Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ş İ TME ENGELL İ LER MERS İ N 2012. İ şitme Engelliler Normal işiten, özel bir araç yada teknik kullanmaksızın konuşmayı anlayabilecek kadar iyi işiten.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ş İ TME ENGELL İ LER MERS İ N 2012. İ şitme Engelliler Normal işiten, özel bir araç yada teknik kullanmaksızın konuşmayı anlayabilecek kadar iyi işiten."— Sunum transkripti:

1 İ Ş İ TME ENGELL İ LER MERS İ N 2012

2 İ şitme Engelliler Normal işiten, özel bir araç yada teknik kullanmaksızın konuşmayı anlayabilecek kadar iyi işiten kişidir.

3 İ şitmenin Gerçekleşebilmesi İ çin; a) Sesin olması, b) Sesin kula ğ a ulaşması, c) O sesin insan kula ğ ının alabilece ğ i frekans ve şiddet sınırları içinde olması, d) Sesin kulaktaki dış, orta ve iç bölümleri aşması, e) Sesin işitme merkezine ulaşması ve merkezce algılanması gerekmektedir. Bu işlevlerden birinin aksaması işitme yetersizli ğ ini ortaya çıkarabilmektedir.

4 Yukarıda bahsetti ğ imiz işlevlerden en az birinin aksaması işitme özrünü ortaya çıkarmaktadır.

5 Ses Katı, sıvı ve gaz türündeki cisimlerin titreşiminden oluşan bir enerjidir. Titreşimden oluşan ses enerjisi uygun iletken ortamda hareket eden dalgalar halinde yayılır. Yayılma kayna ğ ından itibaren her yöne do ğ ru olur.

6 Sesin Özellikleri Kalite : Ses telleri gö ğ üs, gırtlak ve gırtlak üstü bölümlerin yutak, burun, a ğ ız ve baştaki sinüslerin kapasitesi sesin kalitesini belirler. Şiddet: Bir cisim durup dururken kendili ğ inden titreşmez. Onun moleküllerini etkileyecek bir başka gücün olması gerekir. İ şte o cismi titreştiren güç sesin bir özelli ğ ini belirler ve etkiler. Bu özelli ğ e şiddet denir.

7 Perde: Cisimlerin bir saniyedeki titreşim sayısı sesin perde özelli ğ ini oluşturur. Bir cismin saniyedeki titreşim sayısı frekans, cps, Hz olarak adlandırılır. Titreşim sayısı fazla olan sesler tiz, ince; titreşim sayısı az olan seslerse pes, kalın olur.

8 Tını Tınnet, ton, nitelik sözlerinin eş anlamlı olarak kullanıldı ğ ı bu özellik aynı perde ve aynı şiddette olan seslerin birbirinden ayırt edilmesini sa ğ lar. Her titreşim asıl kayna ğ ından ayrılmadan önce kendi cismi içinde bir takım etkileşimde bulunur. Buna Rezonans denir. Titreşen her cismin seselim özelli ğ i farklı oldu ğ undan kişilerin seslerini birbirinden ayırt ederiz.

9 Sesin Di ğ er Özellikleri Ses asıl kayna ğ ından uzaklaştıkça şiddetini kaybeder. Ses dalgalar halinde yayılır, bu dalga yakalanırsa duyulur, yoksa kaybolur. İ şitme duyu organı istemsiz ve sürekli çalışarak bu eksikli ğ i kapatır. Ses yayılırken özüre çarparsa kırılma olur ve yön de ğ işir. Çarpma ve kırılma dik açıyla olursa yankı oluşur.

10 Sesin Kula ğ a Ulaşması İ şitmenin gerçekleşmesi için ses dalgalarının varlı ğ ı yeterli de ğ il aynı zamanda kula ğ a ulaşması gerekiyor.ses kaynaktan çıkar çıkmaz iletken bir ortam bulur. Hava boşlu ğ u olursa ses yayılmaz. Bazen şiddeti fazla olan sesler daha düşük seslerin duyulmasını önler.

11 İ nsan Kula ğ ının Ses Alma Gücü İ nsan kula ğ ı şiddet ve perde yönünden belirli ölçülerdeki sesi almaya uygundur. Sınırları tek ve kesin bir biçimde ortaya konulmamakla birlikte 16 ile 20.000 desibel arasında olan sesleri duyabilir.

12 Sesin İ şitme Geçit Yolunu Aşması İnsanın işitme sınırları içinde olup kulağa gelen sesin dış kulak (kulak kepçesi, kulak yolu), orta kulak(üç zar, çekiç örs özengi) iç kulak (yarım daire kanalları ve salyangoz) ve oradan işitme sinirleriyle beyindeki işitme merkezine iletilmesi gerekir.

13

14 İ şitme Merkezi Beyinin iki yarı küresinde şakak bölgesinde korteks tabakasında iki işitme merkezi vardır. Her iki kulaktan çıkan işitme sinirleri iki merkeze gider. Ses dalgaları bir tür sinir atımı yada sinir titreşimi olarak gelir. Bunlara anlam kazandırmak, hangi tür titreşimin ne sesi oldu ğ unu ayırt etmek beyinin görevidir. Beyin titreşimi alır sınıflar, yorumlar ve bir anlam verir.

15 Terimler Konuşma dilinde işitme özrüne ilişkin pek çok ve de ğ işik terimlere rastlanmaktadır: sa ğ ır, dilsiz, hem sa ğ ır hem dilsiz, ahraz, a ğ ır işiten, a ğ ır duyan, lal, samut, tat, iletsel işitme özrü, sinirsel sa ğ ırlık, merkez sa ğ ırlık, psikolojik sa ğ ırlık, anadan do ğ ma sa ğ ırlık, sonradan olma sa ğ ırlık vb.13-15 mayıs 1991 de toplanan özel e ğ itim konseyinde “işitme özrü ve işitme özürlüler” terimleri benimsenmiştir.

16 Tanımlar İ şitme Kaybı: İ şitme testi sonucunda belli bir bireyin aldı ğ ı sonuçlar, kabul edilen normal işitme de ğ erlerinden, belirli derecede farklı oldu ğ unda işitme kaybı ortaya çıkmaktadır.

17 İ şitme özrü:Özel e ğ itim konseyinde(1991); işitme duyarlılı ğ ının, kişinin gelişim,uyum özellikle iletişimdeki görevini yerine getirememesi şeklinde tanımlanmıştır. İ şitme özürlüler: işitme özründen dolayı özel e ğ itimi gerektiren kişiler işitme özürlülerdir.

18 Sınıflandırma Çeşitli etmenlere göre işitme özrünün sınıflandırılması 1.Derecesi(işitme kaybı) a) işitmeyen- ağır işiten b) Çok ağır, ağır, orta-az-çok az c) A,B,C,D,E,F 2. Oluş zamanı a) Doğuştan, sonradan b) Doğum sonrası,edinilmiş, kazanılmış 3. Nedeni a) Irsi nedenler- sonraki nedenler, edinilmiş nedenler 4. yeri a) iletimsel-sinirsel-merkezi-karma 5. Oluş biçimi a) birden-giderek 6. Süreğenliği a) geçici- kalıcı

19 İ şitme Kaybına Göre sınıflandırma İ şitmeyenler(sa ğ ırlar): Düzeldikten sonra iyi işiten kula ğ ındaki işitme kayıpları 70 db ve daha fazla olanlara sa ğ ır denir. A ğ ır İ şitenler: Düzelttikten sonra iyi işiten kula ğ ındaki işitme kayıpları ola ğ an yollardan ana dilini ö ğ renmesini a ğ ırlaştıracak derecede olup bu yüzden özel e ğ itimi gerektirenler.

20 İ letimsel işitme özrü: Seslerin orta kula ğ a ulaşmaması durumudur. Duyuşsal sinir sistemi özrü: Seslerin dış ve orta kula ğ ı geçip, iç kula ğ a kadar gelerek buradan beyine ulaşamaması durumuna denir. Merkezi işitme özrü: Beyinin kendine gönderilen sinyalleri yorumlayamaması durumudur. Karma işitme özrü: Orta ve iç kulaktaki hasarın bir arada bulundu ğ u tiptir.

21 Bu Sınıflandırma Sistemi Dışında Yer Alan Organik Nedenlerden Kaynaklanmayan Bir İ şitme Özrü Daha Bulunmaktadır. Bu Durum, Psikolojik İ şitme Özrü Olarak Adlandırılır. Yapıda Ve İ şleyişte Bozukluk Yoktur Ama Yinede İ şitme Gerçekleşmez. Psikolojik Kökenli Olup Çocuklarda Psikotik Durumlarda, Yetişkinlerde Psikonevrozlarla Birlikte Ortaya Çıkar.

22 İ şitme Özrünün Nedenleri İ şitme özrü çok de ğ işik nedenlerden ötürü oluşmaktadır. Nedenlerden bazıları ülkeden ülkeye, co ğ rafi bölgelere ba ğ lı olarak da ortaya çıkabilir. Kalıtım ve bazı hastalıklar bir genellik gösterse bile yinede genelleme yaparken dikkat etmek gerekir.

23 1. Do ğ um Öncesi Nedenler 2. Do ğ um Anı Nedenler 3. Do ğ um Sonrası Nedenler

24 Do ğ um öncesi nedenler Ana baba yada önceki kuşaklarda görülen işitme özrü kalıtsal olarak do ğ an bebekte de görülmektedir. Gebeli ğ in ilk aylarında annenin yakalandı ğ ı hastalıklar, bebekle anne arasındaki kan uyuşmazlı ğ ı, annenin tedavi amaçlı aldı ğ ı ilaçlar, annenin gebelik döneminde u ğ radı ğ ı kazalar, alkol vb maddeler kullanması Akraba evlili ğ i.

25 Do ğ um Anı Nedenler. Do ğ um Anı Nedenler. Do ğ um anında birtakım etkenlere ana kadar normal bir gelişim gösteren bebe ğ in işitmesini özürlü hale getirilebilir. Erken do ğ um, geç do ğ um, güç do ğ um, do ğ um yaptıran doktor ve ya hemşirenin yanlış işlem yapması, oksijen yetersizli ğ i gibi nedenler sayılabilir. Do ğ um sırasında meydana gelen komplikasyonlar (kordon dolanması, oksijensiz kalma...) Do ğ um sırasında baş, boyun ve kulakta görülen zedelenme.

26 Do ğ um Sonrası Nedenler Do ğ umdan sonra bebe ğ in gelişimi geçirebilece ğ i hastalıklar, u ğ rayaca ğ ı kazalar ve di ğ er bazı etkiler işitme özrü yaratabilir. Orta veya iç kulak yapılarında zedelenme Çocukluk hastalıkları (havale, menenjit, kızamıkcık, kızıl...) 3 aydan fazla süren kronik orta kulak iltihabı (otit) Çocukluk yaralanmaları (kafatası kırıkları, çatlakları, baş veya kulaklara şiddetli darbe, çok yüksek sese maruz kalma ve zarar verecek şekilde kula ğ a sokulan cisimler)

27 Bunlara ra ğ men işitme yetersizli ğ inin nedeninin bilinemedi ğ i durumlar da vardır.

28 İ şitme Özürlü Bireylerin Özellikleri İ şitme özrü olan bireylerin bazı özellikleri vardır. Bu yetersizli ğ in etkisinden bireyin di ğ er özelliklerinden, toplumun tutum ve olanaklarından kaynaklanır. Böyle olunca her işitme özürlü, de ğ işik yerde, de ğ işik zamanlarda de ğ işik özellikler gösterebilir. Biz burada sadece etkileri ve iletişim üzerinde duraca ğ ız.

29 İ şitme Özrünün Etkisi: Bireysel Etkisi: İ şitme özrü ilk başta bireyin dil ve konuşma gelişimini ve dolayısıyla onun iletişim yetene ğ ini sınırlar gibi görünmektedir. Oysaki işitmesi sürekli olarak özürlü olan birey, özrün niteli ğ i gere ğ i tüm gelişim ve uyumu aksatacak bir özürle karşı karşıyadır.

30 Toplumsal etkileri: Genel nüfus için de işitme özürlülerin oranı %0.6 dır. 7-18 yaş arasında yaklaşık 100.000 kadar işitme özürlü genç var, bunları birey olarak düşünmek yanlıştır, bunlar aileleri ile birlikte hiçte küçümsenmeyecek bir ço ğ unluktadır.

31 İ letişim Özellikleri : İ şitme özürlü çocuklar özürlerinin özelli ğ ine ba ğ lı olarak gelişim alanlarında bazı farklılıklar gösteririler. Ancak bu onların normal işiten akranlarından tamamen farklı oldu ğ u anlamına gelmez. E ğ itimdeki amaçlarımızdan biri de işitme özürlü çocukların özürlerinden do ğ an bu farklılıkları e ğ itim ve ö ğ retim ile en aza indirmektir.

32 Sesleri duymayan ve sözel uyaranları algılayamayan çocu ğ un dil kazanımı tam olarak gerçekleşemeyebilir. Soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde daha başarısız olabilir. Uyarlama, genel koordinasyon ve denge gerektiren becerilerde başarılarının kısmen daha düşük oldu ğ u söylenebilir.

33 Zihinsel gelişim sürecinde dil önemli bir yer tutar. İ şitme özürlü çocukların dil becerilerindeki, kavram gelişimlerindeki yetersizlik ve işitsel girdinin az olması zihinsel gelişim sürecini de olumsuz olarak etkiler. Okuma yazma gibi dilin kullanımını gerektiren becerileri kazanmada da problemler görülebilir.

34 Sosyal ve duygusal gelişimleri iletişimin sekteye u ğ ramasından dolayı olumsuz etkilenebilir. Çocukla iletişim kurulmuyor ya da iletişim için çok az zaman harcanıyorsa, çocu ğ un sosyal çevrenin bir parçası olması, olumlu benlik algısı geliştirmesi gibi konularda problemler yaşanabilir. Topluma uyum sa ğ lamada zorluk çekerler, kendilerini soyutlanmış hissedebilirler

35 Önleme Ve Erken Tanı İ şitme özrünün erken farkına varılması işitme özürlü çocukların tüm gelişim alanlarındaki yeteneklerinin özellikle iletişim becerilerinin geliştirilmesi için e ğ itime mümkün olan en erken dönemde başlayabilme fırsatı yaratmaktadır. Aynı zamanda işitme cihazının erken dönemde kullanılmaya başlanması da e ğ itimlerinde daha fazla yol alınmasını sa ğ lamaktadır.

36 Ö ğ retmenlere öneriler; İ şitme özürlü çocuklar için sınıfta en uygun oturma yeri sa ğ lanmalı, ö ğ retmene en yakın bulunan ve onun en iyi şekilde görebilece ğ i bir yere oturtulmalıdır. Konuşurken abartılı dudak hareketlerinden kaçınılmalıdır. Konuşma esnasında yüz yüze hemen hemen göz seviyesinde olmaya çalışılmalıdır. Fazla uzun cümlelerden kaçınılmalıdır. Sınıfta gürültünün artması durumunda işitme özürlü ö ğ rencinin kelime ayırt etmede daha fazla zorlandı ğ ı dikkate alınmalıdır. İ şitme özürlü çocukla iletişim kurarken ona dinlemesi ve düşünmesi için zaman tanıyın, çocu ğ un ne söyledi ğ inizi anlayıp anlamadı ğ ını araştırın, çocu ğ a bazı şeyler sorun ve size do ğ ru cevap verip vermedi ğ ine bakın.

37 İ şitme özürli çocukların kendilerini anlatma zorlukları oldu ğ undan, sınıfta onlara daha fazla zaman ayırın ve kendisini ifade edebilece ğ i farklı yolları anlamaya çalışın. İ şitme özürli çocukların ilgi-yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için çocu ğ u pek çok yönü ile de ğ erlendirin ve ona en uygun olan e ğ itim programlarını saptayın.Bu durum aile ve di ğ er derslere giren ö ğ retmenlerle işbirli ğ i yapılarak ortaya çıkarılır. İ şitme özürli çocuk işitme cihazı kullanıyorsa müzik yetene ğ ini geliştirmeye ve program dışı grup faaliyetlerine katılmaya teşvik edin.

38 İ stenmeyen bir hareket yaptı ğ ında sözel ve yüz ifadeleri ile bu belirtilmelidir. Normal işiten arkadaşları, işitme özürlü ö ğ renciye nasıl yaklaşacakları konusunda bilgilendirilmelidirler. Yaşıtları ile sosyal iletişimi desteklenmelidir. Mutlaka sınıfta kaynaşma sa ğ lanmalıdır. İ şitme özürlü çocuklar ö ğ retmeni tarafından zamanında fark edilmez ve gerekli önlem alınmazsa bu özrünün dışında bir takım uyum güçlükleri geliştirebilir. İ şitme özürlü çocuk bu özrünü gizlemek için yalnızlı ğ ı ye ğ ler. Sınıf içinde geçen konuşma, tartışma, soru ve direktifleri anlamayabilir. Bu anlamayış onu alay konusu haline getirebilir. Ö ğ retmen bunları dikkate alarak, sınıfta bazı önlemler almalıdır. İ şitme özürlü olan çocuklar sınıftaki etkinlikleri ya gözle ya da sürekli ve zorunlu dinlemeye ve izlemeye çalışacaklarından ötürü bu çocuklar di ğ er ö ğ rencilerden daha çabuk yorulabilirler. Bu husus ö ğ retmen tarafından dikkate alınmalıdır.


"İ Ş İ TME ENGELL İ LER MERS İ N 2012. İ şitme Engelliler Normal işiten, özel bir araç yada teknik kullanmaksızın konuşmayı anlayabilecek kadar iyi işiten." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları