Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CEYHAN TUTALO Ğ LU 2006470071 BEK İ R SITKI YILDIZ 2006470081.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CEYHAN TUTALO Ğ LU 2006470071 BEK İ R SITKI YILDIZ 2006470081."— Sunum transkripti:

1 CEYHAN TUTALO Ğ LU 2006470071 BEK İ R SITKI YILDIZ 2006470081

2 DİJİTAL UÇURUM NEDİR?

3 DİJİTAL UÇURUM,  Farklı sosyo- ekonomik düzeydeki bireylerin,firmaların veya ülkelerin Bilgi İletişim Teknolojilerine erişiminde ve kullanımında yaşadığı eşitsizlik olarak tanımlanmaktadır.

4 DİJİTAL UÇURUM,  İlk olarak 1980’li yılların ortalarında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Bilgi İletişim Teknolojilerine sahiplik bağlamında yaşanan eşitsizliklere dikkat çekmek için kullanılmaya başlanan bu terime karşılık, Türkçe’de yaygın kullanılan bir bölüm bulunmamaktadır.Ancak,Sayısal Uçurum,Sayısal Bölünme,Sayısal Ayrım,Sayısal Kopma bu kavramın karşılığı olarak düşünülebilir.

5 DİJİTAL UÇURUM,  Dijital Uçurum kavramı önceleri BİT’e erişimde bireyler arasındaki eşitsizliğin tanımlamak için kullanılmaya başlanmış, daha sonra bu kavram firmalar ve ülkeler arasındaki eşitsizliklere de dikkat çekmek amacıyla sıkça kullanılmaya başlanmıştır.

6 Dijital Uçurumun Ölçülmesi  Ulusal alanda Dijital Uçurumun ölçülmesinde,BiT ile Çeşitli göstergelerin demografik değişkenlere göre dağılımı kullanılmaktadır.  Ölçümde kullanılan çeşitli göstergeler, kişisel bilgisayar (PC) sayısı,internete erişim olanağı,telefon ve televizyon hizmetleri gibi çeşitli BİT değişkenleridir.  Demografik değişkenler ise, gelir grupları,eğitim durumu,yaş,aile tipi,etnik köken ve cinsiyet gibi profil değişkenlerden oluşturulmaktadır.

7 Dijital Uçurumun Ölçülmesi  Uluslar arası Dijital uçurum Ölçülmesinde ise Dijitalleşme olgusunu bilgi toplumu ve dijital ekonomi çerçevesinde ele alarak daha fazla ve daha kapsamlı değişkenler kullanılmaktadır. Ancak bu değişkenler dokuz temel gösterge etrafında şekillenmektedir.

8 DİJİTAL UÇURUMDA 9 TEMEL GÖSTERGE  TELEYOĞUNLUK (Teledensity)  KİŞİSEL BİLGİSAYAR (PC) SAYISI  WEB SİTESİ SAYISI  İNTERNET HOST SAYISI  İNTERNET KULLANICILARININ SAYISI  BANT GENİŞLİĞİ veya İLETİŞİM YOLU KAPASİTESİ  KULLANICILARIN DİLLERİ  WEB SİTELERİNİN DİLLERİ  BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ

9 DİJİTAL UÇURUMUN KÜRESEL BOYUTLARI  BİT ‘ni kullanım düzeyi ülkelerin içinde bulundukları ekonomik koşullar ile yakından ilişkilidir.  Ülkelerin kişi başına düşen gelirleri ile BİT kullanım düzeyi arasında güçlü bir korelasyon bulunmaktadır.

10 DİJİTAL UÇURUMUN KÜRESEL BOYUTLARININ GÖSTERGELERİ  Dünya üzerinde internet kullanıcılarının yaklaşık %90’nı ve host’unun %85’i Gelişmiş Ülkelerde,  Güvenli sunucuların yaklaşık %95’i başta ABD olmak üzere diğer OECD ülkelerine aittir,  ABD’de hanehalkının yarısından fazlası kendi bilgisayarına sahipken,Afrika kıtasında bu oran %1’lerde seyretmektedir

11 DİJİTAL UÇURUMUN KÜRESEL BOYUTLARININ GÖSTERGELERİ  ABD’de yaklaşık 77 milyon bilgisayar internete bağlı iken,Çat,Bangladeş,Angola ve Suriye’de bu sayı sadece 10 adettir.  Dünya nüfusunun en az yarısının hayatı boyunca hiç telefon görüşmesi yapmadığı ve %40’nın elektriği bile olmadığı hesaba katılınca dijital uçurumun boyutları daha net görülmektedir.

12 DİJİTAL UÇURUMUN KÜRESEL BOYUTLARININ GÖSTERGELERİ  Sabit telefon abonelerinin %55’i yüksek gelirli ülkeler de bulunmaktadır.  Dünya nüfusunun % 4,7’sini barındıran ve dünya gelirinin %32’sini elde eden ABD’nin dünyadaki kişisel bilgisayarların %39’una sahiptir.  Daha sonra %9,7 ‘lik oranla Japonya gelmektedir.

13 DİJİTAL UÇURUMUN KÜRESEL BOYUTLARININ GÖSTERGELERİ  ABD yine tek başına internet kullanıcılarının %29’unu barındırmaktadır.  Devamında Japonya %12 ‘sine ev sahipliği yapmaktadır.  Ayrıca resmi rakamlara göre Çin'de 450 milyon kişi internet kullanmaktadır. Bu rakam, nüfusun yaklaşık üçte birine denk gelmektedir.

14 DİJİTAL UÇURUMUN KÜRESEL BOYUTLARININ GÖSTERGELERİ  İnternet, e-posta ve sosyal medyadaki 2010 yılının temel istatistiklerini açıklayan rapora göre dünyadaki internet kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 1.9 milyarı aşmıştır.  Geçen yıl günde ortalama 294 milyar adet e-posta gönderilirken, bu e-postaların yaklaşık yüzde 90’ı kötü amaçlı- istenmeyen spam e-postalardan oluşmaktadır.  Toplam e-posta kullanıcı sayısı da 1.8 milyara ulaşmıştır.  Bu sayının 480 milyonu geçen yıl e-posta kullanmaya başlamıştır.  2 milyara ulaşan internet kullanıcılarının toplam sayısı hesaba katıldığında, dünyada halen internet kullanmasına karşın e- posta hesabı olmayanların sayısı 200 milyonu buluyor.

15 DİJİTAL UÇURUMUN KÜRESEL BOYUTLARININ GÖSTERGELERİ  Sosyal Ağ ve Blog kullanımı gelişmekte olan ülkelerde hızla yaygınlaşmaktadır.  Sosyal ağ sitelerini en yoğun kullanan ülkeler Malezya (haftada 9 saat), Rusya (haftada 8.1 saat) ve (haftada 7.7 saat) Türkiye’dir.

16 DİJİTAL UÇURUM VE TÜRKİYE  İktisadi İşbirliği ve Kalkınma teşkilatı OECD’nin önerisiyle 1997 yılında TÜBİTAK-BİLTEN tarafından Türkiye ‘de bilgi teknolojilerine sahiplik ve kullanımının ölçüldüğü ‘Yetenek ve Kullanım Saptaması ‘ konulu saha araştırması Dijital Uçurum alanında yapılan ilk çalışmadır.  İkinci olarak da 2000 yılında ‘Bilgi Teknolojileri Yaygınlık ve Kullanım Araştırması’ gerçekleştirilmiştir.Bu araştırmada bilgi teknolojileri alanındaki önemli araçlar 127 ayrı başlıkta sorgulanmıştır.

17 DİJİTAL UÇURUM VE TÜRKİYE  1997 yılında Türkiye’de kentli hanelerin yalnızca %6.5’i bilgisayar sahibi iken, 2000 yılında bu oran %12,3 olmuştur.  Ülkemizde bilgisayar ve internet kullanımının yüzde 80'i erkekler, yalnızca yüzde 20'si kadınlarca gerçekleştirmekte. Oysa bu oran İtalya'da yüzde 60-40, İsveç'te ise yüzde 55-45 şeklinde karşımıza çıkıyor.

18 DİJİTAL UÇURUM VE TÜRKİYE  2010 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre hanelerin %41,6’sı İnternet erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2009 yılının aynı ayında %30’du.  ADSL %73,3 ile hanelerde kullanılan en yaygın İnternet bağlantı türüdür.

19 DİJİTAL UÇURUM VE TÜRKİYE

20  Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.  Eğitim durumuna göre en yüksek bilgisayar ve İnternet kullanım oranı yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarındadır.  Bilgisayar kullanılan yerler; %70 ile ev, %31,3 ile işyeri, %17,5 ile İnternet cafe, İnternet kullanılan yerler ise; %62,8 ile ev, %31,6 ile işyeri, %20 ile İnternet cafe olarak sıralanmaktadır.

21 DİJİTAL UÇURUM VE TÜRKİYE  Uluslararası pazar araştırma şirketi Millward Brown, Türkiye'de internet kullanımının ve kullanıcı profillerinin detaylı olarak resmini çıkartmak amacıyla 'Türkiye'de Internet Penetrasyonu ve Kullanıcı Profilleri isimli bir araştırma gerçekleştirdi.

22 DİJİTAL UÇURUM VE TÜRKİYE  Türkiye internet kullanımında dünyada 14. sıradan 12. sıraya yükseldi  Türkiye’de Kamu kurumlarında, profesyoneller arasında, üniversitelerde, okullarda, büyük şirketlerde yaygın internet kullanımı vardır. E-devlet, finans, sağlık, medya gibi başarılı sektörlerimiz vardır.  KOBİ'lerde, tarım sektöründe, kırsal kesimde, dar gelirli kesimlerde ise uçurumun çok yüksek boyutlarda olduğu görülmüştür.

23 DİJİTAL UÇURUMUN TÜRKİYE’DEKİ UÇ BOYUTLARI  Türkiye’de erkeklerin yüzde 55.2’si, kadınların yüzde 73’ü ve toplam nüfusun yüzde 64.2’si hiç internet kullanmadı.  Bu rakamlar, büyük çoğunluğu gençlerden oluşan Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının, teknoloji ve bilgi çağı olarak adlandırılan 21.yy’da, bilgisayar tuşuna parmağını dokundurmadığını gösteriyor.  Türkiye’de kırda yaşayan nüfusun yüzde 77.9’u hiç bilgisayar kullanmamış.  Kentlerde de hayatında hiç bilgisayar kullanmayanların oranı yüzde 53.2’yi buluyor ve bunun yüzde 43.3’ü erkeklerden, yüzde 63’ü kadınlardan oluşuyor.

24 DİJİTAL UÇURUM VE E-DEVLET  Devletin elektronikleşmesi, kamusal alanın iletişim imkanlarını artırır,  Kamu, kendi düşünce ve eğilimlerini rahatça ifade etme kanalını bulmuş olacak,  Geleneksel devletin aksine yeni devlet modeli daha çok karşılıklı etkileşim, iletişim ve diyalog üzerinde biçimlenmiş olacak.

25 DİJİTAL UÇURUM VE E-DEVLET

26 DİJİTAL UÇURUM VE DEMOKRASİ  Demokratik yönetişim kavramının tarihsel yolculuğunu inceleyen Hagen,elektronik demokrasinin üç farklı sekline işaret ediyor.  Tele-demokrasi,  Siberdemokrasi,  Elektronik demokratikleşme

27 SONUÇ Dijital dünyada dijital demokrasi olacak, demokrasi de dijitalleşecek. İnsanı daha fazla dikkate almak zorunda olan demokrasiler doğacak. Bit'lerin egemenliği arttıkça, bunlara sahip insanlar, ister istemez yönetimin bir parçası olacak. Bu yapı, daha katılımcı, daha şeffaf bir devleti getirecek.

28 Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz


"CEYHAN TUTALO Ğ LU 2006470071 BEK İ R SITKI YILDIZ 2006470081." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları