Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 6 E-DÖNÜ Ş ÜM STRATEJ İ LER İ VE SWOT ANAL İ Z İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 6 E-DÖNÜ Ş ÜM STRATEJ İ LER İ VE SWOT ANAL İ Z İ."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM 6 E-DÖNÜ Ş ÜM STRATEJ İ LER İ VE SWOT ANAL İ Z İ

2 İş süreçlerinin e-i ş süreçlerine dönü ş mesi, i ş letmelerin kendilerini yeniden tanımlaması ve ba ş arılı bir e- i ş letme olmaları için kritik ba ş arı faktörlerinden en önemlileri; vizyoner olmak ve stratejik kararlar alabilmektir.Yönetimin bu i ş e gerçekten destek vermesi sahip oldu ğ u e-vizyona, yönetim bilgi ve becerilerine ba ğ lıdır.

3 E-DÖNÜ Ş ÜMÜN STRATEJ İ K ÖNEM İ  Tüketicinin,vatanda ş ın,i ş letmenin,devletin, ekonomik, sosyal ve siyasi dünyada ihtiyaç ve beklentileri farklıla ş ıyor.  E-Dünya’nın dinami ğ i internet penetrasyonunun artmasıyla daha da belirginle ş iyor.  Dijital ortamda gerçekle ş tirilen i ş lemler artıyor.  A ğ tabanlı yeni i ş modelleri ve yatırım alanları ortaya çıkıyor.  Küresel pazarlarda rekabet ortamı de ğ i ş iyor.  Yeni ekonomide rakip tanımı de ğ i ş iyor.

4 E-DÖNÜ Ş ÜM KARARI ÖNCES İ NDE CEVAPLANACAK SORULAR  E-Fırsatlar sizin yararlanmanız gereken fırsatlar mı?  E-Dönü ş üm olmazsa veya e-dönü ş üm sürecinde ne gibi tehditlerle kar ş ıla ş ılır?  E-Dönü ş üm firmaya neye mal olur? İ htiyaç duyulan kaynaklar nedir? Bu kaynaklara nasıl ve ne ko ş ullarda eri ş ilir?  E-Dönü ş ümün getirisi ne olacaktır?

5 Yeni ekonominin sundu ğ u fırsatlar ve bu fırsatlar kaçırıldı ğ ı takdirde olu ş an tehditler, ş irketleri e- dönü ş üme zorluyor; aynı zamannda esnek, hızlı hareket edebilen, mü ş teri odaklı i ş modelleri kurmak mecburiyetinde bırakıyor. Bu de ğ i ş ime ayak uyduramayan KODAK ‘ın iflas etmesi örnek olarak gösterilebilir. E-i Ş LETMEYE DÖNÜ Ş MEMEK veya DÖNÜ Ş ÜMÜ GEC İ KT İ RMEK, E-UYGULAMALARI ZAMANINDA BEN İ MSEY İ P UYGULAMAMAK STRATEJ İ K ÖNEM İ NDEN DOLAYI B İ R TEHD İ T UNSURU OLAB İ L İ YOR.DOLAYISIYLA YEN İ L İ KLER İ TAK İ P ETMEMEN İ N MAL İ YET İ ESK İ S İ NE GÖRE ÇOK DAHA FAZLA.

6 E-DÖNÜ Ş ÜM SÜREC İ İş letmenin e-i ş letmeye, yöneticinin e- yöneticiye dönü ş üm süreci, stratejik kararlar gerektirir.Bu süreç,i ş letmenin piyasada kendini nasıl konumlandıraca ğ ına karar vermesiyle ba ş lar. Yani, öncelikle kendini gelecekte ‘nasıl’ görmek istedi ğ ine karar vermelidir.E-Dönü ş üm süreci bilgisayar ve a ğ teknolojilerinin geli ş imi devam etti ğ i sürece sonu olmayan bir süreçtir.

7 E-Dönü ş üm süreci bir yol haritası gerektirir. Yol haritasının düzgün hazırlanması ve sürecin do ğ ru i ş lemesi için firmanın gelecekteki konumu ile ş imdiki konumunu tespit edip aradaki farkı çok iyi saptamı ş olması gerekir ki e-dönü ş üm projeleri bu farkı kapatmak için uygulansın. E-DÖNÜ Ş ÜM YOL HAR İ TASI  E-Dönü ş üm süreci esnasında kritik a ş amalarda nasıl bir konumsa olmak istiyorum?  Vizyonum, misyonum ve amaçlarım nedir?  Mevcut durum analizi. Ş u anda tedarikiçilerim, mü ş terilerim ve ilgili tüm taraflarla yürüttü ğ üm i ş lemlerde hangi bili ş im teknolojilerini ne derece kullanıyorum?

8 Mevcut durumla gelecekte e-i ş letme olarak amaçladı ğ ım konumum arasında ne gibi farklar var? Mevcut durumum ile gelecekteki durumum arasındaki farkı hangi e-dönü ş üm projeleriyle kapatabilirim? İş letmelerin yol haritasını çizip, fırsatları,tehditleri, kuvvetli ve zayıf yönleri de ğ erlendirerek elektronik i ş letme olmaya veya ticaret yapmayakarar verdi ğ ini varsayalım.Bu a ş amada firma için somut olarak cevaplaması gereken sorular söz konusu. Çünkü stratejilerin bu cevaplar do ğ rultusunda geli ş tirilmesi gerekiyor. SWOT ANAL İ Z İ,YOL HAR İ TASININ Ç İ Z İ LMES İ VE E- DÖNÜ Ş ÜMDE İ HT İ YAÇ DUYULACAK KAYNAKLARIN BEL İ RLENMES İ D İ R.BU KAYNAKLARI ELDE ETMEK, İ Y İ YÖNETMEK, VE AMACINA UYGUN KULLANILIP KULLANILMADI Ğ INI KONTROL EETMEK İ SE İŞ LETMEN İ N SAH İ P OLMASI GEREKEN B İ R YÖNET İ M BECER İ S İ D İ R.

9 E-DÖNÜ Ş ÜMDE NELER YEN İ DEN TANIMLANMALIDIR?  İş süreçleri  Ürün ve hizmetler  Pazar(Alıcılar ve tedarikçiler)  İ li ş kiler Tedarikçilerle, da ğ ıtıcılarla, tüm i ş ortaklarıyla olan ili ş kiler. Tedarikçilerle, da ğ ıtıcılarla, tüm i ş ortaklarıyla olan ili ş kiler. Potansiyel ve mevcut mü ş terilerle olan ili ş kiler Potansiyel ve mevcut mü ş terilerle olan ili ş kiler Sosyal a ğ larda takipçileri ve bloggerlarla olan ili ş kileri Sosyal a ğ larda takipçileri ve bloggerlarla olan ili ş kileri Çalı ş anların birbirleriyle ili ş kileri. Çalı ş anların birbirleriyle ili ş kileri.

10 SWOT ANAL İ Z İ  Kuvvetli Yönler  Zayıf Yönler  Fırsatlar  Tehditler FIRSATLAR PAZAR VE REKABET AVANTAJINA İ L İŞ K İ N FIRSATLAR  Yeni pazarlara açılmak  Ni ş pazarlara hitap etmek

11 o İ nternet üstünden i ş lem yapmak isteyen potansiyel mü ş terilere eri ş mek. o İ nterneti pazarlama ve satı ş yapmak için alternatif da ğ ıtım kanalı olarak kullanmak. o Rakipler hakkında bilgi edinmek. o Rekabet üstünlü ğ ü yaratacak bir konumlandırma firsatı yakalamak.

12 Yeniliklerin hızla benimsenip uygulandı ğ ı ve cabuk eskiyip bir yenisinin eklendi ğ i bu e-dünyada rekabet avantajı sa ğ lamanın yolu her çıkan yenilikten bir fırsat yaratabilmek, ya da fırsat sa ğ layan bir yenilik yapabilmektir.

13 MÜ Ş TER İ MEMNUN İ YET İ NE İ L İŞ K İ N FIRSATLAR  7/24 eri ş ilebilir olmak  Veri ambarı ve Veri Madencili ğ i teknikleri ile, tık analizleri ve analitikler ile özelle ş tirilmi ş ürün ve hizmet sunmak.  Mevcut ve potansiyel mü ş terilerle do ğ rudan ileti ş imde bulunmak ve etkile ş imli ileti ş im kurmak.  Üürün ve hizmeti uygun ko ş ullarda hızlı ve ki ş iye özel ürün sunmak.  Mü ş teri memnuniyetini, ba ğ ımlılı ğ ını (sadakati) artırma fırsatı.

14 OPERASYONEL SÜREÇLERE İ L İŞ K İ N FIRSATLAR  Hız kazanmak  Maliyetin dü ş mesi  Tekrarlanan süreçlerin ortadan kalkması  Tedarik-satı ş zincirindeki tüm faaliyetlerde verimlili ğ in artması.

15 TEHD İ TLER o E-Dönü ş üm sürecini ba ş latmamak o Teknolojik alt yapıyla ilgili sorunlar o Zincirde yer alan i ş ortaklarının hazır olmaması o Bilgisayar teknolojilerinin maliyeti o Finansal getirilerin belirsizli ğ i o Destek/Danı ş manlık hizmetlerinin maliyeti ve yetersizli ğ i.

16 GÜVENL İ K İ LE İ LG İ L İ TEHD İ TLER  Bilgisayar korsanları  Elektronik ödeme sistemlerine duyulan güvensizlik  Bilginin gizlili ğ i ve bütünlü ğ ünü tehdit eden tüm unsurlar. KUVVETL İ YÖNLER KUVVETL İ YÖNLER  Mü ş teri ve/veya ürün ve hizmetin uygunlu ğ u  Teknik bilgi veya deste ğ in olması  Yeniliklere açık olmak  Ş irket sahibinin veya üst yönetimin deste ğ i  E-Ticarete erken ba ş lamanın yarattı ğ ı rekabet üstünlü ğ ü

17 ZAYIF YÖNLER Öncesinde  Bilgi ve vizyon eksikli ğ i  Yapısal problemler  Ş irket sahibinin ve üst yönetimin desteklememesi  Emek ve zaman ayırma sıkıntısı.E-Dönü ş üm giri ş iminde bulunulmaması. Sonrasında  Dijital mecrada tanınma ve tutunma sıkıntıları  İş süreçlerinin e-i ş süreçlerine uyarlanması problemleri

18  Teknik zayıflıklar  Uygun olmayan donanım ve yazılımlar  Kullanıcı dostu olmayan e-uygulamalar  Yava ş eri ş im ve yava ş i ş lem  Güvenli olmayan a ğ lar ve güvenli olmayan i ş lemler.

19 E-STRATEJ İ LER İ N GEL İŞ T İ R İ LMES İ  Amaca ula ş mak için izlenen yoldur  Fırsatların nasıl de ğ erlendirilece ğ ini, tehditlerle nasıl ba ş a çıkılaca ğ ını tarif eden eylem planlarıdır.  Zayıf yönlerin nasıl kuvvetlendirilece ğ ini, kuvvetli yönlerin nasıl avanyajlara çevrilece ğ ini oprasyonel seviyede tanımlamaktır.  Strateji; ekonomik, politik, sosyal veya ticari hayatta var olmanın, hayatta nasıl kalınaca ğ ının ve rekabet edebilmenin bir tarifidir.

20 F İ RMA STRATEJ İ LER İ  ENTEGRASYON STRATEJ İ LER İ Tedarikçiler ve da ğ ıtım kanalındaki aracıların ana firmanın kurdu ğ u bir portal site üzerinden entegre çalı ş ması. Tedarikçiler ve da ğ ıtım kanalındaki aracıların ana firmanın kurdu ğ u bir portal site üzerinden entegre çalı ş ması.  YAYILMA STRATEJ İ LER İ Geleneksel mecrada i ş yapan firmaların farklı alanlarda faaliyet gösteren dot.com firmaları alması. Geleneksel mecrada i ş yapan firmaların farklı alanlarda faaliyet gösteren dot.com firmaları alması. Geleneksel firmaların online ma ğ aza açarak e- mecraları alternatif da ğ ıtım kanalı olarak kullanması Geleneksel firmaların online ma ğ aza açarak e- mecraları alternatif da ğ ıtım kanalı olarak kullanması Dot.com firmaların büyümesi, ürün ve hizmetlerin sayısını ve çe ş itlili ğ ini ço ğ altması, farklı co ğ rafyalara ürün ve hizmet götürmesi. Dot.com firmaların büyümesi, ürün ve hizmetlerin sayısını ve çe ş itlili ğ ini ço ğ altması, farklı co ğ rafyalara ürün ve hizmet götürmesi.

21 E-DÖNÜ Ş ÜMÜN PAZARLAMA FONKS İ YONUNA KATKISI  Alıcı kazanma ve pazarlarla haberle ş me becerisi  Reklam programlarını hazırlama becerisi  Tanıtım ve promosyon becerisi  Tüketici tepkilerini ölçme becerisi.

22 E-DÖNÜ Ş ÜMÜN ÜRET İ M FONKS İ YONUNA KATKISI  Üretim girdilerini tedarik becerisi. Envanter gereksinimini hesaplama Envanter gereksinimini hesaplama Satın alma Satın alma Stok idaresi Stok idaresi Malzeme kullanımı Malzeme kullanımı  Üretim sürecinin tasarımı, hattı dengeleme becerisi  Düzgün kayıt tutma becerisi Standart maliyetlerin hesaplanması Standart maliyetlerin hesaplanması Genel muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemi kurma becerisi. Genel muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemi kurma becerisi.

23 İŞ SÜREÇLER İ N İ N E- İŞ SÜREÇLER İ NE DÖNÜ Ş ÜMÜ  Sipari ş formunun alıcılar tarafından do ğ rudan web üstünden doldurulması ve muhtemel hatalı giri ş lerin önlenmesi  Satı ş otomasyon sisteminin kurulması. Stok kontrol sisteminin otomasyonu ve satın almaların hangi zaman aralıklarında, hangi tedarikçilerden hangi miktarlarda yapılaca ğ ına dair kararların destek sistemleri yardımıyla alınması. Örn: Migros’un ve tedarikçilerinin birlikte yapmı ş oldukları operasyonların yönetildi ğ i ve bu operasyonlara ait tüm bilgi akı ş ının yönlendirildi ğ i, elektronik i ş platformu olan Migros B2B sistemi buna örnek olarak verilebilir.

24  Ürün ve hizmet tanıtımını web üstünden yaparak basılı katalog i ş ini ortadan kaldırmak  Satı ş fırsatı do ğ du ğ unda otomatik uyarı sistemi geli ş tirilmesi. YÖNET İ C İ N İ N E-DÖNÜ Ş ÜMÜ  E-Dönü ş ümün amacı, tedarik,üretim, pazarlama,finansman sa ğ lama gibii ş letme becerilerinin yanı sıra yönetim becerilerinin yani planlama, uygulama, ve kontrol i ş lerinin de e-ortama uygun gerçekle ş tirilmesidir.

25 E-YÖNET İ C İ OLMAK Yönetim becerilerinin  Planlama  Uygulama  Kontrol i ş lerinin elektronik ortamda gerçekle ş tirilmesidir.


"BÖLÜM 6 E-DÖNÜ Ş ÜM STRATEJ İ LER İ VE SWOT ANAL İ Z İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları