Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı NAKİT TALEP AKTARIM SİSTEMİ (NTAS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı NAKİT TALEP AKTARIM SİSTEMİ (NTAS)"— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı NAKİT TALEP AKTARIM SİSTEMİ (NTAS)

2 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sunum Planı Mevzuat NTAS Nedir? NTAS’ın Amaçları Nakit Programının Hazırlanması Revize Talep İşlemleri NTAS’ın Diğer Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemleriyle İlişkisi NTAS’ın Etkin Kullanımı NTAS’tan Örnek Görüntüler

3 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Mevzuat  4749 sayılı Kanun 14 üncü Maddesi Değişik 4 üncü fıkrası ve 14/A Maddesi 14 üncü Madde Değişik 4 üncü Fıkra: ‘‘Müsteşarlık tarafından nakit aktarımı yapılan kamu kurum ve kuruluşları Müsteşarlıkça talep edilen her türlü bilgiyi ve bankalar ile diğer finansal kuruluşlar ise kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü varlık ve yükümlülüklere ilişkin bilgileri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlığa vermekle yükümlüdür.’’ 14/A Maddesi I Bendi: 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince istenecek her türlü bilgi ve belgenin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde verilmemesi hallerinde, söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında 1070 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin üç yıl içerisinde tekrarı halinde, verilen para cezası iki katı, aynı süre içerisinde ikinci ve müteakip tekrarı halinde ise üç katı artırılarak uygulanır.

4 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Mevzuat  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik Amaç ve Kapsam: MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının nakit taleplerinin Müsteşarlığa iletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

5 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Mevzuat  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik Nakit Taleplerinin Hazırlanması (MADDE 4) (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının nakit talepleri 5018 sayılı Kanun ile malî hizmetler birimlerine verilmiş olan görevleri yürüten birimlerce yapılır. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, merkez ve taşra birimlerine ilişkin nakit taleplerinin hazırlanmasında; a) Ayrıntılı harcama/finansman programları çerçevesinde serbest bırakılan veya bırakılacak bütçe ödeneklerini ve bu ödeneklerden emanete alınan veya alınacak tutarları, b) Yıl geçişlerinde, planlanan ayrıntılı harcama/finansman programlarındaki ödenek talepleri, önceki yıl gider gerçekleşmeleri ile cari yılda emanete alınan tutarları, c) Faaliyetleri kapsamında kesinleşmiş veya doğabilecek ödeme yükümlülükleri, İlgili tebliğ kapsamındaki kaynakları, dikkate alınır.

6 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Mevzuat  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik Nakit Taleplerinin Bildirimi (MADDE 5) Kapsam dahilindeki kuruluşlar nakit taleplerinin olup olmadığına bakılmaksızın bildirim yapmakla yükümlüdür. NTAS üzerinden bildirilmelidir. Ayrıca resmi yazı veya e-posta ile bildirim yapılmaz. Her ayın en geç son iş gününden 4 iş günü öncesine kadar bildirilir. Gerekli olduğu hallerde sadece içinde bulunulan aya ilişkin olmak kaydıyla revize nakit talebi yapılır. 5018 sayılı Kanun’un IV sayılı cetvelinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu günlük olarak nakit talebinde bulunur. Kamu kurum ve kuruluşları, nakit harcamalarını, nakit aktarım programı çerçevesinde ve öngörülmeyen nakit çıkışlarına sebebiyet vermeyecek şekilde yürütür.

7 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Mevzuat  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik Nakit Taleplerinin Karşılanması (MADDE 6) Müsteşarlık nakit taleplerinin aylık nakit programı çerçevesinde değerlendirerek kurum bazında aylık nakit programı hazırlar ve kurumlara bildirir. Nakit aktarım programında kamu kurum ve kuruluşlarının revize talepleri ile Hazine finansman imkanları dikkate alınarak değişiklik yapılabilir Revize edilmeyen nakit talepleri karşılanmaz. Nakit talebinin karşılanabilmesi için gerekli bütün işlemlerin tamamlanmış olması gerekir: Bunlar: Ödeneğin Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakılması Kuruluşun harcamayı ödenek gönderme belgesine bağlaması Bu işlemin Maliye Bakanlığınca onaylanması Kurumun bağlı bulunduğu muhasebe birimince KBS’ye girişin yapılmış olması İlgili tutarın Hazine Nakit Programında olması ve ödeme gününün gelmiş olması (ÖRNEK: Üniversitelere ödemelerin Salı günü yapılması gibi)

8 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD Mevzuat  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik Sorumluluk ve Yaptırım (MADDE 7 ve 8) Bu işlemlerin yürütülmesinden, 5018 sayılı Kanun ile malî hizmetler birimlerine verilmiş olan görevleri yürüten birim yöneticileri sorumludur. Nakit taleplerinin belirtilen süreler içerisinde NTAS üzerinden Müsteşarlığa iletilmemesi durumunda, Yönetmeliğin 7nci maddesi birinci fıkrasında sayılan kişiler hakkında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 14/A maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Söz konusu sürelere ilişkin ihlalin tespitinde NTAS kayıtları esas alınır.

9 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı NTAS Nedir?  Hazine Müsteşarlığının kamunun nakit ödemelerini tahmin etmek için kullandığı sistemdir.  Kurumların nakit talepleri anlık ve elektronik olarak web üzerinden alınmakta veri girişlerine ilişkin uyarı e- postaları gibi çeşitli bilgiler ilgili kurumlara bu sistem üzerinden geri bildirilmektedir.

10 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD NTAS’ın Amaçları  Harcamacı kurumların cari ve ileri dönemlere ilişkin nakit ihtiyaçlarını ayrıntılı olarak tespit etmek  Kuruluşların acil nakit ihtiyaçlarını revize talep bildirimi ile tespit etmek  Kurumlarla gerektiğinde daha kolay bir şekilde iletişime geçmek ve bilgilendirme yapmak

11 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD Nakit Programının Hazırlanması  Her ay, takip eden üç aya ilişkin bildirilen nakit talepleri çerçevesinde nakit programı hazırlanır.  Nakit programı hazırlanırken kuruluşların geçmiş dönemdeki harcama performansları (talep- gerçekleşme), ödenek ve kaynak durumları göz önüne alınır.  Kuruluşlar bazında hazırlanan nakit programı ilgili kuruluşlara gönderilir.

12 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD Nakit Talep ve Gerçekleşme Farkları Başarılı Örnekler

13 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD 13KAF-NYD13 Nakit Talep ve Gerçekleşme Farkları Başarısız Örnekler

14 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD14KAF-NYD14KAF-NYD14KAF-NYD14 NTAS Üzerinden Geri Bildirim

15 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD15KAF-NYD Haftalık Ödeme Tutarının Belirlenmesi  Üniversiteler için ödeme günü Salı günü olarak belirlenmiştir.  Her hafta Pazartesi günleri öğleden sonra Üniversitelerin ödeme programı hazırlanmaktadır.

16 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD16KAF-NYD16KAF-NYD Revize Talep İşlemleri

17 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD17KAF-NYD17KAF-NYD Revize Talep İşlemleri  Kuruluşun (T+1). hafta için nakit ihtiyacının 1.500 olması durumunda Hazine nakit programında belirtilen tutar (1.000) dikkate alınarak revize talep sisteme girilir.  Kuruluşların ödeme tutarları kesinleştirilirken HMBS üzerinden alınan revize talepler dikkate alınarak ilgili kuruluşun nakit programı güncellenir.

18 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD18KAF-NYD18KAF-NYD18KAF-NYD Ödeme Programının Kesinleştirilmesi  Ertesi güne ilişkin ödeme tutarları belirlenirken; ilgili hafta için nakit programı ve revize nakit talepleri dikkate alınarak son haline getirilen Hazine nakit programı ile günlük olarak KBS üzerinden alınan Kuruluşların nakit taleplerine ilişkin rapor kullanılmaktadır.  Bahse konu nakit talepleri ve hazine nakit programı doğrultusunda hazırlanan ödeme programına e-posta, telefon, fax vb. aracılığı ile tarafımıza iletilen nakit talepleri dikkate alınmamaktadır.

19 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı NTAS’ın Diğer Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemleriyle İlişkisi Harcama Yetkilileri Ayrıntılı Harcama Programı/ Ödenek Serbest Talebi Strateji Birimleri Ödenek Gönderme Belgesi Kontrol Say2000i/KBS Ödeme Emri Belgesi Muhasebe Birimleri Hazine Müsteşarlığı

20 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Say2000i/KBS Muhasebe Birimleri Günlük Nakit Talepleri NTAS Strateji ve Muhasebe Birimleri Nakit Programı E- Mail TCMB Nakit Transferi/EFT NTAS’ın Diğer Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemleriyle İlişkisi

21 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD21KAF-NYD21KAF-NYD21KAF-NYD21KAF-NYD NTAS’ın Etkin Kullanımı  Harcamacı birimler nakit taleplerini doğru tahmin ettikleri takdirde, taleplerinin tamamı Hazine Nakit Ödeme Programına alınmaktadır.  Yüksek nakit talebinde bulunmalarına ve talepleri Hazine’nin nakit programına alınmasına rağmen zamanında harcama yapamayan kuruluşlar, gerek harcama performansları gerekse de banka mevduatları dikkate alındığı için izleyen dönemlerdeki taleplerinin karşılanmasında problem yaşamaktadırlar.

22 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı KAF-NYD22KAF-NYD22KAF-NYD22KAF-NYD22KAF-NYD22KAF-NYD NTAS’ın Etkin Kullanımı  Revize taleplerin, Hazine’nin e-mail ile geri bildirim yaptığı nakit programı tutarları ve önceki gerçekleşme miktarları göz önünde bulundurularak ve ihtiyaç halinde yapılması gerekmektedir.  Netice itibarıyla, ne kadar iyi tahmin ve izleme gerçekleştirilirse o kadar iyi nakit plan ve programı hazırlanabilmektedir.

23 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı NTAS’tan Örnek Görüntüler - 1

24 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı NTAS’tan Örnek Görüntüler - 2

25 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı NTAS’tan Örnek Görüntüler - 3

26 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı NTAS’tan Örnek Görüntüler - 4

27 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı NTAS’tan Örnek Görüntüler - 5

28 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TEŞEKKÜRLER


"T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı NAKİT TALEP AKTARIM SİSTEMİ (NTAS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları