Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ"— Sunum transkripti:

1 DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ
KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ EĞİTİM BİRİMİ

2 I.Devlet malı Devletin sahip olduğu her çeşit taşınır ve taşınmaz varlıklardır. Tüm kamu kuruluşlarında hizmetlerin yürütülmesinde devlet malının az veya çok kullanılması kaçınılmazdır. Bu durumda devlet malının kullanımı ile hizmetin birbirinden ayrı düşünülmesi ve hizmetin rasyonelliği sağlanmadan devlet malının harcanmasında tasarruf sağlanması mümkün görülmemektedir. Bu sebeple, konunun işlenmesinde hizmet-devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri bir arada ele alınmıştır.

3 II. İLKELER Hizmetlerin aksatılmadan bir uyum içerisinde yürütülmesini mümkün kılmak için kamu kurum ve kuruluşları içinde her kademede görev alacak personele ait görev yetki sorumluluklar ve bunların sınırları, mevzuatta belirlendiği gibi herhangi bir hizmet boşluğu ve tekerrürü meydana getirmeyecek şekilde İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından da belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarında gösterişe dönük, fayda sağlamayacak nitelikteki çalışma ve harcamalara girişilmemelidir.

4 Gerçekleştirilmesi gereken her çeşit hizmetin yapılmasına geçmeden önce o işe ait sağlam bilgilere dayalı bir plan ve projenin yapılmasından sonra, işin başlama bitimi ve yapılış sırasını belirten bir iş takvimi hazırlanarak uygulamaya geçilmeli ve sonuçlandırılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları; yapmakla yükümlü bulundukları hizmetleri daha çabuk, daha mükemmel ve daha ekonomik şartlar içinde nasıl sonuçlandırılması gerektiği üzerinde daima bir araştırma içinde olmalı ve bu yolla personel teşvik edilerek bunlardan gelen her türlü teklif ve buluşlara önem verilerek değerlendirme sonuçlarıyla birlikte gereği yapılmalıdır.

5 Yöneticiler tarafından, tasarruf tedbirleri ve israfı önleme konularında çalışan personelin daima uyumlu hareket etme bilincinin sağlanması için gerekli gayret gösterilmeli ve bu konuda ayrıca personel üzerinde devamlı uyarılar ve hizmet içi eğitimler yapılmalıdır. Ödenek sarfı ile ilgili yetkili personel ve yöneticiler, görülecek hizmetin etkinlik ve verime zarar vermeyecek şekilde en az para ve zaman sarfı ile o hizmetin sonuçlanması için gereken tüm dikkat ve gayreti göstermelidir.

6 Yöneticiler hizmetleri aksatmadan, bütün işlerde tasarruf sağlamayı ön planda tutarak, tüketim mallarının ve enerji kaynaklarının daha ekonomik ve yeterli kullanılmasını sağlayacak çeşitli malzeme, araç, gereç ve hizmetlerin daha sağlam, kullanışlı ve daha ucuz temin edilmesi hususunda azami gayreti göstermelidir.

7 III. SORUMLULUK 1. Her Seviyedeki Yönetici Personelin Bu Konudaki Belli Başlı Yetki ve Sorumlulukları a)Tasarruf ilkelerine uymayanlar veya aksine davrananlarla bu konudaki ihmali görülenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerini aynen uygulatmak veya uygulanmasını sağlamak. Tasarruf tedbiri ve maliyetin düşürülmesi konusunda buluş ve üstün başarısı görülenleri ödüllendirmek. b)Kuruluş içinde hizmetin maliyetini düşürmek ve verimini artırmak maksadıyla yapılması gereken yatay ve dikey koordinasyonu sağlamak.

8 c) Mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını zaman birimi ölçüsü içinde en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle bunların rasyonel olarak kullanılmasını sağlamak. d) Tasarruf sağlayıcı ve maliyeti azaltıcı tüm tedbirleri uygulamak, bunun için gerekli eğitimi personele yaptırmak, personeli yerinde kullanmak ve çalışma kontrolünü sağlamak. e) Hizmetin gereğine tam olarak uygun düşmeyecek şekilde teşkilat genişletmeleri ve değişiklikleri ile kadro düzenlemelerini yaptırmamak, varsa mevcut bu gibi düzenlemelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak.

9 f) Tasarruf sağlayıcı ve maliyeti azaltıcı disiplini tesis ve idame ettirmek. g) Yakıt ve elektrik kullanılan her türlü ısıtma ve soğutma tesisleriyle, su kullanma tesislerinde israfı önleyici ve düzenleyici tedbirleri aldırıp uygulatmak ve bu tesislerin gerektiğinde onarımlarını en kısa zamanda yaptırmak. h) Tüketim malzemesinin (yakıt, patlayıcı madde, yedek parça ve müstehlik malzeme) depolanması, dağıtım ve nakilleri esnasında bu malzemelerin bozulmalarını ve zayilerini önleyecek her türlü koruma tedbirlerini aldırmak.

10 ı) Alınan tasarruf tedbirleri ve uygulama sonuçlarına ait raporları değerlendirmek. i) Yıllık olarak hazırlanacak çalışma programlarında o yıl içinde uygulanması gereken tasarruf tedbirlerine de yer vermek suretiyle ayrı tasarruf tedbirleri programları hazırlatmak ve uygulatmak.

11 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personelinin Bu Konudaki Belli Başlı Sorumlulukları a) Kendilerine verilen görevleri tasarruf ilkelerine uygun bir şekilde zamanında ve noksansız olarak yapmak. b) Kendilerine teslim edilen her çeşit araç ve gereci iyi bir şekilde ve her zaman kullanmaya hazır bir durumda bulundurmak ve muhafaza etmek. c) Sarfı veya kullanılması gerekli malzemenin sarf ve kullanılmasında tasarruflu hareket etmek. Hizmetin ve tasarruf ilkelerinin geliştirilmesi için çare ve usuller düşünerek faydalı gördüğü sonuçları yöneticilere bildirmek.

12 1- Tedarik ve depolama işlemlerinde uygulanacak tasarruf tedbirleri.
IV. GENEL TASARRUF TEDBİRLERİ 1- Tedarik ve depolama işlemlerinde uygulanacak tasarruf tedbirleri. 2- Elektrik kullanmada uygulanacak tasarruf tedbirleri. 3- Ulaştırma hizmetleri ile ilgili tasarruf tedbirleri. 4- Sıvı ve katı yakıt sarfları esnasında uygulanacak tasarruf tedbirleri. 5- Su kullanımında uygulanacak tasarruf tedbirleri. 6- Posta, telgraf, telefon ve diğer haberleşme hizmetlerinde uygulanacak tasarruf tedbirleri. 7- Personel istihdamında uygulanacak tasarruf tedbirleri. 8- Yazı ve teksir işlerinde uygulanacak tasarruf tedbirleri. 9- Diğer tasarruf tedbirleri.

13 1. Tedarik ve Depolama İslerinde Uygulanacak Tasarruf Tedbirleri
Satın alınma suretiyle temin edilecek malzemenin ihtiyaca göre; nitelik, cins ve miktarının ne olacağı, daha önceki tecrübelere de dayanarak, kesin bir şekilde bazı kalemlerde yıllık ihtiyaç miktarları da göz önünde tutulmak suretiyle tespit edildikten sonra alım işine geçilmeli ve gerekli stok miktarı da bu esasa göre hesaplanmalıdır, ihtiyaçtan fazla malzeme alınmamalı ve depolarda ölü stok olarak bekletilmemelidir. Alınacak makine ve teçhizatın, memleketin iklim ve coğrafi şartlarına uygun olmasına dikkat edilmeli ve şartnameleri buna göre hazırlanmalıdır. Aynı zamanda alınacak makine ve teçhizata ait kullanma ve bakım kataloglarının eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

14 Satın alınacak malzemenin piyasadaki fiyat ve durumu önceden iyice tetkik edilerek bunlardan en ucuz ve en kaliteli olanlar tercih edilmelidir. Makine araç ve malzeme tedariki için yapılan ihalelerde iyi kalite yanında fiyatlarının da en uygun olduğu zamanlar seçilmelidir. Kuruluşların müstehlik (tüketici) ve demirbaş malzeme ihtiyaçları kontrollü olarak dağıtılmalıdır. Bu malzemelerin depolanma ve kullanma durumları başta yöneticiler olmak üzere ilgililerce devamlı denetlenmelidir.

15 Yedek parça stoklarının sayım ve kontrolleri her yıl yapılmalı, stok fazlası olanlar ile o kuruluşta kullanma yeri bulunmayanların gerçek ihtiyaç yerlerine dağıtımlarının yapılabilmesi için sayım sonucu durumları en geç 1 ay içinde merkeze bildirilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları depolarında veya malzeme mutemetleri ellerinde bulunan tüm müstehlik malzeme (kırtasiye dahil) sayımlarını, her yıl yapmalı ayrıca, bu sayım ilgililerce lüzum görüleceği zamanlarda da yapılmalıdır. Sayım sonucu ilgililere bir liste halinde bildirilmelidir. Malzeme mutemetleri sarf ve mevcut durumu her zaman belirleyecek şekilde kayıtlar tutmalıdırlar. Malzemeler ihtiyaç duyulan yerlere usulüne uygun ve zimmetli olarak dağıtılmalıdır.

16 Her cins malzemenin depolanması ve muhafazası için seçilecek yerlerin özelliklerinin depolama tekniğine uygun olmasına dikkat edilmeli ayrıca buralara konulacak malzemelerin çürüme ve bozulmalarını önleyici tedbirler alınmalıdır. Bilhassa tüketim mallarının bulunduğu depolardaki depolama işi, malzeme çıkışları yapılırken depo giriş tarihleri eski olanlardan başlanabilecek şekilde yapılmalıdır. Her cins malzemenin stok ve dağıtımını kontrol altında bulundurabilmek, cins ve miktar olarak gerçek ihtiyaçlar ile ölü stokları belirleyip değerlendirme imkanlarını sağlamak üzere merkez kuruluşlarında “stok kontrol sistemi” tesis edilmelidir.

17 Makine ve araçlar, yapımı yıllık olarak plân ve projeli hizmetlerde kullanılmalıdır. Makinelerin ekonomik ömrünü korumak ve tam randıman almak maksatlıyla bir iş mevsimindeki çalışma süreleri, makine ve araç cinsine göre o makine ve araç için mevcut teknik kullanma ve bakım talimatlarında belirtilen günlük, aylık ve yıllık asgari ekonomik çalıştırma sınırları (iş saati veya km. gibi) altına düşmeyecek şekilde iş programları hazırlanmalı, makine ve araçlar bu programa göre kullanılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca her cins makineye ait ve imalat firmasınca hazırlanmış teknik evsafına dayalı olarak bakım ve işletme talimatları hazırlanarak makinelerin bakım ve işletmeleri bu talimatlardaki esaslara uygun yürütülmelidir.

18 Makine ve araçlarla vukuu bulan kazalar mutlak surette bir kaza zaptına bağlanmalı ve kaza ile ilgili olarak gerekli kanuni işlemler yapılmalıdır. Ekonomik ömrünü doldurmuş durumdaki araç ve makineler tespit edilerek bunların en kısa süre içinde satış veya yedek parça olarak ekonomik değerlendirmesi için durumları merkeze (o kuruluşta bu konu ile ilgili yüksek makam) bildirilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşlarına hibe yoluyla intikal etmiş ve edecek olan araç, gereç ve makinelerin intikal ve kullanılmaları konusunda yayımlanan esaslar da dikkate alınarak ilgili merkez kuruluşlarınca da incelenerek müşterek esasa bağlanmalıdır.

19 Her çeşit araç, gereç ve makineleri kullanacak elemanlar daima gerekli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimden geçirildikten sonra görevlendirilmelidir. Araç ve makinelerin yıllık revizyon ve bakım süreleri dışındaki tüm süre içinde çalıştırılmalarını sağlayabilmek için yurdun uygun iklim bölgelerine kaydırılmaları işi, ilgili merkez teşkilatları tarafından planlanmalıdır.

20 2.Elektrik Kullanmada Uygulanacak Tasarruf Tedbirleri
Kuruluşlarda aydınlatma ve güç kaynağı olarak yararlanılan elektrik gücü ile bu gücün işlettiği tesis ve araçlar üzerinde belirtilen tasarruf tedbirleri uygulanmalıdır. a) Genel Hususlar Herhangi bir sebep sonucu elektrik enerjisi kullanmayacak bina ve tesislerde muhtemel kaza, yangın ve kaçak sarfiyat durumlarını önlemek maksadıyla o bina veya bölümüne ait elektriğin şebeke ile ilişiği ana sigortalardan kesilmelidir. Bina ve tesislerde, kuruluş tanıtma levhaları ve vitrinler gereksiz yere elektrikle aydınlatmalı olarak yapılmamalıdır.

21 Elektrik şebekesinden binaya giriş kablosunun kesiti tesisat projesinde kayıtlı ölçülere uygun ve elektrik yükünü çekecek kalınlıkta olmalı, o bina ve tesislerdeki elektrik sarfiyatı ise mevcut tesisatın gücü üstündeki bir güçte yüklenmemelidir. Elektrik gücüyle çalışan tüm cihazlarda muhtelif kaza ve zararların önlenmesi için tesisatta gerekli topraklama hattı bulundurulmalıdır. Priz ve şartellerden aydınlatma ve güç kaynağı olarak alınacak, cereyanı cihazlara taşıyacak hatlar, kısa yoldan, emniyetli, (tam kablo) varsa ek yerleri iyi izoleli uygun dirençteki taşıyıcılar ile sağlanmalıdır.

22 Elektrik tesisatı ile bu tesisata bağlı cihaz ve aydınlatma araçlarına hiçbir zaman ıslak şeyle dokunulmamalı ve üzerine ıslak malzeme konulmamalıdır. Tesisat ve cihazlarda meydana gelecek arızalar ile bunların gerekli bakımları ehliyetli kişilere zamanında yaptırılmalı, su, çay, kahve, yemek gibi şeylerin ısıtılma ve pişirilmeleri esnasında elektrikli ısıtıcı cihazlar hiçbir zaman kullanılmamalıdır. Muhtemel voltaj düşüklükleri ile trifaze tesisatlarda meydana gelecek arızalardan dolayı bunlara bağlı motor ve elektronik cihazların hasara uğramaması için tesisatla bunlar arasında gerekli şekilde regülatör, otomatik şartel veya trafo konulmalıdır.

23 b) Aydınlatmada Uygulanacak Tedbirler
Bina ve tesislerde aydınlatma amacıyla kullanılacak elektrik ampullerinin, görülecek ise uygun aydınlatmayı tam olarak sağlayacak güçte ve uygun yükseklikteki bir yerde olması sağlanmalı; bunun içinde devamlı aydınlatılması gereken yerlerde tercihen floresan ampuller, bu mümkün olmadığı takdirde de düşük wattlı normal lambalar ayrıca koridor, hol ve tuvalet gibi kapalı ve az ışığa ihtiyaç duyulan yerlerde gücü 25 watt olan lambalar kullanılmalıdır.

24 Bina ve tesislerde birden fazla ampulün bağlı bulunduğu tesislerdeki tek kumanda düğmeleri her ampule ayrı ayrı kumanda edecek şekilde değiştirilmeli, böylece tüm ampullerin birlikte yanmaları önlenerek ihtiyaç duyulanların ayrı ayrı kullanılmaları sağlanmalıdır. Büro ve tesis yerleşmelerinde güneş ışığından azami derecede yararlanılacak şekilde yerleşim yapılmalı, elektrikle aydınlatmadan ancak bu imkanın bulunmadığı yerlerde yararlanılmalıdır. Çalışma masa ve tezgahları, ışığın çalışanların sol ve arka taraflarından gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

25 Gündüz ışığı yeterli olmayan atölye, ambar, depo gibi yerlerde sadece çalışanların bulunduğu mahallerin aydınlatılması yapılmalı, çalışma yeri dışındaki yerler gereksiz yere aydınlatılmamalıdır. Bilhassa bir veya çok az kişi çalıştırılan bürolarda çok ampüllü tavan veya duvar aydınlatması yerine tek lambalı masa tipi aydınlatma sistemi tercih edilmelidir. Çok ampüllü ve lükse kaçan avize tipi aydınlatma yapılmamalıdır. Gece yapılacak gerekli güvenlik aydınlatmasında sürekli olarak kullanılacak ampuller uygun güçlü olmalı, tercihen floresan ampul kullanılmalıdır. Güvenlik maksadıyla kullanılacak ışıklar havanın kararmasından başlamak üzere güneşin doğuşuna kadar olan süre içinde yakılmalıdır.

26 c)Isıtmada Uygulanacak Tedbirler
Elektrik enerjisi hiç bir şekilde bina ısıtma aracı olarak kullanılmamalıdır. Elektrik enerjisi, kalorifer tesisatı, brülör ısıtıcıları ve ütü kullanımı dışında çay ocakları ile yemek hazırlama mahalleri gibi yerler de ısıtma kaynağı olarak kullanılmamalıdır. d)Elektrik Sarfiyat Kontrolü Kamu kurum ve kuruluşları elektrik enerjisi dağıtım ve satışı ile yetkili mahalli idarelerin o kuruluş için tespit ettikleri sarfiyat miktarları kayıtlarını tutmak ve sarfiyat kontrollerini vermek üzere, bu işlerle ilgili birer elemanı görevlendirmelidir.

27 3- Ulaştırma Hizmetleriyle İlgili Tasarruf Tedbirleri
a)Taşıt Kullanımı Kuruluşlar hizmetin gereğine göre en uygun araç tipini seçmelidir. Görev İçin kullanılacak araçlar, göreve çıkmadan önce bulundukları yerlerde motorların ısınmasını temin için (2 veya 3 dakika) çalıştırılmak, diğer hallerde benzin sarfiyatını asgariye indirmek için araçlar, çok kısa duruşlar hariç, durdukları yerlerde çalıştırmayarak stop ettirilmelidir. Araçların taşıma kapasitesinden azami şekilde istifade sağlamak maksadıyla hizmetler birleştirilerek, bunların aynı yöne giden tek araçla yapılması sağlanmalıdır.

28 Kısa mesafeli taşımalarda ulaşımın kamu araçları ve diğer ticari ulaşım araçları ile yapılması şekillerinin maliyeti araştırılmalı bunlardan en ucuz olanı tercih edilmelidir. Taşıt talepleri ancak hizmetin yapılmasının zaruri olduğu hal ve işler yapılmalı, telefon ve yazışma ile sonuçlandırılacak hizmetler için taşıt talep edilmemelidir. Bütün taşıtların iki ön kapıları dışına "RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR" ibaresi düzgün bir şekilde yazılmalıdır. Resmi hizmet dışında kesinlikle taşıt kullanılmamalıdır.

29 Merkezden taşraya, taşradan merkeze ve taşra kuruluşları arasında yapılacak görev seyahatleri için resmi taşıt kullanılması işi asgari ölçüde tutulmalı ve genel ulaşım araçlarından bu maksatlar için yararlanılması yoluna gidilmelidir. Şehir içinde dağınık bir şekilde bulunan kuruluş birimleriyle ana birim arasında gerekli görüldüğünde çalıştırılmak üzere belirli saatlerde ring seferleri düzenlenmeli, ünitelere ayrıca taşıt tahsisi yapılmamalıdır. Arazi taşıtları kullanma amacının dışında (binek, servis v.s. aracı gibi) kullanılmamalıdır. Mesai saati dışında çağrılacak personelin evlerinden getirilmesi için nöbetçi taşıt kullanılmalıdır.

30 Mevcut taşıtlardan öncelikle yakıt sarfiyatı az olanlar kullanılmalıdır.
Şantiye ve iş yerlerine zorunlu olarak düzenlenecek her türlü münferit veya toplu personel taşınması esnasında (yakın veya uzun mesafeler dahil) hiçbir zaman kamyon, treyler, greyder gibi başka maksatlı ağır vasıta veya iş makineleri kullanılmamalı, bu gibi hallerde taşınacak personelin adedine ve iş yerinin özelliğine uygun şekilde binek aracı tipi (pikap, jeep, minibüs gibi) seçilerek görevlendirilmelidir.

31 b) Taşıt Bakımı Her çeşit makine ve araç için bir sicil kartı açılmalı, yapılan tamir ve değişiklikler bu karta işlenmelidir. Makine ve araçların tamir ve bakımları, kuruluşun kendi imkanlarıyla veya diğer resmi kuruluşların imkânlarıyla, buna da imkân görülmüyorsa o kuruluşun yetkili yöneticisinin onayı ile piyasada yaptırılmalıdır. Günlük bakımlarda araçların bakımı, yağ ve lastik hava basınçları ile elektrik ve diğer donanımlarındaki ayar ve aksamlarının noksansız ve çalışır durumda olmasına dikkat edilmelidir.

32 Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bakım tamir işlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesinden ilgili kuruluş yöneticileri sorumlu olmalıdır. Makine ve araçların gereken bakım ve onarımları için gerekli tesisler, bunların uzun mesafeye nakli mecburiyetinde kalınmayacak şekilde o işi yerinde veya birkaç iş yerinin birden bakım ve onarımını yürütebilecek merkezi bir yerde tesis edilmelidir.

33 a)Bina Isıtılmasında Tedbirler
4. Sıvı ve Katı Yakıt Sarfları Esnasında Uygulanacak Tasarruf Tedbirleri a)Bina Isıtılmasında Tedbirler Binaların kolay ısıtılıp bu ısının uzun süre muhafazası için, çift cam kullanılmalı, gereken yerlerde pencere ve kapı kenarlarına sünger çekilmeli veya ısı kaybını önleyecek gerekli tedbirler alınmalıdır. İdare binaları, atölye, vb. yerlerin ısıtılmasında yeterli ısı sağlandıktan sonra kalorifer muslukları kısılmak, ısınmada soba kullanılıyorsa az miktarda yakıt konulmak suretiyle ısı derecesi muhafaza edilmelidir.

34 Kaloriferli yapılarda, kullanılmayan bölümlerdeki sistemin donmasını önlemek için buralarda asgari seviyede ısıtılma yapılmalı donma tehlikeleri olmayan bölgelerde ise ısıtıcılar tamamen söndürülmelidir. Yeniden yapılacak binaların, bölgelerin iklim özellikleri nazari dikkate alınarak kolay ısıtılır şekilde yapılmasına dikkat edilmeli ve tercihen kömürle çalışan sistem monte edilmelidir. Kaloriferli bina ve tesislerde mecburiyet olmadıkça sistemin suyu boşaltılmamalı, böylece tesisatın kireçlenmesi ve dolayısıyla ısı ve su kaybı önlenmelidir. Brülörlerin hava yakıt karışım oranı, ayarları iyi bir şekilde yapılmak suretiyle az yakıtla azami ısı elde etmek imkânı sağlanmalıdır.

35 Isıtmada kullanılan yakıtın harici tesirlerden zarar görmesini, kirlenme, donma ve ziyanı önleyecek şekilde depolama yapılmalıdır. Isıtma sisteminde kullanılan bütün cihaz ve malzemelerin bakımı, ehliyetli personele yaptırılmalıdır. Isı kaybını önlemek için ana kalorifer ve buhar borularının izolesi yapılmış olmalı, mümkün olduğu takdirde kalorifer peteklerinin arkasına ısı yansıtıcıları konulmalıdır. Ayrıca hiçbir şekilde peteklerin önlerine ahşap veya madeni süs malzemesi konulmamalıdır. Kalorifer yakmakla görevli bulunan personel, bu konuda eğitimli ve sertifikalı olmalıdır. Her yıl kalorifer tesisatı, soba boruları ve bacalar temizlettirilmelidir.

36 b)Akaryakıt Depolanması ve Dağıtımı
Araç ve makine miktarları çok ve genel yakıt dağıtım yerlerinden uzakta bulunan (şantiyeler gibi) kuruluşlarda ikmal ve muhafazasında kolaylık sağlanması için akaryakıtın depolanması yapılmalıdır. Aynı evsaftaki (nitelik) akaryakıtın aynı yerde depolanmasına dikkat edilmelidir. Akaryakıt ikmalleri (destek ve tamamlama) gerekli emniyet, tedbirleri almak kaydıyla öncelik sırasına göre; “tankerlerden”, “varillerden”, “araç bidonlarından” istifade edilerek yapılmalıdır.

37 Depolama ve dağıtım esnasında dökülme suretiyle olabilecek zayiat ve yanma tehlikelerini önleyici tedbirler alınmalı, mümkün olduğu hallerde yeraltı depolarında muhafaza edilmeli, kullanma yerlerine tercihen tankerlerle taşınıp pompalarla boşaltılmalıdır. Akaryakıt konulan varil ve bidonların sağlam olmasına ve sızdırmamasına dikkat edilmelidir. Akaryakıt, parça temizliği, araç temizliği ve elbise temizliği gibi maksat dışı işlerde kullanılmamalıdır.

38 c)Katı Yakıt Kullanımında Uygulanacak Tasarruf Tedbirleri
Kuruluşlarda yıllık katı yakıt ihtiyaçları doğru olarak hesaplanmalı ve ihtiyaçtan fazla veya az odun ve kömür alınmamalıdır. Odun ve kömür gibi yakıtların depolanmasında meydana gelebilecek zayiatı önleyici tedbirler alınmalı ve depolama işleri imkan nispetinde kapalı yerlerde yapılmalıdır. Toz haline gelmiş olan kömürlerin briket yapılmak suretiyle kullanılmaları sağlanmalıdır. İlk alınan kömürün ilk olarak kullanılması sağlanacak şekilde depolanması yapılmalıdır.

39 Kömürün taşınması esnasında dökülüp zayi olmasını önleyecek tedbirler alınarak taşınmalıdır.
Tutuşturma ve ısıtma odununun kesilmiş ve istif edilmiş olarak kuru mahallerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Sobaların yakılmasında hiçbir surette gaz ve benzin gibi maddeler tutuşturucu olarak kullanılmamalıdır. Soba ve kalorifer talimatlara uygun olarak yakılmalıdır.

40 5- Su Kullanımında Tasarruf Tedbirleri
Musluk ve vanalar devamlı olarak kontrol edilmeli bozuk olanların zamanında onarımları yapılmalıdır. Su depoları ve su şebekesi zaman zaman kontrol edilerek gereken bakım ve temizliği yapılmalıdır. Güneş enerjisinden yararlanmak suretiyle binalarda kullanmak için gerekli olan sıcak su temini çareleri araştırılmalı, bunun İçin yapılacak maliyet hesapları sonuçlarına göre gereken tesisin yapımı cihetine gidilmelidir.

41 Bina,araç ve çevre temizliği ile bahçe sulama işleminde İsrafa sebebiyet verecek şekilde su sarfiyatı yapılmamalıdır. Elektrik sarfiyatında olduğu gibi su sarfiyatı da aylık olarak kontrol altında tutulmalıdır.

42 6)Posta, Telgraf, Telefon ve Diğer Haberleşme Hizmetlerinde Uygulanacak Tasarruf Tedbirleri
Kamu Kurum ve kuruluşlarından, aynı memuriyet mahallinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü evrak kurye ve dağıtıcılar eliyle gönderilmelidir. Yazılar, tenkide mahal bırakılmadan cevaplandırılmalıdır. Gönderilecek kolilerin mümkün olduğu kadar hafif olmalarına dikkat edilmelidir. Kurum ve kuruluşlarda beklemesiz ve otomatik telefonlar hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Şehirlerarası ve şehir içi telefon görüşmeleri süresi mümkün olduğu nispette kısa olmalıdır.

43 Çok zaruri durumlarda "acele", "yıldırım" ve "ödemeli" görüşmeler yönetim kademesindeki kişiler tarafından veya onların bilgisi dahilinde yapılmalıdır. Haberleşmede, mevcut telsiz şebekesinden azami derecede istifade edilmelidir. Telgraflar, konunun özünü, en az sözcükle anlatılacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazışma ile halli mümkün olan haberleşmeler için hiçbir zaman telefon kullanılmamalı ve telgraf çekilmemelidir. Telefon görüşme masrafları için mahalli PTT idarelerince düzenlenen faturalara göre ilgili kuruluşlar, her aya isabet eden sarfiyat tutarlarını (şehirlerarası görüşmeler ile fazla konuşmalara ait tüm ücret toplamları), her telefon için ayrı ayrı göstermek üzere, düzenleyecekleri harcama cetvelleri merkeze bildirmelidir

44 7)Personel İstihdamında Uygulanacak Tasarruf Tedbirleri
Merkez kuruluşlarınca tüm kuruluş şema ve kadrolar: yeniden gözden geçirilerek tasarruf tedbirleri ilkelerine uygun ve mevcut hizmeti karşılayacak şekilde asgari ölçüler içinde teşkilatlanma ve kadro düzenlemeleri çalışmalarına üst makamın bilgi ve olurlarına dayalı olarak bağlanmalı bu surette kadro ve kuruluş şişkinliklerine son verilmelidir. Kuruluşlarca, her seviyedeki görevli personelin günlük çalışma süresini verimli geçirerek boş zaman kalmayacak şekilde görev programlanması yapılmalıdır.

45 Personel istihdamında kişiye iş yaratmak ilkesi yerine, işe uygun kişi ilkesi esas alınmalıdır. Böylece ortaya çıkacak fazla kadro ve personelin uygun ise yerlerine nakli sağlanmalıdır. Her kuruluş ve hizmet unvanlarına ait görevleri ile bu görevleri yapmada yetki ve sorumluluk sınırları ayrı ayrı çıkartılarak yayımlanmadır. Hizmetlerin en az personel ile noksansız ve kısa zamanda yapılabilmesi sağlanmalıdır. Bunun için; 1)Görülecek işe uygun bilgi ve yetenekte personel seçimi yapılmalıdır. 2)Personelin gördüğü hizmette uzmanlaşması sağlanmalıdır. 3)Birbiri ile ilişkili hizmetler birleştirilerek bir yerden yürütülmelidir.

46 8)Yazı ve Teksir İşlerinde Uygulanacak Tasarruf Tedbirleri
Kağıt ve diğer kırtasiye malzemesi tüketimi asgari hadde indirilmelidir. Yazılar, zorunlu haller dışında biri gönderebileceği yerde, diğeri de kuruluşta kalacak şekilde en az iki nüsha olarak yazılmalıdır. Yazılar önce taslak olarak hazırlanmalı bu taslak üzerinde son şekli verildikten sonra daktilo ettirilmelidir. Yazı taslakları, gizlilik derecesi taşımayan, değeri kalmamış bir yüzü yazılı ve iptal işareti konulmuş kağıtlara yazılmalıdır.

47 Mümkün olan hallerde, teksirler kağıdın çift yüzüne basılmalıdır.
Yazışmalarda pahalı kağıt kullanılmamalı, ikinci hamur ve daha düşük evsaflı kağıt ve pelur kağıt kullanılmalıdır. Suret çıkarılması işleri daktilo veya bilgisayar ile yapılmalı, fotokopi kağıdı ancak zorunlu hallerde kullanılmalıdır. Levha, maket v.s. hazırlanmasında amacı gerçekleştirecek basit ve ucuz yöntemler kullanılmalı, gereksiz süs ve gösterişten kaçınılmalıdır.

48 Dosya ve kağıt cins ve ebatları Devlet Malzeme Ofisinin uyguladığı normlara uygun olarak seçilmeli ve kullanılmalıdır. Karbon kağıtları ile daktilo veya bilgisayar yazıcı şeritlerinin mümkün olduğu kadar fazla süre kullanılması sağlanmalıdır. Yazı, teksir, fotokopi ve diğer büro makinelerinin bakım ve onarımları zamanında yaptırılarak kullanma sürelerinin uzatılması temin edilmelidir. Herhangi bir sebeple çalışmaz duruma gelen makinelerin yenisinin alınması yerine bunları tamir ettirmek suretiyle daha uzun süre istifade edilmesi imkânları aranmalıdır.

49 9. Diğer Tasarruf Tedbirleri
a)Genel Konular Kuruluşlarda, görülmekte olan tüm hizmetlerde tasarruflu hareket edilebilmesi için her türlü koordinasyon ve işbirliği sağlanmalıdır. Yeni malzeme alımı yerine eldeki mevcut malzemeler üzerinde kurtarma çalışmaları yapılmak suretiyle yenileştirilmelidir. Bunların yenileştirme durumlarına göre ayrı veya aynı hizmetler için kullanılma çareleri araştırılmalıdır. Bu maksat için varsa kuruluş atölyelerinden faydalanılmalıdır.

50 b)Döşeme ve Demirbaş Malzeme ile İlgili Tasarruf Tedbirleri
Döşeme ve demirbaş, malzemeleri yeniden almak yerine, mevcutlarının onarılması suretiyle tekrar hizmete konulması imkanları araştırılmalıdır. Büro ve tesislerde eskiyen malzemelerin yerine yenisi alınırken uygulamaya konulan malzeme standardı kurallarına itina gösterilmelidir. Devlet dairelerinde kullanılacak mefruşat, gösterişe kaçmadan ihtiyacı karşılayacak biçimde olmalıdır.

51 Büro hizmetlerinde, malzeme standardı sağlamak maksadıyla Devlet Malzeme Ofisi tarafından yayınlanan Malzeme Kataloglarındaki ölçülere göre düzenlenerek evvelce yayınlanan "BÜRO MALZEMELERİ DAĞITIM TALİMATI" ile yine buna paralel olarak hazırlanmış ayrıca yayınlanan "BÜROLARDA YERLEŞME ESASLARI"ndaki kayıtların asgari sınırları içinde hareket edilmek suretiyle büro malzemesi dağıtım ve yerleşimi yapılmalıdır. Büro malzemeleri ve mefruşat alımı öncelikle Devlet Malzeme Ofisinden yapılmalıdır. Bu hususların uygulanması ve kontrolünden tüm yönetici ve yardımcıları sıra ile görevli ve sorumludurlar.

52 c)Genel Temizlik ve Bakım Malzemesi İle İlgili Tasarruf Tedbirleri
Temizlik malzemesinin seçiminde, temizliğe uygun ve daha ekonomik şartlar altında temin edilebilen malzemenin arasından seçim yapılmalı, ayrıca bunların yerinde ve yeterli şekilde kullanılması için ilgili personel eğitilmelidir. Temizlik işlerinde kullanılan demirbaş malzemenin (Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi gibi) daha uzun süre kullanılmasını sağlanması için, bunların kullanma tarifelerine göre çalıştırılmaları, bakımlarının zamanında yaptırılması ve muhafazalarında itina gösterilmesi ve belirlenen yer ve hizmet dışında kullanılmaması sağlanmalıdır.

53 d)Misafir Ağırlamalarında Uygulanacak Tasarruf Tedbirleri
Kamu kurum ve kuruluşlarında ağırlamalar zorunlu haller dışında yapılmamalıdır. Misafirlere verilecek yemek ve kumanyalar, mevcutsa kurulusun kendi imkânlarıyla hazırlanmalı, piyasadan pahalı fiyatlarla yiyecek ve ağırlama malzemesi temini cihetine gidilmemelidir. e)Yurt Dışı Geçici Görevlerin Uygulanmasında Dikkate Alınacak Hususlar Toplu ve münferit, tetkik gezilerinin adet ve süreleri, asgari seviyede planlanmalıdır. Yurtdışı geçici görevleri asgari sürede ve asgari personelle yürütülmelidir. Yurtdışı geçici görevlere gidiş ve dönüş esnasında, öncelikle Türk Hava Yollarının uçaklarından yararlanılmalıdır,

54 f)Yurtiçi Geçici Görevlerin Uygulanmasında Dikkate Alınacak Hususlar
Kuruluşlar geçici görev, arazi çalışmaları vb. adlarda görevlendirdiği personelin öncelikle mutad (alışılmış)taşıt araçlarından yararlanmalarını sağlamalı ve harcırahlar da buna göre ödenmelidir. Geçici görevlendirmelerde görevliler vazife dönüşünde amirlerine görevlerle ilgili gerekli bilgileri vermelidir.

55 BAŞARILAR DİLERİM…


"DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları