Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e-posta

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e-posta"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e-posta orhantan@meb.gov.tr
ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta

2 Marifet iltifata tabidir İltifatsız marifet zayidir. Türk Atasözü

3 1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SÜRECİ
2-TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİ VE TEMEL İLKELERİ

4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) UYGULAMA SÜRECİ

5 M.E.B.’de Toplam Kalite Yönetimi Sürecinin 1990’lı yıllara dayanan bir geçmişi vardır.
MEB ile Dünya Bankası arasında 1990’lı yıllarda imzalanan ikraz antlaşması çerçevesinde “Millî Eğitimi Geliştirme Projesi” (MEGP) hazırlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında gerçekleşmesi istenen üç hedef belirlenmiştir:

6 1.Kaliteli Eğitim - Öğretim Programları
İlk ve ortaöğretimde kaliteyi artırarak öğrenci başarısını OECD (İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilatı) ülkeleri ortalamasına yaklaştırmak 2. Kaliteli Öğretmen Yetiştirme Sistemi Öğretmen eğitiminde kaliteyi ve geçerliliği artırarak OECD (İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilatı) ülkeleri ortalamasına yaklaştırmak 3. Bilgili ve Kaliteli Yöneticilere Sahip Olma (Eğitim yöneticilerinin yönetim ve işletme becerilerini geliştirerek kaynak kullanımında daha ekonomik ve etkili olabilmeyi sağlamak)

7 Projenin üçüncü hedefini gerçekleştirmek üzere 1994 yılında Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (YÖDGED) adıyla bir birim kurulmuştur. YÖDGED tarihinde Personel Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. YÖDGED öncelikle Bakanlığa bir yönetim anlayışı kazandırmayı hedeflemiş ve o günlerde kamu yönetimin pek tanımadığı ancak gelişen dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlayan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışını Bakanlığa taşımak için;

8 Katılımcı anlayışa sahip olan,
Ekip çalışması yapabilen, Bilgiye ve teknolojiye önem veren ve etkin kullanabilen, Değişme, gelişme ve iyileşmek için için yönetimin süreçlerini sürekli sorgulayan, Daha iyi kaliteli hizmet için kendisiyle ve çevresiyle sürekli rekabet edebilen, İnsana değer veren ve öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesini amaç olarak benimseyen, Risk alabilen v.b. özelliklere sahip bir insan kaynağı kazandırılması hedeflenmiştir.

9 “MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ VE PROJESİ”
Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışıyla gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Yönerge ve Uygulama Projesi” hazırlanmış ve 1999 yılında Müdürler Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. Yönerge, Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde de yayımlanmıştır.

10 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASINA AŞAMALI GEÇİŞ
Ülkemizde TKY anlayışını yaygınlaştırma gibi bir misyon üstlenmiş olan “Kalite Derneği” ile (KalDer) Bakanlığımız arasında 25 Kasım 1999 tarihinde “İyi Niyet Bildirgesi” (Protokol) imzalanarak bu konuda kararlılığını kamuoyuna deklere etmiş ve bu aşamadan sonra Bakanlık merkez teşkilatında TKY aşamalı bir geçiş ile başlatılmıştır.

11 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASINA AŞAMALI GEÇİŞ
Bakanlığımızda TKY Uygulamaları, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli esas alınarak yürütülmektedir. KalDer desteği sağlanarak Mükemmellik Modeli konusunda başta birim amirleri olmak üzere her birimden en az iki- üç personel bilgilendirilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Uzmanlarınca da birimlerde oluşturulan Kalite Geliştirme, Kriter Ekibi üyelerine ve diğer bütün personeline TKY ve EFQM Mükemmellik Modeli eğitimi verilmiştir. Bilindiği gibi EFQM Mükemmellik Modeli:

12 GİRDİLER SONUÇLAR ÖĞRENME YENİLİKÇİLİK ve YENİLEŞİM
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ GİRDİLER SONUÇLAR Temel Performans Sonuçları % 15 Liderlik % 10 Çalışanlar % 10 Müşteri ile ilgili sonuçlar % 15 Süreçler, Ürünler ve Hizmetler % 10 Strateji % 10 Çalışanlarla ilgili sonuçlar % 10 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 10 Toplumla ilgili sonuçlar % 10 ÖĞRENME YENİLİKÇİLİK ve YENİLEŞİM

13 Şekilde de görüldüğü üzere EFQM Mükemmellik modeli; beşi “girdi” kriterlerini, dördü “sonuç” kriterleri olmak üzere dokuz Ana kriterden oluşan ve zorunluluk içermeyen bir modeldir. Ayrıca 46 Alt kriter, 174 Göstergeden oluşmaktadır. Girdi Kriterleri; bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri ve bunları nasıl yaptığını içerir. Sonuç kriterleri ise; kuruluşun neler gerçekleştirdiğini gösterir. 13 13 13

14 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Sonuçlar” “girdilerden kaynaklanır ve “Girdiler” “Sonuçlardan elde edilen geri bildirmeler ile iyileştirilir. Şeklin alt üst taraflarındaki oklar ise modelin dinamik yapısını ortaya koyar. Bu oklar, girdilerdeki iyeleştirmeleri sağlayan ve böylece sonuçlardaki iyileştirmelere yol açan “Öğrenme, yaratıcılık ve yenileşim” yaklaşımını gösterir. Her kriterin genel anlamını açıklayan bir tanımı vardır. Her bir kriter, daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, çeşitli sayıda alt kriterlerle desteklenmiştir, Alt kriterler; uygulamada mükemmel kuruluşlarda tipik olarak görülebilecek ve bir değerlendirme sırasında dikkate alınması gereken ayrıntıları açıklayan ifadelerdir. 14 14 14

15 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Son olarak, her alt kriterin altında ilgili alanlar bulunur. Bu maddelerin bir çoğu daha önce açıklanmış olan Temel Kavramlar’la doğrudan ilişkilidir. İlgili olanlar listesinin kullanımı zorunlu ya da değişmez değildir. Alt kriterin daha iyi anlaşılmasını amaçlar. Okul/kurum ve kuruluşların iş mükemmelliğindeki ilerlemesini ölçmeyi amaçlayan ÖZDEĞERLENDİRME’de bu kriterler esas alınmaktadır. 15 15 15

16 “MEB TAŞRA TEŞKİLATI TKY UYGULAMA PROJESİ”
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının taşra teşkilatına yaygınlaştırılması amacıyla; “MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi” hazırlanmıştır. Proje, Şubat 2002 tarih ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır .

17 Proje çerçevesinde; tüm illerde,
TKY anlayışının yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda, 205 TKY İl Formatörü yetiştirilmiştir. TKY uygulamalarında asıl hedef; okulda/sınıfta kaliteyi artırmak ve okul/kurumları TKY anlayışı ile yönetilir hale getirmektir. 17 17

18 EĞİTİM FAALİYETLERİ

19 26045 kişiye; konularda YÖDGED tarafından eğitimler verildi.
TKY Felsefesi ve Temel İlkeleri, EFQM Mükemmellik Modeli, Toplantı ve Zaman Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme, Kamu ve Eğitim Yönetimi, İletişim, Kurum Kültürü ve Liderlik, Takım Çalışması, Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri, Stratejik Planlama, Öğrenen Birey ve Öğrenen Organizasyon vb. Kasım 1999- OCAK 2011 İtibariyle 26045 kişiye; Eğitim Faaliyeti Sayısı: 203 Eğitim İş Günü sayısı: 819 konularda YÖDGED tarafından eğitimler verildi.

20 DİĞER KURUMLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Maliye Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı Gazi Üniversitesi DİĞER KURUMLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI

21 DİĞER KURUMLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI
YURTKUR ÇANAKKALE Hava Radar Mevzi Komutanlığı Fırat Üniversitesi Bolu Valiliği KOSGEB T.B.M.M. TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) DİĞER KURUMLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI

22 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ
MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ

23 TKY çalışmalarına yönelik olarak, gerek Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı yönetici,denetici,değerlendirici ve formatörlerce , gerek üniversitelerce yapılan değerlendirmelerde TKY uygulamalarıyla ilgili ödüllendirmenin olmayışı bir eksiklik olarak tespit edilmiştir.

24 Ayrıca kamu kurumlarında bireysel düzeyde değerlendirme ve bu değerlendirmeye dayalı bir ödüllendirme sistemi mevcut olmasına rağmen, takım çalışmaları ile kurum performansının değerlendirilip ödüllendirildiği bir sistem bulunmamaktayidi. Yeni yönetim yaklaşımlarında, birey performansının ölçülmesi yanında, takım çalışmalarının ve kurum performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.

25 Bu amaçla hazırlanarak (Ocak 2005 tarih ve sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan) yürürlüğe konulan ödül yönergesi ile eğitimde kalite çalışmalarında ödüllendirme, eksikliğinin giderilmesinin yanında, ekip ve kurum performansının değerlendirilmesi de mümkün hale gelmiştir. Böylelikle; bireysel performansın yanında Kurum ve Ekip performansının da ölçülmesi; kamu kurum ve kuruluşlarında ilk kez Millî Eğitim Bakanlığı TKY Uygulamaları Ödül Süreci ile başlatılmıştır. 25 25

26 TKY Uygulamaları Ödül başvurularını değerlendirecek 245 personelin katıldığı “Değerlendirici Eğitimleri” yapılmıştır. “TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi” çerçevesinde, değerlendirme kriterlerinin esas alınacağı “Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı” yılında hazırlanmış ve MEB Personel Genel Müdürlüğü (YÖDGED) web sayfasında yayımlanmıştır Yılında Revize edilmiştir. 2010 yılında Ödül kriterlerinin uyarlanması için 16 Farklı Okul-Kurum ödül kriterleri yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca “Sağlık Meslek Lisesi,İmam Hatip Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar, Spor Lisesi,vb. okulların kriterlerde düzenlenerek yılında yürürlüğe konulacaktır. 26 26

27 %9 (10) %25 (15) %12 (10) %17 (15) %9 (10) %13 (10) %6 (10) %5 (10)
GİRDİLER İŞLEMLER SONUÇLAR Okul/kurumun Planı %9 (10) SÜREÇLER %12 (10) Öğrenci ve Veli (ve İşletme) ile ilgili sonuçlar %25 (15) Finansal Sonuçlar ve Temel Performans Sonuçları %17 (15) LİDERLİK %9 (10) İnsan Kaynakları Yönetimi %6 (10) Çalışanlarla ilgili sonuçlar %13 (10) Toplumsal Sosyal Sorumlulukla İlgili Performans sonuçları %5 (10) Maddi Kaynakların, İş Birliklerinin ve Bilgi Birikiminin Yönetimi %4 (10) ÖĞRENME YARATİCİLİK VE YENİLEŞİM 27

28 (Girdi ve İşlemler Kriteri) 39 (+11)* Alt Kriter
9 ANA KRİTER, (Girdi ve İşlemler Kriteri) (+11)* Alt Kriter (Sonuç Kriteri) (+29)* Gösterge 153 (+40)* = 193* bulunur. * Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları için ek kriter ve gösterge sayısı 28 28 28

29 ÖDÜL SÜRECİ Bu Yönergenin amacı, MEB’e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 29 29

30 TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında iki kategoride oluşan üç aşamalı bir değerlendirme yapılmaktadır. ÖDÜL KATEGORİLERİ 1.Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu 2.Yılın Ekibi Ödülü AŞAMALAR 1. İlçe 2. İl 3.Bakanlık

31 ÖDÜLE BAŞVURU Ödül için okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak; yılın kaliteli ekibi kategorisinde 15 sayfayı, yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde ise 40 sayfayı geçmeyecek şekilde, hazırlayacakları raporla bağlı bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvururlar.

32 ÖDÜL SÜRECİ İl/ İlçeye her iki kategoride başvuran Okul/kurumlar İlçe her iki kategoride ilk üçe giren okul/kurum ve ekipleri belirler ve ödüllendirir. İl düzeyinde ilçede ilk üçe giren okul/kurum ve ekipler değerlendirilerek ilin ilk üçü belirlenir ve ödüllendirilir. İller, her iki kategoride birinci olan okul/kurum ve ekiplerin raporlarını Türkiye geneli değerlendirme için Bakanlığa gönderir.

33 Bakanlık, raporlar üzerinden yapacağı değerlendirmede her iki kategori için ilk 10’a giren okul/kurum ve ekipleri belirler. Belirlenen bu okul/kurumlar yerinde ziyaret (saha ziyaretleri) edilerek tekrar değerlendirilir ve her iki kategoride ilk 3’ giren okul/kurum ve ekiplerin birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri Bakanlıkça yapılan Paylaşım Toplantısında verilmektedir. Bunların dışında saha ziyaretine kalan her iki kategorideki okul/kurumlara da teşvik ödülleri verilmektedir. 33

34 BAKANLIKÇA YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE DERECEYE GİREN OKUL/KURUM VE EKİPLERE VERİLECEK ÖDÜLLER
1) Yılın Kaliteli Okulu/kurumu kategorisinde; (a) Birinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Birincilik Ödülü, Birincilik Beratı, Plaket ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (b) İkinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu İkincilik Ödülü, İkincilik Beratı, Plaket ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir Belgesi, 34 34 34

35 (c) Üçüncüye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Üçüncülük Ödülü, Üçüncülük Beratı, Plaket ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir Belgesi (d) Son değerlendirmeye kalan diğer okul/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Teşekkür Belgesi verilir. 35 35 35

36 Yılın Kaliteli Ekibi Kategorisinde ise; a) Birinciye; Yılın Kaliteli Ekibi Birincilik Ödülü, Plaket ve ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi b) İkinciye; Yılın Kaliteli Ekibi İkincilik Ödülü, Plaket ve ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi, c) Üçüncüye; Yılın Kaliteli Ekibi Üçüncülük Ödülü, Plaket ve ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (d) Son değerlendirmeye kalan diğer okullara /kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü ve ekip üyelerinin her birine Teşekkür Belgesi verilir. 36 36 36

37 İl ve ilçeler ise yaptıkları değerlendirme sonucunda dereceye giren okul/kurum ve ekiplere verecekleri ödüllü kendileri belirlemektedir. Ödüller manevi anlamda olsa da imkanlar ölçüsünde farklı ödüller vermek de söz konusu olabilmektedir. 37 37

38 Değerlendirme: Değerlendirme sürecinde merkez ve taşra için formlar geliştirilmiştir. Ekip değerlendirmesinde kullanılacak form Yönergenin 3 numaralı ekinde, Okul/kurum performansının değerlendirmesi için kullanılacak form Yönergenin 4 numaralı ekinde yayımlanmıştır.

39 Ekip Değerlendirme Formu
1-Seçilen problemin/iyileştirme konusunun okul/kurum için önem derecesi :(Özdeğerlendirme ile ilgisi paydaş şikayet veya isteklerinde yer alması, stratejik plan ile ilişkisi) (10) 2-Seçilen problemin/iyileştirme konusunun okulun/kurumun misyonu ile ilişkisi: (ana hizmet,destek hizmet) 18 3-Problemin / iyileştirme konusunun tanımlanmasındaki yeterlilik: 4-Problem çözme/ kalite geliştirme tekniklerinin doğru ve yerinde kullanılma derecesi: 5-Problemin çözüm seçeneklerinin/ iyileştirme adımlarının belirlenmesi ve seçimi

40 6-Çözüm ya da iyileştirme adımlarının uygulanması için yapılan plânlama:
7-Belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecesi / problemin çözümündeki ya da iyileştirme çalışmasındaki başarı: 8-Çözümün ya da iyileştirmenin okula / kuruma, hizmet götürülen kesime, çalışana vb. sağladığı katma değer: 9-Problemin çözümündeki / iyileştirmedeki orijinallik, başka kurumlar için örnek ve model olma özelliği: 10-Yapılan çalışmanın raporlama ve sunum kalitesi

41 KURUM PERFORMANSI Kurum performansının değerlendirilmesinde EFQM Mükemmellik Modelinden yararlanılmıştır.

42 Kalite İle İlgili Kurumsal Performansı
Ölçen Modeller; EFQM Mükemmellik Modeli Malcolm Baldrige Modeli Deming Ödülü Modeli ISO 9001 (2000) Modeli CEDEFOP (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Modeli İskoçya Eğitim Modeli

43 5 İKY odaklılık 2 Strateji 7 İş 1 Liderlik %12,5 3 Öğrenci ve
PERFORMANS MÜKEMMELİYETİ İÇİN BALDRIDGE EĞİTİM ÖLÇÜTLERİ YAPISI: SİSTEM YAKLAŞIMI Öğrenci ve Paydaş Odaklı Strateji ve Eylem Planları 5 İKY odaklılık % 8,5 2 Strateji Planlama % 8,5 7 İş Sonuçları % 45 1 Liderlik %12,5 3 Öğrenci ve Paydaş Odaklılık % 8,5 6 Eğitimsel ve Destek Süreç Yönetimi % 8,5 4 B i l g i v e A n a l i z i %8.5

44 1 Politika Faaliyet Sistem 2 Organizasyon 6 Kalite Güvencesi 3 Bilgi 10 Gelecek Planları 7 Bakım 4 Standartlaştırma 8 İyileştirme 5 İnsan Kaynağı 9 Sonuçlar

45 ISO 9001 (2000) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
0. Giriş 1. Kapsam 2. Referanslar 3. Terimler ve Tanımlar 4. Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri 5. Yönetimin Sorumluluğu 6. Kaynak Yönetimi 7. Süreç Yönetimi 8. Ölçme, Analiz, İyileştirme

46 CEDEFOP (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Modeli
Amaç ve Plan Metodoloji Geri Bildirim ve Değişim Süreçleri Uygulama Ölçme ve Değerlendirme

47 İskoçya Eğitim Modeli 1. Müfredat 2. Ders Başarısı 3. Öğrenme-öğretme 4. Öğrencilere Rehberlik 5. Okul Ortamı/Çevre 6. Kaynaklar 7. Yönetim, Liderlik, Kalite Güvencesi

48 EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MEB DEĞERLENDİRME SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI
1. Adım: Eğitimde Kalite Ödülü Başvuru Raporlarının Bakanlığa Gönderilmesi 2. Adım: Bakanlık Değerlendiricilerinin belirlenmesi 3. Adım: Bakanlık Değerlendirici Ekibin Eğitilmesi 4. Adım: Rapor Değerlendirme Çalışmalarının Planlanması 5. Adım: Bireysel Değerlendirme 6. Adım: Bireysel Değerlendirme Sonuçlarının Sekreterya’ya Teslimi 7. Adım: Ödül Başvuru Raporlarının Değerlendirilmesi 8. Adım: Uzlaşım Toplantısı 9. Adım: “Okul/Kurum” ve “Ekip” Kategorilerinde İlk 10’a Girenlerin Belirlenmesi 10. Adım: İlk 10’a Giren Okul/Kurum ve Ekiplerin Açıklanması 11. Adım: Saha Ziyaretine Gidecek Ekip Liderleri ve Üyelerinin Belirlenmesi 12. Adım: Saha Ziyaretinde Görüşüleceklerin Belirlenmesi 13. Adım: Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 14. Adım: Saha Ziyareti Değerlendirme Raporlarının Sekreterya’ya Teslimi 15. Adım: Saha Ziyareti Raporlarının İncelenmesi, Dereceye Girenlerin Belirlenmesi 16. Adım: Ödül Törenine Katılacaklara Gerekli Duyurunun Yapılması 17. Adım: Ödül Alacak Okul/Kurum Temsilcilerinin Ankara’da Misafir Edilmesi 18. Adım: TKY Uygulamaları Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni

49 Eğitim Kurumlarında TKY Uygulamaları
Paylaşım Toplantısı ve Ödül Törenleri 1. Paylaşım Toplantısı 28 Ağustos 2003 tarihinde MEB Şura Salonunda, (TKY Ödül Yönergesinden önce) 2. Paylaşım Toplantısı 14 Haziran 2006 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 3. Paylaşım Toplantısı 13 Haziran 2007 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 4. Paylaşım Toplantısı 10 Haziran 2008 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 5. Paylaşım Toplantısı 17 Haziran 2009 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 6. Paylaşım Toplantısı 15 Haziran 2010 tarihinde Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilmiştir. 7. Paylaşım Toplantısı 02 Haziran 2011 tarihinde Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilmiştir. 49 49 49

50 2005-2006 Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 52,
EKİP KATEGORİSİNDE , OLMAK ÜZERE TOPLAM ÖDÜL BAŞVURU RAPORU GELMİŞTİR.

51 2006 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Tophane Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Aydınlıkevler Ticaret Meslek ve Anadolu İletişim Meslek Lisesi Keçiören/ANKARA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi BALIKESİR Av. Mail Büyükerman Anaokulu ESKİŞEHİR

52 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Akçalı İlköğretim okulu BARTIN Tekstil Anadolu Teknik ve Tekstil Meslek Lisesi Zeytinburnu/İSTANBUL Anadolu Öğretmen Lisesi KAHRAMANMARAŞ Seka İlköğretim Okulu KOCAELİ Rehberlik Araştırma Merkezi RİZE Kamil Korkmaz Zafer İlköğretim Okulu TEKİRDAĞ 52

53 2006 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Özel Gökkuşağı Koleji Bahçelievler /İSTANBUL İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Plastik Endüstri Meslek Lisesi Bornova/İZMİR ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz İlköğretim Okulu Meriç/EDİRNE Mehmet Öngel İlköğretim Okulu Havza/SAMSUN 53

54 YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Gülveren Lisesi ANKARA Zafer Anaokulu ANTALYA Anadolu Seramik Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi Bozüyük/BİLECİK Deşdemir Ayşe Başar İlköğretim Okulu Bekilli /DENİZLİ Halitpaşa İlköğretim Okulu Sarıkamış/KARS Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi Milas /MUĞLA Anadolu Teknik, Teknik lise ve Endüstri Meslek Lisesi TOKAT Sandallar İlköğretim Okulu Çaycuma/ZONGULDAK

55 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.
Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 61, EKİP KATEGORİSİNDE , OLMAK ÜZERE TOPLAM ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ. 2006 Yılına Göre Artış % 18 55

56 2007 YILI DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ŞANLIURFA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) Ayten Çağıran Anaokulu ANTALYA Vehbi Koç İlköğretim Okulu İnegöl / BURSA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Nuh Çimento İlköğretim Okulu KOCAELİ Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu NEVŞEHİR 56 56

57 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Aydın Fen Lisesi AYDIN Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlköğretim Okulu BALIKESİR Kocareis İlköğretim Okulu BARTIN İbni Sina İlköğretim Okulu İSTANBUL/Kartal Öğretmen Kenan Gamsız İlköğretim Okulu İZMİR/Karşıyaka Linyit İlköğretim Okulu KÜTAHYA Rehberlik ve Araştırma Merkezi RİZE Tekirdağ Anadolu Lisesi TEKİRDAĞ 57

58 2007 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Göztepe Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi İZMİR İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Ç. Yaşam Zekavet Behçet Gürcan İlköğretim Okulu TOKAT / Turhal ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) Mollakendi İlköğretim Okulu ELAZIĞ Ovaakça Şarık Tara An. Tek. Lise, Tek. Lise ve End. Mes. Lisesi BURSA/Osmangazi 58

59 YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Fatih İlköğretim Okulu AMASYA İstiklal İlköğretim Okulu BARTIN Özlem Kayalı İlköğretim Okulu ÇANAKKALE İsmetpaşa İlköğretim Okulu DİYARBAKIR Bulancak An. Tek. Lise-An. Mes. L.-Mes. L. ve End. Mes. Lisesi GİRESUN Kadırga Anadolu Meslek Lisesi ve Teknik Lise ve End. Mes. L. İSTANBUL Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu NEVŞEHİR İrfan Macar İlköğretim Okulu TEKİRDAĞ 59

60 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.
Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 59, EKİP KATEGORİSİNDE +66 OLMAK ÜZERE TOPLAM 125 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.

61 2008 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Bursa Anadolu Lisesi BURSA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır) Özel Sanko Okulları GAZİANTEP Mehmet Ali Lahur Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Karşıyaka/ İZMİR Erenköy İlköğretim Okulu Kadıköy / İSTANBUL ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (üç okul ve bir kurum arasında paylaşılmıştır) Gülveren Lisesi Mamak / ANKARA Atatürk İlköğretim Okulu ANTALYA 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu KOCAELİ Tokat Öğretmenevi TOKAT

62 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ 24 Eylül Anaokulu AFYON / Bolvadin Hazım Kulak Anadolu Lisesi AKSARAY 30 Ağustos İlköğretim Okulu ESKİŞEHİR Namık Kemal İlköğretim Okulu KIRIKKALE 9 Mart İlköğretim Okulu RİZE / Çayeli Tekirdağ Anadolu LiseTeknik Lisesi ve Endüstrisi TEKİRDAĞ İMKB Anadolu Meslek Lisesi ZONGULDAK/Alaplı 62 62

63 2008 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi Altındağ / ANKARA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır) Özel Serhat İlköğretim Okulu EDİRNE Süleyman Demirel Fen Lisesi ISPARTA Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Karşıyaka / İZMİR ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır) Hasan Güçlü Ticaret Meslek Lisesi Serik / ANTALYA Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi BARTIN Çağdaş Yaşam Kız YİBO HAKKARİ İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi TOKAT

64 YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Karamanlı Lisesi BURDUR Hürriyet Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA / Osmangazi 75. Yıl Merkez İMKB YİBO ELAZIĞ Şehit Kamil Türkan Mehmet Akcan İlköğretim Okulu GAZİANTEP Hüseyin Kahya YİBO KIRIKKALE İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi KOCAELİ / Gölcük Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ŞANLIURFA Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ZONGULDAK/Ereğli 64

65 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.
Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 56, EKİP KATEGORİSİNDE +58 OLMAK ÜZERE TOPLAM 114 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.

66 2009 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır) Merkez Fatih İlköğretim Okulu AMASYA Mesleki Eğitim Merkezi İZMİR / Bornova Tekirdağ Anadolu Lisesi TEKİRDAĞ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır) 24 Eylül Anaokulu AFYONKARAHİSAR / Bolvadin Hazım Kulak Anadolu Lisesi AKSARAY Anadolu Teknik - Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi MERSİN / Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi RİZE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (altı okul ve bir kurum arasında paylaşılmıştır) Merkez İlköğretim Okulu ANTALYA / Kemer Gazipaşa İlköğretim Okulu BURSA / İnegöl Orhangazi İlköğretim Okulu ESKİŞEHİR Merkez Mavikent İlköğretim Okulu ISPARTA Vali Erol Çakır Ticaret Meslek Lisesi İSTANBUL / Kartal Tokat Bilim ve Sanat Merkezi TOKAT 66 66

67 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim ANKARA / Gölbaşı Cumhuriyet İlköğretim Okulu BARTIN Atatürk İlköğretim Okulu ÇORUM / Laçin Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi Lisesi ERZİNCAN Özel Gençlik İlköğretim Okulu KONYA Şehit Kemal Özalper Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi MALATYA 67 67 67

68 2009 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır) Esendere İlköğretim Okulu ADIYAMAN / Kâhta İpek Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi BURSA Merkez 75. Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ELAZIĞ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (altı okul arasında paylaşılmıştır) Merkez Ticaret Meslek Lisesi ve Adalet Meslek Lisesi ANTALYA İzmir Kız Lisesi İZMİR Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu NEVŞEHİR Hüseyin Okan Merzeci Lisesi MERSİN / Toroslar ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Anadolu Meslek Gıda Teknolojisi Pastacılık Meslek Lisesi ANKARA / Mamak Köksal Toptan Lisesi BARTIN Kırık İlköğretim Okulu DÜZCE / Yığılca Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu EDİRNE Gazi Osman Paşa Lisesi TOKAT Anadolu Meslek ve Meslek ZONGULDAK / Ereğli 68 68

69 YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BİLECİK / Bozüyük Mehmet Yıldız İlköğretim Okulu BURDUR Şehit Öğretmen Ahmet Onay İlköğretim Okulu İSTANBUL / Ümraniye Mehmet Emin Bitlis İlköğretim Okulu İlköğretim Okulu MALATYA T.B.M.M. 85.Yıl Çok Programlı Lisesi MANİSA Alparslan YİBO MUŞ Doğuş Çay İlköğretim Okulu RİZE Bereket YİBO SAMSUN / Salıpazarı Tekirdağ Anadolu Lisesi TEKİRDAĞ 69 69 69

70 OKUL/KURUM KATEGORİSİ
2010 YILI OKUL/KURUM KATEGORİSİ 65 EKİP KATEGORİSİ 73 TOPLAM 138 70

71 2010 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır) Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ANTALYA/Kepez Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi BURSA/Osmangazi Çengelköy Lisesi İSTANBUL/Üsküdar 9 Mart İlköğretim Okulu RİZE/Çayeli İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Latife Hanım Anaokulu AYDIN/Nazilli Karşıyaka Anaokulu İZMİR/Karşıyaka Özel Gençlik İlköğretim Okulu KONYA/Meram Mehmetçik İlköğretim Okulu TEKİRDAĞ/Çorlu ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (beş okul ve bir kurum arasında paylaşılmıştır) Yenituran İlköğretim Okulu ANKARA/Altındağ Atatürk İlköğretim Okulu BALIKESİR Tayfur Bayar Lisesi ESKİŞEHİR/Tepebaşı Atakent İlköğretim Okulu MUĞLA/Dalaman Başöğretmen İlköğretim Okulu ORDU 71 71 71

72 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ İMKB İlköğretim ADIYAMAN Halk Eğitim Merkezi ve ASO BARTIN Ülkü İlköğretim Okulu ISPARTA Elvanlı İlköğretim Okulu MERSİN/Erdemli Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu ŞANLIURFA Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlköğretim Okulu TOKAT Anadolu Lisesi ZONGULDAK/Krz. Ereğli 72 72 72 72

73 2010 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır) Yeşilyayla Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA/Yıldırım Mustafa Germirli Anadolu İmamhatip Lisesi KAYSERİ/Kocasinan İl Millî Eğitim Müdürlüğü MERSİN Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ZONGULDAK İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (beş okul arasında paylaşılmıştır) Özel Samanyolu Ülkü Ulusoy İlköğretim Okulu ANKARA/Sincan Cumhuriyet İlköğretim Okulu GÜMÜŞHANE/Kürtün Meslekî Eğitim Merkezi ISPARTA/Eğirdir Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Kız Teknek ve Meslek Lisesi İZMİR/Konak Atakent İlköğretim Okulu TEKİRDAĞ/Çorlu ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Cengiz Topel Anaokulu ANTALYA/Muratpaşa Kara Hasanpaşa İlköğretim Okulu HATAY/Dörtyol Yunus Emre İlköğretim Okulu KOCAELİ/Derince İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü TOKAT/Niksar 73 73 73

74 YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Hazım Kulak Anadolu Lisesi AKSARAY Bolu Ticaret Meslek Lisesi BOLU 60. Yıl İlköğretim Okulu ELAZIĞ Aydınlıkevler İlköğretim Okulu KARABÜK Mehmet Beğen İlköğretim Okulu KONYA/Meram Dr. Ömer Faruk Meriç İlköğretim Okulu MANİSA Sungu Hürriyet İlköğretim Okulu MUŞ 74 74 74 74

75 OKUL/KURUM KATEGORİSİ
2011 YILI OKUL/KURUM KATEGORİSİ 64 EKİP KATEGORİSİ 55 TOPLAM 119 75

76 2011 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır) Özel Yıldırımhan İlköğretim Okulu MERSİN/Yenişehir Şehit Binbaşı Türgut Cengiz Toytünç Anaokulu ANTALYA/Kepez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu BARTIN Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi İSTANBU/Fatih İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Özel Enderun LisesiKONYA/Karatay Adıyaman İMKB İlköğretim ADIYAMAN Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü TOKAT KDZ. Ereğli Anadolu Lisesi ZONGULDAK ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (altı okul ve bir kurum arasında paylaşılmıştır) Abidinpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA/Mamak Kanuni Anadolu Lisesi TRABZON Nilüfer Mehmet Kemal Coşkunöz Tek. ve End. Mes. Lisesi BURSA/ Nilüfer Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi BALIKESİR Ülkü İlköğretim ISPARTA Rotary Ticaret Meslek Lisesi İZMİR /Çiğli 76 76 76

77 YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi ERZİNCAN İl Özel İdaresi Bilim Sanat Merkezi KIRIKKALE Ülkü İlköğretim Okulu ISPARTA Adnan Menderes Anaokulu Eskişehir/ Odunpazarı Hüsniye Hanım Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi TEKİRDAĞ/ Malkara Çanakkale Anadolu Lisesi ÇANAKKALE 77 77 77 77

78 2011 YILI DERECE ÖDÜLLERİ YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır) Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi TEKİRDAĞ Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü KOCAELİ Özel Gençlik İlköğretim KONYA/Meram Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Okulu YOZGAT/Sarıkaya İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (beş okul arasında paylaşılmıştır) Nilüfer İşokulu BURSA Yarımbağ İlköğretim Okulu ADIYAMAN/Samsat MEV Gökkuşağı EÇEM Anaokulu ve İlköğretim Okulu ANKARA/ Yenimahalle Kız Teknik ve Meslek Lisesi MERSİN/Toroslar Erbaa Rehberlik ve Araştırma Merkez iTOKAT/ERBAA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu ADANA/ Yüreğir Namık Kemal İlköğretim Okulu DÜZCEl Gerede Mesleki Eğitim Merkezi BOLU/Gerede Zonguldak Kız Teknik ve Meslek Lisesi ZONGULDAK Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ELAZIĞ 78 78 78

79 YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ
TEŞVİK ÖDÜLLERİ Sultanhisar Zafer İlköğretim Okulu AYDIN Şehit Erhan Çakmak İlköğretim Okulu ISPARTA/Gelendost 60. Yıl İlköğretim Okulu ELAZIĞ Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Malatya Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi Bartın Narlı YIBO ÇORUM/Laçin Kazım Şanöz İlköğretim Okulu ANTALYA/Muratpaşa 79 79 79 79

80 TOPLAM: 17,814 YILLARA GÖRE TÜRKİYE GENELİ
ÖDÜL BAŞVURUSU YAPAN OKUL/KURUM SAYILARI 2006 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI; 1537, 2007 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI; 3131, 2008 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI; 3663 2009 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI; 3050 2010 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU SAYISI 2982 2011 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU SAYISI 3450 TOPLAM: 17,814 80

81 YILLARA GÖRE TÜRKİYE GENELİ EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ BELGE TABLOSU
ÖDÜL BELGESİ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM O/K M T Teşekkür Belgesi 67 50 74 103 40 89 84 41 132 167 107  141  -  7  1.143 Takdir Belgesi 6 - 54 5 121 8 271 12 94  317  928 Okul/Kurum Kategorisinde Kalite Berâtı alan O/Kurum 4 13  13 14  57 Ekip Kat.sınde Derece Ödülü Alan O/Kur.lar 56 İki Kategoride Teşvik Ödülü alan O/Kurumlar 16 15 11 85 O/K : Okul/Kurum M: Merkez Teşkilatı T: Taşra Teşkilatı 81

82 BİRİMİMİZCE YÜRÜTÜLEN
DİĞER FAALİYETLER Eğitim Yöneticilerinin Yeterliklerinin Belirlenmesi Çalışması tamlanarak Performans Yönetim Sisteminin oluşturulması amacıylaTeftiş Kurulu Başkanlığına devredilmiştir Okullarda Süreçler ve Süreçlerle Yönetim Modeli ile ilgili Çalışma tamamlanarak kitabın basımı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca yapılarak 81 ile gönderilmiştir ayrıca Kitaba Personel Genel Müdürlüğü YÖDGED Web sayfasında ulaşılmaktadır. MEB Özdeğerlendirme Modelinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Öğretmenevleri, Halk Eğitim, Mesleki Eğitim, Özel Eğitim Kurumları, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Kriterlerinin Belirleme Çalışması tamlanmış ve 2011 yılında yürürlüğe konulacaktır. 82

83 TKY FELSEFESİ VE TEMEL İLKELERİ

84 YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ
YÖNETİMİN TANITIMI YÖNETİM BİR SÜREÇTİR VE BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN FAALİYETLER VE DAVRANIŞLAR DİZİSİ OLARAK DEVAM EDER. YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ Yönetimin birinci özelliği; Amaç birliğinin olmasıdır: Amaçların var olmadığı ya da bunları gerçekleştirmenin söz konusu olmadığı durumlarda yönetim anlamını yitirir.

85 Yönetimin ikinci özelliği; kendisini oluşturan kişilerin davranışlarından, çalışma eylemlerinden oluşan bir beşeri eylem olmasıdır. Yönetimin üçüncü özelliği; bir araya gelen kişiler arasında işbirliğinin olmasıdır. Ayrıca bu işbirliğinin de rasyonellik, işbölümü ve uzlaşım, otorite ve koordinasyon ile bütünleştirilmiş olması gereklidir. Yönetim NİTELİK açısından ele alındığında; Karar Verme, Uygulama ve Değerlendirme aşamalarından, İŞLEVSEL olarak düşünüldüğünde ise; Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon ve Değerlendirme öğelerinden oluşmaktadır.

86 KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ (UYGULAMA)
KARAR VERME NİTELİK İŞLEV GERİ BİLDİRİM YÖNELTME DEĞERLENDİRME PLANLAMA ÖRGÜTLEME KOORDİNASYON TASARIM + E Y L E M KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ (UYGULAMA) = YÖNETİM

87 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI
1. PLANLAMA : Bir amacın gerçekleştirilmesi için, nelerin, nasıl, neden, ne zaman, ne ile ve kim tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılarak bir hareket tarzının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. 2.ÖRGÜTLEME: Bir kuruluşun amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan yer, araç-gereç ve personelin sağlanması, bunların belli bir sistem dahilinde bir araya getirilmesi ve kişiler ile birimler arasında görev ve yetki dağılımının yapılması olarak tanımlanabilir. 3.YÖNELTME: Emir-kumanda etme, karar verme, yönlendirme, vs. anlamlarına da gelebilen yöneltme, genel olarak örgütün amaçları doğrultusunda personeli ve diğer kaynakları sevk ve idare etme anlamına gelir.

88 4. KOORDİNASYON: Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesinin sağlanması; veya yönetimle ilgili birimlerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için aynı konuda çalışan diğer kuruluşlarla ve birimlerle işbirliği yapmaları şeklinde tanımlanır. 5. DEĞERLENDİRME: Yönetiminin amaçları doğrultusunda planlanan ve yapılması istenen faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise ne kadar doğru, etkin ve verimli yapıldığını, yapılmamış ise neden yapılmadığını kontrol etmek olarak tanımlanabilir.

89 Bilim ve Teknolojide meydana gelen gelişmeler, insanoğlunun artan yeni taleplerini en kolay yoldan ve mükemmel diyebileceğimiz bir biçimde karşılamaya yönelik olarak büyük bir hızla sürmektedir. Globalleşen dünyadaki yeni gelişmeler, bir zaman popüler yönetim anlayış ve yaklaşımlarını bir tarafa bırakarak, yönetimde yeni anlayışların ve yeni bakış açılarını gündeme getirmiştir. 89

90 Yönetim konusunda özellikle 1990’lı yıllarda diğer yönetim yaklaşımlarına göre daha bir popülerlik kazanan ve kristalleşen Yeniden Yapılanma (Reengineering), Stratejik Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yaklaşımlarının kurumlar için daha çekici ve yer yer de kullanımının moda haline geldiği görülmektedir. Bu sebeple Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel ilkeler üzerinde durulacaktır. 90

91 DEĞİŞİM Yaşadığımız toplumda her alanda bir değişimin olduğu gözlenmektedir. Bu alanlara örnek vermek gerekirse Dünyada yaşanan hızlı değişim ve rekabet, toplumların sürekli öğrenen, öğrendiğini paylaşarak sinerji yaratan, bilginin çok çabuk eskidiğini bilerek yeni bilgiler üreten bireylere ve kurumlara gereksinimini artırmıştır..

92 DEĞİŞİM Yaşadığımız toplumda her alanda bir değişimin olduğu gözlenmektedir. Bu alanlara örnek vermek gerekirse

93 DEĞİŞİMİN YAŞANDIĞI ALANLAR
İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Yönetim anlayışında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim

94 YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
Değişim alanları hepsi önemlidir.Ancak bizim açımızdan daha fazla üzerinde durulması gereken konu “Yönetim anlayışında yaşanan değişim” olacaktır.

95 Güçlü bir yapı/sistem/teknik üzerine inşa edilen;
“Önce insan” anlayışıyla şekillenen, Müşteri odaklı, Süreçlerle yönetilen, Verilere dayanan Çağdaş bir yönetim anlayışını gündeme getirdi

96 D E Ğ İ Ş İ M İ N SONUÇLARI İlginç ve heyecan vericidir.
Örgüt mensupları ve müşterilerine yeni fırsat ve imkanlar getirir. Personelin profesyonel gelişimini hızlandırır. Günlük uygulamaların akademik olarak gözden geçirilmesine imkan verir. Güven ortamı oluşturur. Personele bireysel gelişim imkanı sağlar. İlgi ve dikkat artırır

97 Değişime Açık Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;
Başka düşünceler var mı? Bize uygun seçenekleri kontrol edelim, Daha önce hangi bilgileri alabiliriz? Eğer olmazsa, Nasıl geliştirebiliriz? Başka kim katkıda bulunabilir? Neden hep böyle yapıyoruz? Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin? Daha başka nasıl yapalım? ... Konuda yardıma ihtiyacım var. Teşekkür ederim, güzel fikir...

98 Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;
Daha önce denedik olmadı, Çok zaman alır, Çok masraflı olur, Yeni sistemler gerekir, Bunu buruda yapamazsın, bizim tarzımız değil Doğru olabilir ama... O konuda bir yazı yaz, Belki sonra, Bütçemiz buna imkan vermiyor, Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var, Eski köye yeni adet mi getireceksiniz? Biz böyle iyiyiz.

99 ABD’de Çalışma Hayatındaki Gelişmeler
(Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı) YILLAR Tarım % % % % % 3 Üretim % % % % % 15 Hizmet % % % % % 15 Bilgi % % % % % 67 Kaynak: İlhan Fındıkçı, Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme, 1996

100 ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir.

101 TKY’NİN DOĞUŞU VE TARİHİ SÜRECİ

102 KALİTENİN ÖNCÜLERİ VE ÖĞRETİLERİ
Kalite ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö yılına kadar uzanır. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 229. maddesinde şu hükme yer verilmiştir: “Eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur.”

103 Fenikelilerde de oldukça etkili yaptırım yolları
olduğu anlaşılıyor: “Fenikeli bir denetçi, kalite standartlarına bir aykırılık gördüğünde bunun tekrarlanmamasını kesinlikle önlemek için kusurlu malı imal edenin elini kesme yetkisine sahiptir.”

104 Kalkınmanın temel taşlarında biri olan standardın önemini yüzyıllar önce Türkler tarafından kavrandığının belgesi olan 1502 tarihli ve zamanın padişahı II. Beyazıt Han tarafından çıkarılan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’da bugünkü anlamda boyama, ambalaj, kalite gibi esaslar ile ceza hükümlerine yer verilmiştir. Bütün bu örnekler kalitenin kavram olarak değil fakat bir yaklaşım olarak yüzyıllardır bilindiği ve bir şekilde toplumsal hayata yansıdığını göstermektedir .”

105 TOPLAM KALİTEN YÖNETİMİ’NİN TARİHİ GELİŞİMİ-1
Toplam Kalite Yönetiminin önce endüstride “Kalite Muayene” ile başlayan tarihsel serüveni ardında “Kalite Kontrol”, daha sonra da “Kalite Güvencesi” dönemi ile devam etmiştir. Bütün bu uygulamaların ardından rekabet,kalite, değişim, ve müşteri beklentileri gibi dış faktörler yönetim bilim literatüründe “Toplam Kalite Yönetimi” kavramının yer almasına zemin hazırlamıştır. Bilindiği üzere II. Dünya savaşını izleyen yıllarda TKY anlayışının sistemleşmesinde Amerikalı Kalite Uzmanı DEMİNG, JURAN ve Japon ISHIKAWA’nın rolleri büyük olmuştur.

106 TOPLAM KALİTEN YÖNETİMİ’NİN TARİHİ GELİŞİMİ-2
Bunlardan DEMİNG’ın TKY ile ilgili 14 temel kuralı, JURAN’ın “Kalite Yönetimin Sorumluluğudur” ilkesi ve ISHIKAWA’nın “Kalite Herkesin İşidir” diyerek “Kalite Kontrol Çemberleri”ni oluşturması ve CROSBY’nin “Üretimde Sıfır Hata” yaklaşımını uygulamaya koyması, aslında bir anlamda TKY Felsefesinin temellerini oluşturan fikirlerini zemin hazırlamıştır. Bugün etkin ve verimli bir yönetim yaklaşımı olarak biçimlendirilmiş olan TKY’de kullanılan teknikler ve unsurlar, bu kalite uzmanlarının ortaya koydukları teknik unsurların bir hamulesinden (toplamından) ibaretir.

107 TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ
Muayene Düzeltme Verimlilik - Bilimsel Yönetim - Uzmanlaşma - İşçi = Makine -İstatistiksel Kalite Kontrol (İ.K.K.) -Sürekli İyileştirme (P-U-K-Ö) -Kalite Yönetimi 1900 F.W.Taylor W.A. Shewhart 1950 W.E. Deming

108 Japonya’da Toplam Kalite Bilinci Kalite Planlama 1950 W.E.Deming
ÖNLEME İnsana Yatırım Katılımcı Yönetim Müşteri Odaklılık Liderlik Japonya’da Toplam Kalite Bilinci 1950 W.E.Deming J.M. Juran Crosby Feigenbaum Ishikawa Shingo Akao Taguchi

109 Beş Yıl İçinde Dünya’yı
TKY ÖNCÜSÜ Eğer Beni Dinlerseniz Beş Yıl İçinde Dünya’yı Yakalayabilirsiniz, Eğer Dinlemeye Devam Ederseniz Dünya Sizi Yakalamak İçin Çok Uğraşır Dr. Edwards DEMING 1951

110 Toplam Kalite Yönetimi
Çağdaş bir yönetim düşüncesi. TKY felsefe ve ilkeler bütünü olma yanında, uygulama araçlarıyla bir yönetim biçimidir. GENEL AMAÇLARI Savurganlığın Önlenmesi, Verimliliğin Artırılması, Kalitenin Artırılması, Maliyetin Düşürülmesi, İşlem Zamanlarının Kısaltılması, Sürekli İyileşme ve Gelişmenin Sağlanması.

111 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR ?
Toplam Kalite Yönetimi (TKY); her kademedeki personelin bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini, yönetimde katılımcılığın sağlanmasını, personelin iş (görev) tanımına uygun olarak çalıştırılmasını, birim içi koordinasyonun sağlanması ile çalışanlar arasında güvene dayalı bir iş ortamının oluşturulmasını hedefleyen BİR YÖNETİM FELSEFESİDİR.

112 TOPLUM MEB OKULLAR Aileler Öğrenci
Toplam kalite yönetimi sosyal paydaşların dengeli mutluluğunu hedefler. MEB OKULLAR TOPLUM Öğrenci Eğitim çalışanları ÜNİVERSİTELER Önceki okullar Tedarikçiler (ulaşım, gıda, vs.) Aileler İşverenler Rakip okullar

113 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YERALAN “TOPLAM” KELİMESİ
İFADESİNDE YERALAN “TOPLAM” KELİMESİ ÜRÜNDE FİKİR ALANINDA YÖNETİMİN HER ALANINDA HİZMETTE KALİTE İLETİŞİMDE

114 Toplam Kalite Yönetimi,
Gönülleri kazanmaktır. İdeali yakalamaktır. Çalışana örnek olmaktır. “Önce insan” demektir. İnsandaki bireysel dönüşümü gerçekleştirmektir. Çalışanı motive etmektir. TKY’de bireysel olarak başlamak ilk şarttır. Z. CAFOĞLU

115 Toplam Kalite Yönetimi;
İnsanı vizyon sahibi yapar. Çalışanın ayrı dünyasını kurmasına fırsat verir. Stratejik düşünme gerektirir. Güven kazandırır. Ufkunuzu değiştirir. Külfet değil, güç getirir. Z. CAFOĞLU

116 KALİTE NEDİR ? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN)
Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY) Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır (TS 9005-ISO 8402) Kalite, müşteri memnuniyetidir. Kalite, bir hayat felsefesidir. Kalite, bir yaşam tarzıdır.

117 Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir
Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir: - Kurum dışında vatandaşlara saygı, - Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı, - Çalışma grupları içinde, işgörenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

118 İnsanlık tarihi kadar eski olan kalitenin birçok tanımı yapılmaktadır.
TKY içinde yer alan kalite kavramının öncelikle incelenmesi gerekmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan kalitenin birçok tanımı yapılmaktadır. Kalitenin klasik tanımı “standartlara uygunluktur”, ancak bu tanım bugün yeterli olmayıp kalite, “müşteri ihtiyaçlarına uygunluk” olarak düşünülmektedir (Kavrakoğlu 1996 s:47) .

119 Kalite kavramının birbirini tamamlayan çeşitli tanımları da yapılabilir. (Akgül 1999, s: 37):
Kalite, mutlu vatandaştır. Kalite, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve makul beklentilerinin karşılanmasıdır. Kalite rekabet gücünün yükseltilmesidir. Kalite verimliliğe giden, maliyeti en fazla etkileyen fakat en az yatırım gerektiren bir yoldur. Kalite, daimi bir iyileştirme sürecidir.

120 Kalite tanımlarında görülen bu çeşitlilik kalitenin bir
göreceli kavram olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Üretilen mal ya da hizmete ve bunları kullanan hedef kitlenin gereksinimlerine göre, uygun olan bir kalite tanımının ifade edilmesi gerekmektedir.

121 Ayrıca bir kurumda kaliteyi sağlaya-bilmek için;
insan gücü materyal, makine, yöntemden oluşan dört unsurun mükemmel olarak işlemesi gerekmektedir (Cafoğlu. 1996, s:10).

122 Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları : Liderlik Kalitesi Yönetim Kalitesi İnsan Kalitesi Sistem Kalitesi Süreç Kalitesi Donanım Kalitesi İş Kalitesi Hizmet Kalitesi İletişim Kalitesi Hedeflerin Kalitesi

123 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE
TEMEL KAVRAMLAR

124 TKY İLE İLİŞKİLİ YENİ KAVRAMLAR
VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir. Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir.

125 VİZYON Vizyon, kendi geleceğini yaratmaktır. İnsan, düşünce ve eylemleriyle kendi geleceğini biçimlendirebileceğine, inandığında vizyon bir güç kazanır. Vizyon gelecekle ilgili “tahminler yapmak değil, kararlar almaktır”. Vizyon, gerçekliği yeniden kurgulamaktır. Vizyon, somut bir gelecek görüntüsüdür; gerçekleşmesini görebileceğimiz kadar yakın, ancak yeni bir gerçek için yapılanmanın hayranlığını uyandıracak kadar da uzaktır.

126 YÖDGED’İN VİZYONU Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yönetim anlayışını eğitim sistemine ve eğitim kurumlarına taşıyan örnek ve önder bir birim olmak.

127 AKILLI YÖN TUTMAK (Vizyonsuzluğa örnek)
“HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 “ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.” Popular Science Dergisi, 1950 “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977 Alıntı: ERDEMİR Kalite ve Teknoloji Baş Müdürlüğü sunusu

128 Örgütün varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rol.
MİSYON: Örgütün varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rol.

129 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MİSYONU
1) Bakanlığımız personel istihdam politikasını belirlemek ve personel sisteminin sürekli geliştirmesiyle ilgili olarak makama tekliflerde bulunmak, 2) Teşkilat ve Kadro hizmetlerini yürütmek, 3) Bakanlık personelinin atama,özlük,disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri düzenlemek ve yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapmak,

130 YÖDGED’İN MİSYONU MEB Merkez ve Taşra örgütü yönetiminde etkinlik ve verimliliği sağlamak, kaliteyi artırmak için yöneticilere yönelik inceleme, araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmeti vererek yönetimi sürekli değerlendirmek ve geliştirme faaliyetlerini sürekli kılmaktır.

131 EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmek.

132 EMPATİK OLMAYAN DAVRANIŞ VE ANLAYIŞ
BAŞKASI BEN Bir işi uzun sürede yapıyorsa, yavaştır. Uzun sürede yapıyorsam, titizimdir. Bir işi yapmıyorsa, tembeldir. Yapmıyorsam, meşgulümdür. Bir şeyi söylenmeden yapıyorsa, sınırlarını aşmıştır. Yapıyorsam, bu inisiyatif kullanmaktır. Bir görgü kuralını çiğniyorsa, kabadır. Çiğniyorsam, kendime özgü biriyimdir. Öne geçerse, bu kuralları ihlal etmektir. Başarırsam, bu sıkı çalışmanın ürünüdür.

133 İlke ve Değerler: Kuruluşta çalışanların davranış biçimlerini tanımlayan ve tüm iş ilişkilerinin üzerine dayandırıldığı anlayış ve beklentileri ifade eder

134 YÖDGED’İN DEĞERLERİ YÖDGED; Hayatta ne istediğini bilenlerin,
Değişmeyi ve gelişmeyi hedefleyenlerin, Düşlerini gerçekleştirmeyi inanç haline getirenlerin, Ekip ruhu ile çalışanların, Ortak aklı kullananların, Öğrenen birey öğrenen organizasyon felsefesini benimseyenlerin, Performans değerlendirmesini objektif olarak yapanların, Objektiflik ilkesi ile hareket edenlerin, Yapılan her iyi işi takdir etmeyi bilenlerin, İş üretmeyi alışkanlık haline getirenlerin, Kaynakları etkili ve verimli kullananların, Kaliteyi ön planda tutanların Çalıştığı yerdir.

135 YÖDGED; Yerinde sayanların, Mevcutla yetinenlerin, Soru sormayanların, Günü kurtaranların, Kendini aşamayanların, Kendisi ile hesaplaşmayanların, Takım halinde çalışmayı başarının sırrı olarak görmeyenlerin, İlerlemeyi, gelişmeyi kendisine ilke edinmeyenlerin Çalıştığı yer değildir.

136 SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır. SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır.

137 HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler.
TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir.

138 TKY’NİN TEMEL İLKELERİ

139 TKY ile ilgili belirlenen ilkeleri genel olarak;
Liderlik, Müşteri memnuniyeti, Sürekli gelişme (kaizen), Verilerle yönetim, Herkesin katılımı, Takım çalışması, Öğrenen birey ve öğrenen organizasyon oluşumunu ve ortamını sağlama şeklinde toparlamak mümkündür.

140 LİDERLİK

141 Liderlik ile yöneticilik eş anlamlı kelimeler değildir.
Toplam Kalite Yönetimi, yöneticilerin çalışanlarına liderlik yapmasını beklemektedir. Liderlik ile yöneticilik eş anlamlı kelimeler değildir. LİDER YÖNETİCİNİN ÖZELİKLERİ; Yönetimde antrenör rolünü üstlenen, Astlarını geliştirmek için gayret gösteren,onları motive eden, Karar verirken astlarının görüşünü alan ve verilere dayanarak karar veren

142 Doğru elemanlarla ekip kuran,
İnsani değerleri koruyan ve içinde yaşadığı toplumla ilişkilerinde samımı olan, çevresine güven veren, Öğrenen ve öğrenmeyi alışkanlık haline getiren, İnsanları yöneten değil insanlarla yöneten Sesli düşünme ortamı yaratan, Alternatif düşünmeyi teşvik eden, Vizyon sahibi,gelişmeye açık v.b. niteliklere sahip kişiler akla gelmelidir.

143 Paylaşılmış bir görev anlayışı ve vizyon yaratır,
Karşılıklı etkileşimci bir örgüt tasarlar İnsanlar arasındaki etkileşimi sağlar, Çalışanları yetkilendirir, Öğrenen bir örgüt iklimi oluşturur, Sorun çözmede kararlı davranır, Örgütsel gelişme için strateji çizer ve bunu tartışır.

144 "Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir."
YÖNETİMDE LİDERLİK "Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir." “HATALARIN %80’DEN FAZLASI YÖNETİMDEN KAYNAKLANIR .” “HATALARIN %98’ i YÖNETİMDEN KAYNAKLANIR .”

145 MÜŞTERİ ODAKLILIK

146 TKY’de ürün veya hizmetten yararlananlar odak noktadadır
TKY’de ürün veya hizmetten yararlananlar odak noktadadır. Müşteri isteklerinin tatmini ve mutlu kılınması, ürün ve hizmetin onların isteklerine göre gerçekleştirilmesi temel prensiptir. Müşterinin istek ve beklentilerini bilmek ona yakın olmakla mümkün olacaktır. TKY’de iki tür müşteri kavramı vardır: 1-İç müşteri 2-Dış müşteri

147 Herhangi Bir Kişi veya Kuruluşun Uğraştığı
MÜŞTERİ KAVRAMI Herhangi Bir Kişi veya Kuruluşun Uğraştığı Faaliyetlerin Sonucunu Kullanandır KURUM İÇİNDE : Bir sonraki departman veya proses. Kurumda çalışan her eleman kurumun iç müşterisi konumundadır.Bu durum doğal olarak bir çalışanın ürettiği mal veya hizmeti kullanan bir başka elamanı müşteri olarak görmesidir. HİZMETTEN YARARLANAN SÜREÇ A SÜREÇ B KURUM DIŞINDA : Ürünü ve hizmeti kullanan kişidir. Üretilen mal veya hizmetleri kullanan veya tüketenlerdir.

148 MÜŞTERİ Kurumun var oluş nedenidir. Her kurumun (işletme, vakıf, dernek, teşkilat, klüp) bir müşteri grubu vardır. Hepsinin hizmet ettiği, hizmetlerini sunduğu birileri vardır, çünkü böyle bir grup yoksa, o kurum da yok demektir.

149 MÜŞTERİ - DÜN Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan
Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla Eleştirmeyen

150 MÜŞTERİ - BUGÜN Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen
Daha Fazla İstekte Bulunan Daha Fazla Nazlı Olan

151 Müşteri Beklentileri Nelerdir ?
Özel İlgi Üretim ve Hizmette Güvenirlilik Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginliği Mezunları İzleme Makul Fiyat Üstün Kalite Kolaylık Yenilik ve Konfor

152 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Müşteri Memnuniyeti (mm) = f (algılanan kalite (a.k.) - beklenen kalite (b.k.)) . . a) a.k. > b.k. b) a.k. = b.k. . . . . c) a.k. < b.k.

153 HERKESİN KATILIMI

154 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE İNSANLARI YÖNETMEK DEĞİL, İNSANLARLA YÖNETMEKTİR.

155 İNSAN Kuruluşun performansının geliştirmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR
İNSAN FAKTÖRÜ İNSAN Kuruluşun performansının geliştirmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR

156 Fiziksel güç + Zihinsel beceri
Grupsal katılım Bireysel katılım

157 TKY’de tam katılımın iki önemli
unsuru bulunmaktadır. Tüm TKY çalışmalarında üst yönetimin liderliği, Takım çalışması ve takım ruhunun teşvik edilmesidir.

158 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAIZEN”

159 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İÇİN GEREKLİLİKLER
1. Mevcut durumu yetersiz bulmak 2. İnsan kaynaklarını geliştirmek 3. Problem çözme tekniklerini yaygın bir biçimde kullanmak 4. Sinerji yaratmak

160 HEDEFLERLE ve VERİLERLE YÖNETİM

161 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
“ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ GELİŞTİREMEZSİNİZ”

162 NELER ÖLÇÜLÜR? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ
TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ SÜREÇLERİN PERFORMANSI İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ SONUÇLAR, HEDEFLER MALİYETLER

163 VERİLERLE YÖNETİM: Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.

164 SÜREÇ YÖNETİMİ

165 SÜREÇ YÖNETİMİ Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir. Süreç yönetimi aşağıdaki konuları kapsar; 1-Süreçlerin tanımlanması 2-Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi 3-Süreç sahiplerinin belirlenmesi ve 4-Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi

166 ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM

167 TKY’de esas olan hataları tespit etmek ya da hataları ayıklamak değil hata yapmamayı sağlamaktır.
Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı önlemlere yer vererek, Hata kaynaklarının kurutarak, Süreç bazında kontroller yaparak, Yapılan hatalardan dersler çıkararak hataların oluşması engellenebilir.

168 SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

169 EĞİTİM HER YÖNETİCİ; ELEMANLARININ EĞİTİMİNİ, PLANLAMALI
ALMALARINI SAĞLAMALI VERİMLİLİĞİNİ DEĞERLENDİRMELİ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMALI TAZELEME EĞİTİMLERİNİ DE UNUTMAMALIDIR.

170 Öğrenen organizasyon;
bireylerin öğrenmesine ortam yaratan bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini anlayışını çevresini zaman içinde geliştirebilen bir organizasyondur.

171 SONUÇ Kalite yolculuğu uzun ve zamanla neticesi alınacak bir yolculuktur. TKY ise mevcut kurum kültürünü, bakış açısını, yönetim anlayışı ile uygulamaları sorgulamayı ve değiştirmeyi öngörmektedir. İstenilen kaliteye ulaşmak, sabırla süreç için gerekli alt yapı ve kültürü oluşturarak devam etmeyi gerektirmektedir.

172 Dünyada meydana gelen değişimlere göre geleceğimizi şekillendirmemiz gerekmektedir. Sorunların objektif teşhisi ve çözümü için uygun araçların bulunması ya da geliştirilmesi bu aşamada önemli görünmektedir. Atatürk’ün; “Toplumsal gelişmenin de çürümenin de temelinde yöneticilerin tavrı yatar” özdeyişinden hareketle, bir kurumda TKY uygulamalarından sonuç alınmasında yöneticilerin sorumluluğu büyüktür.

173 Bu nedenle önceliği yöneticilerin eğitimi ve yetiştirilmelerine vermek gerekmektedir.
TKY felsefesini iyi yorumlayan yöneticilerle kurumdaki iyileştirme faaliyetlerinin hız kazanacağı ve sürekli gelişme anlayışıyla da mükemmellik yolculuğunun sürdürülebileceğini söylenebilir.

174 Kamu kuruluşlarında TKY uygulamalarının önündeki engellerin iyi tahlil edilerek uygun çözümlerin üretilmesi de gerekmektedir. İyi çözüm önerilerinin ortaya konamaması sonucu, çözüm yerine çözümsüzlük üretileceği unutulmamalıdır.

175 TKY anlayışının ülkemiz ve kurumlarımız için bir fırsat olduğu düşünülerek, birey olarak ne katkımızın ne olabileceğini düşünmemiz uygulamayı kolaylaştıracak ve uygulamanın önünü açacaktır.

176 İ LG İ N İ Z E TEŞEKKÜRLER...


"PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e-posta" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları