Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİOENERJİ GRUP 6 HÜLYA SERBEST AHMET UZUNCA HÜSEYİN KARAER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİOENERJİ GRUP 6 HÜLYA SERBEST AHMET UZUNCA HÜSEYİN KARAER"— Sunum transkripti:

1 BİOENERJİ GRUP 6 HÜLYA SERBEST AHMET UZUNCA HÜSEYİN KARAER
MEHMET YILDIRIM LEVENT ÇUGLAN ÖNDER DEMİR

2 NEDEN ENERJİ TASARRUFU ????

3 Kalkınmakta ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Doğalgaz kaynakları kısıtlı olduğu halde,büyük bir hızla tüketilmektedir.

4 Bu tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirdiği gibi, tüketim sonucunda oluşan her türlü katı sıvı ve gaz atıkların da arıtılmadan doğaya atılması sonucu, meydana getirdiği önemli çevre kirliliğinin önlenmesi arayışını da beraberinde getirmiştir.Üretilen enerjinin yaklaşık üçte biri sanayide tüketilmektedir. Bu enerjinin önemli bir miktarı, ileri teknoloji ürünlerinin kullanıldığı enerji tasarruf önlemleriyle geri kazanılabilir. Enerji tasarrufu sayesinde hem ülkemiz doğalgazda dışa bağımlılıktan kurtulacak, hem de sanayici aynı ürünü daha düşük bir maliyetle elde ederek rekabet gücünü arttırmış olacaktır.

5 Enerji tasarrufu, enerji arzının azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji maliyetlerini düşüren üretici, aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji veya aynı miktar enerji ile daha çok mal ve hizmet üreterek, ulusal ve uluslar arası alanda rekabet gücünü arttıracaktır.

6 Yenilenemeyen fosil yakıtların hızla azalması ve özellikle yüksek petrol fiyatlarından en çok gelişmekte olan ülkelerin etkilenmesinden dolayı, yeni ve ucuz enerji kaynaklarına olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Türkiye, komşu ülkelerine oranla enerjisini pahalı elde eden bir ülkedir. Ülkemizin sağlıklı gelişmesi ve sanayileşmesinin önünde duran bu problem acil olarak çözüm beklemektedir. Farklı enerji üretim metotları arasında biyokütle ile tarımsal ve orman atıklardan enerji üretimi Türkiye’nin potansiyeli göz önüne alındığında son derece etkin bir şekilde kullanılabilir.

7 Bu çalışmada biyokütle olarak, bütün fosil dışı organik malzemeler, tarımsal üretimden artanlar (pamuk, buğday, mısır, sorgum, ayçiçek sapları vb.), orman endüstrisinden açığa çıkan ağaç atıkları ve bütün ağaç bölümleri, bütün katı organik şehir atıkları ve endüstriyel atıklar olarak ifade edilmiştir. Ülkemizin potansiyel biyokütlesi, diğer biyoenerji teknolojilerine göre daha pratik ve uygulanabilir olması nedeniyle briket (yoğunlaştırılmış katı yakıt) yapımında değerlendirilebilir . Öncelikle kurtulmak istenilen ve atık olarak bakılan veya basit şekilde değerlendirilen malzemeler, bunların değer kazanmış bir ürüne çevrileceği yeni kurulan endüstriler için önemli bir hammadde kaynağına dönüşecektir. Böylece tarımsal atıklar değerli bir Pazar ürününe dönüşecek, bu ise çiftçilere ve kırsal kesimde yaşayanlara yeni bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Kırsal kesimlerde ve şehirlerde; toplama, depolama ve paketleme işlemleriyanında briket fabrikaları da kurulacak, böylece bölgede yaşayanlara yeni istihdam oluşturulabilecektir.

8 Kömüre benzer bir olay da petrol kuyularındaki
yangınlar, özellikle petrolün büyük tankerlerle deniz yoluyla taşınması sırasında meydana gelen kazalar sonucu denizlere saçılan ve doğal hayata geri dönülemez zararlar veren tanker facialarının maddi boyutu maalesef tahminlerin çok üzerindedir. Birçokları tarafından adeta çevre dostu yakıt olarak takdim edilen doğalgaz ise hiç de sanıldığı gibi sütten çıkma ak kaşık değildir. Doğalgazın çevreye verdiği zararlar kömür ve petrole göre nispeten daha az da olsa, küresel ısınmaya neden olan gazların başında gelen karbondioksit ve asit yağmurlarına neden olan azot oksitler, doğalgaz yakıldığında da yine bol miktarda atmosfere atılmaktadır. Fosil yakıtların çevreye verdiği tüm bu zararlar, sosyal maliyet olarak kabul edilmekte olup, bunların insanlar, bitki örtüsü, hayvanlar, hatta binalar üzerindeki olumsuz etkileri tek tek hesaplanmaktadır. Sosyal maliyet konusu üzerinde yapılan ciddi çalışmalar fosil yakıtların çevreye verdiği zararın yılda yaklaşık 5 trilyon dolar  olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani Türkiye’nin bütçesinin neredeyse 125 katı.

9 Konunun diğer boyutu ise doğaya, çevremize karşı yapılan
bu acımasız saldırıya karşı dünyanızın da kendi ekolojik dengesini korumak için verdiği ilginç savunmadır. Örneğin Andrew Katrina gibi isimler verilen fırtınaların şiddetlerini giderek arttırması, daha çok sel baskınları veya aşırı kuraklık olması, buzulların hızla eriyerek, denizlerin yükselmesi gibi değişiklikler son yıllarda daha çok gözlenmektedir. Bunların hepsi dünyanın bu savunma mekanizmasının bir parçası olarak kabul edilebilir. İnsanoğlu kendi bindiği dalı kesmekte ve yaşadığı çevreye verdiği zararları arttırdıkça göreceği tepkinin de giderek artacağının ve hatta bu hatanın kendi sonu olacağının farkında mı? Peki, bu problemlerin çözümü var mı? Benzin biterse otomobillerimizi ne ile çalıştıracağız? Doğal gaz ve kömür biterse neyle ısınacağız? Daha temiz ve güvenli bir yakıt bulunabilir mi? Dünyamızı bu çevre kirliliğinden ve küresel ısınmadan kurtarabilecek miyiz?

10 Petrol, kömür, doğal gaz ve uranyum yenilenemeyen enerji kaynakları olarak dünya enerji kaynağı rezervlerinin yaklaşık %94’ünü oluşturmaktadır. Ancak bu enerji kaynağı rezervleri gitgide artan dünya enerji ihtiyacını daha uzun süre karşılayamayacak kadar yetersiz bir seviyede kalmıştır. Bu gerçeğe ek olarak, 1970’li yıllarda ortaya çıkan enerji krizi ve petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş, bütün dünyanın alternatif ve yeni enerji kaynakları konusunda araştırmalara yönelmesine neden olmuştur. Bu noktada, biyokütle bir enerji kaynağı ve yakıt olarak değerlendirilebilecek önemli bir alternatif kaynaktır.

11 Burada unutulmaması gereken diğer bir konu da Türkiye’nin
enerjisinin yaklaşık yüzde 70‘ini ithal ettiği ve bunun karşılığında yılda 20 milyar doların üzerinde yurtdışına ödeme yaptığıdır. Ödenen bu miktarın önümüzdeki yıllarda hem artacak ithalat miktarı hem de petrol ve doğalgaza yapılacak zamlarla daha da büyüyeceği ve ekonomimizde gittikçe derinleşen bir yara açacağı kesindir. Bilindiği üzere Türkiye petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıt kaynakları yönünden fakir bir ülke olmasına karşın, orman ürünleri yönünden son derece zengin bir ülkedir. Görüldüğü gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur

12 Petrol, kömür, doğal gaz ve uranyum yenilenemeyen enerji kaynakları olarak dünya enerji kaynağı rezervlerinin yaklaşık %94’ünü oluşturmaktadır. Ancak bu enerji kaynağı rezervleri gitgide artan dünya enerji ihtiyacını daha uzun süre karşılayamayacak kadar yetersiz bir seviyede kalmıştır. Bu gerçeğe ek olarak, 1970’li yıllarda ortaya çıkan enerji krizi ve petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş, bütün dünyanın alternatif ve yeni enerji kaynakları konusunda araştırmalara yönelmesine neden olmuştur

13 Türkiye’nin 1984-2010 yılları arasında enerji ihtiyacı(gigagram)
source 1984 1990 1995 2005 2010 Kömür 3464 6150 5905 12500 17000 Linyit 6408 9765 10570 30500 48000 asfalt 97 123 - 205 250 doğalgaz 36 3110 6218 23500 31000 ham petrol 17840 23901 29324 39500 47000 hidrojen 1155 1911 3057 8500 11000 Jeotermal 19 85 138 180 350 Yakacak odun 5177 5361 5512 7800 13000 Kullanılmış 2755 2548 1556 2500 3800 Güneş 21 52 125 toplam 36951 53055 62332 125310 171650

14 Türkiye’de, Tablo 3’de görüldüğü gibi yıllık toplam tarımsal atıklar 50 milyon ton civarında bulunduğu tahmin edilmektedir ton odunun yakacak amaçlı olarak 2000 yılında Türkiye ormanlarından elde edildiği kaydedilmiştir. Şehir atıkları da başka bir biyokütle kaynağıdır ve özellikle büyük şehirlerde yüksek potansiyeli vardır. Kereste, mobilya, kağıt hamuru ve kağıt, tekstil fabrikalarında üretim faaliyetleri sonucu önemli ölçüde odun kabukları, yongalar, testere talaşları, lifsel atıklar gibi organik malzemelerden oluşan biyokütle; bunlardan daha uygun bir değerlendirme metodu olarak briket üretiminde kullanılabilir.

15 Biyokütle yakıldığında açığa çıkan karbondioksit arazide bulunan canlı biyokütle tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla yakıt briketi kullanılması sera etkisi yapan gaz oluşumunu da düşürmektedir. Bunun için biyokütle enerji pazarında kapalı bir karbon çevrimi oluşturmaktadır.

16 Ülkemizde yaklaşık olarak 200 milyon ton/yıl üretim kapasitesi olan orman, tarımsal üretim, orman endüstrisi, kağıt ve tekstil fabrikası atıklarının şehir atıkları ve özellikle hurda kağıt karışımı ve bazı katkı maddeleri ile belli oranlarda, değişik basınç ve sıcaklık değerleri altında sıkıştırılması ve yoğunlaştırılması yoluyla yakıt briketi üretimi gerçekleştirilmektedir.

17 BRİKET ÜRETİMİNDEKİ HAM MADDELER
Pratik olarak toplanabilmesi mümkün ve belli bir potansiyeli bulunan organik katı atıklar hammadde olarak kullanılmaktadır. Briket üretimindeki hammaddeler;

18 Orman atıkları: Yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlar ile ağaç parçaları (dal, yaprak, kabuk, kök, gibi). Tarımsal üretim atıkları: Genel olarak bitkisel kaynaklı materyaller (sap, dal, tohum,kabuk, yaprak gibi)

19 Fabrika atıkları: Kereste, mobilya, tekstil, pamuk, kağıt hamuru ve kağıt fabrikası atıkları (kabuk, yonga, talaş, organik tozlar, lifsel atıklar gibi hammadde işleme ile üretim atıkları) Şehir atıkları: Belediye tarafından toplanan yerleşim yerleri atıkları (çöpler içerisindeki, hurda kağıt, kartonlar ve bunlardan yapılmış ürün paketleri ve diğer lignoselülozik çöpler)olarak sıralanabilir.

20 Tanımı çok daha geniş olmasına rağmen bu çalışmada biyokütle (biomass) terimi, orman ve odun atıkları,kabuklar, yıllık bitkiler, tarımsal bitki atıkları, kereste ve mobilya fabrikası atıkları, kağıt ve tekstil fabrikası lifsel atıkları ile atık kağıtlardan oluşan bir organik kütleyi ifade etmek için kullanılmıştır.

21 YENİLENEBİLİR ENERJİ Orman Genel Müdürlüğü 16 Şubat 2005’de yürürlüğe giren Kyoto Protokolü gereğince AB ülkeleri sera gazı emisyonlarını , %8 azaltarak 1990 yılındaki seviyelere düşürmeyi vaat etmişlerdir. Ocak 2007’de, 2020 yılı hedeflerini %20’ye yükselttiler. CO2 emisyon seviyelerini azaltmaya yönelik hükümetler üzerindeki baskı, toplam enerji üretimi içinde odunun payını artırmak için itici bir güç olacaktır. Diğer önemli bir politik bileşen yenilenebilir enerjilerin teşvikidir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından başlıcaları: Rüzgar enerjisi Su gücü Biyokütle enerjisi Güneş enerjisi Jeotermal enerji Hidrojendir 21

22 BİYOKÜTLE ENERJİSİ Biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu meydana gelen organik madde kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Biyokütleden elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denmektedir. Bitkiler Güneşten aldıkları ışık enerjisini depolayabilen ve süreklilik arz eden bir kaynaktır. Dünyadaki güneş enerjisini depolayabilen bu canlı pillerin % 90’ lık kısmını ormanlar teşkil etmektedir. 22

23 Dünyada Biyoenerji Kullanımı/Hedefi
Özellikle Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri biyoenerji kullanımında lider durumdadır. Finlandiya ülke enerji gereksiniminin % 22’sini, İsveç % 18’ini, Avusturya % 14’ünü biokütle santrallerinde odun ve bitki atıklarını yakarak /gazlaştırarak karşılayan ilk üç ülkedir. Avrupa Birliğinin “Yenilenebilir Enerji Direktifi” (DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL) 5 Haziran 2009 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. Biokütle Enerjisi ile ilgili yönetmelik Aralık 2009’ da tamamlanacaktır. OGM olarak süreç takip edilmektedir. 23

24 Biyokütlenin Kömürle Karşılaştırılması
OGM ülkemiz ormanlarındaki biyoenerjide kullanılabilecek biyokütleyi yıllık yaklaşık 5-7 milyon ton olarak hesaplanmıştır. 2008 yılı verilerine göre Türkiye 19 milyon değişik türlerde kömür ithâl etmiş, bu ithalâta yaklaşık 4,3 milyar TL ödemiştir. (Kaynak: TUİK). Sadece linyit kömürü dikkate alındığında ithal edilen kömürün tonu ortalama 145 TL, ya da 95 $ olmaktadır. 5 milyon ton odunsu biyokütle kömür yerine kullanılırsa bu 3 milyon ton kömürün ithal edilmemesi demektir. 3 milyon ton kömüre ödenen ithalat parası kabaca 485 Milyon TL. dir. Yani 285 milyon $ döviz ülkemizde kalacaktır. Sayfa 6 Orman ve Enerji, Ankara-Temmuz 2009 24

25 Biokütlenin Çevresel Değeri
Bir ton taş kömürü ısınma amacıyla yakıldığında atmosfere ortalama 2,8 ton CO2 salınmaktadır. Bir ton odunsu biyokütle yakıldığında ise atmosfere ortalama 0,73 ton CO2 salınmaktadır. 25

26 BİYOKÜTLENİN SERA GAZI AZALTIMINA KATKISI
3 milyon ton kömür yerine 5 milyon ton biyokütle kullanırsak atmosfere olan CO2 salınımını Ton azaltmış oluruz. Ülkemizin CO2 emisyonlarını düşürmedeki hedefi dikkate alındığında bu miktarın çevre müzakerelerine katkısı hiç de göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Kömür başta olmak üzere enerji üretiminde Fosil yakıt kullanımının azaltılması yönündeki çalışmalar Ulusal Azaltım Eylem Planı (NAMA) için önemli bir altlık teşkil edecektir. 26

27 Biokütlenin Ekonomik Değeri
OGM açısından: Ülkemizde 21,2 milyon hektar orman alanı bulunmaktadır. Bu alanlardaki her türlü bakım ve üretim faaliyeti Orman Genel Müdürlüğünce yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Yıllık hektar sahada sıklık bakımı için yaklaşık 10 milyon TL harcama yapılmaktadır. Orman yangınları ile mücadele için yıllık ortalama 350 milyon $ harcama yapılmaktadır. 27

28 Kırsal Kalkınmaya Destek
6831 sayılı Kanunun 31. maddesi kapsamında adet köyde yaşayan yaklaşık 4 milyon köylümüze, orman içi artıklarından enerji üretme çalışmaları gelir artırma ve istihdam fırsatları sağlamaktadır. 28

29 Benzin biterse otomobillerimizi ne ile çalıştıracağız
Benzin biterse otomobillerimizi ne ile çalıştıracağız?Doğalgaz ve kömür biterse neyle ısınacağız? Daha temiz ve güvenli bir yakıt bulunabilir mi? Dünyamızı bu çevre kirliliğinden ve küresel ısınmadan kurtarabilecek miyiz? Bütün bu soruların cevabı kesinlikle EVET dir. Yapılan çalışmalar ve hesaplamalar, sahip olduğumuz bitki örtüsü, coğrafik konum, iklim şartları gibi koşullar dikkate alındığında neredeyse tüm ısınma ihtiyacımız için dışarıdan aldığımız katı yakıtı ülkemizde kendimiz sağlayabileceği gibi ülkemizde istihdam ve ekonomik katkının yanında çevre ve hava kirliliğini önlemesi insan sağlığına katkısı da çok fazla olacak doğal yakıt ağaç PELLET dir.

30 Pellet yakıtın en önemli faydasının başında katı yakıtta dışa
bağımlılığı ortadan kaldırması ve ülkeye ekonomik olarak büyük bir külfetten kurtarması, aynı zamanda yeni bir iş dalı olarak istihdam sağlaması. Ekonomik olması insan sağlığına zararlı olmaması hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm bulması yakıt zehirlenmelerinden insanların hayatını kaybetmelerine son vermesi özellikle son zamanlarda bu büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamen çevreci ve doğal olması sayesinde yanma sonucunda çıkan materyaller yağışı artırma yağmuru tutma gibi özellikleri sayesinde doğaya katkıda bulunmaktadır. Pellet bugün Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşmakta ve kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır ki Avrupa’nın neredeyse tamamı Rusya İskandinavya ülkeleri bu yakıt türünü kullanmaya başlamış bulunmaktadır. Finlandiya yakıt ihtiyacının %96 oranında pellet den karşılamaktadır.

31 Neden pellet çünkü Doğalgaz sıvı yakıt ve katı yakıt (kömür; odun ) gibi yakıtlara oranla aynı enerjiyi %40-%45 oranında daha ucuza mal edilmektedir. Pellet yakıt tamamen yandığı için enerji kaybı yaşanmamaktadır. Pellet yakıt preslendiği için uzun süre yanma sağlamaktadır. Diğer katı yakıtlara göre kül oranı yok denecek kadar azdır %0,5 kül oranına sahiptir. Bu oran kömürde %10-%50 arasında değişirken pellet yapılmamış ağaç yakıtta bu oran %6-%10 arasında değişim göstermektedir. Yanma süresi ve sağladığı enerji olarak aynı miktarda ağaç odununa göre %400 oranında artış göstermektedir. Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkânına sahiptir. Doğaya hiçbir zararı olmamakla beraber yağış sağlama bulut tutma özellikleri ile doğaya yarar sağlamakta hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm sağlamaktadır. Ülkemizin yılda 20 milyar doların üzerinde dışarıdan ithal ettiği yakıt düşünüldüğünde ülkeye ekonomik katkınsın yanı sıra istihdam sağlaması. Otomatik yakma sistemleri sayesinde insan hayatını kolaylaştırması Sadece ısınma amaçlı istenildiğinde evin elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek olması

32 Neden Pellet Yakıt? Pellet Yakıtın en önemli Noktaları; Dolara Bağlı degil, Doğalgaz da olduğu gibi OTOMATIK fiyatlandırma YOK, Petrol fiyatları yansımıyor. Yukarıda resimde görünen 3-6-mm uzunluğunda, silindir şeklinde parçacıklara "Pellet" deniyor bir nevi ağaç kabuğu. Evlerde aynı zamanda evin kalorifer sisteminde yakıt olarak kullanılıyor. Çeşitli ağaç ve odun pres yapılırken odunun doğasındaki özelliklere bağlı olarak Geliştirilen bir sistemle presleniyor. Tüketiciye maliyeti ucuz. Daha az kül bırakıyor. Ayda bir-iki kez külü boşaltılıyor ve kül gübre olarak değerlendiriliyor. 1 kg Pellet = 5 kw enerji değerinde. 2 kg Pellet = 1 litre sıvı yakıta eşit. Buna karsın depolamak için daha az yere ihtiyaç var. Co² gaz içermiyor. 6 kg Pellet orta büyüklükte bir evi ısıtabiliyor. Pellet kalorifer ısıtma sistemiyle, ev, hotel, siteler, okul ve devlet daireleri ısıtılıyor. Sıvı yakıtla çalışan kalorifer sistemine oranla maliyeti biraz yüksek fakat, 4-5 senede amorti edebiliyor. Doğalgaz ve sıvı ısıtıcılara oranla %40 - %45 karlı. Avrupa'da Teşvik amacıyla devlet bir miktar parasal katkıda bulunuyor. Makineye pellet doldurma, külünü boşaltma işlemleri otomatik sistemle de sağlanabiliyor. Pellet Yakıtı 10 kg, 15 kg, 30 kg ve bir ton´luk torbalarda satışa sunulmaktadır.

33 YAKIT ÖZELLİKLERİ Diğer yakıtlara göre %40–45 daha tasarrufludur.
Tamamen atık malzemeden üretildiği için ekonomiktir. Doğaya ve çevreye zararı yoktur. Tamamen ülkemizin kendi kaynaklarından üretildiği için ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Pellet yakıt yanma sonucu oluşan enerjinin %95 oranında kullanımını sağlar, enerji kaybını ortadan kaldırır. Kül oranı %0,5 gibi çok düşük bir oranda olup temiz ve kullanışlı olmasını sağlar. Bu oran diğer yakıtlarda %10–50 arasında değişmektedir buda enerji kaybını artırmaktadır. Pelletleme sayesinde yakıtın tamamen yanması sağlanmakta ve en yüksek verim alınmaktadır. Dilendiğinde otomatik dolum ve yakım uygulanabileceği için temiz ve rahat bir kullanım sunmaktadır. Aynı miktarda pelletlenmemiş odunla kıyaslandığında %300 enerji artışı sağlanmaktadır. Yanma sonucunda hiçbir zehirli gaz meydana çıkmadığından zehirlenme tehlikesi yoktur. Sağlıklı ve güvenlidir. 1 kg Pellet = 5 kw enerji değerinde olup 2 kg Pellet 1 litre sıvı yakıta eşit değerde enerji üretirken üçte biri fiyat değerine eşittir. Sanayide de kullanılması halinde hava kirliliğini büyük ölçüde önleyecek ve sanayide baca filtre sistemleri için harcanan büyük maliyeti düşürecektir. Bu da üreticiye ekonomik anlamda yansıyacaktır.

34 ÜRETİM ŞEKLİ Tamamen ülke öz kaynaklarımızdan faydalanarak
üretilmektedir. Ülkemizde atık orman ürünleri değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte çevre ve insan sağlığı için de katkıda bulunmaktadır. Ağaç atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek Pellet haline getirilir. Presten çıkan mamul soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonunda kullanıma hazır hale gelir.Bu işlemler uygulanması sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300 artırarak doğaya çevreye ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki buda hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir.

35 Üretim şekli şematik olarak görülmektedir.
1)Hammadde deposu 2)Ayrıştırıcı 3)Değirmen

36 4)Fırın 5)Kuru malzeme ara deposu 6)Karıştırıcı 7)Ara silo

37 8)Pellet pres 9)Soğutucu ünite 10)Elek 11)Silo

38 Fabrika işleyiş şeması
1)Hammadde deposu 2)Ayrıştırıcı )Değirmen 4)Fırın )Ara depo )Karıştırıcı 7)Ara depo )Pellet pres )Soğutucu 10)Elek )Silo

39 Kullanıma hazır mamul

40 Piyasaya Sunumu - standartlar

41 bu şekildeki pellet, pellet kazanına zarar verir. .
     DIN-Plus Normlu      Avrupa Standartlarına uygun

42 DIN-plus Normu Pellet Üretimi
DIN-plus Normlu Pelletler Kazanına zarar vermez, ve yakıtdaki sağlayacağınız 96% Tasarrufunuzu sağlar! DIN-plus Normu Pellet Üretimi

43 KULLANIM ŞEKLİ Torba şekli Dekoratif soba
Doğal yakıt Pellet evde sobalarda, kalorifer kazanlarında,sanayide,ekmek fırınlarında ister elle dolum yapılarak ister otomatik dolum sistemi ile rahatlıkla kullanılabilir. Otomatik dolum sistemi sayesinde büyük kolaylık sağladığı gibi kül oranının binde beş olması nedeniyle kül boşaltma işlemini ayda bir kere uygulamakta temizlik açısından sunduğu kolaylıklardandır. Bu sistem sayesinde mekânın sıcaklığını istediğiniz dereceye sabitleyebilir böylece israfı da kolaylıkla engelleyebilirsiniz. Ayrıca bu otomatik dolum ve yakma sistemi sayesinde evinizde bulunan sobanın kötü görüntü ve kirliliğinden de kurtulabilir. Dekoratif bir görüntüde sağlayabilirsiniz. Kullanımı son derece basit ve kolaydır. Torba şekli Dekoratif soba

44 2)Otomatik dolum sistemi 3)Hava sirkülâsyonu elemanı 4)Kül haznesi
1)Ağaç pellets 2)Otomatik dolum sistemi 3)Hava sirkülâsyonu elemanı 4)Kül haznesi 5)Yanma bölümü 6)Sıcak hava sirkülâsyonu

45 Biz sizlere Doğalgaz dan en az 45%  Enerji tasarrufu
sağlayan Yeni Biyolojik Isitma Sistemlerini sunuyoruz. Merkezi Isitma ve katdaki Dairenizi bu Sistemle Isıtabilirsiniz, aynı anda sıcak suyunuzu da sağlar. Doğalgaz Kombiniz artan Enerji Fiyatlarından dolayı bütçenize gereksiz sekilde yükleniyor. Sıvı ve gaz yakıt rezervlerinin sınırlı olmasindan dolayı, Enerji fiyatları her sene yükseliyor. Gelecek senelerde Enerji fiyatlarında (Doğalgaz ve Sıvı) yüksek sekilde bir artıs bekleniyor. Bunun için size farklı alternatifler sunuyoruz. Biz size objektif ve kapsamlı sekilde bilgi edinme ve her ihtiyaç ve bütçe aralıgı için uygun çözümü bulma sansı sunuyoruz. Burada ön planda olan ekonomik, verimli ve modern Biyolojik ısıtma Sisteminden faydalanmak. Asıl önemli nokta sıvı ya da Doğalgaz yakıtından bağımsız olmak.

46 Merkezi Sistem Kat Kalorifer
1 kg Pellet = 5 kw enerji değerinde. 2 kg Pellet = 1 litre sıvı yakıta eşit. Buna karsın depolamak için daha az yere ihtiyac var. Co² gaz içermiyor. 6 kg Pellet orta büyüklükte bir evi ısıtabiliyor. Pellet kalorifer ısıtma sistemiyle, ev, okul ve devlet daireleri ısıtılıyor. Sıvı yakıtla çalışan kalorifer sistemine oranla maliyeti biraz yüksek fakat, 4-5 senede amorti edebiliyor. Doğalgaz ve sıvı ısıtıcılara oranla %40 - %45 karlı. Avrupada Teşvik amacıyla devlet bir miktar parasal katkıda bulunuyor. Pellet Yakit daha az kül bırakıyor. Ayda bir-iki kez külü boşaltılıyor ve kül gübre olarak değerlendiriliyor. Makineye pellet doldurma, külünü boşaltma işlemleri otomatik sistemle de sağlanabiliyor.Merkezi Sistem: Binalar, Müstakil ev, Okul, Fabrika, 100m2 den 5000m2 ısıtma gücüne sahip olan bir sistem.

47 Kat Kalorifer sistemi iki ceşit: 1. Kalorifer-Petek´lerine bağlantılı 2. Resimde gördüğünüz gibi, bulundugunuz odayı ve yan odaları da ısıtabiliyorsunuz.

48 1 Ailenin Yıllık Doğalgaz miktarı ortalama 2200m3
Yıl 2009:   1m3 Doğalgaz = 1.155,00 TL       1 Ailenin Yıllık Doğalgaz miktarı ortalama 2200m3     Örnek: Evinizin büyükl. 130m2 2009 senesi Eski sistem Kombi Doğalgaz Yeni sistem Pellet Kazan veya Kat Kalorifer sistemi Türü: Pellet sistemi Yakıt: Doğalgaz Pellet Model Senesi: 2009 Sıcak Su: evet Kişi sayısı: 5 Fotovoltaik: yok Enerji gücü: 26 kW = kcal 11 kW = 9455 kcal Enerji harcama: 2200 m3  Doğalgaz 3.7 Ton Pellet Yılda toplam masraf: 2.541 TL 1.295 TL Enerji  tasarrufunuz: % 46 Tassaruf miktari birinci senede:           TL Karbonmonoxid azalma derecesi: % 93 Örnek Yeni Pellet Sistem Pellet Kazan 11 kW gücünde. Eviniz, 130m2 Lazim olan Pellet miktarı:  3.7 Ton Pellet.

49 Örnek Pellet Sistem Pellet Kazan 11 kW gücünde.
Yıl 2019:   1m3 Doğalgaz = 1.552,10 TL     örnek 10 sene sonra     Örnek:10 Yıl sonra Evinizin büyükl. 130m2 2019 senesi Eski sistem Kombi Doğalgaz Yeni sistem Pellet Kazan veya Kat Kalorifer sistemi Türü: Pellet sistemi Yakıt: Doğalgaz Pellet Model Senesi: 2009 Sıcak Su: evet Kişi sayısı: 5 Fotovoltaik: yok Enerji gücü: 26 kW = kcal 11 kW = 9455 kcal Enerji harcama: 2200 m3  Doğalgaz 3.7 Ton Pellet Yılda toplam masraf: 3.414,62 TL 1.791,17 TL Enerji  tasarrufunuz: % 47 Tassaruf miktari birinci senede:           1.623,45 TL Karbonmonoxid azalma derecesi: % 93 Örnek Pellet Sistem Pellet Kazan 11 kW gücünde. Eviniz, 130m2 Lazim olan Pellet miktarı:  3.7 Ton Pellet.

50 Yeni Sistemle elde edebileceğiniz tasarruf:
ilk senede elde edebileceğiniz tasarruf Miktarı: TL. Örneğin: 10 Sene* içinde değişik Zam oranlarında tasarruf şöyledir:     1. Yıl = TL |    2. Yıl = TL | 3. Yıl = TL 4. Yıl = TL |    5. Yıl = TL | 6. Yıl = TL | 7. Yıl = TL |    8. Yıl = TL | 9. Yıl = TL |  10. Yıl = TL |  5 Yıl içinde toplam tasarrufunuz:   TL. 10 Yıl içinde toplam tasarrufunuz: TL. Doğalgaz zam oranı senede %3 ile hesaplanmıştır. Doğalgaz zam oranı %3 ün üzerine yükseldiğinde, yıllık tasarrufunuz daha fazla olacaktır. Pellet yakıtının 2009, 1 ton  Fiyatı 350 TL.

51 ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI
Ülkemizin yılda yaklaşık 20 milyar dolar bütçesini yakıt ihtiyacı için dışarıya ödendiği gerçeğini gördüğümüzde anlıyoruz ki yakıt enerji ihtiyacı ülkemiz için büyük bir külfet olmakta. Bu pellet yakıt tamamen doğal ve %100 ülkemizde kendi kaynaklarımızla elde edilebilir, günümüz şartlarında en ekonomik çevre ve insan sağlığı için en iyi yakıt türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin parasını dışarıya çıkmasını engelleyeceği gibi istihdam sağlayarak ülke sorunlarından birine de çözüm olma özelliği taşımaktadır. Yıllık dışarıya yakıt için harcadığımız tutarın neredeyse %1 kadar bir yatırımla ülke ekonominse büyük ölçüde katkı sağlamamız mümkündür.

52 ÇEVREYE KATKISI Diğer yakıt türlerine göre tamamen
doğal olup hava kirliliği yaratmamakta zehirlenmelere yol açmamaktadır. Ayrıca atık malzemeler kullanıldığı için çevre temizliği sağlanmakta ormanların daha verimli bir şekilde kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Diğer yakıt türleriyle karşılaştırıldığında çevre kirliliğine büyük ölçüde çözüm olmaktadır.

53 GELİŞTİRİLEBİLİRLİK Pellet yakıt ile evin kalorifer sistemini
sıcak su ihtiyacını karşılayabildiğiniz gibi, istediğiniz takdir de küçük bir iki aletin monte edilmesiyle de evin elektrik ihtiyacını tamamen kendiniz karşılayabilirsiniz. Şu an Avrupa’nın birçok ülkesinde devlet pellet enerji ve yakıt sistemlerini teşvik ederek ülke ekonomisine katkı sağlamakla beraber enerji ihtiyacını bu şekilde karşılayabilmektedir.

54 Pellets yakıt kullanımı
Hatta bazı Avrupa ülkelerinde ev sahipleri evin ısınma sıcak su ihtiyacının yanında ürettiği elektrik enerji fazlasını devlete satarak gelir elde etmektedir. Devlet bu sayede dışarıdan aldığı enerji miktarını azaltmış ve ekonomisine katkı sağlamış olmaktadır. Aşağıda bazı Avrupa ülkelerinde pellet kullanım oranları ve yıllara göre gösterdiği artışı görmekteyiz. Sıvı yakıt tüketimi Pellets yakıt kullanımı Tabloda yıllara göre Almanya da pellets kullanımındaki artışı görmekteyiz.

55 Bu tabloda ise Almanya’daki pellet üretim fabrikalarını ve kapasitelerini göstermektedir. Fabrikaların sadece birkaç yıl içinde ne kadar arttığını ve ne ölçüde üretim kapasitelerine ulaştığına dikkat edersek pellet yakıtın ne kadar ekonomik temiz ve tercih edilir olduğunu görebiliriz. Ekonomik anlamda ise diğer yakıt türleriyle kıyaslandığında çok daha karlı olduğu tespit edilmiştir.

56 haritada Avrupa İskandinavya ülkelerindeki pellet fabrikaları görülmekte ve bu enerji sisteminin ne kadar hızlı bir biçimde kabul gördüğü ve yayıldığını anlamaktayız. Bu doğal yakıt türünün yaygınlaşmasında ki en önemli birkaç etken çevreye hiçbir zararı olmaması, aksine atık maddelerin değerlendirilmesi ile temizlik sağlaması. Hava kirliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırması. Enerjide özelliklede yakıt olarak kullanılan enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırması. Ekonomik oluşu. Hammadde olarak tamamen atık malzeme kullanılması çevre doğa orman kaygısı yaratmamaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafi konum fiziki yapı ve iklim şartları göz önüne alınırsa bizim için enerjide büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Otomatik dolum ve yakım sistemleriyle bu yakıt desteklendiği takdirde israfı engelleyip enerjide tam verim alınabildiği gibi bugün kullanılanın sadece %25 ile aynı enerjiyi elde edebiliriz ormanlarımızı ve çevreyi de koruyabiliriz.

57 İstenildiği takdirde bu yakıt
sistemine bir iki ilave ile evimizin veya tesisimizin ısınma sıcak su ihtiyacının yanında elektrik ihtiyacını da karşılayabiliriz. Finlandiya da bu yakıtın kullanımı %96 gibi rakamlara ulaşmakla rakamlarda da bu yakıttan elektrik ihtiyacını karışılmaktadır.

58 Biokütlenin Ekonomik Değeri
OGM açısından: Ülkemizde 21,2 milyon hektar orman alanı bulunmaktadır. Bu alanlardaki her türlü bakım ve üretim faaliyeti Orman Genel Müdürlüğünce yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Yıllık hektar sahada sıklık bakımı için yaklaşık 10 milyon TL harcama yapılmaktadır. Orman yangınları ile mücadele için yıllık ortalama 350 milyon $ harcama yapılmaktadır. 58

59 Kırsal Kalkınmaya Destek
6831 sayılı Kanunun 31. maddesi kapsamında adet köyde yaşayan yaklaşık 4 milyon köylümüze, orman içi artıklarından enerji üretme çalışmaları gelir artırma ve istihdam fırsatları sağlamaktadır. 59

60 Potansiyel-Üretim Artıkları
sırıklık bakımı aralama kesimleri süceyrat Saha Temizliği Döküntüler Tepeler, ince dallar Kabuk ve kozalak 60

61 Diğer Biyokütle Kaynakları
Orman ürünü işleyen atölye ve fabrika artıkları, Hurda tahtalar Tarımda kullanılmayan 6,7 ve 8. sınıf arazilerde enerji ormancılığının yapılması, Baltalık ormanlarından temin, Tarım ürünlerinden ve artıklarından temin. 61

62 BİYOKÜTLENİN KULLANIM ŞEKLİ
Enerji üretme yöntemleri: Isı Elektrik Gücü Birleşik Isı Güç (BIG) Taşıt Yakıtları Biyokütleden enerji üretilmesi Katı : Odun,Yonga, Pelet, Talaş Sıvı :Biyobenzin,Biyodizel, Etanol Gaz : Biyogaz 62

63 Biyokütle Kullanımının Faydaları
Ormanda çürüyen atıkların yakacak olarak evlerimize girmesi ve doğalgaz bulunmayan alanlarda, köylülerimiz için doğalgaz kadar temiz bir yakıtın sunulması hem köylülerimiz hem çevre için bir kazançtır. Bio-Yakıtların temin edilebilirliği ve tedarik-tüketim zinciri güçlendikçe Biyoenerji pazarı genişleyecek ve yeni iş sahaları açılacaktır. Biyoyakıtların başarılı bir şekilde fosil yakıtların alternatifi olarak kullanılabileceğinin benimsenmesiyle petrol ürünlerine olan bağımlılığımız azalacaktır. 63

64 BİYOENERJİYE KONU ORMAN BİYOKÜTLESİ POTANSİYELİ
Sayfa 17 64

65 DEVLET KURUMLARI BU KONUDA NE YAPTI ????

66 OGM bu konuda ne yaptı ???? Ülkemizin de üyesi olduğu “Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı-MCPFE” 2007 yılı Ekim ayında, ormanlarda biriken biyokütlenin enerji üretiminde kullanılmasına dair bir karar aldı.  http://www.mcpfe.org/files/u1/warsaw_resolution_1.pdf Akabinde OGM çalışmalara başlamıştır. Bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında “OGM Biyoenerji Komisyonu” kuruldu. Komisyon ilk toplantısını tarihinde yaptı. İş planı hazırlandı. Öncelikle enerjide kullanılabilecek biyokütle potansiyelimizi belirledik. 66

67 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Orman Genel Müdürlüğü İzmir- Bergama-Kozak Orman İşletme Şefliğinde,Fıstık çamı kozalakları idare binası ve lojmanların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Çanakkale-Gelibolu’ da; kök ve dalları uygun kazanlarda yakarak kullandık. Gölyaka- Aydınpınar Orman İşletme Şefliği idare binası ve 4 adet lojmanı üretim artıklarıyla ısıtmaya başladık. Kazanları değiştirdik. Bolu- Aladağ Orman İşletme Şefliği, Değirmenözü mevkiinde bulunan misafirhaneyi sıklık bakımından elde edilen ürünler ve üretim artıkları ile ısıtmaya başladık. Çalı doğrayıcıları imal ettirdik. Yenileri için ihaleye çıktık. 67

68 YAPILAN GÖRÜŞME VE ARAZİ ÇALIŞMALARI
Bakanlığımız , akademik çevreler ve iş dünyası ile görüşmelere başlanmıştır. Avrupa Birliği tarafından organize edilen toplantılara katılım sağlanmış, gelişmeler birebir izlenmiş, çalışmalarımız aktarılmış , raporların görüşlerimizi içerecek şekilde hazırlanmasına gayret gösterilmiştir. OGM Biyoenerji Komisyonu İş Planında belirtildiği üzere çalışma raporu tamamlanmıştır. ARAZİ ÇALIŞMALARI Bir çok Bölge Müdürlüğünde çalışma yürütülse de model olarak Bolu-Aladağ seçildi. Bolu’daki çalışmalar basitten başlayıp daha modern makinelerle denenmeye başlandı. Şu anda Bizimgaz firması denemelere devam ediyor. KASTAMONU Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nde“genç meşçere bakımlarını” dikili satış yöntemi ile ihaleye çıkarıldı. Elde edilen emval rampada talaş haline getirilmeye ve Kastamonu Entegre’ye satılmaya başlandı. Kastamonuda yapılan uygulamalar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 68

69 TÜBİTAK KAMAG PROJESİ OGM, ODTÜ Çevre Mühendisliğinin Yönetici kurum olduğu, TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü, ODTÜ ve GAMA Enerji’nin yürütücü olarak görev aldığı “ BİYOKÜTLE VE BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ “ Konulu bir KAMAG projesine EİEİ Genel Müdürlüğü ile birlikte müsteri kurum olarak ortak olmuştur. Projenin amacı Biyokütle ve linyit kömürlerimizden kısa ve orta vadede yararlanmak üzere “Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma” teknolojisini geliştirmek, Isı ve elektrik enerjisini birlikte üreterek kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak, Bu konuda bir enerji üretim-bilgi paketi (know-how) oluşturmaktır. Bunun sonucu olarak ülkemizin temiz enerji gereksinimine bir çözüm bulmak amaçlanmaktadır. Proje sonucunda DAY teknolojisinin gelişmesi ile tarım artıkları ve enerji bitkilerinden daha iyi yararlanılacaktır. CO2 emisyonunun azaltılması KYOTO Protokolü gereği olarak ülkemize avantaj sağlayacaktır. Biokütlesel atıklardan enerji eldesi ülkenin CO2 dengesinde olumlu katkı sağlayacaktır. Bundan sonra enerji tarımı yapılması ve ekilmeyen alanların enerji bitkileri ekerek değerlendirilmesi mümkün olacaktır. 69

70 Orman Genel Müdürlüğü’nün Hedefleri
Süreç hızla devam ettirilecek ve mümkün ve rantabl olan her yerde; üretim artıklarını, kozalak, kök gibi diğer orman ürünlerini kullanan sistemlere geçilecektir. Buna uygun kazan üreten şirketlerle görüşmeler yapılmış ve ürettirilmiştir. Orman İşletmelerinde; kömür, doğal gaz gibi ithal ve kirletici ürünler yerine çevreyi kirletmeyen, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacaktır. Ahşap çevre açısından en dost malzemedir ve yenilenebilme imkanı vardır. Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü kurumsal olarak öncü ve örnek olmayı hedeflemektedir. Sistem piyasa şartlarında işler hale geldiğinde; Ülkemizin kaynakları daha iyi değerlendirilecek, Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanacak, Çevremiz korunacak, Kyoto Protokolünün uygulanmasında yardımcı olunacak, Özellikle kırsal kesimin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine destek olunacaktır. 70

71 Ekonomik tasarruf değerleri
Linyit ithali için ton başına 145 TL/95$ harcıyoruz. 5milyon ton odunsu biyokütle kullanarak ; 3milyon ton kömüre verilecek 485milyonTL/285milyon$ ülkemize kalacaktır Enerji ithali için harcadığımız yıllık 20milyar$ lık bütçenin yalnızca %1 yatırımla enerji ihtiyacımızı karşılayabiliriz. 12431 köyde yaşayan 4 milyon köylüye istihdam sağlanmış olur. Fosil yakıtların çevreye verdiği 5trilyon$lık zarardan kurtulmuş oluruz.

72 Teşvik etmek için..... Evlerde sıcak su ihtiyacının yanında,elektrik üretimi de yapılabilir.Devlet buelektriği satı alarak hem dışa bağımlılığını azaltıp tasarruf etmiş hem de bioyakıt kullanımını teşvik etmiş olur.

73 Devlet tarafından otomatik dolum ve yakım üniteleri olan ısınma sistemleri üretilmesi ve uygun fiyatlarla piyasaya sürülmesi sağlanırsa talep artabilir.

74 TEŞEKKÜRLER...


"BİOENERJİ GRUP 6 HÜLYA SERBEST AHMET UZUNCA HÜSEYİN KARAER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları