Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim 20082 CUMHURİYETTEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE SAĞLIK Prof.Dr.Recep AKDUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim 20082 CUMHURİYETTEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE SAĞLIK Prof.Dr.Recep AKDUR."— Sunum transkripti:

1

2 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim CUMHURİYETTEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE SAĞLIK Prof.Dr.Recep AKDUR

3 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim BİR ÜLKEDE “SAĞLIK” TANIMI 1. Sağlık politikası 2. Sağlık hizmetlerinin düzeyi 3. Toplumun sağlık düzeyi

4 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim BELLİ BİR DÖNEMİN “SAĞLIK” TANIMI Amaçlanan zaman dilimindeki üç sağlık bileşeninin izlediği çizgiler incelenir Bugün nerede durduklarını saptaması yapılır Başlangıç ile günümüzün kıyaslaması yapılır Günümüzdeki durum ile diğer ükeler kıyaslaması yapılır.

5 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim SALIK POLİTİKASI Felsefe; ilkeler değerler, kavramlar bütünüdür Politika; toplumu seçilen felsefe yönünde yapılandırmaktır Sağlık politikası; sağlık sektörünü seçilen felsefe yönünde yapılandırmaktır Sağlık sektörünü yapılandırma araçları ise; finansman, insangücü ve örgütlemedir

6 TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKASI UYGULAMALARI OSMANLI DÖNEMİ CUMHURİYET DÖNEMİ Refik Saydam ( ) Behçet Uz ( ) Demokrat Parti ( ) Sosyalleştirme ( ) Neoliberal geçiş ( ) Aktif Özelleştirme ( ) Sağlıkta Dönüşüm (

7 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim OSMANLI DÖNEMİ Monarşi Saraya ve orduya devlet hizmeti Hayır bağlamında bazı hizmetler var ise de, büyük kentlerde yerleşik Halk din adamı ve mütetabbiplere mahkum Ortalama ömür 40 dolayında

8 ATATÜRK’ÜN SAĞLIĞA ETKİSİ Kurtuluş ve Kuruluş yılları incelendiğinde; ulusun, devletin ve yaşamın tüm alanlarının felsefesinin, bu arada sağlık felsefe ve politikasının, bizzat Atatürk tarafından şekillendirilmiş oduğu görülür anlaşılır.

9 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim KURTULUŞ SAVAŞI Emperyalist işgaden kurtlup, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmanın ötesinde, toplum ve devlet yaşamının her alanını “ulusçuluk” ve “halkçılık” ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırmadır

10 23 Nisan 1920’de çalışmaya başlayan TBMM, çıkardığı yasalarla, daha Cumhuriyet ilan edilmeden Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini yaşama geçiriyor, başka bir söylemle adım adım Cumhuriyeti kuruyordu.

11 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim Bir Numaralı Kanun: VERGİ KANUNU Vergi, devletin ulus ve yurda karşı görevlerini yapabilmesi için gereken masraflara kişilerin katılım payıdır Devlet ulusun tam da kendisidir “vergi verilmeden devlet de olunmaz, ulus da olunmaz ilkesi”

12 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim İki Numaralı Kanun: İHANETİ VATANİYE KANUNU Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Ulusu Denir “ulusal birlik sağlanmadan ulus da olunmaz, devlet de olunmaz ilkesi”,

13 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim Üç Numaralı Kanun: SAĞLIK BAKANLIĞI KURULUŞ KANUNU Güvenlik, huzur ve ülke savunması için sağlıklı yurttaşlara gereksinim vardır Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde dikkatle durulacak milli meselemizdir Ulusun tüm bireylerinin sağlıklı olmaları için sağlık koşullarını gerçekleştirmek, Devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevidir. Özel kişiler ve şirketler bazı büyük ve ortak çıkarları yerine getiremezler “Sağlık olmadan, ulus da olunmaz, devlet de olunmaz ilkesi”

14 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim ATATÜRK felsefesinin ilkeleri 15 Ekim 1927 CHP 2. Kurultay’ı "Büyük Nutuk"u ile kayıt altına alınan, Atatürk’ün "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık", "Milliyetçilik", "Laiklik" ilkeleri, 10 Mayıs 1931 toplanan CHP 3.Kurultay’daki konuşması ile "Devletçilik" "Devrimcilik" ilkeleri de eklenmiştir. Kısaca “Altı Ok” olarak adlandırılan bu altı ilke, Şubat 1937'de yapılan bir Anayasa değişikliğiyle, TC Anayasası’nda da yerini aldı ve devletin felsefesini oluşturan temel ilkeler haline geldi.Şubat1937Anayasa

15 CUMHURİYETİN KURULUŞ FELSEFESİNDE SAĞLIK Sağlık; ulus ve devlet olmanın vazgeçilmezi Sağlık; huzur, güven ve yurt savunmasının vazgeçilmezi Sağlık, ulusal bir konu, kişilere ve şirketlere bırakılamayacak bir devlet görevi Tüm yurdu ve yurttaşları kapsaması Çevreyi ve sağlığı etkileyen tüm koşulları gözeten önceleyen bir hizmet

16 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim İLERİ GÖRÜŞLÜ GÜNÜMÜZE ÇAĞIMIZA UYGUN BİR SAĞLIK POLİTİKA VE ANLAYIŞI..bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli bir halde sıhhatli vücutlar olarak yetiştirilmesi... Türk’e ev bark olan her yer sağlığın, temizliğin, güzelliğin, modern kültürün örneği olacaktır. Ulusun bireylerini sağlıklı kılmak için gerekli koşulları gerçekleştimek devletin en birinci görevidir.

17 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim Atatür’kün felsefe ve ilkeleri doğrultusunda; Türk ulusunun yapılandırılması 1938 yılına dek bizzat Atatürk’ün kendi gözetiminde yürütülmüştür arasında arkasdaşlarının gözetimde devam edilmiştir. 1950’den sonra Cumhuriyet felsefesinin terki ile birlikte, sağlık alanı politik bir çekişme alanı ve ikircikli bir yapıya kavuşmuştur

18 Dr. Refik Saydam

19 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim REFİK SAYDAM DÖNEMİ Örgütü kurdu ve Türkiye’ye yayılmasını sağladı Birinci basamak ve koruyucu hizmetlere öncelik verdi, tedavi edici hizmetleri yerel idarelere bıraktı 1928 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına dair kanunu 1930 Umumi Hıfzıssıha Kanunu 1936 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu

20 Dr. Behçet Uz

21 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim BEHÇET UZ UYGULAMALARI Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı Ülke yedi bölgeye ayrılacak, her bölge kendine yeterli hale getirilecek 40 köy için;10 yataklı Sağlık Merkezi, her on köye ziyaretçi ebe ve sağlık memuru

22 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim DP UYGULAMALARI Sağlık merkezlerinin yayılması 1954 tüm kamu hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması Birinci basamağın ihmal edilmesi Koruyucu hizmetlerin ihmal edilmesi Özel sağlık hizmetlerinin desteklenmesi

23 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim SOSYALLEŞTİRME DÖNEMİ Anayasası Sayılı Kanun Sağlık bakımını temel hak olarak ele alıyor ve bir devlet görevi olarak tanımlıyor 1963’de uygulamaya geçildi

24 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim Dr. Nusret Fişek

25 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetleri- Bütüncül Yaklaşım Evde ve ayakta tedavi hizmetleri Periyodik izlemeler İnsana yönelik koruyucu hizmetler Çevreye yönelik koruyucu hizmetler Yönetim hizmetleri Sektörler arası işbirliği

26 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim AKTİF ÖZELLEŞİTME DÖNEMİ Ocak 1980 Kararları 1982 Anayasası Sürekli reform arayışı Birinci basamağı ‘Aile Hekimliği’ adı altında özelleştirme Hastaneleri özerkleştirme / özelleştirme Sağlık hizmetlerinin finansmanını ikili sigorta bazına oturtma

27 HÜKÜMET UYGULAMALARI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

28 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim Sağlık alanına getirilmek istenen plan yeni değil Hazırlanışı 1970’li yıllara dayanıyor. Bu yıllarda yeniden saldırıya geçen liberalizmin “Yeni Liberal Akım”ın hem bir gereği hem de ürünü Yazılımı ve pazarlanması IMF tarafından yapılıyor Türkiye’de dillendirilmesi 12 Eylül’den sonra ANAP hükümetlerince “Sağlıkta Reform” adı altında topluma sunuldu AKP tarafından “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında güncellenip uygulamaya kondu

29 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim Kamu birimleri yerel idarelere bırakılacak Birimler (hastaneler) işletme esasına göre çalışacak Birinci basamak ‘aile hekimliği’ adı altında muayenehanelere devredilecek Bakanlık planlayıcı bir kuruluş olacak Kamu sigortaları birleştirilecek/ birleştirildi Teminat paketi küçültülecek Özel sigorta baskın hale gelecek Personel sözleşmeli olacak SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

30 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim SAĞLIK HİZMETLERİ KAMUSAL ALANIN DIŞINA ÇIKARILIYOR SAĞLIK HİZMETLERİ METALAŞACAK SAĞLIK HAKKI ZARAR GÖRECEK KORUYCU HİZMETLER GERİ PLANA İTİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ KURALSIZ DİZGİNSİZ YEREL GÜÇ ODAKLARINA BIRAKILACAK ULUSUN SALIĞI KÜRESEL SERMAYEYE TERK EDİLECEK

31 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim Böyle bir ortamda DEVLETTEN YURTTAŞA GİDEN HİZMET OLMAYACAK YURTTAŞIN DEVLETE GEREKSİNİMİ, BAĞI VE SEVGİSİ KALMAYACAK ULUSAL DEVLET ZAYIFLAYACAK

32 SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİM ve KURULUŞLARI (2003) BİRİMİN ADISAYISI Köy Sağlık Evi Sağlık Ocağı 5936 Verem Savaş Dispanseri 272 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile P. Merkezi 299 Hastane 668 Sağlık Denetleme Merkezleri 48 Bölge Hıfzıssıha Enstitüsü 7 İl Halk Sağlığı Laboratuvarı 79 İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarı 31

33 Toplam Personel Başına Nüfus Sağlık Bakanlığı SSKÜniverDiğer Kamu Özel HEKİM UZMAN PRATİSYEN DİŞ HEK ECZACI SAĞ.MEM HEMŞİRE EBE TÜRKİYE’DE SAĞLIK PERSONELİ ve KURUMLARA DAĞILIMI (2003)

34 TÜRKİYE’DE BAZI TEMEL GÖSTERGELER (2005) Toplam Nüfus70,668, Yaş Nüfus oranı (%)31, Yaş Nüfus Oranı (%)63,5 65 ve Daha Büyük Yaş Oranı(%)4,8 Doğuşta Yaşam Beklentisi (yıl)E:68,0 K:72,7 T:70,3 Kaba Doğum Hızı (Binde)19,9 Kaba Ölüm Hızı (Binde)6,6 Bebek Ölüm Hızı (Bin canlı doğumda)28,8 Toplam doğurganlık Hızı (Binde)2,3 Nüfus Artış Hızı (Binde)13,3

35 AB ÜLKELERİ ve TÜRKİYE’DE BAZI SAĞLIK HİZMETLERİ ÖLÇÜTLERİ ABTC Hükümet Bütçesi İçinde Sağlık Harcaması (%)9,2-19,49,0 Kişi Başına Sağlık Harcaması (ABD$) Yatırımlar İçinde Sağlık Yatırımı Payı (%)10+3,5 Yatırımlar İçinde Sosyal Yatırımların Payı (%)25-453,9 Temiz İçme Suyu Olan Nüfus (%) Oda Başına Düşen Kişi Sayısı1>2,2 Bir Doktora Düşen Kişi Sayısı Bir Sağlık Personeline Düşen Kişi Sayısı Bir Hasta Yatağına Düşen Kişi Sayısı

36 AB ve TÜRKİYE’DE BAZI SAĞLIK DÜZEY ÖLÇÜTLERİ ABTC Bebek Ölüm Hızı ( Bin canlı doğumda ) Anne Ölüm Hızı ( Yüz bin canlı doğumda) Doğuşta Beklenen Ömür71,3-80,268,7 Kaba Doğum Hızı (Binde) ,9 Nüfus Artış Hızı (Binde) -12/1417

37 TÜRKİYE’DE 1923 ve 2003 YILLARINDA BAZI ÖLÇÜTLER HEKİM SAYISI HEMŞİRE SAYISI ECZACI SAYISI HASTA YATAĞI KİŞİYE YATAK5,125,7 BEKLENEN ÖMÜR43,670,3 BEBEK ÖLÜM HIZI%0200%028,8 ANNE ÖLÜM HIZI%000200%00080

38 AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim


"AKDUR, Cumhuriyetten Bugüne Sağlık 22 Ekim 20082 CUMHURİYETTEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE SAĞLIK Prof.Dr.Recep AKDUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları