Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Alerji – İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 3 Ocak 2013 Perşembe Uzm. Dr. Işıl Eser Şimşek

2 Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı
Işıl Eser Şimşek 3 Ocak 2013

3 3 aylık, erkek hasta Öksürük, ateş, ağızda ve perianal bölgede yara

4 Başvurudan bir hafta önce huzursuzluk ve emmesinde bozulma başlamış
Başvurudan bir hafta önce huzursuzluk ve emmesinde bozulma başlamış.Gittiği hekim tarafından ağzında yara olduğu söylenerek ağız bakımı tedavisi verilmiş. Aynı dönemde bez bölgesinde de yaraları oluşmaya başlamış. Birkaç gün önce öksürük ve ateş yüksekliğinin başlaması nedeniyle tarafımıza yönlendirilmiş.

5 İlk bir ay yakınması olmamış, 30 günlükkken vücudunda püstüler lezyonları olduğu için lokal antibiotik tedavisi almış. 40 günlükken kasık bölgesinde abse nedeniyle antibiotik kullanmış.

6 Miadında, NSVY ile 3300 gr. doğmuş.
Aşıları ayına uygun olarak(BCG dahil) yapılmış. Anne 24 y,SS,bilinen hastalığı yok Baba 29 y,SS,bilinen hastalık yok Anne-baba teyze çocukları. 3 yaşında kardeşi var,bilinen hastalığı yok

7 KTA:140/dk TA:90/50 mmhg kilo:5 kg
DSS:40/dk A:38.5 C boy: Deri:Perianal bölgede 2 adet ülsere lezyonu mevcut. BB:tonsil dokusu görülmedi,ele gelen lenf dokusu yok,yumuşak damak üzerinde bilateral ülser lezyonu var. SS:Solunum sesleri eşit, bilateral krepitan raller KVS:S1-S2 normal,S3 yok,ek ses ve üfürüm yok GİS:Batın rahat, defans, hassasiyet yok,HSM yok GÜS:doğal, anomali yok NMS: tonusu normal,ayına uygun gelişimi mevcut.

8

9

10

11 Laboratuar BK: 6230 /mm3 (lenf:2090/mm3-ANS:1890/mm3)
Hgb: gr/dl PLT: /mm3 CRP:4.2 mg/dl Sedim:11 mm/saat BİYOKİMYA:Normal (ürik asit:2.6) PA grafi: Perihiler non homojen infiltrasyonu var. Timusa ait görünüm yok.

12 ÖN TANI?

13 Ön planda kombine immün yetmezlik olarak düşünülen hastanın Ig Düzeyleri istendi.
IgG:100 kU/l() IgM:25 kU/l () IgA:25 kU/l() CMV PCR: negatif

14 Flowsitometrisinde CD 3 %9, CD4 %11.4, CD 8 %0.33, CD 16+56+ %74.9,
HLA DR %64., CD 45 RA %80.95, CD45 RO %5.20. CD4+CD45RA+ % 2.66, CD4+CD45 RO+%13.73

15 T-B-NK + fenotipinde KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK olarak tanılandırılan hastaya pnömonisi nedeniyle tedavi dozunda baktrim ve flukonazol ve non spesifik olarak sefotaksim ve ampisilin tedavisi başlandı. Tedavinin 2. günü itibariyle ateşi düştü genel durumu düzeldi. Oral beslenmeye başlandı. Proflaktik dozdan asiklovir ve haftalık IVIG profilaksine başlandı.

16 Kimlerden şüphelenmeli?
Sık tekrarlayan enfeksiyonlar Persistan ( dirençli) enfeksiyonlar Alışılmıştan ağır seyirli ve komplikasyonlu Tekrarlayan apse Bir yaşından sonra persistan monilia Avirulan veya virulansı düşük mikroorganizmalar ile enfeksiyon

17 Kimlerden şüphelenmeli?
Kan ve kan ürünü alımıyla oluşan reaksiyon Canlı aşılar ile reaksiyon Kardeş ölümü öyküsü Aile öyküsü Bazı immün eksikliklerde, eşlik eden bulgular (ekzema, ataksi, albinizim)

18 Sık enfeksiyon Bir yıl içerisinde sekiz üst solunum yolu enfeksiyonu ve/ya da iki sinüzit, pnömoni ya da derin doku enfeksiyonu gibi ciddi enfeksiyon geçirilmesi durumunda immün yetmezlik araştırılmalıdır Yaşamın ilk 10 yılında normal immün sistemi olan bir çocukta yılda 6-8 üst solunum yolu enfeksiyonu beklenir. 2-3 yaşa kadar, yılda altı otit media ve iki gastroenterit atağı beklenebilir. Ancak yaşam boyunca iki menenjit, selülit ya da sepsis gibi ciddi bakteriyel enfeksiyon gelişmesi de immünyetmezlik düşündürür

19 Yılda  2 sinüs infeksiyonu
İmmün Yetmezlik Düşündüren 10 Klinik Bulgu Yılda sekizden fazla ÜSYE Yılda  2 sinüs infeksiyonu  2 ay antibiyotik kullanımı Yılda  2 pnömoni Gelişme geriliği Tekrarlayan cilt veya organ abseleri Persistan oral moniliazis IV tedavi gereksinimi 2 derin doku infeksiyonu, Fırsatçı m.o enf Aile öyküsü Jeffrey Modell Foundation

20 Sık enfeksiyona yol açan immün yetmezlik dışı nedenler
Yabancı cisim Atopi/astma Gastroözofajiyal reflü Anatomik defektler: osteomeatal kompleks obstrüksiyonu yarık damak velokardiyofasiyal sendrom Ürogenital sistem anomalileri Pasif sigara içimi ya da diğer irritanlara maruz kalma Enfeksiyöz ajanlara maruz kalma: kalabalık ev ortamı/kreşe katılım Aile bireylerinde strep./staf. Kolonizasyonu Aile bireylerinin hastane/bakımevi gibi yerlerde çalışması Rezistan mikroorganizmayla enfeksiyon Kistik fibrozis Alfa 1 antitripsin eksikliği

21

22 Fizik muayene Büyüme geriliği Deri enfeksiyonları Ekzema Alopesi
Ataksi Telenjiektazi Yüz anomalisi Tonsil ve lenf nodu hipoplazisi veya hiperplazisi HSM Peridontisit Oral ülser

23 T Hücre yetmezliklerinin belirgin olduğu immün yetmezliklerde
Klinik bulgular doğumdan sonra ilk aylarda başlar Oportunistik (fırsatçı) organizma, virüs, mantar, protozoa, mycobacterialar ile rekürren enfeksiyonlar Büyüme ve gelişme geriliği vardır Oral moniliazis görülür Diare ve malabsorbsiyon gelişir

24 Labaratuvar değerlendirmede 1. basamak testler
Tam kan sayımı ve periferik yayma: ANS, ALS Kantitatif Ig seviyeleri: Ig A,M,G,E İzohemaglutiniler Gecikmiş tipte hipersensitivite testleri Akciğer grafisi: Timusun görüntülenmesi için CH50 NBT

25 Tarama Testleri Hümoral İmmünite Kompleman Fagositer sistem
Tam kan sayımı, TLS ve TGS belirlenmesi Hümoral İmmünite Serum IgA, G, M, E Kompleman CH50 aktivitesi Fagositer sistem Nötrofil sayısı Hücresel İmmünite Lenfosit sayısı Ön-arka akciğer grafisi

26 B-lenfosit fonksiyon testleri İleri testler
Ig G alt sınıfları Sekretuvar IgA Tükrük, gözyaşı ya da nazal sekresyon Özgül antikor düzeyleri Natürel ab: izohemagglütininler Rutin aşılama: DT, polio, kızamık, rubella Seçilmiş aşı:pnömokok, H.inf.,mening.Hepatit B hücre sayısı CD19,CD20 B hücrenin in vitro stimulasyonu

27 T-lenfosit fonksiyonunda ileri testler
T hücre sayısı CD3,CD4,CD8,CD16+56 In vitro T hücre stimulasyonu mitojenler (PHA,ConA) antijen (kandida,tetanoz)

28 Fagositik fonksiyon testleri
Başlangıç Nötrofil lökosit sayısı ve morfolojisi İleri testler NBT Kemotaksis Bakterisidal aktivite

29 AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK
6 aydan önce başlar. En az 15 bağımsız genetik defektin sonucunda oluşur. Fonksiyonel T lenfositlerin aşırı düşüklüğü veya yokluğu ile karakterizedir. T VE B lenfosit alt gruplarının varlığı veya yokluğuna göre sınıflandırılırlar.

30 Neden önemlidir? Ağır 1 yaşına kadar ölümcüldür
İnsidansı /50000 canlı doğum • Konya verilerine göre 1/10000 • Türkiye’de eş akrabalığı oranı yüksek (Türkiye Nüfus İstatistikleri 2009) – Batı Anadolu %5 – Doğu Anadolu %32 Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2009 Asthma Allergy Immunology 2008; 6: Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010

31

32 KİY Fenotipleri (1.T-B+)
gama zincir eksikliği XL JAK3 eksikliği OR IL7Rα eksikliği OR CD45 eksikliği OR CD3ζ ve CD3ε eksikliği OR Coronin1A eksikliği OR Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2009

33 KİY Fenotipleri (2. T-B-)
RAG 1/2 eksikliği OR Artemis eksikliği OR DNA PKcs eksikliği OR ADA eksikliği OR Retiküler diskinezi OR

34 KİY Fenotipleri 3. Omenn sendromu OR 4. DNA-ligaz 4 eksikliği OR
5. Cernunnus eksikliği OR 6. CD40L eksikliği XL 7. CD40 eksikliği OR 8. Pürin nükleozid fosforilaz OR 9. CD3ɣ eksikliği OR 10. CD8 eksikliği OR

35 11. ZAP70 eksikliği OR 12. Ca++ kanal eksikliği OR 13. MHC Klass 1 eksikliği OR 14. MHC Klass 2 eksikliği OR 15. Winged-helix eksikliği OR 16. CD25 eksikliği OR 17. STAT5b eksikliği OR 18. Itk eksikliği OR 19. DOCK8 eksikliği OR

36 Dünyada AKİY

37 Ülkemizde KİY

38 AKİY ve Enfeksiyonlar Erken postnatal (ilk 100 gün) - Enfeksiyonlar
tekrarlayan viral, bakt., fungal, paraziter fırsatçı patojenler (PCP) (persistan candidiasis, interstisyel pnömoni, kronik diare)

39 AKİY ve Özgeçmiş Canlı aşı sonrası (BCG,polio, varicella) persistan/fatal inf.

40 KİY ve Aile hikayesi Akrabalık Açıklanamayan erken bebek ölümleri
Muhtemel immün yetmezliğin aile hikayesi Etkilenmiş erkekler Benzer bulguları olan aile bireyleri

41 KİY ve Fizik muayene Zayıf, mutsuz, huzursuz
Oral ve genital kandidiazis Vizing, krepitan raller Saç ve cilt bulguları (eritrodermi, egzema, alopesi, siğiller, molluscum) Tonsillerin yokluğu, lenf bezi yokluğu, Lenfadenopati, hepatosplenomegali

42 KİY ve Fizik muayene Ağır büyüme geriliği Mikrosefali
Fasiyal dismorfizm Nörolojik bulgular Sensorinöral sağırlık İskelet anomalileri

43 KİY ve Laboratuvar Hemogram Lenfopeni
Mutlak lenfosit sayısı <1 yaş <3000/mm3 >1 yaş <1500/mm3

44 Lenfosit alt grupları (Akım sitometri) - CD3 düşük , CD4 düşük, CD8 düşük - CD19, CD20, CD16-56

45 FLOWSİTOMETRİ DEĞERLENDİRMESİ
CD3 T LENFOSİTİ CD 4 YARDIMCI T LENFOSİTİ CD8 SÜPRESÖR T LENFOSİTİ CD NK HÜCRESİ CD19 VE B LENFOSİTİ HLA-DR MHC CLAS 2

46 Lenfosit proliferasyonu azalmış
İmmünglobulinler düşük (normal veya maternal Ig dikkat!) Eosinofili, IgE yüksekliği (Omenn sendromu ve geç başlangıçlı ADA eksikliği

47 Viral, bakteriyel ve fungal çalışmalar
Mikroskobi, PCR, kültür Biopsi (Cilt ve akciğer) Seroloji yararsız Sitogenetik çalışmalar

48 KİY ve Grafiler Timus gölgesinin yokluğu
Akciğerde yaygın retikülonodüler görünüm Yaygın konsolide alanlar ARDS

49 Kombine İmmün Yetmezliği olan Timik Hipoplazi
Normal Timus Görüntüsü

50 P. Jiroveci İnfeksiyonu

51 KİY- TEDAVİ Destekleyici tedavi: Enfeksiyonların agresif tedavisi
IVIG replasmanı Antimikrobiyal profilaksi Canlı aşı yapılmayacak Kan ve kan ürünlerine dikkat Enzim replasmanı (ADA enzimi) Kesin Tedavi: Hematopoietik kök hücre nakli Gen tedavisi

52 SONUÇ Ülkemizde bu hastalık grubunun insidansı bilinmemekle birlikte akraba evliliği oranının yüksek olması bu hastalıklar yönünden önemli ölçülerde risk oluşturur. Sebeplerin farklı oluşlarına karşın tüm AKİY tiplerinde klinik özellikler benzerdir. Ciddi enfeksiyonlar nedeniyle erken klinik şüphe AKİY tanısı için ilk basamaktır. Hastaların çoğunda lenfopeni vardır. Oportunistik enfeksiyonlar başlamadan önce AKİY tanısı alan hastalarda kemik iliği transplantasyonu hatay kurtarıcı olduğundan ,AKİY bir pediatrik acildir.

53 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Alerji – İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 17 Aralık 2013 Salı Uzm. Dr. Işıl Eser Şimşek


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları