Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KKTC SAĞLIKTA YENİDEN YAPILANMA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KKTC SAĞLIKTA YENİDEN YAPILANMA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI"— Sunum transkripti:

1 KKTC SAĞLIKTA YENİDEN YAPILANMA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

2 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER

3 KKTC SAĞLIKTA MEVCUT DURUM

4 KKTC DOKTOR SAYILARI Toplam doktor sayısı 639
Aktif doktor sayısı (yaklaşık) Devlette çalışan Sadece özelde çalışan doktor Toplam Diş Hekimi sayısı Aktif Diş Hekimi sayısı Devlette çalışan hemşire sayısı 650 Toplam hemşire sayısı

5 KKTC’de 1000 kişiye düşen hekim oranı 2
KKTC’de 1000 kişiye düşen hekim oranı (500 doktorun aktif olduğu esasına göre bu oran 1.66 olur). Türkiye de bu oran 1.7 iken, AB ortalaması 3.4’tür. KKTC’de 1000 kişiye düşen hemşire oranı 2.66 iken,(Hemşire sayısı ortalama 800 alınırsa) Türkiye’de bu oran 1.41, AB’de ise ortalama 7.45’tir. 1000 kişiye düşen diş hekimi oranı 0.62 iken, Türkiye’de bu oran 0.27, AB’de ise ortalama 0.60’tır.

6

7 100,000 kişi başına sağlık Hizmetlİleri Kaynakları, 2009

8

9

10

11

12

13 Özel Sağlık Hizmetleri
Ülkemizde özel sağlık hizmetleri alanında faaliyet göstermekte olan 14 özel hastane bulunmaktadır. Sadece özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktor sayısı 160 Özel sağlık kuruluşlarının doktor kadrosunun %66’sı kamu doktorudur

14 2006-2011 yılları arasında ithal edilen ilaçların Kamu ve özel harcamaları:
Kamu İlaç Harcaması Özel İlaç Harcaması Toplam 2006 14,763,714 TL 15,563,210 TL 30,326,924 TL 2007 19,246,567 TL 15,549,039 TL 34,795,606 TL 2008 21,500,000 TL 18,436,250 TL 39,936,250 TL 2009 17,200,000 TL 27,975,751 TL 45,175,751 TL 2010 18,720, TL 30,717,868 TL 49,438,205 TL 2011 14,058, TL 35,192, TL 49,521,007 TL

15

16

17

18 AB Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı

19 KKTC SAĞLIK ÇALIŞTAYI 28-30 KASIM 2013

20 1- Kamu Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
2- Özel Sağlık Hizmetlerinin Sunumu 3- Genel Sağlık Sigortası ve Sağlığın Finansmanı 4- Koruyucu Sağlık Hizmetleri 5- Acil Sağlık Hizmetleri 6- Hasta Hakları 7- İlaç Uygulamaları 8- Sağlık Yönetimi

21 Sağlık politikası, yasalar, denetim,
organizasyon ve finansman eksiklikleri ön plana çıkmaktadır. Bu da Sağlık sektöründe ciddi bir yapısal sorun olduğu ve tüm sistemin yeniden gözden geçirilmesi gereği olduğu gibi bir sonuç doğurmaktadır. Tedavi edici sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ikinci plana atılması ve hasta hakları ile ilgili yasaların eksikliği gibi öngörülen kök sorunlar sağlık sektörüne bakışı da tümden sorgulamaktadır.

22 Sağlıkta otomasyon, bilgi işlem sistemlerinin eksikliği tali sorunlar olarak ortaya çıkarmakta, ayrıca sağlıktaki mevcut yasal mevzuatın tam anlamıyla uygulanmamasının hukuk devletine olan inancın zedelenmesine yol açtığı belirtilmektedir

23 Kamu ve özel sağlık sunucularının bir arada otomasyon sistemine geçmemiş olması ve otomasyon ilaç takip sisteminin olmayışına dayalı ilaç israfı, özel sağlık kuruluşlarının sosyal sağlık hizmetlerinin basamakları içerisinde yer almaması ve sosyal sağlık sigortasının özel sektöre açık olmayışı da başlıca sorunlar olarak gösterilmektedir.

24 Sağlık hizmetleri üzerindeki talebin kontrolsüz nüfus nedeni ile planlanamaması ve sektörün verimli bir istatistiki veri sisteminden yoksun oluşu da önemli sorunlar olarak ortaya konmaktadır

25 Sağlığı ilgilendiren diğer kurumlarla işbirliği eksikliği(sosyal güvenlik kurumun sağlıkla işbirliği yapacak yapılanmasının olmaması), sağlık harcamalarında ve insan kaynaklarında verimliliğin iyi bir şekilde yönetilmemesi(yöneticilerin mevcut insan kaynaklarını yeterince kullanamaması),yöneticilik eğitimi almış yöneticiler olmaması, bilimsel yönetimin ve stratejik planlamanın kullanılmaması

26 KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 14 şubat 2014

27 Sağlıkla ilgili tüm resmi ve sivil kuruluşların katılımı ve katkısı ile gerçekleşen bu çalışmalar sonucunda bakanlığımız çatısı altında dört komite olarak çalışmalara başlanmıştır. Genel Sağlık Sigortası Komitesi Standardizasyon ve Otomasyon Komitesi Sağlık Bakanlığı’nın Re-organizasyonu Komitesi Sağlık Çalışanları Komitesi

28 GENEL SAĞLIK SİGORTASI KOMİTESİ
Mertdoğan Soyalan İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü Dr Aykut Üretici Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Gülen Nihat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Melek Gazi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Belgin Rıfkı Maliye Bakanlığı Dr Filiz Besim Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr Cemal Mert Kıbrıs Türk Tabip Odası Başkanı Dt Aysa Ayalı Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Dr Hasan Adataş Tıp İş Yönetim Kurulu Üyesi Dr Kandemir Berova Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr Hayat İzel Özel Hastaneler Birliği Ebru Başay Alper Eczacılar Birliği Başkanı Emete İmge Evrensel Hasta Hakları Derneği Vedat Yorucu Ekonomist Öğretim Üyesi Mehmet Öner Ekinci Hukukçu (Emekli Meclis Genel Sekreteri)

29 GSS KOMİTESİNİN HEDEFLERİ
1- FİNANSAL FİZİBİLİTE ÇALIŞMASININ YAPILMASI 2- YASAL ÇERÇEVENİN OLUŞTURULMASI 3- GSS İÇİN KAYNAK OLUŞTURACAK ALANLARIN TESPİTİ 4- GENEL SAĞLIK SİGORTASININ TANITIMI

30 323,237,249 GİDERLER NOMİNAL Hekimlere ödenen toplam hizmet bedeli:
Hekimlere ödenen toplam hizmet bedeli: 105,631,210 ÖZEL Hastanelere ödenen hizmet bedeli 72,000,000 YDÜ hastanesi ‘ne ödenen hizmet bedeli 36,000,000 Labratuvar ve Tekik için ödenen bedeller 20,000,000 İlaç giderleri 62,982,922 Sarf malzemesi giderleri 7,240,000 SOSYAL SİGORTALAR SAĞLIK kurumu’nun  Gözlük ve benzeri 13,440,000  yurt dışı tedavi masrafları 5,000,000 Nominal Toplam TL 323,237,249

31 KKTC 2013 Toplam Sağlık Harcaması
2013 Sağlık Bakanlığı Bütcesi M Özel Sektör Harcamaları M Toplam M Kişi Başı Ortalama 1624 Tl 773 Dolar Toplam ağlık Harcaması/GSMH 5.6

32 Türkiye Sağlık Sektörü Temel Makroekonomik Verileri

33 Sağlık – GSYİH olarak Karşılaştırmalı Kamu ve Özel Harcamaları

34

35 Genel Sağlık Sigortasının Amacı
Tüm nüfusu kapsayacak şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesi hedeflenmektedir. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ülkede yaşayan herkes için eşit ve tek bir yapıya dönüştürülmüştür. Kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın zorunluluk getirilmiştir.

36 Kişilerin sağlık hizmetlerinden eşit,ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanabilmesi sağlanarak, sağlık sistemlerinde norm birliği sağlanacaktır. Sisteme üye olanların ,sunulacak sağlık hizmetleri için belli oranda prim ve katılım payı ödemeleri ilkesi getirilmiştir. Genel Sağlık Sigortası Sistemi ile sağlık giderlerinin kontrol edilmesi amaçlanmaktadır.

37 Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı
Genel Sağlık Sigortası Sistemi ile toplumun bütün fertleri, ekonomik güçlerine ve isteklerine bakılmaksızın, kapsam ve koruma altına alınmıştır.Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişiler: Tüm kamu çalışanları; memur, yargıç, savcı, atanmış veya seçilmiş siyasiler, Kendi özel yasalarına göre çalışanlar,

38 Emeklilik, dulluk ve yetimlik maaşı alanlar,
Sosyal Sigortalar’dan yaşlılık, malüllük, dulluk ve yetimlik aylığı ve sürekli işgöremezlik geliri alanlar, Hizmet akdi ile çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ve işveren durumundaki gerçek kişiler, Mücahit emekli aylığı alanlar, Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar, Sosyal yardım alanlar, Askerlik yükümlülüğünü yerine getirenler,

39 Şehit ve Hadise Kurbanı Aileleri ve Malüllere Yardım Yasası kuralları çerçevesinde yardım alanlar,
Özürlüleri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası kapsamında nakdi yardım alanlar, Çalışma Dairesi’ne kayıtlı işsizler, Yabancı uyruklu öğrenciler, K.K.T.C’de ikamet eden yabancılar,

40 Genel Sağlık Sigortası Kapsamındaki Hizmetler
Birinci basamak muayene,tanı ve tedavi hizmetleri; İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri; İlk yardım ve acil tedavi hizmetleri;

41 Tedavi amaçlı görsel tanıya yönelik hizmetler ve laboratuvar hizmetleri;
İyileştirme amaçlı ortezler ile protez araç-gereçler , gözlük çerçevesi ve camları sağlama hizmetleri; Diş ve diş eti hastalıklarının bakım ve tedavisi ile travma ve onkolojik tedaviye bağlı protez uygulamaları hizmetleri;

42 GSS'nin finansmanı; mevcut sosyal güvenlik kapsamında yer alanların mevcut primlerinden, yardıma muhtaçlar için devlet bütçesi tarafından karşılanan primlerden, geliri olanların ödeyecekleri kademeli primlerden ve genel devlet katkısından sağlanacaktır. Emeklilik yasası sonrası oluşan prim oranları aynı şekilde uygulamaya devam edecektir.

43 2008 SOSYAL GÜVENLİK YASASI ÇALIŞAN %2 İŞVEREN %2 DEVLET %2 TOPLAM %6

44 GSS YÖNETİM MODELİ Program ile sağlık için oluşturulan fonun sağlık hizmetlerinde kullanılması yönelik tek bir kurumsal yapı oluşturulacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında kurulacak olan Genel Sağlık Sigortası Dairesinde, vatandaşlarımız adına hem yurt içindeki kamu veya özel, hem de yurt dışındaki sağlık hizmet sunucularından en iyi hizmetin alınmasına yönelik yönetsel, idari ve finansal kapasite oluşturulacaktır.

45 Oluşturulacak Yönetim Kurulu ile sağlıkla ilgili Sivil Toplum Örgütlerinin, Fon’un yönetim, denetleme ve politika geliştirme süreçlerinde aktif rol almaları sağlanacaktır.

46 Ülkemizde bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmiş özel sağlık hizmet sunucularından programın kamu hastanelerinde uygulanmasını müteakip planlı ve kurallı bir şekilde GSS çerçevesinde hizmet alınacaktır.

47 Program ile sağlık hizmeti alımında provizyon sistemi hayata geçirilmiş olacaktır. Sağlık hizmeti sunan tüm kamu ve özel yerlerde gerekli bilişim alt yapısı kurulmuş olacaktır. Ödeme ve ödemeyle ilişkili veriler Genel Sağlık Sigortası Dairesince kurulacak bilgi sisteminde veri güvenliği sağlanarak tutulacaktır.

48 Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın sağlıkta kalite standartları belirlenecektir. Sağlık hizmetlerin kalitesini değerlendirmeye yönelik kurumsal yapılanma ve değerlendirme kapasitesi oluşturulacaktır.

49 Hastane otomasyon sistemi sayesinde gerçek ve sağlıklı verilere ulaşılacak, daha sonraki yıllar için hem veri bankası oluşacak, hem de daha tutarlı kestirimler yapılabilecektir. Sunulan sağlık hizmetleri kodlanarak fiyat tarifeleri yayınlanacaktır.

50 Genel Sağlık Sigortası ile birlikte İlaç ve tıbbi ürünlerde fiyat istikrarı sağlanarak enflasyon oluşturucu etkiler giderilecektir. Akılcı ilaç kullanımına yönelik yapılacak düzenlemelerle gereksiz ilaç tüketiminin önüne geçilecektir. İhale usulü ile ilaç alımına son verilecek üretici ve ithalatçı firmalarla fiyat ayarlama ve sabitleme yöntemleri ile özel sektörden reçete bazlı ilaç alımına geçilecektir 

51


"KKTC SAĞLIKTA YENİDEN YAPILANMA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları