Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rekürren Variköz Venlerin Etiyolojisi ve Tedavisi Yrd. Doç. Dr. Suat DO Ğ ANCI GATA Kalp Damar Cerrahisi AD, Ankara VI. Ulusal Fleboloji Kongresi, 13-15.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rekürren Variköz Venlerin Etiyolojisi ve Tedavisi Yrd. Doç. Dr. Suat DO Ğ ANCI GATA Kalp Damar Cerrahisi AD, Ankara VI. Ulusal Fleboloji Kongresi, 13-15."— Sunum transkripti:

1 Rekürren Variköz Venlerin Etiyolojisi ve Tedavisi Yrd. Doç. Dr. Suat DO Ğ ANCI GATA Kalp Damar Cerrahisi AD, Ankara VI. Ulusal Fleboloji Kongresi, 13-15 Ocak 2012, İ stanbul

2 Tanım Rekürren variköz venler, daha önce venöz yetmezlik nedeniyle ameliyat edilmiş bir alt ekstremitede yeniden variköz venlerin ortaya çıkması olarak tanımlanır.

3 Yaygınlık Görülme oranı 2 yılda %6.6-%37 iken 5 yılda bu oran %51’lere kadar yükselir. Çalışmaların ço ğ unda konvansiyonel cerrahi sonrası 2 yıllık bir sürede cerrah ve hasta tarafından tespit edilmiş rekürrens oranı %20-37 aralı ğ ındadır.

4 Jiang ve ark.’ları yüksek ligasyon ve BSV’i stripping uygulanmış hastalarda %43 oranında rezidü BSV oldu ğ unu bildirmişlerdir. Benzer şekilde bu seride pekçok hastada BSV yapıldı ğ ı belirtilmesine ra ğ men, BSV’lerin yerinde oldu ğ u tespit edilmiştir. Bu hastaların bazılarının duplike BSV’si olma ihtimali olsa da bu durum yazıda belirtilmemiştir.

5 Fischer 34 yıllık bir takip çalışmasında 125 ekstremitenin 75’inde (%60) US ile SFB’de reflü tespit etmiştir. 1236 hastalık daha büyük bir seride Allegra 5 yıllık rekürrens oranlarını %25 olarak tespit etmiştir. Önemli olan bir di ğ er nokta ise rekürren variköz venlere yönelik girişimlerin toplam venöz girişimlerin %20’sini oluşturmasıdır.

6 Rekürrens Nedenleri Rekürrens nedenleri temelde 3 başlık altında toplanabilir 1.Cerrahi sırasında teknik ve taktik hatalar.  Yetersiz/Eksik cerrahi  Reflü kayna ğ ının do ğ ru tespit edilememesi 2.Kasıkta neovaskülarizasyon 3.Altta yatan hastalı ğ ın ilerlemesi

7 Cerrahi sırasında teknik ve taktik hatalar: ◦ SFB/SPB’nin tam izole edilememesi ◦ Duplike safen varlı ğ ı ◦ Yan dalların tam ba ğ lanaması ?? ◦ Bırakılan güdük uzunlu ğ u ?? ◦ VSM’nin tam çıkarılamaması ◦ İ şlem öncesi yetersiz de ğ erlendirme

8 Neovaskülarizasyon ◦ Önceki ameliyattan kalan SFB güdü ğ ü çevresinde yeni damarların oluşumu olarak tanımlanmaktadır. ◦ Gerçekten yeni damar olabilece ğ i gibi küçük venlerin hareketlenmesi ile de olabilir. ◦ Bırakılmış olabilen yan dallar ile karıştırılabilir.  Bunların ayrımı ancak histolojik olarak mümkündür. NeovaskülarizasyonRezidü Güdük Tam olmayan duvar yapısı Kapakçık ve sinir lifleri yoktur Lümen yapısı de ğ işiktir Çok kanallıdır Üç tabakalı duvar vardır Venöz kapakçıklar vardır İ ntramural sinir lifleri vardır Tek kanallıdır

9 Rekürrens Tipleri Yetmezlik Bulunan SFB± Neovaskülari- zasyon Aksiyal ven >10 cm BSV/AABSV Pakeler Yetmezlik Bulunan Perforan Aksiyal ven >10 cm Rezidü BSV Pakeler Aksiyal ven >10 cm Rezidü BSV Önceden Ba ğ lanmış SFB Pelvik venden reflü Yetmezlik Bulunan SBB±Neov askülarizas yon Aksiyal ven (Çıkarılma- mış VSP Pakeler

10 Yetmezlik Bulunan SFB± Neovaskülari- zasyon Pakeler Yetmezlik Bulunan Perforan Pelvik venden reflü Yetmezlik Bulunan SBB±Neov askülarizas yon

11 Tedavi Öncesi De ğ erlendirme Rekürren varisleri olan bir hasta yapılacak tedaviye karar verebilmek için hastanın baca ğ ı Doppler US ile çok detaylı olarak incelenmelidir. ◦ Primer US’den daha zor ve zaman alıcıdır. Dikkat edilmesi gereken noktalar: ◦ SFB/SPB güdü ğ ünün durumu ◦ Bunlar ile iştirakli rezidü/rekürren ven varlı ğ ı ◦ Yeni reflü olup olmadı ğ ı ◦ Duplike/rezidü/rekürren aksiyel ven varlı ğ ı ve bunların bileşkeler ile iştiraki (pre-,post-op kıyas) ◦ Yetmezlik bulunan perforan venlerin varlı ğ ı ve bunların aksiyel venler ile iştiraki ◦ AAVSM varlı ğ ı ve reflü varlı ğ ı vb. ◦ Perineal/Mediyal uyluk varikoziteleri pelvik reflüyü düşündürürse transvajinal US gerekebilir.

12 Tedavi Seçenekleri Konvansiyonel açık cerrahi ile SFB ligasyonu Flebektomi Skleroterapi SEPS Endovenöz tedavi yöntemleri ◦ Trunkal venler, ◦ Perforan venler, ◦ AAVSM ◦ Rezidü/Rekürren venler

13 Rekürren variköz venlerde cerrahi tedavi her ne kadar standart tedavi olarak düşünülse de; primer cerrahi ile karşılaştırıldı ğ ında; ◦ Skar dokusuna ba ğ lı anatomi de ğ işmiştir ◦ Diseksiyonu zordur (özellikle popliteal bölge) ◦ Daha geniş kesiler gerekebilir ◦ Teknik olarak zordur ◦ Zaman alıcıdır ◦ Daha büyük komplikasyonlarla birlikte olabilir.  İ yatrojenik yaralanmalar  Hematom  Enfeksiyon  Parestezi

14 Literatür Verileri Pittaluga rekürren varikoziteli 423 bacakta sadece flebektomi uygulamış ve 3 yıllık takip sonunda sadece flebektomi yapılanlar ile flebektomi ve yeniden güdük ligasyonu uygulananlar arasında inguinal reflüden kurtulma (%90.8 ve %92.9) ve yeniden tekrarlamama (%90.8 ve %91.9) oranları çok farklı bulunmamıştır. Bu rakamlara göre artmış komplikasyonlara neden olabilecek kasık operasyonlarından kaçınılabilece ğ i belirtilmiştir.

15 Groenendael rekürren varükoziteler için cerrahi (149 bacak) ve EVLA’yı (67 bacak) karşılaştırmıştır. ◦ Yara enfeksiyonu (%8 ve %0) ◦ Parestezi (%27 ve %13) ◦ Hastanede kalış süresi ◦ İ şe dönüş süresi 25 haftalık takipte reni nüksler yönünden 2 grup arasında fark saptanmamıştır. ◦ (%29 cerrahi, %19 EVLA, p=.511) Cerrahi grubunda daha fazla olarak tespit edilmiştir

16 Mediyan 18 ay (1-38) takip süresinde klinik rekürrens veya rekanalizasyon tespit edilmemiştir! EVLA + Miniflebektomi uygulanmıştır.

17 1 yıllık takipte rekanalizasyon bulgusuna rastlanmamıştır!

18 Kendi Tecrübemiz Şubat 2010 ve Haziran 2011 tarihleri arasında geçirilmiş variköz ven cerrahisi sonrasında rekürren ve rezidü variköz venleri bulunan 49 hastanın 61 ekstremitesine tedavi uygulandı. İ şlem öncesinde hastaların: ◦ Doppler haritalamaları yapıldı. ◦ CEAP klasifikasyonları belirlendi. ◦ Venöz klinik ciddiyet skorları hesaplandı. EVLA işlemine uygunluk için en az 10 cm’lik trunkal ven olan hastalar tedaviye alındı.

19

20

21 EVLA ile Tedavi Edilen Rekürren Varikozite Tipleri Rekürrens TipleriEkstremite (Hasta)% Yetersiz cerrahi+Rekürren BSV/AABSV23 (19)%46.9 İ nkompetan Perforan+Rezidü BSV/Aksiyal ven 19 (16)%38.7 Rekürren BSV±Neovaskülarizasyon11 (8)%22.4 Pelvik venden reflü+Rezidü BSV/Aksiyal ven8 (6)%16.3

22 Operatif Veriler Parametreler Ortalama tedavi edilen ven uzunlu ğ u (cm) Kullanılan enerji gücü (W) LEED (joule/cm) Ortalama toplam enerji miktarı/bacak (J) Ortalama tedavi edilen ven çapı (mm) Ortalama tümesan anestezik miktarı /bacak (ml) Ortalama işlem süresi/bacak (dk) (EVLA+Miniflebektomi) Erken postoperatif kapanma oranı (%) 19,3±8,2 10-12 60-70 1351±574 7.6±2.4 201±66,3 35,4±9,4 100

23 Postoperatif Takip Verileri Ortalama Takip Süresi: 13.2±4.8 ay Parametreler Ekimoz (n) Cilt nekrozu (n) Yanık (n) Geçici Parestezi (n) Derin ven trombozu (n) Pulmoner Emboli (n) Takip süresinde kapanma oranı (%) 3 0 2 0 100

24 Venöz Klinik Ciddiyet Skoru (VCSS) Yok=0Hafif=1Orta=2Ciddi=3 A ğ rıYokBazen, aktiviteyi kısıtlamayan/a ğ rı kesici ihtiyacı yok Günlük orta dereceli aktivite kısıtlaması, bazen a ğ rı kesici Günlük ciddi dereceli aktivite kısıtlaması, düzenli a ğ rı kesici Variköz VenlerYokDa ğ ınık bir kaçÇok sayıda, BSV, uyluk ve baldırda sınırlı Yaygın, uyluk ve baldır, BSV ve KSV da ğ ılımı Venöz ödemYokSadece akşamları bilek şişmesi Bilek üstü ö ğ leden sonra ödem Elevasyonu gerektiren bilek üstü sabah ödemi Cilt pigmentasyonuYokYaygın ancak bir alanda sınırlı ve eski (kahve) Tüm tozluk bölgesinde yaygın, yeni (mor) Daha yaygın da ğ ılım, yeni pigmentasyon EnflamasyonYokHafif selülit, ülser çevresinde sınırlı Orta selülit, alt üçte bir bölümü tutar Ciddi selülit, daha yaygın tutulum EndurasyonYokFokal, malleol çevresiMedial veya lateral, baca ğ ın üçte biriniden az Bacak alt bölümünün tamamı Aktif ülser sayısı012>2 Aktif ülser süresiYok<3 ay>3 ay - <1 yıl>1 yıl iyileşmedi Aktif ülser çapıYok<22-6>6 Kompresyon tedavisiKullanılmadı/ Hasta uymadı Aralıklı çorap kullanımıÇo ğ u günlerde çorap giyiyor Tam uyum çorap+elevasyon

25 VCSS De ğ işimi PreopPostop 3. ayP de ğ eri A ğ rı1.9±0.750.23±0.43<0.001 Variköz Venler2.0±0.690<0.001 Venöz ödem1.6±0.670.27±0.45<0.001 Cilt pigmentasyonu1.57±0.810.63±0.49=0.001 Enflamasyon0.7±0.70.11±0.32<0.001 Endurasyon00 Aktif ülser sayısı00 Aktif ülser süresi00 Aktif ülser çapı00 Kompresyon tedavisi1.6±0.891.41±0.79=0.124

26 Endovenöz Lazer Tedavisinin Avantajları ◦ Kasık açmaya gerek yoktur. ◦ Her zaman köpük skleroterapi/miniflebektomi gibi yöntemler ile kombine edilebilir. ◦ Rezidü bir vene ulaşmak için büyük kesilere gerek yoktur. ◦ Kanüle edilebilecek ven varsa, tedavi etmek kolaydır.

27 Cevaplanması Gerekenler??? Distal kanülasyon bölgesi neresi olmalıdır? İ nkompetan perforan venlerin durumu? Birinci EVLA işlemine göre zor mudur?

28 Sonuç Bu işlemler için venöz hemodinamiklerin doppler US ile haritalandırılması tedavinin stratejisi/sonucu üzerinde do ğ rudan etkilidir. Uygun şartlarda ve do ğ ru planlama ile yapıldı ğ ında rezidü/rekürren venlerin endovenöz tedavisi primer cerrahiden farklı olmayıp etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Uzun dönem sonuçlara ihtiyaç vardır.


"Rekürren Variköz Venlerin Etiyolojisi ve Tedavisi Yrd. Doç. Dr. Suat DO Ğ ANCI GATA Kalp Damar Cerrahisi AD, Ankara VI. Ulusal Fleboloji Kongresi, 13-15." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları