Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 / 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI 09.04.2017 12:36:35.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 / 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI 09.04.2017 12:36:35."— Sunum transkripti:

1 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 / 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI
:36:35

2 4- Tatil süresince gelen yazılar,
GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama, 2- Kurul yazmanlarının seçimi ( iki asil, iki yedek ) ve yazmanların dikkat edecekleri hususlar, 3- Gündem maddelerinin okunması, eklenecek ve çıkarılacak maddelerin görüşülmesi, 4- Tatil süresince gelen yazılar, /2013 Öğretim yılının genel bir değerlendirmesi, öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve bunların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi. /2013 öğretim yılı okulun sınıf, şube ve derslere göre istatistiki bilgilerden faydalanılarak başarı durumunun değerlendirilmesi, başarıyı menfi etkileyen hususlar üzerinde durularak ulaşılan sonuçlara göre gelecek öğretim yılına ışık tutacak kararlar alınması A- Sosyal faaliyetlerin değerlendirilmesi ( Projeler, v.s ) B- Mesleki etkinlik çalışmaları C- Rehberlik D- Mezunların takibi ( LYS SONUÇLARI ) 7- Okul genel disiplin durumunun görüşülmesi, yıl içinde davranış notu indirilen öğrencilerin disiplin durumunun ayrı ayrı görüşülmesi, cezaların öğrenci dosyalarından silinmesi hususlarının görüşülmesi (Ödül ve Disiplin Yönetmeliği-Md ) 8-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ve Sınıf Öğretmenliği ile Sosyal Etkinlik Raporlarının kurula sunulması ve değerlendirilmesi 9-Eğitim-öğretimle ilgili kanun ( Anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 55.maddeleri , sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin Onuncu Kısmının ( Personelin Görev ve Sorumlulukları), 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimleri terfi ve tecziyelerine dair kanun, 657 sayılı devlet memurları kanununun Öğretmen izin işlemleri (102,103,104,105,106,107 ve 108. maddeleri) v.b ) ve yönetmeliklerin yönetici-öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümlerin; okulun kuruluş amaçlarının; eğitim-öğretim-yönetimle ilgili önemli görülen genelge ve yazılarının okunup açıklanması. :36:35

3 12- Okulun işleyişi ile ilgili hususların ele alınıp görüşülmesi;
10- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Orta öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 6,7,8,9,11,12,13,15,16, 17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 36,37,39,40,41,42, 43,46,47,48,49,50,51,52,53 ve 57. maddeleri ile geçici 1,2,3 ve 4. maddelerinin okunması ve açıklanması ( /25971 sayılı Resmi Gazete) 11- Atatürk İnkılap ve İlkelerinin öğretim esasları ile öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konulara derslerde yer verilmesi hususlarının açıklanması; (2104,2212 ve 2488 sayılı tebliğler dergileri ) 12- Okulun işleyişi ile ilgili hususların ele alınıp görüşülmesi; A) Zaman çizelgesinin açıklanması, B) Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti, (Bilgi Formlarının – dağıtımı ve toplanması ) C) Derslere giriş-çıkışlarda dikkat edilecek hususlar, D) Öğretmenlerin izin-rapor işlemleri, E) Derslerde öğrencilerin yoklamalarının yapılması, F) Ders defterlerine işlenen konuların ayrıntılı yazılıp imzalanması, daksilleme yapılmaması, G) Gezi-gözlem, inceleme ve deney raporlarının hazırlanması (2140 sayılı Tebliğler Dergisi), H) Dersten öğrenci çağrılma şeklinin belirlenmesi. I) Öğretmen-veli toplantılarının yapılması, K) Dönem ödevlerinin verilip toplanmasında dikkat edilecek hususlar, L) Öğrencilerin; kılık-kıyafet, tertip-düzen ve temizliğinde izlenecek ortak prensipler, M) Ders yılının açılış ve kapanış törenleri kurulunun oluşturulması. (Md Yrd. Bşk. Öğretmenlerden oluşur . Törenler Yönetmeliği 9 madde c bendi), N) Bayrak törenlerinin yapılışında izlenecek yol ( 2569 Sayılı Teb.Dergisi //////Sosyal Faaliyetler Yönetm. Md. 29), P) Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve ders işlenişi ile ilgili hususların görüşülmesi, R) Öğrenci seviyesine uygun eğitim-öğretim çalışmaları hakkında açıklamalar yapılması, Ş) Yıllık ve günlük planların 2551 sayılı teb. Dergisin ( sayfa 37) deki esaslara göre yapılması, T) Zümre öğretmenler kurulu toplantıları ve kararlarının sayılı Mesleki Eğitim Yönetmeliğinin 101.maddesi ve 2567,2212 sayıl ı teb.der.göre yapılması, alınması, O) Öğretmen nöbetleri (24804 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesleki Eğt.yönt. ve 2141 sayılı Teb.Dergisi ) Ö) Öğrencilerin Türkçeyi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda öğretmenler arasında birliği sağlayıcı hususların belirlenmesi, V) Beceri eğitimi sınavı uygulamalarına ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ve uyulması gereken hususların görüşülmesi (Mesleki ve Teknik Öğretim Yönetmeliği Madde 113 a-1,2 bendine göre yılsonu beceri sınav komisyonu hakkında bilgi verilmesi ve komisyon üyelerinin belirtilmesi:1-Alan öğretmeni 2-Hastane ve sağ.Oc. 1 kişi sınav zamanı oluşturulacak), Y) Okul iş yeri ilişkilerinin değerlendirilmesi, Z) Tam gün Tam Yıl Uygulaması ve Yetişkin Eğitimi ile ilgili açılacak kurslara ilişkin görüşmelerin yapılması, :36:35

4 13- Okulun özelliğine göre gerekli olan komisyon ve kurullarda görev alacak öğretmenlerin seçilmesi/ görevlendirilmesi a ) Muayene ve teslim alma komisyonuna/kuruluna iki asil,iki yedek öğretmen ( Lise ve Ortaokullar Yönet.- Md.43; Mes.Tek.Eğt.Yön.Md:108) b) Satın alma komisyonu (üç asil, üç yedek üye –Md.Yrd.,Bölüm Şefleri,sayman mutemet -MTEY.107) c) Sayım komisyonu ( iki asil, iki yedek üye- Mes.Tek.Eğt.Yön. Md.109) ABC demirbaşlar dahil d) Kıymet Takdir Komisyonu ( iki asil, iki yedek üye- Mes.Tek.Eğt.Yön. Md: 110 ) e) Yeni Okul Aile Birliği yönetim kuruluna bir asil, yedek üyelerin belirlenmesi( tarih ve sayılı Resmi Gazete Okul Aile Birliği Md. 11,12 ) f) Okul Spor Kulübüne bir başkan ve iki öğretmen, ( Spor Kolları Yönetmeliği Md: sayılı Tebliğler Dergisi ) g) Sosyal Etkinlikler Kurulunun oluşturulması ( 2569 sayıl Teb.Der.madde 8 ) 1-Müdür Yardımcısı 2-Danışman öğretmen 1 , 3-Kulüp Temsilcisi 3 öğrenci, 4-Okul Aile Birliği Temsilcisi 2 veli ğ) Okul seçim kurulu başk.lığına bir öğret.( Dem.Eğt. ve Ok.Mec.Yöner.-Md: ) Aynı zamanda yıl boyu rehberlik eder. h) Sandık kuruluna bir öğretmen; ( Dem.Eğt. ve Ok.Mec.Yöner.-Md: 10 ) ı) Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimi komisyonuna-kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni- bir öğretmen ( Okul kütüphaneleri Yönetmeliği- Md: 10 ) i) Tören hazırlama ve uygulama komisyonuna iki öğretmen ( Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği – Md: 28 ) j) Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin görüşülmesi ( sayılı Resmi Gazete) ve Disiplin kurulunun oluşturulması ( 34,35,36,37. maddelere göre 2 asil, 3 yedek üyenin gizli oy açık tasnif usulüyle seçilmesi) k) Onur Kurulu Başkanlığına bir asil,bir yedek öğretmen ( Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği – Md: 31 ve 13,20. meddelere göre 1 asil, bir yedek üyenin gizli oy açık tasnif usulüyle seçilmesi) l) Kayıt kabul ve nakil kom. ( Mes. Tek.Eğt.Yönt.-Md:112 ,müdür,Md.Yrd., bir bölüm şefi, bir öğretmen, bir aile birliği üyesi ) m) Okullarda çıkarılacak duvar gazetesi, dergi, gazete ve yıllıklarda yer alacak yazıların incelenmesi için oluşturulan “ İnceleme Kurulu”na biri kültür olmak üzere iki öğretmen ( Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği – Md: 24 ) (MEB’nın 2569 sayılı Teb.Der 2569/madde 24) Md. Yrd. Kültür dersi öğretmeni 1- Meslek Dersi Öğretmeni 1 - Konuyla alakalı danışman öğretmen 1 n) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu ( 17/04/2001 tarih, sayılı resmi gazetede yayınlanan Reh.ve Psk.Dan.Hizm.Yönetmeliği- Md:45 ) - Müdür - Müdür Yardımcısı- Psikolojik Danışman - sınıf rehber öğretmenleri –her seviyeden bir temsilci Disiplin kurulundan bir temsilci, Okul Aile Birliği’nden bir temsilci, Okul öğrenci temsilcisi :36:35

5 O) Kalite Geliştirme Ekibi kurulması.
MESLEKİ TEK.EĞT.YÖNM. MD:120 //// MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ (MADDE 10- TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ SÜRECİNDE BİRİM AMİRİNCE SEÇİLECEK EN AZ ÜÇ KİŞİDEN KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ OLUŞTURULUR.) Ö) AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU /19816 RESMİ GAZETE DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ MADDE 33 E GÖRE KURULMASI (EN AZ 3 KİŞİ 5 KİŞİ ARASI) 1- Md. Bşk 2-Md.Yrd. 3- Bir Öğretmen 4-Memur TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İMHA KOMİSYONU OLUŞTURMA. p-1) Okul Zümre Başkanları Kurulunun oluşturulması – Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi madde: 13- Zümre başkanları, bölüm şefleri, rehber öğretmenlerden bir temsilci p-2) Okul zümre başkanının seçimi (Eğitim Bölgesi ve Eğitim Bölgesi Kurulları yönergesi, Tebliğler Dergisi 1999/2506) r) b-Öğrenci Kurulunun belirlenmesi (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ve Uygulama Kılavuzunun Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin ( tarih ve say.Res.Gaz.) 12., 13. ve 14. maddelerine, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar eğitici çalışmalar yönetmeliğinin( tarih ve 63 sayılı 1240say.TD) 5. Ve     6. maddelerine, MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ( tarih ve Say. Res. Gaz.) 9., 10., 11. Ve 14. maddelerine, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin( tarih ve Say. Res. Gaz.) 2., 3., 83., 84., 85., 87., ve 88. maddelerine, Rehberlik ve Psikolojik  Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ( tarih ve say.Res.Gaz.)  45, ve 46. maddelere dayanarak hazırlanmıştır.?) s) Spor Kolu Yönetim Kurulunun Oluşturulması sayılı Tebl.Der.madde 11 e göre – 3üye, ayrıca 8 Öğrenci üye Spor kulübü genel kurulunda seçilir. ş) Yayın Seçme Kurulu (Milli Eğitim Bakanlığının 2569 sayılı Teb.Der 2569/madde 24) (Kulüp temsilcilerinden seçilen 5 öğrenci t)- MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinin 10.Maddesine göre Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapacak komisyon oluşturulması. u) Web Yayın Kurulunun Oluşturulması (Millî Eğitim Bakanlığı İnternet WEB Sitesi Genel Kuralları: WEB Sayfa Yapısı İle İlgili Kurallar En En az iki kişi WEB sitesinden sorumlu olarak görevlendirilmelidir.) :36:35

6 1 OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI(DAİMİ ÜYE)
ü)-TANITIM MEZUNLARI İZLEME İSTİHDAM, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ KOMİSYONU KURULMASI; -MEB’NA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINDA TANITIM MEZUNLARI İZLEME İSTİHDAM, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ MADDE 6 MÜDÜR YARDIMCISI, 3 ÖĞRETMEN 1 REHBER ÖĞRETMEN 1 OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI(DAİMİ ÜYE) V) SİVİL SAVUNMA EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI; İlgili Kanun ve yönetmeliklerin okunması , Mesleki Teknik Eğitim Yön maddesine göre Sivil Savunma Ekipleri ( 7126 sayılı Sivil Savunma Kan. Göre) kurulması.  y)-Şiddetin önlenmesi ile ilgili kurul oluşturulması 1-Müdür Müdür Yrd Bölüm Şefi 4-Öğretmen 5-Okul Aile Birliği Temsilcisi Okul Öğrenci Meclisi Başkanı z) Stratejik okul planı ekibi oluşturulması ( 1 Müdür, 1 Müdür Yrd. 3 Öğretmen, Okul Aile Birliği Temsilcisi) (OGYE) ekibini aynı görevi yürütmesi   14-Sınıf rehber öğretmenleri ile kulüp danışman öğretmenlerinin belirlenmesi Milli Eğitim Bakanlığının 2569 sayılı Teb.Der. orta öğretim kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 10. maddesine göre Kurulacak öğrenci kulüplerinin belirlenmesi ve Danışman Öğretmenlerin.seçilmesi, Kutlanacak Gün ve Haftaların Kulüplere Dağılımı (Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği 58/b-c, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 47/g, Sosyal Etkinlikler Yön.- Md. 7) a-Sınıf Danışman öğretmenlerinin seçimi b-Kurulacak öğrenci kulüplerinin belirlenmesi c- Kutlanacak Gün ve Haftaların Kulüplere Dağılımı 15- Yönetici ve öğretmenlerin, derslerde ve ders dışı zamanlarda eşit, tutarlı ve hoş görülü davranmalarına yönelik kararlar alınması :36:35

7 16- Okulu tanıtıcı ve özendirici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması konusunda karar alınması
17- Okulda yapılabilecek sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik görüşmelere yer verilerek kararlar alınması 18- Öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanında aldıkları başarıların, tüm öğrenciler ile velilere ve kamuoyuna duyurulması için yapılması gereken işlemler üzerinde durulması 19- laboratuarlardan, kütüphaneden, spor salonundan, diğer özel dersliklerden ve ders araç gerecinden azami ölçüde faydalandırılmasına dair görüşmeler yapılması ve kararlar alınması 20- Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi ve geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli ile ilgili görüşmelerin yapılması ( Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği – Md.39 ) 21- Öğrencilere okul eşyası, ders araç-gereci, makine ve techizatın korunması, kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması yönünde görüşmeler yapılması 22- Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde, toplantılarda, törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilerde kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesi ( Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Dis. Yönetmeliği-Md. 5) 23- Öğretmen, öğrenci ve personelin kılık-kıyafet ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar üzerinde durulması 24- Zümre toplantıları ve ders kesimi raporlarında belirtilen hususlarda, yönetimce yapılan çalışmalar konusunda öğretmenlerin bilgilendirilmesi :36:35

8 26- Ders Dışı Eğitim çalışmaları hakkında bilgi verilmesi
25- Onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen davranışların okul yönetimince onur kurulu ile ödül ve disiplin kuruluna bildirilmesi ( Ödül ve Dis.Yön.Md-9/2 ) 26- Ders Dışı Eğitim çalışmaları hakkında bilgi verilmesi 27- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlik Yönetmeliğinin okunması ( 5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,25,26,27 ve 28. maddeler) A-Sosyal etkinlik yönetmeliğinin madde 13-c bendi gereği eğitim öğretim yılında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarının belirlenmesi: çalışma takviminin okunması (Valilik çalışma takvimine göre öğretmen hazırlıkları ile ilgili açıklamalar – yıllık plan, günlük plan, zümre toplantıları) yılına yönelik hedeflerin belirlenmesi - 2013/2014 eğitim öğretim yılında öngörülen hedefler - LYS_YGS 2014 için öngörülen hedefler - Okul başarısı için öngörülen hedefler - Projeler - Okul gelişimi için - Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin tespit edilmesi ve yapılabilecek çalışmalar - Okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılacak çalışmaların tespiti - Ödül ve disiplin hususları 30- Açılması istenen kursların tespiti 31-Okul zümre başkanının seçimi eğitim bölgesi ve eğitim kurulları yönergesi teb.der.1999/ 2506 :36:35

9 32- Öğretmen Haftalık ders programlarının dağıtılması
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Kuruluşu (Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumları sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin rehberlik hizmetleri kapsamında, yürütme kurulu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezleriyle iş birliği içinde çalışır.) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde 44 33- Kurum Gelişim Yönetim Ekibinin oluşturulması (Kurum gelişim-yönetim ekibi 3308 sayılı mesleki eğitim yönetmeliği Madde 116) Ekibin üyeleri, müdürün başkanlığında; a)  Müdür başyardımcısı/bir müdür yardımcısı, b) Öğretmen sayısına göre ikiden az, dörtten fazla olmamak üzere öğretmenlerin kendi aralarından s eçecekleri temsilciler, c)  Bölüm şefleri ile koordinatör öğretmenler arasından seçilecek iki temsilci, d) Sektör koordinatörü, program koordinatörü ve meslekî rehber, e)  Kurum rehber öğretmenleri, f)  Genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı personelinden birer temsilci, g) Aile birliği başkanı veya temsilcisi, ı) Öğrenci velilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci, i)  Zümre öğretmenler kurulu başkanları, j)  Kurumda en fazla üyeye sahip eğitim iş kolundaki sendikadan bir temsilci, k)  Varsa, kurum mezunları derneğinden bir temsilci, l)  O yerleşim yerindeki meslek odaları ile beceri eğitimi ve staj yapılan işletmelerden seçilen usta öğretici/eğitici personelden birer temsilci, m) Üniversite ve yüksekokul temsilcisi, n) Öğrenci kurulunca seçilen üç öğrenci üyeden oluşturulur. 34-Dilek ve temenniler ( Misyon ve Vizyon belirlenecek ) 35- Kapanış :36:35

10 YÖNETMELİKLER :36:35

11 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Davranış puanının indirilmesi ve iadesi (1) MADDE 18 – (1) (Değişik: /26636 RG) Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından; a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20, b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası için 40, c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir. (2) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı yüzdür. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranış puanı indirilmiş olan öğrencilerin durumlarını yeni ders yılının başlamasından önce yapılacak toplantıda inceler ve sonucunu öğretmenler kurulunun görüşüne sunar. Öğretmenler kurulu, davranış puanları indirilmiş öğrencilerin durumlarını değerlendirerek cezaya neden olan davranışları tekrar etmemiş, davranışları olumlu yönde değişen ya da olumlu yönde değişeceğine kanaat getirilen öğrencilerin davranış puanını iade edebilir. Cezaların dosyalara işlenmesi, silinmesi ve dosyaların saklanma süresi MADDE 19 – (1) (Değişik birinci fıkra: /26636 RG) Öğrencilerin aldıkları ceza, dosyalarına işlenir. Daha sonraki dönem/dönemlerde aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları öğretim yılının ikinci dönemi tamamlanmadan dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir. (2) Dosyadan silme işlemi, dosyanın uygun bir yerine kararın tarih ve sayısı yazılıp silinme gerekçeleri açıklanarak gerçekleştirilir. Bu açıklama dışında dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. (3) Yetkili kurumlarca öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde ilgili kuruma, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir. (4) Okulda, öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır. :36:35

12 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU
I – Kanunun kapsamı : Madde 1 – Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. Türk Milli Eğitiminin Amaçları I – Genel amaçlar: Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/ /1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; :36:35

13 Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri I – Genellik ve eşitlik:
II – Özel amaçlar: Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. İKİNCİ BÖLÜM Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri I – Genellik ve eşitlik: Madde 4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. II – Ferdin ve toplumun ihtiyaçları: Madde 5 – Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. III – Yöneltme: Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. (Değişik: 16/8/ /3 md.) Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir. Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır. :36:35

14 Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
IV – Eğitim hakkı: Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. V – Fırsat ve imkan eşitliği: Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. VI – Süreklilik: Madde 9 – Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. :36:35

15 VII – Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği:
Madde 10 – (Değişik: 16/6/ /2 md.) Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır. VIII – Demokrasi eğitimi: Madde 11 – (Değişik: 16/6/ /3 md.) Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. IX – Laiklik : Madde 12 – (Değişik: 16/6/ /4 md.) Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. :36:35

16 X – Bilimsellik: Madde 13 – Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyle ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir. XI – Planlılık : Madde 14 – Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır. :36:35

17 IV – Okullarda okutulacak kitapların tespiti ve ücret ödenmesi:
Madde 55 – (Değişik: 3/12/ /2 md.) (İptal birinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 15/5/2008 tarihli,  E.: 2004/1, K.: 2008/106 sayılı Kararı ile.) Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlatılacak kitaplar ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlama, inceleme ve redaksiyonunda görevlendirilenlere ücret ödenir. Ders kitaplarına ilişkin yarışmalarda derece alanlara verilecek ödülün ödeme, usul ve esasları ile miktarı yönetmelikle belirlenir. Özel kesimce hazırlanan ve okullarda ders kitabı olarak okutulmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen eserler ücret karşılığı incelenir. Ders kitaplarının kabulü, uygunluk süresi, telif hakkı ve ücretlerle ilgili esaslar; inceleme işlemleri ve alınacak inceleme ücreti miktarı; Millî Eğitim Bakanlığınca incelettirilecek eserler için ödenecek ücret miktarı; ders kitaplarının hazırlanması ve incelenmesinde aranacak kriterler ile ders kitabı üreten yayın evlerinde aranacak kriterler; ders kitabı dışındaki diğer kitap ve eğitim araçlarının kullanımı ve bunlardan hangileri için inceleme ücreti alınacağı ve ödeneceği ile ilgili esas ve usuller Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. :36:35

18 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ
Törenlerde görev ve sorumluluklar MADDE 5- (1) Bayrak törenleri, okul/kurum müdürünün denetim ve gözetiminde müdür yardımcısı, beden eğitimi öğretmeni ve müzik öğretmeni ile diğer görevli öğretmenlerce hazırlanıp yürütülür. Birleştirilmiş sınıflı okullarda bayrak töreni müdür yetkili öğretmen tarafından yapılır: a) Törenlere; okul/kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ile tören alanında bulunan diğer görevliler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde hazır ol duruşunda katılırlar. b) Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir. c) Okul müdürlüklerince bayrak törenleri için Bayrak Kanunu ile Bayrak Tüzüğünde belirtilen özelliklere uygun Bayrak bulundurulur. Bayraklar; yıpranmamış, rengi solmamış, temiz ve ütülenmiş olur. Tören alanında direğe çekilecek Bayrağın büyüklüğü, direk boyuna uygun orantıda olmalıdır. Gerektiğinde ses yayın cihazı da kurulur. ç) Törenlerde komutlar, beden eğitimi öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen tarafından verilir. d) İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir. e) Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bir şekilde direğe çekilir. (2) Okul veya kurumlarda bayrak törenleri gün batımından önce yapılır. :36:35

19 Bayrak Töreni 2569 T.D. Bayrak Töreni
Madde 29- Bayrak törenleri, Türk Bayrağı’nın ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenlenir. Törenlerde Bayrağımıza ve İstiklâl Marşımıza olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır. Bayrak törenlerinde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur; a) Bayrak törenlerine, tören sırasında okulda bulunan yönetici, öğretmen, öğrenciler ile diğer görevliler, “Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler ve Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun bir kıyafetle katılır. b) Bayrak töreni ve diğer törenler okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta başında ve sonunda, bayram tatili başlangıcında ve sonunda yapılır. c) Okul yöneticileri, nöbetçi öğretmenler, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ile okulda bulunan öğretmenler ve görevli öğrencilerce hazırlanan törenler, bu Yönetmelik ile 25/01/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine göre yürütülür. d) Okulda millî bayram, genel tatil ve hafta tatili başlangıcı ve bitiminde tören yapmak üzere ayrı bir bayrak direği bulunur. Tek bayrak direği varsa bayrak; törenden önce indirilir ve törenle bayrak direğine çekilir. e) Konuşmalar, İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir. f) İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtası, törene katılanlar tarafından birlikte, bestesine uygun ve yüksek sesle söylenir. g) 22/09/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine uymayan bayraklar okullarda bulundurulmaz. h) Bayraklar, okulda özenle saklanır. Özelliği kaybolan bayrakların kullanımdan kaldırılması mevzuatına göre yapılır. ı) Törenlerin yürütülmesinden okul müdürü sorumludur. :36:35

20 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Bayrak Töreni Madde 29 — Bayrak törenleri, Türk Bayrağı’nın ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenlenir. Törenlerde Bayrağımıza ve İstiklâl Marşımıza olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır. Bayrak törenlerinde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur; a) Bayrak törenlerine, tören sırasında okulda bulunan yönetici, öğretmen, öğrenciler ile diğer görevliler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler ve Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun bir kıyafetle katılır. b) Bayrak töreni ve diğer törenler okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta başında ve sonunda, bayram tatili başlangıcında ve sonunda yapılır. c) Okul yöneticileri, nöbetçi öğretmenler, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ile okulda bulunan öğretmenler ve görevli öğrencilerce hazırlanan törenler, bu Yönetmelik ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine göre yürütülür. d) Okulda millî bayram, genel tatil ve hafta tatili başlangıcı ve bitiminde tören yapmak üzere ayrı bir bayrak direği bulunur. Tek bayrak direği varsa bayrak; törenden önce indirilir ve törenle bayrak direğine çekilir. e) Konuşmalar, İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir. f) İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtası, törene katılanlar tarafından birlikte, bestesine uygun ve yüksek sesle söylenir. g) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine uymayan bayraklar okullarda bulundurulmaz. h) Bayraklar, okulda özenle saklanır. Özelliği kaybolan bayrakların kullanımdan kaldırılması mevzuatına göre yapılır. ı) Törenlerin yürütülmesinden okul müdürü sorumludur. :36:35

21 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 24804
Zümre başkanları kurulu     Madde Zümre başkanları kurulu, bölüm şefleri ve zümre başkanlarından oluşur. Aile birliği ile koruma derneğinden birer temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir. Üyelerden biri, o öğretim yılı için başkan seçilir.     Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve başkanın gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve öğretmenlere duyurulur.     Zümre başkanları kurulunda;     a) Eğitim-öğretimin planlanması, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması,     b) Öğretim programlarında ve alan/dal derslerinde ortak hedeflere ulaşılması,     c) Eğitimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,     d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmet içi eğitime alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi,     e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,     f) Standart başarı testleriyle öğrencilerin genel başarı düzeylerinin belirlenmesi,     g) Bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi,     h) Tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışı ile sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi     gibi konular görüşülür, alınan kararlar doğrultusunda kurum yönetimine ve ilgili kurullara görüş ve önerilerde bulunulur. :36:35

22 SAYI: 2567 T.D. Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları
Madde 15- Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır. Kurulda; a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır. d) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır. e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir. f) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir. :36:35

23 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ     Resmi Gazete Tarihi: 03/07/2002     Resmi Gazete Sayısı: Öğretmenler:     o) Nöbet çizelgesinde belirtilen nöbet görevini yerine getirirler. LİSE VE ORTAOKULLAR YÖNETMELİĞİ (*) Bakanlar Kurulu Kararı No.su ve Tarihi: Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Kasım Sayı: 11868 Madde 62 - Nöbetçi öğretmenin ödevleri şunlardır: a) Okulun eğitim ve öğretim işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, öğrencilerin kişisel sorunlarıyla ilgilenerek gerekli yardımlarda bulunmak; b) Sabahleyin sobaların yakılıp yakılmadığını, akşamları sobaların ateşlerinin alınarak söndürülüp söndürülmediğini ve sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını denetlemek, eksikleri varsa tamamlatmak; c) Bahçede, koridorda, sınıflarda ve okulun diğer yerlerinde bulunan öğrencilere gözcülük etmek (Birkaç nöbetçi öğretmen bulunursa müdür tarafından iş bölümü yapılır); d) Öğretmeni gelmeyen sınıfta bulunmak. :36:35

24 Madde 113 - Kurumlarda sınav işlerini yürütmek amacıyla;
    MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ     Resmi Gazete Tarihi: 03/07/2002     Resmi Gazete Sayısı: 24804 Sınav komisyonu Madde Kurumlarda sınav işlerini yürütmek amacıyla; a) Örgün mesleki ve teknik eğitimde; 1) (Değişik altbent: 20/09/ S.R.G Yön/58.mad.) "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda sınav komisyonları, 2) İşletmelerde yapılan mesleki eğitimi, ders yılı sonunda değerlendirmek üzere kurumun alan öğretmenleri, işletmenin usta öğretici veya eğitici personeli ve il/ilçenin o meslek alanındaki işveren kuruluşu temsilcilerinden yıl sonu beceri sınavı komisyonu, :36:35

25 LİSE ve ortaokullar YÖNETMELİĞİ : 28.11.1964/11868
Madde 43- Her lise ... müdür başyardımcısının ya da müdür tarafından seçilecek bir müdür yardımcısının (pansiyonlu okullarda, pansiyonda ödevi olan yardımcılardan birinin) başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen iki öğretmenden (pansiyonlu okullarda, pansiyonda ödevi olan iki öğretmen ya da belleticiden), dahiliye şefi ve işle ilgili ayniyat mutemedinden kurulu bir “Muayene, Teslim Alma ve Sayım Komisyonu” bulunur. Komisyon, usulüne göre satın alınan eşya ve gereçlerin şartlaşma ya da sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul ya da geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. (Pansiyonlu okullarda dışardan gelen yiyeceklerin, başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen ya da belletici de hazır bulunur.) Bu komisyon aynı zamanda “Ayniyat Yönetmeliği” hükümlerine göre her Malî yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesiyle ilgili ödevleri de yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 24084 Muayene ve kabul komisyonu Madde (Değişik madde: 20/09/ S.R.G Yön/54.mad.) Muayene ve kabul komisyonu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre çıkarılan mevzuat hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür. :36:35

26 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 24084
İhale komisyonu Madde (Değişik madde: 20/09/ S.R.G Yön/53.mad.) Okul ve kurumlardaki satın alma iş ve işlemleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre kurulan ihale komisyonunca yürütülür. Sayım kurulu Madde (Değişik madde: 20/09/ S.R.G Yön/55.mad.) Sayım kurulu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür. Değer Tespit Komisyonu Madde (Değişik madde: 20/09/ S.R.G Yön/56.mad.) Değer tespit komisyonu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür. :36:35

27 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Yeni)OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ - 9 Şubat 2012 PERŞEMBE/28199
Genel kurulun görevleri MADDE 11 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır: a) Yönetim kuruluna anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından beş asıl, beş yedek üyeyi açık oylamayla seçmek. b) Denetleme kuruluna öğretmenler kurulunca seçilen iki asıl, iki yedek öğretmen dışında, veliler arasından bir asıl, bir yedek üyeyi açık oylamayla seçmek. c) Bir önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarını görüşmek ve ibra etmek. ç) Genel kurulda hesaplar ibra edilmediğinde diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilir. Divan, ibra edilmeyen muhasebe evraklarını tutanak altına alarak seçilen yeni yönetim ve denetleme kuruluna teslim eder. Bu durum, yeni yönetim kurulu ve okul yönetimi tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne resmî yazıyla bildirilir. d) Okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek. e) İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunu yetkilendirmek. f) Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarısının yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak. Yönetim kurulu MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, sadece anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından seçilen beş üyeden oluşur. (2) Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır. (3) Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk hafta içinde okulda toplanarak üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ve bir sekreter seçerek görev ve iş bölümü yapar. Yönetim kurulu üyelerinden üyeliği sona erenlerin yerine yedeklerin çağrılmasıyla oluşan yeni yönetim kurulu bir hafta içinde toplanarak aralarında görev dağılımı yaparlar. (4) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar. (5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm olanlar yönetim kurulunda ve harcama komisyonlarında görev alamazlar. Görev almış olanlardan bu niteliği haiz olmadıkları sonradan anlaşılanların bu görevleri sona erer. :36:35

28 OKUL SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ – 20832
Yönetim Kurulu Madde 11-Yönetim Kurulu; okulun öğretmenler kurulunca; beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa diğer öğretmenler arasından seçilen 3 öğretmen ile spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 öğrenciden teşekkül eder. Öğretmenler kurulu; yönetim kuruluna seçilen 3 öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı olarak belirler. Yönetim kurulu; ilk toplantısında genel sekreter, sayman ve malzeme koruyucularını seçer. :36:35

29 SAYI: 2569 T.D. Sosyal Etkinlikler Kurulu
Madde 8- Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. :36:35

30 Okul Seçim Kurulunun Oluşumu
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EYLÜL 2004/2564 Okul Seçim Kurulunun Oluşumu Madde 9- Her seçim çevresinde bir Okul Seçim Kurulu oluşturulur. Okul Seçim Kurulu; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden seçilen iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür. Sandık Kurulunun Oluşumu Madde 10- Okul seçim kurulu, şube sayısını göz önünde bulundurarak birden fazla Sandık Kurulunun oluşturulmasına karar verebilir. Sandık Kurulu veya Kurulları; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin rehberliğinde, öğrenci kurulu veya okul onur genel kurulunda seçilen üç asıl, üç yedek öğrenciden oluşur. Bu öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanı görevini yürütür. Okul öğrenci meclisi başkanlığına aday olan öğrencilerin gösterecekleri birer öğrenci, gözlemci olarak sandık başında bulunabilir. :36:35

31 Okul KÜtÜphanelerİ YÖnetmelİĞİ 22.8.2001/24501
Kaynaklar, Seçimi ve Sağlanması Madde 10-(Değişik: /26241 RG ) Okul kütüphanelerinde bulundurulacak kaynaklar; a) Basılı kaynaklar: Her tür eğitici ve öğretici kitap, dergi, broşür, poster, kupür ve resimlerden, b) Teknolojik kaynaklar: Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, her tür eğitici ve öğretici bilişim teknolojisine yönelik CD-ROM, DVD ile film, video kaset, plak, ses kasedi ve elektronik ortam içerisindeki araç ve gereçten oluşur. Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapacak komisyon; okul müdürünün başkanlığında, ilgili zümre başkanları, kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni, kütüphanecilik kulübü temsilcisi, okul-aile birliğinden bir üye, okul öğrenci meclisi başkanı, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulur. Kaynaklar, Bakanlıkça uygun bulunarak Tebliğler Dergisinde yayımlanan ders kitapları ile 29/5/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin ders kitapları dışındaki kitaplar ile eğitim araçlarının incelenmesi, seçimi ve kullanımı ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak seçilir. Kitap seçiminde, öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen istekler de dikkate alınır. Ayrıca, bilimsel nitelikte yayın yapan resmî kuruluşların yayımı olan eserler, herhangi bir seçime tabi tutulmadan kütüphanelerde bulundurulur. Kütüphane kaynakları; Başkanlıktan gönderilenler ile satın alma, bağış ve imkânlara göre değişim yoluyla sağlanır. :36:35

32 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Törenlerle İlgili Esaslar Madde 28 — Törenlerde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur; a) Tören programı her okulda, müdür veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında en az iki öğretmen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşturulan komisyonca hazırlanır ve uygulanır. b) Törenlere okulun öğrenci, öğretmen ve diğer görevlileri ile hazır bulunanlar katılır. c) Törenlere protokol, emekli öğretmenler, veliler ve okuldan mezun olanlar davet edilir. d) Okul binaları ile Atatürk köşesi; bayrak, flama ve mevzuata uygun afişlerle donatılır ve imkânlar ölçüsünde ışıklandırılır. e) Okulda ve çevrede varsa bando, folklor ekibi ve yayın organlarından yararlanılmaya çalışılır. f) Konuşma metinlerinin, şiirlerin ve diğer dokümanların müdürlükçe onaylanan birer örneği, o yıla ait tören dosyasında saklanır. g) Törenlerde; Atatürk ve Türk büyükleri ile eğitim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden sonra günün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlanan programa göre hareket edilir. h) Tören konuşmalarında, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine, eğitim-öğretimin önemine, okulun tarihçesine ve gelişimine, önceki öğretim yılının değerlendirme sonuçlarına, okulun çevre ilişkilerine ve sağladığı yararlara, programlanan etkinliklere, okul-aile ilişkilerine ve öğrencilerden beklenen davranışlara yer verilir. :36:35

33 ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
MADDE 34 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu; a) Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, b) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen, c) Onur kurulu ikinci başkanı, ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden oluşturulur. (2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenler ile sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir. (3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eşitliği hâlinde kur'a ya başvurulur. (4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz. (5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrı okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kurulabilir. (6) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehber öğretmeni, onur kurulu başkanı ile varsa okul doktoru da katılır. Ancak, oy kullanamazlar. Yedek üyelik MADDE 35 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Ayrıca onur kurulu üyeleri ile okul-aile birliği üyeleri arasından da birer yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü ya da izinli bulunması hâlinde bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur. Açık üyelik için seçim MADDE 36 – (1) Asıl ve yedek üyeliklerin boşalması nedeniyle okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması hâlinde açık bulunan üyelikler için yeniden gizli oyla seçim yapılır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı MADDE 37 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır. :36:35

34 ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Onur kurulu başkanı MADDE 31 – (1) 0nur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer. :36:35

35 ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Pansiyonlarda veya başka okul / kurumdaki disiplin olayları MADDE 13 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kurum dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okul/kurumda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana geldiği ortaöğretim kurumu/okulunca yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kuruma gönderilir. (2) Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okul/kuruma bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır. (3) (Ek fıkra: /26636 RG) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul/kurumda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okul/kuruma nakledilmesi durumunda, inceleme/soruşturmayı başlatan okul/kurum disiplin soruşturmasını tamamlar. Disiplin cezası alan öğrenciye yeni okulu aracılığı ile tebligat yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir. Cezaların uygulanması MADDE 20 – (1) Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; 1) Okula devam ettirilmez. 2) Okula devam etmedikleri günler devamsızlıktan sayılmaz. 3) Pansiyonlu okullarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına dayalı olarak ya velisine teslim edilir ya da pansiyonda kalmasına izin verilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez. 4) Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir. b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; 1) Başvurdukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate alınarak okul türleri ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde, Bakanlığın ilgili öğretim dairesiyle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır. 2) Parasız yatılı öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun görülen okullara nakilleri yapılır. 3) Önceki okul müdürlüğü ile öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce uygun görülmesi hâlinde en az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına dönebilirler. 4) (Ek alt bent: /26636 RG) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından tasdikname ile uzaklaştırma cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları ceza ile ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. (Ek fıkra: /26636 RG) Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz. c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler; 1) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz. 2) Açık öğretim programları ile yaygın eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilirler. ç) Yürürlükten kaldırıldı. ( /26636 RG) :36:35

36 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
    Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu     Madde (Değişik madde: 20/09/ S.R.G Yön/57.mad.)     Kurumlarda program türlerine, alan/dallara göre kontenjanların belirlenmesi, kayıt-kabul, teknik lise ve alan/dala geçiş ile nakil işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; müdür başyardımcısının, müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili alan/bölüm şefi, öğretmenler kurulunca seçilen bir atölye, laboratuvar ve meslek dersi öğretmeni, rehber öğretmen ve okul-aile birliğini temsil eden bir veliden oluşan komisyon kurulur.        Bu komisyon, öğretim yılı süresince görevini sürdürür.        Komisyonun kararları kurum müdürünün onayı ile uygulamaya konulur. :36:35

37 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Yayınlar Madde 24 — Okullarda; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile sosyal etkinliklerin amaçlarına uygun olarak öğrencilerin, Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma, kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmesi amacıyla öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmalarını tanıtıcı nitelikte duyuru, dergi, gazete ve yıllıklar çıkarılabilir. Bu amaçla müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danışman öğretmeninden oluşan inceleme kurulu ile kulüp üyeleri arasından seçilen ve okul yönetimince uygun görülen beş öğrenciden de seçme kurulu oluşturulur. Bu konuda aşağıdaki hususlar göz ününde bulundurulur; a) Duyuru, dergi, gazete ve duvar gazetelerinin yazılarından okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı sorumludur. Dergilerin sahibi, okul adına dergiyi çıkaran sosyal etkinlikler danışman öğretmeni ya da okul müdürü olabilir. b) Okullarda bir ders yılında çıkarılacak dergi sayısı okul müdürünce belirlenir. c) Dergi veya gazetelerin çıkarılabilmesi için gerekli kaynak, okul-aile birliğince sağlanır. d) Dergi veya gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulu ile inceleme kurulunda, öğretmenlere ait yazılar ise inceleme kurulunda değerlendirilir. e) Dergi ve gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulunca değerlendirilerek uygun görülenler inceleme kuruluna sunulur. f) İnceleme kurulu, seçme kurulunda değerlendirilen yazılarla öğretmenler tarafından hazırlanan yazıları inceler. Dergi ve gazetelerde yayımlanması uygun görülenler, inceleme kurulu kararı ile tespit edilir. İnceleme kurulunun kararları yönetimce dosyasında saklanır. g) İnceleme kurulunca, dergi veya gazetelerde yayımlanan yazılarda anlatım ve yazım hatası olmamasına ve sade bir dil kullanılmasına dikkat edilir. h) Okullarca yayınlanan dergi, gazete ve yıllıklarda yer alan yazı, resim ve karikatürlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl süreyle saklanır. ı) Okul dergi ve gazetelerinde yer alacak yayınlarda; 1) Öğrencilerin Türk Bayrağı’na, vatanına, milletine, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Türkiye Cumhuriyetine, demokrasi ve insan haklarına karşı duyulan sevgi, saygı ve bağlılığını yansıtan, 2) Ülkesine, milletine ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş bilim adamı ve sanatçıların hayat ve eserlerini tanıtan, 3) Öğrencilerin alanlarında yapacakları bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif çalışmaları tanıtan, 4) Okuldan mezun olmuş ve okula hizmet etmiş önemli kişileri ve eserlerini tanıtan, 5) Okulun bulunduğu yerin tarihini, eski eserlerini, kültür değerlerini, folklorunu ve coğrafyasını çeşitli yönleriyle tanıtan, 6) Devlet büyüklerinin okul ziyaretlerini hatırlatan, 7) Okulda sunulan tiyatro, konser veya gösterilen filmleri tanıtan, 8) Bayramlar, belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaları tanıtan, 9) Sınıfça veya okulca yapılan gezi, gözlem ve incelemeleri gösteren, 10) Endüstri ve teknoloji alanında ortaya çıkan gelişmeleri tanıtan, 11) Toplum hizmeti çalışmalarını yansıtan, 12) Okulla ilgili gezi, inceleme, gözlem, yıl sonu etkinlikleri, sergi, diploma törenleri ve okulun ağaçlandırılması gibi faaliyetleri belirten, 13) Mezun öğrencilerin üst öğrenimde ve meslek hayatında gösterdikleri başarılarını gösteren, 14) Okul kütüphanesine kazandırılan eserleri tanıtan Resim, fotoğraf, karikatür, şiir, bilimsel ve edebî yazılarla proje çalışmalarına yer verilir. :36:35

38 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Madde 45 - Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur. Bu komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulur: a) Müdür yardımcıları. b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları. c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci. d) Disiplin kurulundan bir temsilci. e) Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci. f) Okul öğrenci temsilcisi. :36:35

39 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ-24804
    Kalite geliştirme ekibi     Madde Kalite geliştirme ekibinin kuruluş ve işleyişi, "Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi" hükümlerine göre gerçekleştirilir.     Sivil savunma ekipleri TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ Kalite Geliştirme Ekibi ve Görevleri Madde 10- Toplam kalite yönetimi uygulama projesi sürecinde birim amirince seçilecek en az üç kişiden kalite geliştirme ekibi oluşturulur. Bu ekipte yer alacak personelin, birimde iş görenleri harekete geçirecek, katılımcı anlayışa sahip, iyi iletişim kurabilen nitelikte olmasına özen gösterilir. Bu ekip, birimde yapılan iş ve işlemler ile üretilen hizmetlerin kalitesini geliştirmeye yönelik alınması gerekli önlemleri: Birim tarafından alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler, Bakan onayıyla yapılacak iyileştirmeler, yasa değişikliğiyle yapılacak iyileştirmeler olmak üzere üç grupta değerlendirir ve bu konuda kalite kurulunu bilgilendirir. Ayrıca projenin uygulama sürecinde: a)Gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek geliştirilmesini sağlar. b) Birimin geldiği noktaya ilişkin ara ve sonuç raporunu hazırlayarak kalite kuruluna sunar. c) Birimin değerlendirilmesi neticesinde gerekli tedbirlerin alınması için kalite kuruluna önerilerde bulunur. :36:35

40 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış MADDE 27 – (1) Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. (2) Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim edilmesinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılarak sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilir ve 5 inci madde hükmüne göre işlem yapılır. Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış MADDE 28 – (1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. (2) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir. (3) Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. (4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. (5) Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır. (6) Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır. :36:35

41 EĞİTİM BÖLGELERİ VE EĞİTİM KURULLARI YÖNERGESİ KASIM 1999/2506
Okul Zümre Başkanları Kurulunun Oluşumu ve Görevleri Madde 14-(1) Okul zümre başkanları kurulu; zümre başkanları, bölüm şefleri ile okul rehber öğretmenlerinin temsilcisinden oluşur. Okul aile birliği ve okul öğrenci meclisince (1) seçilen ikişer temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılır. Üyeler, aralarından bir öğretmeni başkan, bir öğretmeni de yazman olarak seçer. (2) Okul zümre başkanları kurulu; zümre başkanları, bölüm şefleri ile okul rehber öğretmenlerinin temsilcisinden oluşur. Okul aile birliği ve okul öğrenci kurulunca seçilen ikişer temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılır. Üyeler, aralarından bir öğretmeni başkan, bir öğretmeni de yazman olarak seçer. (3) Okul zümre başkanları kurulu yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve öğretmenlere duyurulur. Kurulun Görevleri : Okul zümre başkanları kurulu; a) Okuldaki eğitim ve öğretimin plânlanmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının arttırılmasına, b) Ders programları arasında ortak hedeflere ulaşılması amacıyla iş birliği yapılmasına, c) Okul bölgesinde bulunan kurulların, eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik görüş ve önerilerini değerlendirerek gerekli önlemlerin alınmasına, d) Öğretmenlerin yetişmede ihtiyaç duydukları alanlar ile zümreler ve branşlar için donatım önceliklerinin belirlenmesine, e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yaparak belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına, f) Standart başarı testlerinin uygulanmasıyla öğrencilerin genel başarı seviyelerinin belirlenmesine ve öğretim hizmetlerini değerlendirerek öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin olarak okul yönetimine ve ilgili kurullara görüş ve önerilerde bulunur. :36:35

42 OKUL SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ 2336 T.D.
Yönetim Kurulu Madde 11-(Değişik: /27195 RG) Yönetim Kurulu; öğretmenler kurulunca, yeterli sayıda beden eğitimi öğretmeni varsa beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa bu dersi okutan veya ilgili diğer öğretmenlerin arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek öğretmen üye ile spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 asil öğrenci üyeden oluşturulur. Öğretmen üyeliklerinden herhangi birinin boşalması hâlinde, öğretmenler kurulu toplanıncaya kadar görev yapmak üzere genel kurulca, yerine yedek üye öğretmenlerden sıra ile öğretmen görevlendirilir. Öğretmenler kurulu; yönetim kuruluna 3 asil üye olarak seçilen öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı, birini başkan yardımcısı olarak belirler. Yönetim kurulu; ilk toplantısında başkan yardımcısı olarak görevlendirilen öğretmeni sayman, yönetim kuruluna seçilen öğrenciler arasından 1 sekreter, 1 sayman yardımcısı, 2 malzeme koruyucusu seçer. Yönetim kurulu üyeleri eşit oy hakkına sahiptir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. :36:35

43 2569 T.D. Yayınlar Madde 24- Okullarda; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile sosyal etkinliklerin amaçlarına uygun olarak öğrencilerin, Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma, kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmesi amacıyla öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmalarını tanıtıcı nitelikte duyuru, dergi, gazete ve yıllıklar çıkarılabilir. Bu amaçla müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danışman öğretmeninden oluşan inceleme kurulu ile kulüp üyeleri arasından seçilen ve okul yönetimince uygun görülen beş öğrenciden de seçme kurulu oluşturulur Bu konuda aşağıdaki hususlar göz ününde bulundurulur; a) Duyuru, dergi, gazete ve duvar gazetelerinin yazılarından okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı sorumludur. Dergilerin sahibi, okul adına dergiyi çıkaran sosyal etkinlikler danışman öğretmeni ya da okul müdürü olabilir. b) Okullarda bir ders yılında çıkarılacak dergi sayısı okul müdürünce belirlenir. c) Dergi veya gazetelerin çıkarılabilmesi için gerekli kaynak, okul-aile birliğince sağlanır. d) Dergi veya gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulu ile inceleme kurulunda, öğretmenlere ait yazılar ise inceleme kurulunda değerlendirilir. e) Dergi ve gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulunca değerlendirilerek uygun görülenler inceleme kuruluna sunulur. f) İnceleme kurulu, seçme kurulunda değerlendirilen yazılarla öğretmenler tarafından hazırlanan yazıları inceler. Dergi ve gazetelerde yayımlanması uygun görülenler, inceleme kurulu kararı ile tespit edilir. İnceleme kurulunun kararları yönetimce dosyasında saklanır. g) İnceleme kurulunca, dergi veya gazetelerde yayımlanan yazılarda anlatım ve yazım hatası olmamasına ve sade bir dil kullanılmasına dikkat edilir. h) Okullarca yayınlanan dergi, gazete ve yıllıklarda yer alan yazı, resim ve karikatürlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl süreyle saklanır. ı) Okul dergi ve gazetelerinde yer alacak yayınlarda; :36:35

44 eğitim kurumlarında TANITIM MEZUNLARI izleme İSTİHDAM, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA hizmetleri yönergesi madde 6 :36:35

45 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
Madde Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve işleyişi, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu kanuna dayalı mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. :36:35

46 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği -2569
Öğrenci Kulübü Madde 10- Okul açıldıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra en kısa sürede; sınıf temsilcileri ile okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılacağı toplantıda kurumun türüne, seviyesine, imkân ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre (EK-1) de yer verilen öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına karar verilir. Ayrıca kulüplerin oluşturulması sırasında aşağıdaki alanlar da göz önünde bulundurularak; a) Zekâ oyunları (satranç, bilardo gibi), b) Aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma (ipek böceği, mantar, kümes hayvanı yetiştirmek, halı, kilim, kumaş dokumak, turist rehberliği yapmak gibi), c) Millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma (eski eserleri, yazma kitap ve levhaları toplamak, ören yerlerini incelemek, millî folklor ürünlerini araştırmak, öğrenmek ve derlemek) amaçlı öğrenci kulüpleri de kurulabilir. Konuları birbirine yakın olan kulüpler ayrı ayrı kurulabileceği gibi birleştirilerek de yeni öğrenci kulüpleri oluşturulabilir. :36:35

47 SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Geç Gelme Madde 39 — Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. :36:35

48 ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Öğrencilerin uyacakları kurallar ve beklenen davranışlar MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı,Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten insan haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapması istenir. (2) Bu doğrultuda öğrencilerden; a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları, b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları, c) Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri, ç) Yöneticilere, öğretmenlere, diğer görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı, hoşgörülü davranmaları; küçükleri ve yaşlıları korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına koşmaları, d) Başkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olduğunu unutmamaları; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğü ile onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri, e) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve okul eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri, f) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları, g) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları, Sayfa (1) Devam ediyor… :36:35

49 ğ) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,
h) Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve güzelleştirmek, geliştirmek için katkıda bulunmaları, ı) Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmaları; boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri, i) Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları, j) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duyguları ile bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları, k) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları, l) Toplam kalite yönetimi anlayışı ile ekip çalışmalarında rol almaları, m) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları, n) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri, o) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları, ö) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları, p) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları, r) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları beklenir. (3) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır. (4) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleri ile ilgili olarak kendilerini ve velilerini her türlü iletişim aracıyla bilgilendirir. Sayfa (2) :36:35

50 ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Onur belgesi ile ödüllendirme MADDE -9
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. :36:35

51 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ -24804
Kurum gelişim-yönetim ekibi     Madde Kurum gelişim-yönetim ekibi; katılımcı, uzlaşmacı, paylaşımcı bir yönetim ve iş birliğine dayalı çalışma anlayışı ile gelişim planını hazırlar, uygular ve gerekli iç ve dış koordinasyonu sağlar.     Ekibin üyeleri, müdürün başkanlığında;     a) Müdür başyardımcısı/bir müdür yardımcısı,     b) Öğretmen sayısına göre ikiden az, dörtten fazla olmamak üzere öğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri temsilciler,     c) Bölüm şefleri ile koordinatör öğretmenler arasından seçilecek iki temsilci,     d) Sektör koordinatörü, program koordinatörü ve mesleki rehber,     e) Kurum rehber öğretmenleri,     f) Genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı personelinden birer temsilci,     g) Aile birliği başkanı veya temsilcisi,     h) (Mülga bent: 20/09/ S.R.G Yön/118.mad.)     ı) Öğrenci velilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci,     i) Zümre öğretmenler kurulu başkanları,     j) Kurumda en fazla üyeye sahip eğitim iş kolundaki sendikadan bir temsilci,     k) Varsa, kurum mezunları derneğinden bir temsilci,     l) O yerleşim yerindeki meslek odaları ile beceri eğitimi ve staj yapılan işletmelerden seçilen usta öğretici/eğitici personelden birer temsilci,     m) Üniversite ve yüksekokul temsilcisi,     n) Öğrenci kurulunca seçilen üç öğrenci     üyeden oluşturulur.     Gelişim yönetim ekibinin seçimle gelen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılanların yerine yenileri seçilir. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.     Ekip, her yıl en geç şubat ayının sonuna kadar oluşturulur. :36:35

52 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Toplum Hizmeti ve Çalışma Esasları Toplum Hizmeti Madde 12- Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir. Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma plânlarına ve projelere göre yaptırılır. Toplum hizmeti; a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak, c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek, d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak, e) Toplumda Türkçe’yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak, f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak, g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak, j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak, k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak, l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak, m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak, n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak gibi etkinlikleri kapsar. Sayfa (1) DEVAM EDİYOR… :36:35

53 Toplum Hizmeti Çalışma Esasları Madde 13- Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır. a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler. b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur. c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4-8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar. d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK-11). e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır. Sayfa (1) :36:35

54 Madde 7- Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır; a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir. b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür. c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir. d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır. e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar. f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul-aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır. g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek “Sosyal Etkinlik” bölümüne “TAMAMLANDI”, “TAMAMLANMADI” şeklinde yazılarak gösterilir. h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK-8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir. ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK-4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK-6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK-5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. :36:35

55 EĞİTİM KURUMLARINDA TANITIM, MEZUNLARI İZLEME, İSTİHDAM, MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Komisyonun kuruluşu ve görev süresi MADDE 6- (1) Okul veya kurum müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; ders yılı başlamadan önce yapılan ilk öğretmenler kurulu toplantısında öğretmenler kurulu tarafından önerilen 3 (üç) öğretmen ile bir rehber öğretmenden Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonu oluşturulur. Okul aile birliği başkanı bu komisyonun daimi üyesidir. (2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ise ilgili alan/bölüm şefi, atölye/laboratuvar şefi ile sektör koordinatörü, program koordinatörü ve mesleki rehberlik şefleri komisyonun doğal üyesidir. Gerekli görülmesi hâlinde yörede bulunan mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları mezunlarına ve okul gelişimi yönetim ekibi içerisindeki oda yöneticilerine de komisyonda yer verilir. (3) Belirlenen bu komisyonun görevi ders yılı başlamadan önce yapılan ilk öğretmenler kurulu toplantısına kadar devam eder. :36:35

56 LİSE ve ortaokullar YÖNETMELİĞİ 28.11.1964/11868
Madde 58- Öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır: a) Öğretmenler, haftada bir gün nöbet tutarlar. Öğretmen sayısı elverişli olmayan okullarda okulun nöbetçi öğretmensiz kalmaması için nöbet işleri okul müdürü tarafından gereğince ayarlanır. b) Öğretmenler, yönetimi öğretmenler kurulunca ya da okul müdürlüğünce kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetir ve her türlü eğitim çalışmalarına katılırlar. c) Öğretmenler, öğretmen kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. Öğretmenler, bu sınıftaki çocukların, ayrı ayrı üstünlüklerini, kusurlarını ve yönsemelerini incelemeye çalışırlar. Eğitimini üzerlerine aldıkları sınıfın çocuklarının okul içi ve dışındaki durumları, davranışları, çalışmalarıyla yakından ilgilenirler. Okul müdürlüğü ile bu hususta sıkı bir işbirliği yaparlar. (Öğretmenlere, eğitimini üzerlerine aldıkları sınıflarda, elden geldiği ölçüde fazla ders verilir.) :36:35

57 AYAKTA TEDAVİDE EK DERS KESİLECEKTİR

58 :36:35

59 OKUL BAŞARISI :36:35

60 SINIF, ŞUBE ve DERSLERE GÖRE BAŞARI İSTATİSTİĞİ
Okul ve sınıfların genel başarısı değerlendirildi: 9-A sınıfının % 95, 9-B sınıfının % 99, 10-A sınıfının % 99, 10-B sınıfının % 95, 11-A sınıfının % 99, 11-B sınıfının % 98, 12-A sınıfının % 95 :36:35

61 DERS BAŞARI DURUMU :36:35

62 DERS BAŞARI DURUMU :36:35

63 DERS BAŞARI DURUMU :36:35

64 KATILIMINIZDAN DOLAYI HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
:36:35


"ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 / 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI 09.04.2017 12:36:35." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları