Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A VRUPA B İRLİĞİ A LTINCI Ç ERÇEVE P ROGRAMI ( S ixth F ramework P rogramme) (6ÇP) ODTÜ AB Ofisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A VRUPA B İRLİĞİ A LTINCI Ç ERÇEVE P ROGRAMI ( S ixth F ramework P rogramme) (6ÇP) ODTÜ AB Ofisi."— Sunum transkripti:

1 A VRUPA B İRLİĞİ A LTINCI Ç ERÇEVE P ROGRAMI ( S ixth F ramework P rogramme) (6ÇP) ODTÜ AB Ofisi

2 Altıncı Çerçeve Programı: AB ve ulusal düzeyde yapılan araştırmaların, ERA içinde, koordinasyonu ve bütünleştirilmesi amacı ile kullanılan mali araç Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area - ERA) Avrupa Birliği’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini güçlendirerek, ekonomik ve sosyal gelişme sağlamak, bu yolla, Avrupa’nın dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisi haline gelmesi politikası

3 6ÇP K ASIM 2002 - K ASIM 2006 Toplam Bütçe: 17.5 Milyar Euro Türkiye’nin Katkısı: 250 Milyon Euro KOBİ’lere öncelikli alanlarda toplam bütçenin %15 VE özel destek Üniversite VE endüstri işbirliğini teşvik Kadın araştırmacıyı teşvik (hedef: %40)

4 K ATILIMCI Ü LKELER 25 Üye Ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya,Litvanya,Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya) 3 Aday Ülke (Bulgaristan, Romanya, Türkiye) 5 Asosiye Ülke (İsrail, İsviçre, Norveç, İzlanda, Lichtenstein)

5 H EDEFLER  Avrupa Araştırma Alanı’nın güçlendirilmesi (Strengthening ERA)  Avrupa Araştırma Alanı’nın yapılandırılması (Structuring ERA)  Araştırmaların bütünleştirilmesi (Integrating Research)

6 A VRUPA A RAŞTIRMA A LANI’NIN G ÜÇLENDİRİLMESİ  Araştırma Etkinliklerinin Koordinasyonu: (Coordination of Research Activities) Ulusal ve bölgesel araştırma ağları kurulması (270 milyon Euro)  Araştırma ve İnovasyon Politikalarının Geliştirilmesi: (Development of Research and Innovation Policies) Bu politikaların düzenli bir şekilde gelişmesinin sağlanması (50 milyon Euro)

7 A VRUPA A RAŞTIRMA A LANI’NIN Y APILANDIRILMASI  Araştırma ve Yenilikler (Research and Innovation) (290 milyon Euro)  İnsan Kaynakları ve Araştırmacıların Dolaşımı (Marie Curie Eylemleri) (Human Resources and Mobility – Marie Curie Actions) (1580 milyon Euro)  Araştırma Altyapısı (Research Infrastructures) (655 milyon Euro)  Bilim ve Toplum (Science and Society) (80 milyon Euro)

8 A RAŞTIRMALARIN B ÜTÜNLEŞTİRİLMESİ Öncelikli Alanlar (Priority Areas)  Yaşam Bilimleri, Genbilim ve Sağlık için Biyoteknoloji  Bilgi Toplumu Teknolojileri  Nanoteknoloji ve Nanobilimler, Bilgi Tabanlı Çok Fonksiyonlu Malzemeler, Yeni Üretim Süreçleri ve Araçları  Havacılık ve Uzay  Gıda Kalitesi ve Güvenliği  Sürdürülebilir Kalkınma, Küresel Değişim ve Eko Sistemler  Bilgi Temelli Toplumda Yurttaşlık ve Yönetişim

9 Yaşam Bilimleri, Genbilim ve Sağlık için Biyoteknoloji (LIFE) Amaç: Yeni şekillenmekte olan genbilim araştırmalarını biyomedikal ve biyoteknolojik yaklaşımların içine yerleştirmek Tematik Alanlar: (a) İleri genbilim ve sağlık konularına uygulanması (b) Önemli hastalıklarla savaşılması (HIV, kanser, vb.) Bütçe: 2 514 milyon Euro

10 Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST) Amaç: Bilgi toplumu ve e-Avrupa Eylem Planı hedefindeki Avrupa politikalarına katkı sağlamak; gelecek nesil teknolojilerin bilgisayarla ve günlük bilgi ağıyla bütünleşmesi için orta ve uzun vadede araştırma ve teknoloji geliştirmek; ve bireyi merkezileştirmek. Tematik Alanlar: (a)Temel toplumsal ve ekonomik zorlukları hedefleyen IST araştırma uygulamaları (b)İletişim, bilgisayar ve yazılım teknolojileri (c)Mikrosistemler ve bilgi teknolojileri (d) IST’nin geleceği ve yeni ortaya çıkan teknolojiler Bütçe: 3 984 milyar Euro

11 Nanoteknoloji ve Nanobilimler, Bilgi Tabanlı Çok Fonksiyonlu Malzemeler, Yeni Üretim Süreçleri ve Araçları (NANO) Amaç: Avrupa endüstrisinin kaynak-temelli yapıdan bilgi-temelli yapıya dönüşümünü sağlayacak bilime katkı yapmak ve çevre dostu yaklaşımlar geliştirmek Tematik Alanlar: (a)Nano teknolojiler ve nano bilimler (b)Bilgi-temelli çok fonksiyonlu materyaller (c)Yeni üretim yöntem ve araçları Bütçe: 1 429 milyon Euro

12 Havacılık ve Uzay (AERO) Amaç: Avrupa Havacılık Araştırmaları ve Uzay Stratejisi Danışma Konseyi bünyesinde araştırma ve teknoloji geliştirmeye yoğunlaşarak daha üst seviyede teknolojik mükemmeliyete ulaşmak Tematik Alanlar: (a)Havacılık (b)Uzay Bütçe: 1 182 milyon Euro

13 Gıda Kalitesi ve Güvenliği (FOOD) Amaç: Gıda ve çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkisini daha iyi anlamak ve bu yolla Avrupa vatandaşlarının daha iyi sağlık koşullarına sahip olmasını sağlamak; daha yüksek kaliteli ve güvenli gıda temin etmek Tematik Alanlar: (a) Gıdadan kaynaklanan alerji ve hastalıkları önlemek (b) Gıdaların sağlık üzerindeki etkilerini anlamak (c) Gıdaların üretim sürecini gözden geçirmek (d) Analiz ve kontrol yöntemleri geliştirmek (e) Daha güvenli üretim yöntemleri ve teknolojileri geliştirmek (f) Hayvanların beslenme şekillerinin insan sağlığına etkisini anlamak (g) Çevresel sağlık faktörlerini gözden geçirmek Bütçe: 753 milyon Euro

14 Sürdürülebilir Kalkınma, Küresel Değişim ve Eko Sistemler (SUSTAIN) Amaç: Avrupa’nın uzun ve kısa vadede ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri biraraya getirerek bilim ve teknoloji kapasitesini güçlendirmek; küresel değişimin uluslararası çabalarına destek olmak Tematik Alanlar: (a)Sürdürülebilir enerji sistemleri (b)Sürdürülebilir taşımacılık (c)Küresel değişim ve ekosistemler Bütçe: 2 329 milyon Euro

15 Bilgi Temelli Toplumda Yurttaşlık ve Yönetişim (CITIZEN) Amaç: Ulusal, bölgesel ve yerel idareler, vatandaşlar, aileler ve diğer sosyal birimler tarafından belirlenen Avrupa bilgi toplumuna geçişin yönetimi için bilimsel destek sağlamak Tematik Alanlar: (a) Bilgi toplumu ve sosyal birliktelik (b) Vatandaşlık, demokrasi ve yeni yönetişim şekilleri Bütçe: 247 milyon Euro

16 P ROJE Ç EŞİTLERİ  Bütünleştirilmiş Projeler Integrated Projects (IP)  Mükemmeliyet Ağları Networks of Excellence (NoE)  Özel Hedefli Araştırma Projeleri Specific Targeted Research Projects (STREP)  Koordinasyon Etkinlikleri Coordination Activities (CA)  Özel Destek Eylemleri Specific Support Actions (SSA)

17 P ROJELER VE B ÜTÇE TipAmaçTemel ÇıktıBütçe IPAraştırma BilgiYüksek NoEBütünleştirme YapılandırmaYüksek STREPAraştırmaBilgiOrta-Düşük CAKoordinasyonKoordinasyonDüşük SSADestekDestekDüşük

18 Bütünleştirilmiş Projeler (IP) Bütünleştirilmiş projeler, belli bir amaca yönelik ve yeni bilgiye ihtiyaç duyulan araştırmaları desteklemek için oluşturulmuş bir araçtır. Amaç: Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak; Toplumun bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak Süre: 3-5 yıl Bütçe: 10 milyon Euro ve üstü

19 Mükemmeliyet Ağları (NoE) Mükemmeliyet Ağları, Avrupa’nın liderliğini sağlayacak kritik kütleyi oluşturmaya yöneliktir. Amaç: Kritik kütleyi biraraya getirerek Avrupa’daki araştırmalarda ortaya çıkabilecek sorunları ortadan kaldırmak ve bilimsel ve teknik mükemmelliği artırmak Bu amaca yönelik kalıcı bir beraberlik kurmak Avrupa’nın liderliğini sağlayacak uzmanliği biraraya getirmek Süre: ortalama 5 yıl (7 yılı geçmemek üzere) Bütçe: 10 milyon Euro ve üstü

20 Özel Hedefli Araştırma Projeleri (STREP) Özel Hedefli Araştırma Projeleri, belirli bir hedefe yönelik araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinden oluşur. Amaç: Toplumun ve AB’nin temel bazı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir konuda araştırma yapmak Bu yolla gereksinim olan konuda teknoloji geliştirmek Süre: 2-3 yıl (bazı durumlarda 3 yılı aşkın olabilir) Bütçe: 1 milyon Euro ve üstü

21 Koordinasyon Etkinlikleri (CA) Belirli bir alanda yapılan araştırma ve çalışmaların koordinasyonunu sağlamaya yöneliktir. Amaç: Araştırma ve İnovasyon Eylemleri’nin koordinasyonunu teşvik etmek ve desteklemek Bütçe: Birkaç yüzbin Euro

22 Özel Destek Eylemleri (SSA) Çerçeve Programları’na katılım ve yararlanmayı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen destek eylemlerinden oluşur. Amaç: 6.ÇP’nın uygulanmasını desteklemek Gelecekteki Çerçeve Programları’nın hazırlanmasına yardımcı olmak KOBİ’lerin, küçük araştırma gruplarının, yeni gelişmekte olan araştırma merkezlerinin ve aday ülkelerdeki organizasyonların katılımını teşvik etmek ve kolaylaştırmak Bütçe: Birkaç yüzbin Euro

23 İ NSAN K AYNAKLARI VE A RAŞTIRMACILARIN D OLAŞIMI ( M arie C urie E tkinlikleri) 1.Kurumsal Etkinlikler (Host-driven Actions) 2.Bireysel Etkinlikler (Individual-driven Actions) 3.Mükemmeliyetin Desteklenmesi (Excellence Promotion and Recognition) 4.Geri Kazanım Mekanizmaları (Return and Reintegration Mechanisms) Amaç: ERA’nın yapılandırılması amacı ile araştırmacıların eğitiminin ve uluslararası dolaşımının desteklenmesi Bütçe: 1 580 milyon Euro

24 1. Kurumsal Etkinlikler  Araştırma Eğitim Ağları (RTN)  Deneyimsiz Araştırmacıların Bursları (EST)  Bilgi Aktarım Bursları (ToK)  Eğitim Kursları (SCF) ve Konferanslar (LCF)

25 2. Bireysel Etkinlikler  Avrupa İçi Bireysel Burslar  Avrupa Dışından Gelecek Araştırmacılara Bireysel Burslar  Avrupa Dışına Gidecek Araştırmacılara Bireysel Burslar

26 3. Mükemmeliyetin Desteklenmesi  Mükemmeliyet Bursları : Avrupa araştırma gruplarının kurulabilmesini ve geliştirilebilmesini amaçlayan mükemmeliyet potansiyeli olan bir grup liderine destek vermek  Mükemmeliyet Ödülleri : Avrupa Birliği içinde dolaşım ve eğitim desteğinden yararlanan araştırmacıların mükemmeliyetinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak  Mükemmeliyet Kürsüleri : Dünya çapındaki araştırmacıların çalışmalarına Avrupa’da yeniden başlamalarına veya devam etmelerine destek sağlamak

27 4. Geri Kazanım Mekanizmaları  Avrupa İçi Geri Kazanım Fonları: Bir AB üye veya aday ülkesinden olup herhangi bir Marie Curie etkinliğinden en az 2yıl yararlanmış olan araştırmacıların yeniden ülkelerinde araştırmalarına devam etmelerini destekler  Uluslararası Geri Kazanım Fonları: En az 5 yıldır çalışmalarını Avrupa dışında sürdüren araştırmacıları Avrupa’ya çekmek için kullanılan bir mekanizmadır

28 Konferanslar ve Eğitim Kursları Araştırma Eğitim Ağları Deneyimsiz Araştırmacı Bursları Uluslararası Geri Kazanım Avrupa içi Geri Kazanım Bilgi Aktarım Bursları Mükemmeliyet Bursları ve Mükemmeliyet Ödülleri Geri Kazanım Fonları Kürsüler 4 Yıl/PhD Deneyimli - I Deneyimli - II Deneyimsiz Kurumsal Etkinlikler Bireysel Etkinlikler Mükemmeliyetin Desteklenmesi Geri Kazanım Mekanizmaları

29 KurumsalBireyselMükemmeliyet Geri Kazanma Araştırma Eğitim Ağları Avrupa İçi Burslar Araştırma Grubuna Destek Avrupa İçi Geri Kazanım Deneyimsiz Araştırmacı Bursları Bilgi Aktarım Bursları Gelişme Avrupa Dışına Gidecek Arş. Bursları Kürsüler Sanayi-Üniversite Uluslararası Geri Kazanım Konferans/Eğitim Kursu Dizisi Avrupa Dışından Gelecek Arş. Bursları Ödüller Büyük Konferanslar MARIE CURIE ETKİNLİKLERİ

30 U LUSAL İ RTİBAT N OKTALARI Ulusal KoordinatörProf.Dr. Faruk Arınç LIFEDoç.Dr. Nilay Başaran ISTYavuz İlik NANOProf.Dr. Sahir Arıkan AERODr. Tamer Özalp FOODDr. Şebnem Doğan SUSTAINProf.Dr. Mustafa Verşan Kök CITIZENDoç.Dr. Canan Ergin NESTDr.Şebnem Doğan SMEOkan Kara INCOFatih Şahin / Aslı Moral Arş. Etkinliklerinin EşgüdümüDoç.Dr. Canan Ergin / Tuğba İdikut Arş. ve İnovasyon Pol.GeliştirilmesiOkan Kara İnsan Kaynakları ve DolaşımProf.Dr. Mehmet Zeyrek / Dicle Tantekin

31 6ÇP’ DEN B EKLENENLER Türkiye’deki AR-GE kavramını ve yaklaşımını yeniden yapılandırarak, ERA felsefesini, “Türkiye Araştırma Alanı” (TAA) felsefesine dönüştürme; yani topluma getirisi olan bütünleştirilmiş AR-GE yaklaşımını yerleştirme

32 T ÜRKİYE’DEKİ K ATILIMCILARIN D AĞILIMI 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Yüksek Öğrenim Araştırma Merkezleri Endüstri Diğer

33 B İLGİ İ ÇİN: CORDIS : http://www.cordis.lu/fp6http://www.cordis.lu/fp6 EUROPA : http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.htmlhttp://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html TÜBİTAK : http://www.fp6.org.trhttp://www.fp6.org.tr TR-ACCESS : http://traccess.tubitak.gov.trhttp://traccess.tubitak.gov.tr ODTÜ AB OFİSİ : http://www.euoffice.metu.edu.trhttp://www.euoffice.metu.edu.tr

34 TEŞEKKÜRLER ODTÜ AB Ofisi Rektörlük 6. Kat Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tel: 0 312 210 3834 Fax: 0 312 210 1348 06531 Ankara


"A VRUPA B İRLİĞİ A LTINCI Ç ERÇEVE P ROGRAMI ( S ixth F ramework P rogramme) (6ÇP) ODTÜ AB Ofisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları