Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Modern bir arazi toplulaştırması çalışmalarında ön etütlerin büyük rolü vardır. Arazi toplulaştırma bölgelerinde projelerin hazırlanmasına geçilmeden önce yörenin kapsamlı şekilde araştırılması, projeyi yöneten kurumlara, planlamaların önemlilik ve gereklilik dereceleri hakkında amaca uygun karar vermelerinde yardımcı olacaktır.

2 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Toplulaştırmayı yönetecek kişi ise ön çalışmalarla toplulaştırmanın yöntem ve kapsamı konusunda fikir sahibi olacak, bu ise ilerdeki çalışmalarına ışık tutacaktır.

3 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Uygulama alanı ilan edilmesi istenilen yerlere yönelik olarak yapılacak etüt çalışmalarında; Sulanan ve sulamaya açılacak araziler Hazine arazisi varlığı Kadastrosu tamamlanmış alanlar

4 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde küçülmüş ve parçalanan alanlar Toprağın verimli şekilde işletilmesini engelleyen problemli lanlar Uygulama alanı ilan edilmesinde kamu yararı sağlayacak alanlar; Kriterlerine göre değerlendirilerek etüt çalışmaları yürütülmektedir.

5 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Ön etüt raporunda; etüt alanının tanıtımı (yeri, ulaşım durumu, mülkiyet ve kadastro durumu, topografya ve toprak durumu, tarımsal bünye ve arazi kullanım durumu, çiftçi sayısı, arazi parçalılık durum ve şekilleri) kültür teknik hizmetlerine olan gereksinimler ve alınması gereken tedbirler, hazırlanacak projenin alternatiflere göre tahmini maliyeti, arazi toplulaştırma yapılmasının nedenleri, avan projenin umumi vaziyet planı üzerinde gösterilmesi, mülkiyet haritası ve karar belgesi bulunur.

6 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Bir toprak muhafaza veya zirai sulama projesinin ele alındığı sahada arazi toplulaştırma yapılması kararlaştırıldığı zaman ön etütlere başlanır. İlk olarak proje sahasındaki çiftçilere önce ferdi ve sonra toplu olarak arazi toplulaştırma konusunda konuşulur ve yapılacak işler bütün ayrıntılarıyla izah edilir.

7 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Bu temaslar neticesinde müsbet kanaat hasıl olduğu takdirde sırayla aşağıdaki işler yapılır. Çiftçilerden müşterek imzalı müracaat dilekçesi alınır. Proje sahasının kadastrosunun yapılıp yapılmadığı araştırılır. Mahalli Tapu Sicil Muhafızlığındaki tapu kütükleri ve paftalardan parsel karakteristikleri genel olarak çıkarılır.

8 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Proje sahasının sulama, drenaj ve toprak muhafaza yönünden evvelce tespit edilmiş problemlere ilave herhangi bir husus olup olmadığı tetkik edilir. Arazi tevhidi ihtiyacı ve sebeplerini de içine alan bir “Ön Etüt Raporu” hazırlanarak bakanlığa gönderilir. Bu rapora proje sahasının kadastro haritası da eklenir.

9 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Ön etütlerle diğer kurumların bölgede yapacakları tesisler ve bunların getireceği yararlar ve sakıncalar belirlenebilir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü arazi toplulaştırma çalışmalarında Bakanlar Kurulunda toplulaştırma projesinin gerekliliği konusunda karar alınabilmesi için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplulaştırma projesinin etüt raporunu hazırlaması gerekmektedir.

10 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Bu raporla proje alanına mülkiyet ve işletme durumları ve arazi sahiplerinin toplulaştırmayı uygun gördüklerine dair karar ve belgeleri ile mülkiyet haritaları bulunmaktadır. Tarım reformu yasasına göre ön etütlerin ilişki yapılması Arazi toplulaştırmasına teknik talimata göre ön etüt raporu hazırlanır.

11 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Arazi özelliklerinin belirlenmesi; Arazi özellikleri; kullanım şekli, arazi sınıfı, toprak ve tarımsal özellikleri ve çevre arazilerle tarımsal kullanım bütünlüğü, herhangi bir zirai geliştirme projesi içerisinde olup olmadığı göz önüne alınarak Bakanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanacak etüt raporu ile belirlenir.

12 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Etüt raporları il müdürlüğü tarafından onanır. Etüt raporlarının değerlendirilmesi; Etüt raporunda belirtilen tarım arazi sınıfları, kullanım şekilleri, herhangi bir sulama ve tarımsal geliştirme projesi içerisinde yer alıp almadığına dair ilgili kuruluşlardan alınacak belgeler ve arazinin diğer tarımsal özellikleri esas alınarak kurul, valilik ve Bakanlıkça değerlendirilir.

13 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Yapılan değerlendirme sonucunda; arazinin mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi ve sulu tarım arazisi ile özellikleri itibariyle marjinal tarım arazisi olmakla birlikte sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeri planlama veya uygulama projeleri

14 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
kapsamında yer alan ve tarım dışı maksatlı kullanımlara tahsisleri halinde proje bütünlüğünü veya çevre arazilerindeki tarımsal kullanım bütünlüğünü bozacak durumda olan araziler için valilikler tarafından tarım dışı kullanım izni verilmez.

15 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Etüt raporu ile arazinin doğal durumunun kazı, dolgu ve benzeri fiillerle bozulduğunun tespit edilmesi halinde Valilik tarafından kanunun 21. maddesine göre işlem yapılır.

16 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Etüt raporunda belirtilen alternatif alanların; etüt raporu, teknik, ekolojik ve ekonomik kriterler ile tarım dışı amaçla arazi kullanım talebini yapanın yazılı görüşü dikkate alınarak kurul tarafından alternatif olup olmayacağı değerlendirilerek karara bağlanır.

17 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Etüt sonrası uygulama alanı ilan süreci Hazırlanan etüt raporları, Destekleme Daire Başkanlığınca incelenir sayılı Kanun kapsamında yapılacak hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Kararname taslağı hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı alınması için Tarım Bakanlığına gönderilir.

18 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Bakanlıktan, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne gönderilen Kararname, Bakanlar Kurulu Kararının alınmasının akabinde Resmi Gazetede yayınlanmasıyla bu alanlardaki çalışmalar başlatılır.

19 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Projelerin yürütülmesinde ortaya çıkan problemleri çözüp, projeyi düzenli bir şekilde devam ettirip boşa zaman geçirmeden en kısa sürede sonuca ulaşmayı sağlayan bu raporlar sayesinde projenin uygulaması süresinde etkilidir.

20 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
Raporlardan öyle bir şekilde faydalanmalıyız ki proje hayata geçmesinden sonra da oluşan etkiler hem çiftçilerin gelirini artırmaya yönelik olsun hem de ülke ekonomisine hizmet etsin. Böylece kırsal kalkınma sağlanır ve ülke ekonomisinde de olumlu etkiler görülür.

21 ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ
HAZIRLAYAN AHMET ŞAHİN AYYILDIZ


"ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA ÖN ETÜD RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları