Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meyve Bahçesi ve Bağ Tesisi Yer Seçimi: a. Bir yörede sahip oldu ğ umuz bir arazinin meyvecili ğ e ve/veya ba ğ cılı ğ a uygun olup olmadı ğ ını, uygunsa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meyve Bahçesi ve Bağ Tesisi Yer Seçimi: a. Bir yörede sahip oldu ğ umuz bir arazinin meyvecili ğ e ve/veya ba ğ cılı ğ a uygun olup olmadı ğ ını, uygunsa."— Sunum transkripti:

1 Meyve Bahçesi ve Bağ Tesisi Yer Seçimi: a. Bir yörede sahip oldu ğ umuz bir arazinin meyvecili ğ e ve/veya ba ğ cılı ğ a uygun olup olmadı ğ ını, uygunsa ne tür meyvecili ğ e (tür ve çe ş it; de ğ erlendirme ş ekli) veya ba ğ cılı ğ a (de ğ erlendirme ş ekli, çe ş it) daha uygun oldu ğ unu bilmemiz gerekir. (Yere uygun yeti ş tiricilik) b. Nasıl bir meyvecilik ve/veya ba ğ cılık yapılaca ğ ına karar verilmi ş se, o zaman da dü ş ünülen yeti ş tiricili ğ e uygun yer ya da yerler bulunmalıdır. (Yeti ş tirme amacına uygun yer) c. Her iki durumda da; 1. Ekolojik faktörler 2. Ekonomik faktörler dikkate alınmalıdır.

2 Ekolojik Faktörler 1. İ klim: Sıcaklık (Ortalama sıcaklık de ğ erleri, Etkili Sıcaklık Toplamı, so ğ uklama iste ğ i, kı ş donları, geç donlar), I ş ık 2. Toprak: Derinlik, yapı, pH, tuzluluk, taban suyu 3. Su: Ya ğ ı ş (miktarı, düzeni), sulama olana ğ ı, su kalitesi 4. Arazi: Konumu, topo ğ rafik yapısı, meyil (e ğ im ve yönü)

3 Ekonomik Faktörler 1. Ula ş ım 2. Su ve enerji kaynaklarına uzaklık 3. Arazi ıslahı (temizlik, seki-teras, tesviye)

4 Tür ve Çeşit Seçimi Belirlenmi ş Belirlenecek YerUygun ve ticari de ğ eri yüksek tür/çe ş it Ticari de ğ eri Uygun yer yüksek tür/çe ş it

5 Anaç Seçimi Meyvecilik: Do ğ rudan çelikle, daldırma ve doku kültürü ile fidan üretiminin mümkün olmadı ğ ı türler ve çe ş itler için anaç kullanılması zorunludur. Meyve anaçlarında da klon veya çö ğ ür anaçları kullanılır.

6 Anaç Seçimi Ba ğ cılık: Ülkemizde ba ğ cılı ğ a uygun yörelerin filoksera ve nematodlarla bula ş ık oldu ğ u kabul edildi ğ inden, ba ğ tesislerinde Amerikan asma anaçları üzerine a ş ılı yeti ş tiricilik zorunludur.

7 Tozlanma İsteğinin Bilinmesi Elma, kiraz, badem, erik, ceviz, pikan, armut, incir ve zeytinde kendine uyu ş mazlık, hatta grup uyu ş mazlı ğ ı söz konusu oldu ğ undan bu türlerle bahçe kurulurken uygun tozlayıcı kullanılmalıdır. Bazı üzüm çe ş itleri de (Çavu ş, Hönüsü, Tahannebi) çiçek tozları kısır oldu ğ undan tozlayıcıya gereksinim duyulmaktadır.

8 Dikim Planlaması 1. Tür ve çe ş itlerin yerle ş imi 2. Yol güzergahları ve geni ş liklerinin belirlenmesi 3. Dikim sisteminin ve sıklı ğ ının belirlenmesi 4. Fidan sayısının belirlenmesi 5. Sıra yönlerinin belirlenmesi 6. İş aretleme 7. Dikim

9 Dikim Sistemleri

10 1. Kare Dikim Bu dikim sisteminde omcalar arasındaki mesafe, sıralar arası ve sıralar üzerinde eşittir. Kare sisteminde birim alan için gerekli olan fidan sayısı, Fidan ihtiyacı (1 da)=1000/a 2 a: Karenin bir kenar uzunluğu (m)

11 Dikim Sistemleri 2. Dikdörtgen Dikim Sıra arası ve sıra üzeri aralıklar farklıdır. Son yıllarda en çok kullanılan dikim sistemidir. Dikdörtgen dikim sisteminde birim alan için gerekli olan fidan sayısı, Fidan İhtiyacı(1 da)=1000/axb a: Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu (m) b: Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu (m)

12 Dikim Sistemleri 3. Üçgen (Hekzagonal) Dikim Omcaların eşkenar üçgenin köşelerine dikildiği sistemdir. Üçgen dikim sisteminde birim alan için gerekli olan fidan sayısı, Fidan İhtiyacı (1 da)=1000/a 2 x1.15 a: Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu (m) Örn: a=2 m olduğunda bir kenar için gerekli fidan sayısı 287 adettir

13 Dikim Sistemleri 4. Satranç (Diyagonal) Dikim Bu sistemde 4 omca karenin köşelerine 1 omca da karenin ortasına gelecek şekilde dikim yapılır. Satranç sisteminde birim alan için gerekli olan fidan sayısı, Fidan İhtiyacı (1 da)=1000/a 2 a: Satranç tahtası şeklinde dikilmiş omcalar arasındaki küçük karenin bir kenarının uzunluğu(m)

14 Dikim Sıklığı Meyve bahçesi tesisinde dikim sıklı ğ ı; Ekolojik ko ş ullara (EST, ya ğ ı ş, toprak yapısı) Tür, çe ş it, anaç, geli ş me kuvvetine (taç geni ş li ğ i) Yeti ş tirme sistemine (klasik, yo ğ un) ba ğ lı olarak 10-1000 a ğ aç/da arasında de ğ i ş ir.

15 Dikim Sıklığı Ba ğ tesisinde dikim sıklı ğ ı; Ekolojik ko ş ullara (EST, ya ğ ı ş, toprak yapısı) Terbiye ş ekline (gövde yüksekli ğ i, taç geni ş li ğ i) De ğ erlendirme ş ekline (sofralık, kurutmalık, ş araplık) ba ğ lı olarak 50-1000 omca/da arasında de ğ i ş ir.

16 Arazi Hazırlığı 1. Temizlik 2. Teraslama (%12’den daha meyilli arazilerde) 3. Tesviye (engebeli arazilerde) 4. Riper çekme (yaz ortasında 75cm derinlikte dama)

17 Dikim Yerlerinin İşaretlenmesi 1. Arazinin ş ekline uyun olarak iki ana hat çekilir. 2. Sıralara paralel hatta, yeterli sayıda dik çıkılır. 3. Önce dik çizgiler üzerindeki i ş aretleme tamamlanır. 4. Ardından da di ğ er kısımlar doldurulur. 5. Dikim yerleri herek çakılarak belirlendikten sonra dikim tahtası kullanılarak fidan yeri sabitlenir. 6. İş aret herekleri merkez alınarak dikim çukurları açılır.

18 Fidan Dikimi Dikim çukurları; kürek, bel, motorlu el burgusu, traktörün kuyruk milinden hareket alan burgularla açılabildi ğ i gibi son yıllarda sık dikim ş araplık üzüm ba ğ larında oldu ğ u gibi dikim makinesi ile do ğ rudan dikim de yapılabilmektedir.

19 Aşılı Meyve Fidanı Dikimi

20 Aşılı Asma Fidanı Dikimi

21 Sebze Bahçesi Tesisi Yer seçiminde ve tür/çe ş it seçiminde dikkate alınması gereken faktörler meyve bahçesi ve ba ğ tesisi ile aynıdır. Ancak sebze yeti ş tiricili ğ inde sulama, arazi tesviyesi ve ekim nöbeti (münavebe) daha önemli ve öne çıkan unsurlardır.

22 Sebzecilikte İşletme Şekilleri 1. Amatör Sebzecilik (Hobi Sebzecili ğ i) 2. Köy Sebzecili ğ i (Karı ş ık Sebzecilik) 3. Ticari Sebzecilik Bahçe Sebzecili ğ i Tarla Sebzecili ğ i Örtü altı Sebzecili ğ i Endüstri Sebzecili ğ i Organik Sebzecilik

23 Hobi Sebzeciliği

24 Yıllık Bakım İşlemleri 1. Toprak i ş leme 2. Budama 3. Sulama 4. Gübreleme 5. Tarımsal Sava ş 6. Hasat

25 Toprak İşlemenin Amaçları 1. Yabancı ot kontrolü 2. Topra ğ ın havalandırılması 3. Besinlerin bitkilerce alınabilir hale getirilmesi 4. Yüzeyde olu ş an kaymak tabakasının kırılarak su kaybının önlenmesi

26 Meyvecilikte ve Bağcılıkta Budama Budama: Canlı toprak üstü organlarına uygulanan kesme, bükme, tomurcuk ve yaprak alma gibi i ş lemlerdir. Budamanın amaçları: 1. Bitkileri en kısa sürede ürüne yatırmak ve onları uzun süre ürün ça ğ ında bırakmak. 2. Bitkilerin toprak altı organları ile toprak üstü organları arasında geli ş me yönünden sa ğ lam bir denge kurmak 3. Toprak i ş leme, budama, hasat ve mücadele gibi kültürel i ş lemleri kolayla ş tırmak 4. Karbon asimilasyonunu artırmak amacıyla ı ş ıklanmayı sa ğ lamak ve yaprak alanını dengeli bir ş ekilde artırmak 5. Periyodisiteyi azaltmak veya önlemek 6. Ürün ve verim kalitesini düzenlemek

27 Meyvecilikte ve Bağcılıkta Budama Amaçlarına Göre: Ş ekil Budaması Ürün Budaması Gençle ş tirme Budaması Yapıldı ğ ı Döneme Göre: Kı ş (Ürün ve Gençle ş tirme) Budaması Yaz Budaması (Ye ş il Budama)

28 Meyve Ağaçlarına Verilen Şekiller Dikkat edilecek unsurlar: 1. Meyve a ğ açlarına verilen ş ekiller, ekolojik ve ekonomik ko ş ullara göre de ğ i ş ir. 2. A ğ ır ( ş iddetli) budamalardan kaçınılmalı, 3. Yan dallar olabildi ğ ince geni ş açılı olu ş turulmalıdır.

29 Meyve Ağaçlarına Verilen Şekiller Goble (Nemli bölgelerde, üç ana dal, ortası açık, hemen tüm meyve türlerine uygun) Doruk Dallı (Kurak ve güne ş li bölgelerde, ortası kapalı) Piramit (Dikine büyüyen “armut” gibi meyveler için uygundur. Spiral ve katlı olabilir) Palmet (Duvar) (Yumu ş ak ve sert çekirdekli meyvelerde yaygındır)

30 Piramit

31 Palmet

32 Verim budamasının prensipleri 1. Meyve ağaçları yaşlandıkça daha şiddetli budanır. 2. Ana dallar üzerinde dikine büyüyen üst üste binmiş dallar çıkarılır 3. Ana ve yardımcı dallar çıplaklaşmaya başladığında kısa kesilerek sürgün vermeye zorlanır. 4. Meyve dallarından yaşlı olanlar çıkarılarak yeni meyve dalı oluşumu teşvik edilir. 5. Kuru hastalıklı zayıflamış dallar kesilerek dipten çıkarılır. 6. Ana ve yardımcı dallar üzerinde fazla meyve dalı oluşmuşsa seyreltilir. 7. Eğme bükme işlemleri yapılmaz 8. Meyve ağırlığı nedeniyle aşırı eğilen dallar diğer dallara bağlanarak sağlamlaştırılır.

33 Gençleştirme budaması A ğ açlarda yeniden kuvvetli sürgünler olu ş turarak yeni bir taç olu ş turmasını sa ğ lamak için yapılan ş iddetli budamalardır. Gençle ş tirme budamasına meyve türünün dayanım gücü dikkate alınmalıdır. Örne ğ in zeytin en dayanıklı türdür, bunu armut, erik, elma kayısı ve kiraz izler

34 Bağcılıkta Budama Ba ğ cılıkta hem kı ş (ürün), hem de yaz (ye ş il) budaması meyvecili ğ e göre çok daha önemlidir. Çünkü kı ş budaması geli ş me ve verim arasındaki dengenin sa ğ lanmasında; yaz budaması veya ye ş il budama ise verim ve geli ş meye müdahale edilerek ürün kalitesinin artırılmasında belirleyici uygulamalardır.

35 Bağcılıkta Önemli Terbiye Şekilleri

36 Goble

37 ÇÇift Kollu Guyot

38 Çift Kollu Kordon

39 Bağlarda Kış (Ürün) Budaması Kısa Budama Karı ş ık Budama

40 BAHÇE BİTKİLERİNDE SULAMA Sulama ba ğ -bahçe bitkileri için hayati önem ta ş ımaktadır. Otsu yapıdaki bahçe bitkileri (sebzeler, süs bitkileri, çimler) daha sık sulama ister. Geli ş me dönemindeki yüksek sıcaklıklar ile dü ş ük ya ğ ı ş + dü ş ük nem kombinasyonu bitkilerin su ihtiyacını artırır. Hafif toprakların su tutma kapasiteleri dü ş ük oldu ğ undan, özellikle sıcak yörelerde bu tip topraklarda yeti ş tirilen bitkiler daha sık bol su ister. Sulamasız ba ğ ve bahçe yeti ş tiricili ğ i yapılabilmesi için Karadeniz bölgesinin büyük bir bölümünde oldu ğ u gibi özellikle geli ş me dönemindeki ya ğ ı ş ların düzenli ve yeterli olması gerekir. Karadeniz Bölgesi dı ş ında zeytin, antepfıstı ğ ı, badem, kurutmalık kayısı, ceviz, vi ş ne ve armut, ş araplık ve kurutmalık üzümler dı ş ındaki di ğ er bahçe bitkilerinin sulama yapmadan ekonomik olarak yeti ş tirilmesi mümkün de ğ ildir.

41 Sulama Zamanı Nasıl Anlaşılır ? Meyve bahçeleri ve ba ğ larda sulama zamanına karar verilmesi daha zordur. Çünkü bu bitkilerin kök sistemleri daha geli ş mi ş oldu ğ undan, yapraklarda solma görüldü ğ ünde sulama için geç kalınmı ş olur. Kural olarak, toprak nemi sürekli solma noktasına inmeden sulama yapılmalıdır. Kök bölgesindeki kullanılabilir suyun %50-75’i bitki tarafından alındığında, ya da bir başka deyişle topraktaki kullanılabilir su kapasitesi %50-25’e düştüğünde sulama yapılması önerilir. Kullanılabilir su (nem) kapasitesinin belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılabilirse de, son dönemlerde gelişmiş tansiyometreler bu amaçla kullanılmaktadır.

42 Sulama Aralığı Pratik olarak,sulama aralı ğ ı, topraktaki kullanılabilir suyun %50’sinin bitkinin günlük su tüketimine bölünmesi ile bulunur. Sulama aralı ğ ı; iklim, toprak ve bitki faktörlerine göre de ğ i ş ir.

43 Sulama Yöntemleri Suyun verildi ğ i yere göre; yüzey sulama ve dipten sulama, suyun basınç uygulanıp uygulanmamasına göre basınçsız ve basınçlı olarak sınıflandırılır.

44 Sulama Suyu Kalitesi 1. Sulama suyu kalitesini etkileyen en önemli faktör tuzluluktur. Son yıllarda ş ehir ve sanayi atıklarının su kaynaklarında yarattı ğ ı kirlilik çok ciddi bir sorundur.

45 GÜBRELEME Bitki Besin Elementleri: Kültür bitkilerinin sa ğ lıklı geli ş ebilmeleri için 16 elementin mutlak gerekli oldu ğ u saptanmı ş tır. Bunlardan Karbon(C), CO 2 olarak havadan; Hidrojen(H) ve Oksijen(O) ise toprak suyundan alınır.

46 Kalan 13 element ise iyon halinde topraktan alınır. Bunlardan Azot(N), Fosfor(P), Potasyum(K), Kalsiyum(Ca), Magnezyum(Mg) ve Kükürt(S) daha fazla alınan ve kullanılan elementlerdir (Makro Elementler). Demir(Fe), Çinko(Zn), Mangan(Mn), Bakır(Cu), Bor(B), Molibden(Mo) ve Klor(Cl) ise çok daha az miktarlarda alınan ve kullanılan elementlerdir (Mikro Elementler).

47 Organik Gübreler Topra ğ ın fiziksel ve biyolojik özelliklerinin iyile ş tirilmesi (organik gübreler) Ahır gübresi, kompost, ye ş il gübre vb. organik maddeler Topraktaki düzey %2’nin üzerinde olmalı 2-3 yılda bir kullanılmaları önerilir Son yıllarda humik ve fulvik asit içeren gübreler ön plana çıkmaktadır.

48 İnorganik Gübreler Toprakta yetersiz olan besin maddelerinin tamamlanması (inorganik gübreler) Azotlu gübreler (amonyum sülfat, üre, amonyum nitrat) Fosforlu gübreler (normal ve triple süper fosfat, DAP, MAP) Potaslı gübreler (potasyum sülfat, potasyum nitrat) Magnezyumlu gübreler (magnezyum sülfat) Kükürtlü gübreler (toz kükürt) Kompoze gübreler (15-15-15, 18-18-18, 20-20-20) (granül, toz, sıvı olabilir)

49 Gübre İhtiyacının Belirlenmesi 1. Toprak Analizi (Sonbahar) 2. Yaprak Analizi ( İ lkbahar sonu-Yaz ba ş ı)

50  TOPRAK İŞLEME  EKİM-DİKİM YERLERİNİN HAZIRLANMASI KARIKLAR, TAVALAR, TAHTALAR, MASURALAR  FİDE YETİŞTİRME  EKİM-DİKİM  SULAMA  GÜBRELEME  MÜCADELE

51 - Düze ekim: Toprağı düzeltmeye gerek yoktur. -Karıklar: *Derinlikleri 15-20 cm’dir. *Fide dikimi için elverişlidir. *Tarla sebzeciliği biçimindeki domates yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılır. -Tavalar: *Birbirinden 15-20 cm yükseklik, 30-40 cm genişlikte toprak sırtlarıyla ayrılmış olan 1.5-5 m genişlik ve 5.0-15 m uzunlukta dikdörtgen biçiminde yetiştirme yerleridir. *Suyu çok seven sebze türleri için idealdir (Tere, nane, maydanoz vs.). -Tahtalar: *Tavalardaki durumun tersi söz konusudur. *Bitkilerin yetiştirildiği yer hafifçe yükseltilmiştir. *Genişlikleri 120x180 cm arasında değişir. *Sudan hoşlanmayan türler için idealdir (soğan, sarımsak). -Masuralar: *Toprağın belirli aralıklarla yükseltilmesi ile oluşur. *Genişlikleri 60-80 cm, uzunlukları 6-10 m, su arkları da 30-40 cm’dir. *Aralarında su arkları bulunur. *Ürünler sulama suyu ve çamurla temas etmediğinden çürüme olmaz.

52 Şekil 8.16. Karığa dikim yöntemiyle domates yetiştiriciliğinde dikim sırasında ve daha ileriki dönemde sıraların görünüşü

53 Şekil 8.17. Tava (A), tahta (B) ve masura (C) biçimindeki yetiştirme yer­lerinin kesitlerinin görünümü ve bitkilerin yerleri.

54 Fide yetiştirme Fide yetiştirmenin avantajları: *Erkencilik sağlar. *Araziden tasarruf sağlar. *Tohumdan tasarruf sağlar. *Enerji tasarrufu sağlar. *Sağlıklı üretim *Verim ve erkenciliği uyarıcı işlem imkanı verir. *Homojen üretim Fide Yetiştirme Yerleri: Sıcak yastıklar, soğuk yastıklar, ılık yastıklar, fide yetiştirme kapları)

55 İyi bir fidede aranan özellikler; *Sağlam ve sağlıklı olmalı *Diri ve kuru maddece zengin olmalı *Fazla genç ve fazla yaşlı olmamalı *Fazla boylanmamış, kalın ve kuvvetli olmalı *Kök sistemi sağlam olmalı *Fidelerin tümü aynı büyüklükte ve gelişme döneminde olmalı *Pişkin olmalı

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Ekim ve dikim Ekim dikim zamanı *İklim şartlarına *Yetiştirilecek sebze türüne *Ürünün hasat edilmek istendiği tarihe göre değişir Ekim dikim açısından önemli olan konulardan biri de bitki sıklığıdır. Bitki sıklığı; *Tür ve çeşide, *Ekolojik şartlara, *Yetiştirme tekniğine, *Üretim amaçlarına, *Mekanizasyon durumuna göre değişir.

65 Sulama Sebzeler, otsu bitkiler olmaları, çok hızlı büyümeleri, bünyelerinde çok fazla su içermeleri, köklerinin nispeten yüzlek oluşu nedeniyle suya karşı çok duyarlıdırlar. Sulama Yöntemleri a.Hortum ve süzgeçli kovalarla sulama b.Salma (taşırma) sulama c.Sızdırma sulama d.Yağmurlama sulama e.Damla sulama f.Delikli borularla sulama Sulama suyunun kalitesi; *Tuzluluk oranı 0-7.5 mg/l ideal 7.5-17.5 mg/l birçok sebze türü için drenaj şartları iyi olduğu takdirde kullanılabilir. *Sulama suyu sıcaklığı sulama sırasındaki toprak sıcaklığından 1-2°C üzerinde olmalıdır. *Sulama suyu temiz olmalıdır. Sulama zamanı; *Toprak yapısı *Bitkinin su isteği *Bitkinin gelişme aşaması ve kök derinliği *Hava sıcaklığı ve nemi, rüzgar Her sulamada verilecek su miktarı: Evaporasyon ve transpirasyon yoluyla meydana gelen kayıpların karşılanmasından ibarettir. Sulama zamanı: Sürekli solgunluk noktasına gelmeden sulama yapılmalıdır. Sulamada esas; kök bölgesinin ıslatılmasıdır.

66 Gübreleme Gübrelemede esas; bitkinin topraktan kaldıracağı besin maddesi miktarı ile toprakta mevcut besin maddesi miktarları arasındaki farkın toprağa ya da bitkilere değişik biçimde verilmesidir. Gübre Tipleri: a. Organik gübreler b. Kimyasal gübreler (N’lu, P’lu, K’lu, Kompoze gübreler) c. Sıvı gübreler (Yapraktan püskürtme ile verilir) Gübreleme zamanı; *Organik gübre sonbaharda *Fosforlu gübreler ekim dikim zamanında *N’lu gübreler 2-4 bölüme ayrılarak verilmelidir.

67 Terbiye ve Budama *Terbiye ve budama yalnızca bazı sebze türleri için geçerlidir (domates, hıyar, kavun). *Çoğunlukla serada uygulanır. *Koltuk alma, tepe alma, dal çıkarma, yaşlı yaprakların koparılması vs işlemlerdir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele Hastalıklara karşı mücadele *Kültürel önlemlerle mücadele *Kimyasal mücadele *Biyolojik mücadele *Dayanıklı çeşit kullanımı Zararlılara karşı mücadele Yabancı otlarla mücadele; *Mekanik mücadele *Malçlama *Herbisit kullanımı

68 Bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanması Muhafaza: Üründeki metabolik olayların hızını azaltarak ürünün pazarlama a ş amasına kadar kalite ve kantitesinin korunaca ğ ı ko ş ullarda bekletilmesi

69 Soğukta muhafazanın sağladığı yararlar Üründeki nicelik ve nitelik kayıpları azalır Ürünün pazarlama süreci uzatılır Pazarlama süresi uzayan ürünün üretim ve endüstrisi geli ş ir Hasat sonrası ile ilgili endüstri geli ş ir ve istihdam olana ğ ı sa ğ lanır Etkin i ş gücü kullanımı sa ğ lanır İ hracat geli ş ir Piyasada fiyat dengesi olu ş ur

70 Hasat Bitki veya toprak üzerinde belirli bir olgunluk a ş amasına eri ş en veya geli ş mesini tamamlayan ürünlerin ana besin kayna ğ ından ayrılması yada topraktan sökülmesi i ş lemine hasat denir. A ğ aç olumu:ürünün hasat edilmeye hazır ve uygun olma durumudur. Bu a ş amada üründe fiziksel geli ş me durmu ş ancak biyokimyasal olaylar hızlanmı ş tır Yeme olumu: ürünün tüketime veya teknolojik de ğ erlendirmeye uygun olma durumudur

71 Bahçe ürünlerinde hasat kriterleri Kabuk zemin (alt) rengi: Meyve altında rengin ye ş ilden sarıya dönmesi. Bazı yumu ş ak çekirdekli meyveler, ş eftali, kayısı ve bazı erik çe ş itleri Kabuk üst rengi: Kırmızı renk. Bazı üzüm erik kiraz çe ş itleri, vi ş ne çilek. Meyve eti sertli ğ i:Yumu ş ak çekirdeklilerde, ş eftali, kayısı ve bazı eriklerde Ni ş asta miktarı Meyve suyu miktarı: turunçgiller Suda erir toplam kuru madde miktarı (SETKM): Ş eker miktarı, üzüm, turunçgiller sert çekirdekli meyveler Titre edilebilir asit miktarı: asit miktarındaki azalı ş. Tek ba ş ına kullanılmaz

72 Olgunluk oranı (SETKM/Asit): Bu oran tadı belirler. Üzüm ba ş ta pek çok meyve türünde uygulanır İ rilik ve ş ekil: Limon Meyvenin bitkiden ayrılma durumu: Kantolop kavunu, ş eftali, domates, kayısı Tam çiçeklenmeden itibaren geçen gün sayısı: Elma armut Solunum ve içsel etilen üretim hızı

73 Ürünlerin Muhafazası (Depolanması) Ürünler Neden Muhafaza edilir (Depolanır)? Ürünler hasattan sonra da canlılıklarını sürdürmektedir. Ancak ana bitkiden ayrıldığı için besin kaynağından yoksun kalmıştır.

74  Oysa yaşamsal faaliyetleri (solunum) devam etmektedir.  Yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için bünyesinde bulunan depo maddeleri tüketmeye başlar. Bu da yavaş yavaş ürünün kalitesinin bozulmasına neden olur.  Ürünün metabolik aktivitesi yani solunumu yavaşlatılırsa daha az depo besin maddesi tüketecektir yani kalite korunabilecektir.  Muhafaza, üründeki metabolik olayların hızını azaltarak ürünün pazarlama aşamasına kadar kalite ve kantitesinin korunacağı koşullarda bekletilmesi işlemidir.  Metabolik aktiviteyi yavaşlatmak için ürünler soğukta muhafaza edilirler (Ör:Buzdolabı, soğuk hava depoları). Hasat

75  Bahçe Bitkileri bünyelerinde fazla miktarda su içermekte ve hasattan sonra içinde bulundukları koşullara göre değişen oranlarda bu suyu kaybetmektedirler.  Su kaybı üründe nitelik ve nicelik kayıplarına neden olmaktadır (Kalite kaybı).  Bu kayıpları önlemek amacıyla bahçe bitkisi ürünleri yüksek nem koşullarında muhafaza edilmektedir.  Böylece ürünler sonra kullanmak üzere taze halde muhafaza edilirler.

76 ÜRÜN SICAKLIK (°C)ORANSAL NEM (%) YAKLAŞIK MUHFAZA SÜRESİ Elma-1,-490-951-12 ay Kayısı-0.5,090-951-3 hafta Avokado4.4-1385-902-8 hafta Muz (Yeşil)13-1490-951-3 hafta Vişne090-953-7 gün Kiraz-1,-0.590-952-3 hafta Hindistan Cevizi0-1-580-851-2 ay Hurma0756-12 ay İncir (Taze)-0,5-085-907-10 gün Altıntop10-15.585-906-8 hafta Üzüm-1.-0.590-951-6 ay Kivi-0.5,090-953-5 ay Limon13-15.585-901-6 ay Laym9-1085-906-8 hafta Mango1385-902-3 hafta Nektarin-0.5-090-952-4 hafta Zeytin (Taze)5-1035-904-6 hafta Portakal0-985-903-12 hafta Papaya785-901-3 hafta Şeftali-0.5,090-952-4 hafta Armut-1.5,-0.590-952-7 ay Trabzon Hurması903-4 ay Ananas7-1385-902-4 hafta Erik-0.5,090-952-5 hafta Nar590-952-3 ay Ayva-0.5,0902-3 ay Mandarin490-952-4 hafta

77 Bahçe bitkileri tarımında büyümeyi düzenleyiciler Bitki bünyesinde olu ş up, bitki büyümesini yöneten bile ş iklere “phytohormon” denir Bir bile ş i ğ in hormon olarak nitelendirilmesi için: 1. Bitki bünyesinde olu ş ması 2. Olu ş tu ğ u yerden ba ş ka bir yere ta ş ınması 3. Ta ş ındı ğ ı yerde de ğ i ş ik ya ş am olaylarını yönetmesi veya düzenlemesi 4. Çok küçük konsantrasyonlarda bu etkilerini gösterebilmesi gerekir Bitkide büyümeyi yöneten do ğ al ve yapay hormonlar “Büyümeyi düzenleyiciler” olarak tanımlanmaktadır

78 Büyümeyi düzenleyici maddeler Büyümeyi uyarıcılar: 1. Oksinler: En önemli do ğ al oksin indol asetik asit (IAA) En önemli yapay oksinler indol bütirik asit (IBA), Naftelen asetik asit (NAA), 2,4-diklorofenoksi asetik asit. Özellikle köklenmeyi uyarıcı olarak kullanılırlar alfa naftelen asetik asit meyve seyreltmesinde 2. Gibberellinler: Gibberellik asit (GA3). Pekçok amaçlı, tomurcuklarda dinlenmenin kırılması ile erkencilik, tane irili ğ ini artırma, üzümlerde çekirdeksizlik vb. 3. Sitokininler: Hücre bölünmesini artırıcı. Do ğ al olarak bulunan “Zeatin”. Yapay olarak üretilen “Benziladenin (BA)”. Daha çok doku kültüründe

79 Büyümeyi düzenleyici maddeler Büyümeyi engelleyiciler: 1. Dorminler:Büyümeyi uyarıcıların etkilerini yava ş latan ya da durduran maddeler. Hu ş a ğ acında “dormin”. Mısırdan “Absizin I”, “Absizin II”. Yapay olarak geli ş tirilen dorminler: AMO-1618, Phosfon, Alar, Cycocel Etilen: Meyve olgunluğu ile sentezi artan hormon


"Meyve Bahçesi ve Bağ Tesisi Yer Seçimi: a. Bir yörede sahip oldu ğ umuz bir arazinin meyvecili ğ e ve/veya ba ğ cılı ğ a uygun olup olmadı ğ ını, uygunsa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları