Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tehlikeli Atıklar & Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tehlikeli Atıklar & Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Tehlikeli Atıklar & Yönetimi

2 SUNUM İÇERİĞİ YASA VE YÖNETMELİKLER TEHLİKELİ ATIKLAR
TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ Atık Envanteri Atıkların Toplanması ve Geçici Depolanması Atık Gönderilmesi Atık Beyanı Yapılması ve Kayıtlar Atık Yönetim Planı

3 YASA VE YÖNETMELİKLER TEHLİKELİ ATIKLAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
ÇEVRE KANUNU YÖNETMELİKLER ile belirlenmiştir.

4 YASA VE YÖNETMELİKLER 2872 sayılı Çevre Kanununda; Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. hükmü Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. hükümleri yer almaktadır.

5 YASA VE YÖNETMELİKLER Tehlikeli atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yayımlanmış Olan; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14 Mart 2005) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (05 Temmuz 2008) doğrultusunda değerlendirilmelidir.

6 YASA VE YÖNETMELİKLER Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre Atık üreticisinin yükümlülükleri a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla, c) …atıklarını tesislerinde geçici olarak depolanması durumunda valilikten izin almakla, d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, f) Atığın niteliğinin belirlenmesi gibi yapılan harcamaları karşılamakla g) …atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak ,iki ay içinde valiliğe göndermekle

7 YASA VE YÖNETMELİKLER Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre Atık üreticisinin yükümlülükleri h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) doldurmakla m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz emniyetli ve uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla , konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla, Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarını altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını en fazla 180 gün geçici depolayabilir.

8 TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ
Atık yönetim planını hazırlamak Atıkları kaynağında ayrı toplamak Tehlikeli Atıkların Üniversite İçinde Yönetimi Atıkları ayrı taşımak Atık Üreticisi Atıkları geçici depolamak Personeli eğitmek Bertaraf harcamalarını karşılamak Tehlikeli atık miktarını kayıt altına almak

9 TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ
I- Tehlikeli Atık Yönetim Planı hazırlanması Tehlikeli atıkların tespiti Tehlikeli atıkların tahmini yıllık miktarlarının belirlenmesi Lisanslı kuruluşlar ile sözleşmelerin yapılması Atıkların kaynağında ayrı ve tanımlı ( uluslararası standartlara uygun ) bir şekilde toplanmasının başlanması Tehlikeli atık geçici depolama alanının oluşturulması Atık yönetim planının doldurulması Çevre İl Müdürlüğüne Atık Yönetim Planı gönderilmesi

10 TEHLİKELİ ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ
PATLAYICI (E) OKSİTLEYİCİ (O) YÜKSEK ORANDA TUTUŞABİLEN (F+) TUTUŞABİLEN (F) TAHRİŞ EDİCİ (Xi) ZARARLI (Xn) TOKSİK(T) KANSEROJEN (T - Xn) KOROZİF (C) MUTAJENİK (T – Xn) EKOTOKSİK (N)

11 Alev alabilen Maddeler
ATIK ENVANTERİ Alev alabilen Maddeler Aseton Etil eter Sodyum Hidrojen Lityum Asetilen Etil alkol Potasyum Asetik asit Hekzan Toluen Asit ve oksitleyicilerden ayrı depolanmalıdır.

12 ATIK ENVANTERİ Reaktif Maddeler Asetilen Azid Hidrojen
Nitro Bileşikleri Amonyak Organik Peroksitler Perkloratlar Bromatlar

13 ATIK ENVANTERİ Korozif Maddeler Sülfürik Asit Hidroklorik Asit
Nitrik Asit Amonyum Hidroksit Sodyum Hidroksit Krom trioksit Sitrikasit Potasyum hidroksit Anilin blue Bazlardan, organik maddelerden ve alev alabilen maddelerden ayrı toplanmalıdır

14 ATIK ENVANTERİ Toksik Maddeler Formaldehit Dimetilaminobenzen
Nitrobifenil Asbest 2,4-dinitro fenol Metil hidrazin Potasyum siyanid Disulfoton

15 ATIK ENVANTERİ Oksitleyiciler Oksitleyici Reaktifler
Tehlikeli Peroksit Oluşturucu Organik Maddeler Peroksitler Aldehit Hiperperoksitler Keton Peroksi esterler Alliler Yapısında Bileşikler Alkali Metaller Vinil Benzilhidrojen

16 ATIK ENVANTERİ Mutajenler Etidium bromür Formaldehit Bazik fuksin EDTA
FCF Potasyum dikromat Hematoksilin

17 ATIK ENVANTERİ Kod Numarası Atık Adı 16 05 06 16 05 07 16 05 08
Tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları Tehlikeli maddeler içeren anorganik kimyasallar Tehlikeli maddeler içeren organik kimyasallar Eldiven, absorbanlar Kontamine ambalaj Kartuş ve tonerler Atık floresanlar

18 ATIKLARIN TOPLANMASI VE GEÇİCİ DEPOLANMASI
MELTBLOWN KUMAŞLAR YASTIK VE SOSİSLER

19 ATIK BEYANI YAPILMASI VE KAYITLAR
UATF atık üreticisi tarafından bağlı bulundukları İl Çevre ve Orman müdürlüklerinden alınır.

20 ATIK BEYANI YAPILMASI VE KAYITLAR
Atık alımı sırasında Yeşil nüsha hastanede bırakılır Atık tesise kabul edildikten sonra beyaz ve pembe nüshalar hastaneye iletilir Hastane yeşil nüshanın aslını, pembe yada beyazın fotokopisini İl Çevre Müdürlüğüne bir dilekçe ile teslim eder. Kendisi için yeşil nüshanın fotokopisini alır. Pembe ve beyaz nüshaları 3 yıl saklar, denetleme anında denetçiye gösterir ASLI FOTOKOPİSİ FOTOKOPİSİ

21 TEŞEKKÜRLER


"Tehlikeli Atıklar & Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları