler şöyledir:
Direkt Malzeme Direkt İşçilik GÜM Tamamlanan mamuller 300 Dönemsonu yarı mamul stokları 100 60 10 Eşdeğer birimler 400 360 310 Dönem içinde katlanılan maliyet. TL TL TL Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dönem sonu yarı mamullerinin genel üretim maliyetidir? lira lira lira lira lira Br.EDM.Mly = TL ÷ 310 EBS = 420 TL GÜMDS = EDMMikDS X EDMMaliyetiDS GÜMDS = 10 br X 420 TL = TL

45 43) Aşağıda belirtilen üretim işletmelerinden hangisinde
safha maliyeti sisteminin uygulanması uygun değildir? Madencilik Tersaneler Çimento Tekstil Şeker

46 44) Aşağıdakilerden hangisi direkt ilk madde ve malzemedeki
miktar farkları ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir? Malzeme için saptanmış olan standartların gerçekçi olmaması b) Kullanılan malzemenin niteliğinde çıkan farklılıklar Kullanılan malzemenin karışımında ortaya çıkan farklılıklar d) Mamullerin cins ve niteliğinde sonradan ortaya çıkan e) Endirekt malzeme kullanımında etkin bir şekilde gözetim altında tutulması

47 45) İşletme genel imalat maliyetlerini bütçelemek istemektedir. İşletme 175 milyon lira sabit genel imalat maliyetleri ve direkt işçilik saati başına da lira değişken genel imalat maliyeti oluşacağını tahmin etmektedir. Ayrıca faaliyet hacmi olarak direkt işçilik saati bütçelemiştir. Bu bilgilere göre bütçelenen birim genel imalat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? lira lira lira lira lira Sabit GÜG TL ( ÷ DİS) Değişken GÜG TL Birim GÜG TL

48 (N) Anonim Şirketinin yıllık sabit maliyetleri 162 milyon liradır
(N) Anonim Şirketinin yıllık sabit maliyetleri 162 milyon liradır. 200X yılındaki toplam satışları 875 milyon lira ve toplam değişken maliyeti 350 milyon liradır. Buna göre, işletmenin ürettiği (A) mamulünün başabaş satış tutarı aşağıdakilerden hangisidir? 46) lira lira lira lira lira

49 47) Bütçelenmiş gelir tablosundan önce düzenlenen bütçe
aşağıdakilerden hangisidir? GÜM Bütçesi Satış Bütçesi Üretim Bütçesi Satılan Malların Maliyeti Bütçesi Hammadde Bütçesi

50 48) (A) imalat işletmesi üretim miktarını artırmak amacıyla, eski makinesinin yerine yeni bir makine satın alma kararı vermiştir. İşletmenin yeni satın alma kararı sonucunda katlanacağı maliyet aşağıdaki karar türlerinden hangisidir? Fırsat Maliyeti Batmış Maliyetler Cepten Maliyetler Fark Gösteren Maliyetler Geçerli Maliyetler


"Final sınavına hazırlık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları