Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) YÖNLENDİRME KOMİTESİ 42. TOPLANTISI 1 29 Mart 2012, ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) YÖNLENDİRME KOMİTESİ 42. TOPLANTISI 1 29 Mart 2012, ANKARA."— Sunum transkripti:

1 1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) YÖNLENDİRME KOMİTESİ 42. TOPLANTISI 1 29 Mart 2012, ANKARA

2 2 Sunum Planı  YOİKK Teknik Komiteler Eylem Planı Revizyon Çalışmaları  Teknik Komitelerden Önümüzdeki Döneme İlişkin Beklentiler&Çalışma Takvimi

3 YOİKK Teknik Komiteler 2011-2012 Eylem Planı Revizyon Çalışmaları 3

4 Teknik KomiteTeknik Komite Başkanlığı/ Eş Başkanlık Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - SPK (Eş Başkanlık) İstihdamÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı GİTES ve Sektörel Lisanslar Ekonomi Bakanlığı - Kalkınma Bakanlığı (Eş Başkanlık) Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleriÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Vergi ve Teşvikler Ekonomi Bakanlığı - Maliye Bakanlığı (Eş Başkanlık) Dış Ticaret ve Gümrükler Ekonomi Bakanlığı - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Eş Başkanlık) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Bilim,San. ve Teknoloji Bakanlığı - Türk Patent Enst. (Eş Başkanlık) Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal SüreçlerAdalet Bakanlığı Finansmana ErişimHazine Müsteşarlığı Altyapı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Eş Başkanlık) 4

5  YOİKK Teknik Komiteler 2011-2012 Eylem Planı 5 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen 15. YOİKK Toplantısında nihai hale getirilmiştir.  2011-2012 Eylem Planı, 12 Teknik Komite tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen 79 adet eylemden oluşturulmuştur.  Yeni oluşturulan Teknik Komite yapıları doğrultusunda Eylem Planlarının revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Öneriler: Konular itibarıyla diğer teknik komiteler bünyesinde çalışılmasına devam edilecek eylemler Plandan çıkarılacak eylemler, İlgisi nedeniyle KOBİ Stratejisi Eylem Planı kapsamında değerlendirilmesi öngörülen eylemler YOİKK Teknik Komiteler 2011-2012 Eylem Planı 5 16/01/2012 tarihli Prensip Kararı sonrası oluşturulan yeni yapı

6  Şirket kuruluşu ve şube açılışı süreçlerinin basitleştirilmesine ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik çalışma yapılması. (Eyleme ilişkin çalışma raporu tamamlanmıştır. Mevzuat çalışmaları devam etmektedir.)  Yeniden yapılandırma ve tasfiye süreçlerinin kapsamlı bir şekilde incelenerek, basitleştirilmesine ve hızlandırılmasına yönelik çalışma yapılması.  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirket kuruluşu ve şube açılışı süreçleri ve maliyetleri üzerindeki etkisinin incelenmesi.  SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde değişiklik yapılması. – Eylem tamamlanmıştır.  "Borsa Dışı Şirketlerde Finansal Olmayan Raporlama Standartları"nın seçilecek bir veya birkaç KOBİ'de pilot olarak uygulanması.  "Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin yeni Türk Ticaret Kanunu dikkate alınarak güncellenmesi.  "Borsa Dışı Şirketlerde Finansal Olmayan Raporlama Standartları" ile “Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri” nin tanıtılması.  "Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni başarıyla uygulayan firmaları sertifikalandıracak bir akreditasyon sisteminin oluşturulması için gereken mekanizma ve oluşturulacak mekanizma ile bağlantılı olarak KOBİ’lere sağlanabilecek destek unsurları (teşvikler, ücretlerde indirimler vb.) hakkında öneriler geliştirilmesi. Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi Eylem Planı 6

7  Güvenceli esneklik kapsamında işgücü piyasasına ilişkin Ulusal İstihdam Stratejisinde de yer alacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi.  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre işletmelerin eğitici bulundurma ve eğitim birimi oluşturma yükümlülüğü yerine bu faaliyetleri özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması.  Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinin ve kriterlerinin gözden geçirilerek iyileştirilmesi.  Sektörel istihdam politikalarının oluşturulmasında yararlanılmak üzere, çeşitli kurumlarca hazırlanan sektör stratejileri ve eylem planlarının gözden geçirilmesi.  İşçi ve işveren konfederasyonları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya bunların kurmuş oldukları vakıf ve derneklerce düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılanların da prim desteğinden yararlandırılması olanaklarının araştırılması.* *İstihdam Teknik Komitesi'nin 5 nolu eyleminin gündemden düşürülmesi planlanmakta olup, gerçekleştirilecek Teknik Komite toplantısında nihai karara bağlanacaktır. İstihdam Teknik Komitesi Eylem Planı 7

8  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak firmaların geri dönüşümden kaynaklanan yükümlülüklerinin yeniden düzenlenmesi.- Eylem tamamlanmıştır.  Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nin Maden Kanunu'ndaki değişikliklere göre revize edilmesi.  ÇED Raporu kapsamındaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilecek Çevre ile Uyum Planının temin edilemeyen eksikliklerinin ÇED sürecinde tamamlanması.  Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak izin süreçlerinin kısaltılması.  3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılarak zeytinlik alanları ile işletmelerin arasında bulunması gereken mesafe ile ilgili hükümlerin hafifletilmesi.  Kaynak sularına ilişkin olarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Belediyelerin verdikleri izin ve yaptıkları denetimler yönüyle 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi.  Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi amacıyla Standart Maliyet Modeli Uygulama Kılavuzu’nun hazırlanması ve sistem önerisi geliştirilmesi.  Madencilik faaliyetleri için alınması gerekli izinlerin Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde alınabilmesinin sağlanması.  Bazı ülkelerin ulusal servet fonlarının, emeklilik fonlarının ve kurumsal yatırımcıların Türkiye'de yatırıma yönlendirilmesine yönelik özel tanıtım programlarının tasarlanması ve uygulanması. (Yatırım Promosyonu Teknik Komitesi) GİTES ve Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi Eylem Planı 8

9  Büyük ölçekli, katma değeri yüksek, yeni teknoloji getiren veya bir bölgede yapılmasında zorunluluk olan yatırımlar için yatırıma hazır yer sağlanması.  a) Liman ve kıyı dolgu alanları belediye ruhsat harçlarının düzenlenmesi. b) Liman ve kıyı dolgu alanları, genel olarak devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler ve orman alanlarına ilişkin emlak vergisi konusunun değerlendirilmesi.  a)Kıyı Yapıları Sektörel Master Planının tamamlanması b)Bütünleşik kıyı planlamasına dair Kanun değişikliği yapılması.  Organize Sanayi Bölgelerinde seçilen alan içerisinde yer alan tescil harici alanların, Hazine adına tescilini ve mera alanlarının vasıf değişikliğini beklemeden yer seçiminin kesinleştirilmesi.  Kapalı alanı 2.000 m²den küçük olan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin almayan sanayi tesislerinin Organize Sanayi Bölgelerinde kurulmasının cazip hale getirilmesi.  Kamu taşınmazları envanterinin coğrafi bilgi sistemi ortamına aktarılması ve yatırımlara tahsis edilebilecek arazilerin planlanarak tahsis sürecinin hızlandırılması.  Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği'ndeki denizde boru hatlarına tanınan 400 metre teknik emniyet mesafesi şartının gözden geçirilmesi.  Serbest bölgelerde yatırım yeri durumuna ilişkin envanter çıkarılması. (Yatırım Promosyonu Teknik Komitesi) Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Teknik Komitesi Eylem Planı 9

10  Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi.  Münhasıran yurt dışına hizmet vermek üzere kurulacak hizmet işletmelerinin vergisel yönden teşvik edilmesi.  a) Beyannamelerden birleştirilebilir olanların birleştirilerek bir defada alınması. b) Beyannameler ile bildirimlerden birleştirilebilir olanların birleştirilerek bir defada alınması.  Damga vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi.  Transfer fiyatlandırması müessesesinin etkin bir şekilde işler hale getirilmesi.  2009/15199 sayılı Yatırımların teşvikine ilişkin “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da revizyon yapılması.- Eylem tamamlanmıştır.  Yeni yatırım teşvik sistemine ilişkin vergisel uygulamaların açıklığa kavuşturulması.  Vergi uygulamalarında öngörülebilirliğin artırılması amacıyla çalışma yapılması.- Eylem tamamlanmıştır.  ARGE'ye yönelik vergi teşviklerine ilişkin uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi.  Mükelleflerin borç ve alacak bilgilerinin elektronik ortamda tek hesapta güncel takibi ile mahsup sisteminin çalıştırılması (Mükellef Cari Hesabı Projesi).  Tahkim yargılaması maliyetinin indirilmesi. (Doğrudan Yabancı Yatırımlar Teknik Komitesi) 10 Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi Eylem Planı

11  Dış ticaret işlemlerinde zaman ve maliyet artırıcı unsurların kaldırılması amacıyla mevzuatın taranarak gözden geçirilmesi, beyanname ekinde yer alan belgelerin sayısının azaltılması ve uygulamanın etkin yürütülmesini sağlayacak tedbirlerin alınması. – Eylem tamamlanmıştır.  Türkiye’nin ulusal ve uluslararası lojistik kabiliyetinin artırılması.  Onaylanmış Kişi Statü Belgesi uygulamasının özellikle ihracata yönelik olarak kriterlerinin düşürülmesi ve kolaylaştırılması.  İhracat Kıymet Araştırmasına ilişkin hususların yeniden gözden geçirilmesi. – Eylem tamamlanmıştır.  Gümrük İdaresi fiziki yapısının iyileştirilmesi.  Serbest bölgelerin tümünde otomasyona geçilmesi.  Mevcut BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) sisteminin TARIC (Avrupa Topluluğu Entegre Tarife Sistemi) sistemine uyumunun sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması. Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi Eylem Planı 11

12  Patent ve faydalı model, endüstriyel tasarım ile coğrafi işaretlere ilişkin cezai yaptırımlar öngören düzenlemelerin yasalaşması.  TBMM'de ve Başbakanlıkta bulunan sınai mülkiyetle ilgili Kanun Tasarılarının (Marka, Patent, Coğrafi İşaretler, Tasarımlar) yeni yasama döneminde TPE tarafından başlatılacak çalışmayla yeniden değerlendirilerek, TBMM'ye sevk edilmesi.  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun, AB müktesebatıyla uyumlu olmayan ve uygulamada sorun yaratan maddelerinin değiştirilmesi.  Hukuk fakültelerinde fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında ana bilim dalı açılması.  a) Tasarım Stratejisinin uygulamaya konulması. b) Patent, Marka, Coğrafi İşaret, Geleneksel Bilgi/Genetik Kaynakları ile Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Belgesinin hazırlanması.  Fikri ve sınai mülkiyet haklarının işletmelerde kullanılmasının ve ticarileştirilmesinin özendirilmesine yönelik adımların tespiti. – Eylem tamamlanmıştır.  "Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"in üniversite-sanayi ortaklığında yapılacak projelerin sayısını artıracak şekilde gözden geçirilmesi. Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Teknik Komitesi Eylem Planı 12

13  Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında üniversite öğretim elemanlarının 7. yıl izni çerçevesinde yurt içinde özel sektör kuruluşlarında da araştırma ve yenilik çalışmaları için görevlendirilebilmeleri amacıyla düzenlemelerin yapılması.  Teknoloji Transfer Ofislerinin açılması.  Türkiye'nin uluslararası yenilik endekslerindeki konumunun fiili durum ile uyumlu olması için çalışmaların yapılması.  Yurt dışındaki yerleşik Türk araştırmacıların faaliyet ve çalışma alanlarının belirlenmesi, çalışmalarını paylaşabilecekleri Dünya Türk İşadamları platformu ile etkileşim halinde bir platform (Dünya Türk Araştırmacıları Platformu) oluşturulması.  Özel sektör için teknoloji ve yenilik yönetim sistemi kılavuzunun hazırlanması ve tanıtımının yapılması.  ARGE ve Teknoloji Yönetimi ile ilgili olarak üniversite programlarında ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda düzenlemelerin yapılması.  Teknoloji Platformlarının etkinleştirilmesi. Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Teknik Komitesi Eylem Planı 13

14  Kredi garanti sistemine ilişkin alternatiflerin değerlendirilmesi. (KOBİ Teknik Komitesi)  Tekno girişim sermayesinden yararlanan veya Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER)'nde kurulu işletmelerin girişimcilik yetkinliklerinin desteklenmesi. (KOBİ Teknik Komitesi) 14 Finansmana Erişim Teknik Komitesi Eylem Planı

15  Yurt dışı yatırım tanıtım ağının çeşitlendirilmesi ve etkinleştirilmesine yönelik kamu ve özel sektör yurt dışı temsilcileri arasında işbirliğinin artırılması. (Yatırım Promosyonu Teknik Komitesi)  Kamu ve özel sektörün büyük ölçekli projelerinin aktif tanıtımı için işbirliği yapılması ve ilgili tüm kurumların kullanabileceği bir proje envanteri oluşturulması. (Yatırım Promosyonu Teknik Komitesi)  KOBİ tanımının revize edilmesi. (KOBİ Teknik Komitesi)  Avrupa Küçük İşletmeler Yasası kapsamında yer alan “Küçük Olana Tanınan Ayrıcalıklar”la ilgili farkındalığın artırılması. (KOBİ Teknik Komitesi) Eylem Planlarından çıkarılması önerilen eylem maddeleri 15 KOBİ Stratejisi Eylem Planı kapsamında değerlendirilmesi önerilen eylem maddeleri

16  Kalkınma Ajansları ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) arasındaki işbirliğinin daha etkin hale getirilmesi. ( Yatırım Promosyonu Teknik Komitesi)  Uluslararası kuruluşlar ve ülkeler tarafından uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin yapılan mevzuat düzenlemeleri hakkında çalışma yapılması. (Doğrudan Yabancı Yatırımlar Mevzuatı Teknik Komitesi)  Yurt dışındaki siyasi risklere karşı sigorta teminatı sağlanacak yatırımların ve bunlara ilişkin mekanizmaların araştırılması. (Doğrudan Yabancı Yatırımlar Mevzuatı Teknik Komitesi)  Kredi garanti sisteminin KOBİ'ler lehine etkinleştirilmesi. (KOBİ Teknik Komitesi)  KOBİ’lere yönelik danışmanlık sisteminin daha kurumsal, verimli ve etkin bir yapıya kavuşturulması. (KOBİ Teknik Komitesi) Yeni yapıda yer almayan teknik komiteler tarafından tamamlanan eylemler 16

17 Yeni oluşturulan teknik komitelerin çalışma alanları 17 Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  Yargı Reformu kapsamında sürdürülen arabuluculuk faaliyetleri, tahkim gibi yatırım ortamı ile ilgili mevzuat çalışmalarına YOİKK perspektifinin yansıtılması  İhtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması  YOİKK teknik komite çalışmalarında gündeme gelen mevzuat düzenlemeleri konusunda ilgili komiteler ile işbirliği kurulması  Kaliteli mevzuat-ekonomik gelişme ilişkisini kurmak suretiyle ülkenin rekabet gücünün artırılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunulması; yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik mevzuat çalışmalarında düzenleyici etki analizinin yaygınlaştırılması  İdari basitleştirme faaliyetleri içinde ilgili mevzuatın azaltılması, kaldırılması, birleştirilmesi veya geliştirilmesi ile mevzuat külliyatının daha iyi yönetilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi Komite Başkanlığı: Adalet Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, TYDTA, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar

18 Yeni oluşturulan teknik komitelerin çalışma alanları 18 Finansmana Erişim Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  Firmaların finansmana erişim imkânlarının kolaylaştırılması  Girişimciliğin gelişimine katkı sağlayacak alternatif finansman kaynaklarının değerlendirilmesi  Kredi garanti sistemi, girişim sermayesi, yatırım ortaklıkları, ortak yatırım fonu ve bireysel katılım sermayesi gibi alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi  KOBİ’lere yönelik desteklerin ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesi  Türkiye’deki firmaların büyümesinin önündeki idari engellerin kaldırılması Komite Başkanlığı: Hazine Müsteşarlığı İgili Kurum ve Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu, SPK, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar

19 Yeni oluşturulan teknik komitelerin çalışma alanları 19 Altyapı Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  Ulaştırma, enerji, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri sektörlerindeki özel sektör yatırımlarını doğrudan etkileyen idari engellerin azaltılması amacıyla yasal çerçevenin oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanması  Rekabetçi piyasa ekonomisi içerisinde altyapı sektörlerinin ön plana çıkarılması ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması Komite Başkanlığı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Eş Başkanlık) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve diğer sivil toplum kuruluşları, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar

20 Teknik Komitelerden Önümüzdeki Döneme İlişkin Beklentiler & Çalışma Takvimi 20

21 Yeni oluşturulan teknik komitelerden beklentiler Gündeme getirilecek eylemlerle ilgili olarak özel sektör temsilcileri tarafından ön çalışmaların yapılarak, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olmak şartıyla, gerçekleştirilebilir, etkili ve somut eylem önerilerinin sunulması Belirlenen çalışma alanları doğrultusunda özel sektör temsilcilerinin görüşleri dikkate alınarak önümüzdeki döneme ilişkin eylem planlarının hazırlanması çalışmalarına başlanması Kurum içerisinde YOİKK çalışmalarını koordine edecek bir birimin tanımlanarak YOİKK Sekretaryasına iletilmesi 21

22 Eylem Planlarına teknik komitelerden beklentiler 22  Eylem planları oluşturulması çalışmalarına aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde başlanması; Gündeme getirilecek eylemlerle ilgili olarak özel sektör temsilcileri tarafından ön çalışmaların yapılarak, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olmak şartıyla, gerçekleştirilebilir, etkili ve somut eylem önerilerinin sunulması Kamu özel sektör diyalogu çerçevesinde özel sektör temsilcileri tarafından dile getirilen önerilerin azami derecede dikkate alınması 10-11 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan VII. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı sonucunda Konsey üyelerinin değerlendirmelerini içeren Deklarasyon Metninde yer alan hususlar Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan uluslararası yatırım endekslerinde yapılan değerlendirmeler En iyi ülke uygulamaları

23 Ölçme ve değerlendirme çalışma grupları, YOİKK teknik komiteleri tarafından tamamlanan eylemlerin yatırımcılar üzerinde yarattığı etkiyi ve yatırımcı sorunlarının çözümüne sağladığı katkıyı ölçmeyi hedefler. Yapı: Ölçme ve değerlendirmesi yapılacak her bir konu için oluşturulan ölçme ve değerlendirme çalışma gruplarının üyeleri, TOBB ve ilgili kurum temsilcileri daimi üye ve Yönlendirme Komitesinin belirleyeceği YOİKK üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcileri öncelikli olmak üzere prensip olarak en az 5 kurum ve kuruluşun temsilcilerinden oluşturulur.  Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Gruplarının oluşturulmasına ilişkin çalışmalara başlanması ; Bir sonraki Yönlendirme Komitesi Toplantısına kadar tamamlanan eylemler arasından değerlendirilmesi planlanan eylemlerin ve çalışma gruplarına ilişkin temsilcilerin tespit edilmesi Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Grupları 23 Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Gruplarının çalışması

24 24 Ölçme ve Değerlendirme Grupları tarafından çalışılabileceği değerlendirilen eylemler Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi Eylem Planı SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde değişiklik yapılması (Kurul Kararı)- SPK GİTES ve Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi Eylem Planı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak firmaların geri dönüşümden kaynaklanan yükümlülüklerinin yeniden düzenlenmesi (Yönetmelik Değişikliği) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi Eylem Planı 2009/15199 sayılı Yatırımların teşvikine ilişkin “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da revizyon yapılması (Bakanlar Kurulu Kararı Değişikliği)- Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi Eylem Planı Dış ticaret işlemlerinde zaman ve maliyet artırıcı unsurların kaldırılması amacıyla mevzuatın taranarak gözden geçirilmesi, beyanname ekinde yer alan belgelerin sayısının azaltılması ve uygulamanın etkin yürütülmesini sağlayacak tedbirlerin alınması (Altyapı Çalışması ve Mevzuat Değişikliği)-Ekonomi Bakanlığı- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı İhracat Kıymet Araştırmasına ilişkin hususların yeniden gözden geçirilmesi (Genelge)- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı KOBİ Teknik Komitesi Eylem Planı Kredi garanti sisteminin KOBİ'ler lehine etkinleştirilmesi (Bakanlar Kurulu Kararı)- Hazine Müsteşarlığı

25  10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan VII. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı  Haziran ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesi öngörülen VI. Kızılcahamam Yatırım Konferansında yeni eylem planlarının oluşturulması (TOBB önerisi)  Mevcut Eylem Planlarında yer alan eylem maddelerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi Önümüzdeki Döneme İlişkin Çalışma Takvimi 25

26 26 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) YÖNLENDİRME KOMİTESİ 42. TOPLANTISI 26 29 Mart 2012, ANKARA


"1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) YÖNLENDİRME KOMİTESİ 42. TOPLANTISI 1 29 Mart 2012, ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları