Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI
1

2 Gümrük Kanununun Amacı,
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.

3 GÜMRÜK MEVZUATI Türkiye yılında Gümrük Birliği’ne girişi ile birlikte birçok yükümlülüğü üstlenmiştir. Bu çerçevede 1999 yılında 4458 sayılı gümrük kanunu kabul edilmiş olup, yeni Gümrük Kanunu tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

4 GÜMRÜK MEVZUATI Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde, gümrük kanununda yapılan değişiklikler 07.Temmuz.2009 tarihinde yayımlandı. Yeni gümrük kanunu 3 ay sonra, 07.Ekim.2009 tarihinde, aynı gün resmi gazetede yayımlanan yeni Gümrük Yönetmeliği ile birlikte yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

5 GÜMRÜK MEVZUATI GÜMRÜK KANUNU TARİHLİ RESMİ GAZETE GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ TARİHLİ RESMİ GAZETE UYGULAMA TARİHİ:

6 GÜMRÜKLERDE YENİLİKLER
Öncelikle Avrupa Birliği Gümrük Kodu hükümlerine uyumun sağlanması, Gümrük idarelerinde iş takip eden kişilerin işlemlerinin kolaylaştırılması, Gümrük işlemlerinin tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Gümrük ile diğer kurumlar arasında elektronik ortamda entegrasyon sağlanması, Gümrüklerde işlemlerin hızlandırılması

7 GÜMRÜKLERDE YENİLİKLER
İşlemlerin belgesiz ve insan gücü dışında yürütülecek olması, Firmaların rekabet gücünün arttırılması, Ekonomiye katma değer yaratması, Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözüme kavuşturulması, Kaçak ve mevzuat dışı işlemlerin önlenmesi öngörülmektedir.

8 TANIMLAR TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ:
Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi. GÜMRÜK STATÜSÜ: Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumu. EŞYA: Her türlü madde, ürün ve değer.

9 SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN EŞYA:
TANIMLAR SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN EŞYA: Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 ve 19 uncu maddesi hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşya.

10 TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ:
TANIMLAR TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ: Gözetim veya korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemler.

11 TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ
Kota nedir ? Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini,

12 GÖZETİM NEDİR: Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar ve/veya şartlarda artması halinde, ithalatın, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenecek "Gözetim Belgesi" ile izlenmesine yönelik bir uygulamadır. Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve/veya değer sınırlaması olmayıp, her isteyen ithalatını gerçekleştirebilmektedir.

13 Referans fiyat nedir: Bir pazara kalitesiz ve maliyet hesaplarına uymayan düşük fiyatlarda ürün girişini engellemek için ’’ EN AZ FİYAT’’ uygulaması.

14 bir ürünün normal değerinin altında bir fiyatla, veya
Damping Nedir: Damping bir ürünün normal değerinin altında bir fiyatla, veya ihracatçı ülkede tüketime konu aynı veya benzer bir ürünün karşılaştırılabilir fiyatından daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesi

15 Anti-Damping önlemi alma koşulları:
Önlem alınabilmesi için 3 temel koşul : Dampingin mevcudiyeti: Türkiye’ ye ihraç fiyatı normal değerin altında olmalıdır. Yerli üretim dalı üzerinde zarar: Yerli üretrim dalının ekonomik göstergelerinde bozulma olmalıdır. Nedensellik bağı : Ekonomik göstergelerdeki bozulma dampingten kaynaklanmalıdır.

16 Anti-Damping Soruşturması Prosedürleri:
İnceleme Safhası : Basvurunun alınmasından soruşturma açılmasına veya açılmaması durumunda sonucunun başvuru sahibine bildilmesine kadar geçen süreyi kapsayan safhadır. Soruşturma Safhası : Soruşturmanın açıldığı tarihten kapanış Tebliğinin yayımlanmasına kadar geçen süreyı kapsayan safhadır.

17 TANIMLAR GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Bir kişinin yürürlükteki mevzuat uyarınca ithalat ya da ihracat vergisi ödeme yükümlülüğü. GÜMRÜK VERGİLERİ: Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü,

18 TANIMLAR GÜMRÜK BEYANI: Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulması. EŞYANIN GÜMRÜĞE SUNULMASI: Gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gümrük idarelerine yapılan bildirim.

19 TANIMLAR EŞYANIN TESLİMİ: Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimiyle öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idarelerince ilgilisine teslimi. GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİ DEYİMİ: Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya beyannamenin iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesi.

20 GÜMRÜK MEVZUATI EŞYANIN GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ BİR İŞLEM VEYA KULLANIMA TABİ TUTULMASI, 1) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, 2) Bir serbest bölgeye girmesini, 3) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını, 4) İmhasını, 5) Gümrüğe terk edilmesini,

21 GÜMRÜK MEVZUATI GÜMRÜK REJİMLERİ: 1) Serbest dolaşıma giriş rejimini,
2) Transit rejimini, 3) Gümrük antrepo rejimini, 4) Dahilde işleme rejimini, 5) Gümrük kontrolü altında işleme rejimini, 6) Geçici ithalat rejimini, 7) Hariçte işleme rejimini, 8) İhracat rejimini,

22 GÜMRÜK MEVZUATI SERBEST DOLAŞIMDA OLMAYAN EŞYAYA, Transit, Antrepo,
Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme, Gümrük kontrolü altında işleme, Geçici ithalat,

23 EKONOMİK ETKİLİ REJİM deyimi,
Antrepo, Dahilde işleme, Gümrük kontrolü altında işleme, Geçici ithalat, Hariçte işleme; rejimlerinin uygulanması anlamına gelir.

24 TEMSİL Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olma kuralı Doğrudan temsil;
(Şirket veya kamu kurum-kuruluş çalışanları) Dolaylı temsil; (Gümrük müşavirleri)

25 GÜMRÜK MEVZUATI İlgili kişiler, gümrük işlemleri ile ilgili belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla BEŞ YIL süre ile saklamak zorundadırlar.

26 bilgi talep edebilirler.
BİLGİ TALEBİ Kişiler gümrük mevzuatının uygulanması hakkında, İlgili Gümrük İdarelerinden bilgi talep edebilirler.

27 Fiilen tasarlanan ithalat-ihracat işlemi Bilgi aktarımı ücretsiz
Bağlayıcı Tarife Bilgisi 6 yıl geçerli Bağlayıcı Menşe Bilgisi 3 yıl geçerli

28 BAĞLAYICI TARİFE UYGULAMASI
Bağlayıcı tarife bilgisi AB uygulamasıyla paraleldir 6 yıl geçerlidir Tarife belirleme yetkisi Merkezde Gümrükler Genel Müdürlüğü Taşrada gümrük muayene memurları

29 BAĞLAYICI MENŞE UYGULAMASI
Bağlayıcı menşe bilgisi AB uygulamasıyla paraleldir 3 yıl geçerlidir Mevzuat ve uluslararası kuralların değişmesi gibi bazı durumlarda geçerliliğini yitirir.

30 GÜMRÜK UYGULAMASI 4 ANA UNSURDAN OLUŞUR
Tarife Kıymet Menşe Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım

31 TARİFE Uluslararası eşya sınıflandırma ve vergilendirme cetvelidir.
21 bölüm, 99 fasıldan oluşur. Sınıflandırma hammaddeden mamule doğru bir sıra takip eder. Armonize Sistem Nomanklatürüne dayanan 6 rakamlı kodlama tüm üye ülkelerde temel alınır . Anlaşmazlıkları DGÖ sonuçlandırır Tüm dış ticaret düzenlemelerinde kullanılır.

32 TARİFE DİLİ = G.T.İ.P. -- (2) Fasıl
--.--(4) Pozisyon DGÖ Armonize Sistem (6) Alt Pozisyon (8) AB Kombine Nomanklatör (10) Bakanlar Kurulu Kararı (12) İstatistiki açılım (Tebliğ)

33 MENŞE Bir eşyanın o ülke malı olduğunu ifade eder
Tercihli ve tercihsiz menşe olmak üzere iki türlüdür. Tercihli menşe uygulaması vergi indirimi amaçlıdır Euro.1 belgesiyle ispatlanır Menşe esasına dayanmasa da AB den gelen ATR kapsamı eşya benzer uygulamaya tabidir

34 TERCİHSİZ MENŞE Bir eşyanın o ülke malı olduğunu ifade eder
Kuralları DGÖ tarafından konur Tercihli menşe kurallarının uygulanamayacağı tüm durumlarda uygulanır Dış Ticaret Politikası önlemlerinde bu kural uygulanır

35 KIYMET Eşyanın gümrük vergisine esas kıymeti; maliyet, taşıma masrafı (navlun) ve sigortadan oluşur (Cost, Insurance, Freight = CIF) 6 kıymet belirleme yöntemi vardır Bu yöntemler bir sıra takip eder.Bir önceki yöntem bitmeden bir sonraki yönteme geçilmez Döviz beyannamenin tescil tarihindeki kurdan Türk Lirasına çevrilir

36 KIYMET BELİRLEME YÖNTEMLERİ
Satış bedeli yöntemi Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi, Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi, Eşyanın ithal ülkesindeki satış fiyatına dayalı indirgeme yöntemi, Eşyanın ihraç ülkesindeki üretim maliyetine dayalı hesaplama yöntemi, Son yöntem (Geri dönüş yöntemi)

37 YOLCU İŞLEMLERİ Yolcular, ABD Doları veya eşitine kadar efektifi ve en çok ABD Doları karşılığı Türk parasını beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler.

38 İTHALATTA GÜMRÜK MUAFİYETİ
Değeri Euro’yu geçmeyen eşya gümrük vergilerinden muaftır. Değeri Euro’yu geçmeyen Yolcu beraberi hediyelik eşya gümrük vergilerinden muaftır. 38

39 POSTA EŞYASI Yolcu beraberi 430 Euro'luk hediyelik eşya limiti,
posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir.

40 Posta / Hızlı Kargo Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi ? Hayır, posta/ hızlı kargo yoluyla getirilebilecek eşyaya ilişkin olarak çeşitli kısıtlamalar mevcuttur. Posta/hızlı kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün müdür? Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.

41 Posta / Hızlı Kargo Kozmetik ürünlerinin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi: tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

42 GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VEYA KULANIMINDAN ÖNCEKİ İŞLEMLER
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişi Eşyanın gümrüğe sunulması Özet beyan verilmesi Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım belirleme zorunluluğu Geçici depolama

43 ÖZET BEYAN Özet beyan, taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı forma uygun bir şekilde taşıyıcı veya temsilcisi tarafından yapılan beyandır . Özet beyan, eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine verilir.

44 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU
T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a Adı b Numarası c Referans numarası d Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma yeri Tescil tarihi 3.Çıkış Gümrük İdaresi 7.İlk Varış /İlk çıkış yeri 8. Varış tarihi ve saati 9.Kalem Sayısı B. EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER 11.Gönderici 13.Bildirim tarafı 12. Alıcı 14.Acente 15.Kalem No 16.Taşıma Senedi Numarası 19.Kapların markası/nosu 20.Eşya Kodu 21.Eşyanın Tanımı 17.Kap Cinsi 18.Kap Adedi 22.Brüt Ağırlık 23.Net Ağırlık 24.Kalem Fiyatı 25.Mühür numarası 26. BM Tehlikeli Eşya Kodu 27.Nakliye Ücretinin Ödeme şekli 29.Eşyanın Bulunduğu Yer 31.İmza .

45 AB’de ÖZET BEYAN Avrupa Birliği gümrük idareleri tarafından,
giriş ve çıkış özet beyanlarının mükelleflerce elektronik ortamda sunulması uygulamasına 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle başlamıştır.

46 EOR1 UYGULAMALARI AB Gümrük Bölgesi’nde yerleşik olmayan operatörler (taşımacılar, ihracatçılar, ithalatçılar, vb.) doğrudan AB gümrük idareleriyle muhatap olmaları; bir başka ifadeyle doğrudan AB gümrük idarelerine özet beyan, gümrük beyanı, giriş/çıkış öncesi özet beyan vermeleri, geçici depolama vb. faaliyetler için izin başvurusunda bulunmaları ya da yetkilendirilmiş yükümlü (AEO) başvurusunda bulunmaları veya bulunmayı öngörmeleri halinde, faaliyetlerde bulunacakları ilk Üye Ülkenin makamları tarafından kaydedilecektir.

47 EOR1 UYGULAMALARI İthal edilen ürünün alıcısı, geliş zamanı, miktarı, taşıma bilgileri gibi detaylardan oluşan bu bilgiler: Gümrüğe elektronik olarak, sınıra varmadan önce gönderilmeli, beyan sahibinin kayıt ve kimlik numarasını (EORI numarasını) ve AB’de bulunan alıcı (veya alıcıların) EORI numarasını içermelidir. (Beyan sahibi taşıyıcı/nakliyeci değilse aynı zamanda taşıyıcı/nakliyecinin de EORInumarası belirtilmelidir.)

48 EOR1 UYGULAMALARI Avrupa Birliği Gümrükleri, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren başlamak üzere, zorunlu olarak gümrüklerde işlem yapmak isteyen firma ve şahıslardan Kayıt ve Kimlik Numarası (EORI) talep edeceklerdir. EORI numarası AB’nin gümrüklerinden başvuru üzerine alınacak ve artık gümrük işlerinde bu numara kullanılacaktır

49 EOR1 UYGULAMALARI Söz konusu EORI numaraları ürünlere değil gümrükte işlem yapan kişi ya da firmalara verildiği için her bir ihracatçı ya da nakliyeci vb. tüzel ya da gerçek kişiler AB gümrüklerindeki işlemleri için tek bir EORI numarası almak zorunda olacaklardır.

50 Geçici Depolama Yerleri:
Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlere mümkün mertebe yakın olan ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir

51 GEÇİCİ DEPOLAMA Geçici Depolanan Eşya; Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır. Talep halinde ihracat eşyasının da bu kapsamda değerlendirilmesi mümkündür

52 GEÇİCİ DEPOLAMA Süre: Geçici depolama yerlerinde eşyalar;
Diğer yolla gelen eşya için 20 gün, Deniz yolu ile gelen eşya 45 gün, süreyle depolanır. (İlgili gümrük idaresinden 30 gün ek süre alınır.) Bu süreler içinde işlemi yapılmayan eşya adli veya idari takibat olmaması halinde tasfiyeye tabi tutulur.

53 GÜMRÜK BEYANI TÜRLERİ Yazılı beyan Sözle beyan
Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyan Başka bir tasarruf yoluyla beyan

54 REJİMLERE GÖRE KULLANILACAK BEYANNAME NÜSHALARI
TEK TİP BEYANNAME: İHRACAT İŞLEMLERİ için 1,2 ve 3 no.lu Nüshalar İTHALAT İŞLEMLERİ için 6,7 ve 8 no.lu Nüshalar TRANSİT İŞLEMLERİ için 1,4 ve 5 no.lu Nüshalar kullanılır.

55 8 8 8 GÜMRÜK BEYANNAMESİ 3.NÜSHASI

56 Basitleştirilmiş Usulde Beyan Uygulaması
3 türü vardır. Eksik beyan Ticari veya idari belgeyle beyan Kayıt yoluyla beyan Belli şartları taşıyan firmalar yararlanabilir. Performans ve güvenirlik iki temel ölçüttür. A, B ve C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi verilir.

57 ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ
A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin yararlanabileceği uygulamalar nelerdir? a) Kayıt yoluyla rejim beyanı, b) Basitleştirilmiş kontrol yöntemi, c) Eksik belge ve bilgiyle beyan d) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak; TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan  ATR Dolaşım belgesi düzenleme, e) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma, f) Götürü teminat sistemi, g) Kısmi teminat sistemi.

58 ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ
B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin yararlanabileceği uygulamalar nelerdir? a) Basitleştirilmiş kontrol yöntemi, b) Eksik belge ve bilgiyle beyan c) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak; TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan  ATR Dolaşım belgesi düzenleme, d) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma, e) Götürü teminat sistemi, f) Kısmi teminat sistemi.

59 ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ
C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin yararlanabileceği uygulamalar nelerdir? a) Eksik belge ve bilgiyle beyan, b) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma, c) Kısmi teminat sistemi.

60 ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Basitleştirilmiş Usul ile ilgili Sıra No: 1 Gümrük Genel Tebliği ile tarih sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesine sahibi kişilerin yararlanabileceği uygulamaların kapsamı genişletilmiştir.

61 ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ
Mavi hat uygulaması Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ithalatta ve ihracatta, C sınıfı kişi statüsüne sahip kişilerin ise yalnızca “1000” rejim kodu ile yapılan ihracatta yararlandığı, eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

62

63 BEYANNAME TESCİL VE ONAYI
Beyanname, beyana ilişkin bilgilerin sisteme girilmesi ve sistem tarafından tescil tarihi ve sayısı verilmesiyle tescil edilir. Onay memuru tarafından beyanname ekinde yer alan belgeler ile beyanname bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda, bilgilerin aynı ve eklerin de beyan edildiği sayıda olduğunun görülmesi halinde beyanname sistem tarafından onaylanır. Onay işlemi beyannamenin kağıt nüshalarının üzerinin mühürlenmesi ve imzalanmasıyla onay memuru tarafından tamamlanır.

64 BEYANNAMENİN TESCİL TARİHİ
BEYANNAMENİN TESCİL TARİHİ, aksine hüküm bulunmadığı sürece eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarihtir.

65 Beyannameler tescilden sonra düzeltilemez.
BEYANNAMEDE DÜZELTME Beyannameler tescilden sonra düzeltilemez. Ancak beyan sahibinin talebi ve gümrük idare amirinin izni ile beyanname üzerinde yer alan eşyanın cins, nev’i ve niteliğiyle marka ve numaraları haricindeki bilgiler düzeltilebilir.

66 BEYAN-MUAYENE FARKI Beyan ile muayene arasında cins,nev’i veya nitelik farkı Beyan ile muayene arasında miktar farkı Beyan ile muayene arasında kıymet farkı, Beyan ile muayene arasında fark bulunması halinde, muayene memuru tarafından bir müzekkere düzenlenerek idare amirinin onayına sunulur. İdare amirinin onayından sonra yapılacak değişiklikler beyan sahibine tebliğ edilir.

67 KESİN (KAT’İ) İTHALAT Yurt dışından gelen eşyanın, ithalatçı
firma tarafından ilgili gümrük idaresine Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine göre gümrük beyanında bulunması ile birlikte, varsa Ticaret Politikası Önlemleri uygulanır, Gümrük işlemlerinin tamamlanması sonu- cunda gümrük vergilerinin ödenmesini müteakip ithalat tamamlanır.

68 EŞYANIN SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞİ
Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması Eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması Kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili REJİM KODU:

69 TRANSİT REJİMİ İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması, transit rejimi hükümlerine tabidir.

70 TRANSİT REJİMİ Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde; a) Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye, b) Yabancı bir ülkeden Türkiye'ye, c) Türkiye'den yabancı bir ülkeye, d) Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe, taşınabilir.

71 TRANSİT TİCARETTE ELLEÇLEME’NİN ÖNEMİ
“ELLEÇLEME” deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri;

72 İHRACAT REJİMİ NEDİR? Gümrük Kanununa göre; İhracat rejimi, SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN EŞYA’ nın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

73

74

75

76 İHRACATTA GÜMRÜK REJİMLERİ
İHRACAT REJİMİ REJİM KODU HERHANGİ BİR EKONOMİK ETKİLİ REJİM KULLANMADAN YAPILAN İHRACAT DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA YAPILAN İHRACAT

77 Bu durumda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük kontrolü sona erer.
FİİLİ İHRACAT TARİHİ; İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu durumda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük kontrolü sona erer.

78 FİİLİ İHRACAT TARİHİ; Fiili İhracat Tarihi, Gümrükler Genel Müdürlüğü
E-Gümrük / Uygulamalar VEDOP SORGULAMA’dan takip edilir…

79 KAPANMA TARİHİ görülür.
VEDOP SORGULAMA 16 haneli ihracat beyannamesinin, tescil numarası yazılarak sorgulama yapılır. ÖRNEK : EX271752 KAPANMA TARİHİ görülür.

80 VEDOP SORGULAMA Beyannamenin güncel kaydı veri ambarında bulunmakta olup Maliye Bakanlığı tarafından ulaşılabilir durumdadır. Vergi dairesinde görünmeyen beyannameler için lütfen Gelir İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na başvurunuz.

81 EKONOMİK ETKİLİ REJİMLER
GÜMRÜK MEVZUATI EKONOMİK ETKİLİ REJİMLER

82 ANTREPO REJİMİ Eşya Vergi ve Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi tutulmadan depolanır. 6 Tip antrepo vardır. Bunlardan A, B ve F tipi olanlar GENEL, C, D ve E tipi olanlar ÖZEL Antrepolardır. Şartları taşıyan kamu ve özel gerçek ve tüzel herkes antrepo açabilir İzne ve teminata tabidir Eşya bekleme süresi sınırsızdır

83 ANTREPO REJİMİ Genel Antrepolar:
A Tipi Genel Antrepo: İşleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyadan sorumlu olduğu antrepodur. B Tipi Genel Antrepo: antrepoya konulan eşyadan kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği antrepodur. F Tipi Genel Antrepo: Gümrük İdarelerince işletilen antrepolardır. (Kaçak zannı ile yakalanan eşyalar bu antrepolara konulmaktadır.) Bugün itibariyle Türkiye genelinde 448 adet Genel Antrepo bulunmaktadır. Bunlardan 198 adedi İstanbul, 44 adedi İzmir ve 18 adedi Ankara’da bulunmaktadır.

84 ANTREPO REJİMİ Özel Antrepolar:
C Tipi Özel Antrepo: İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya konulan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu antrepodur. D Tipi Özel Antrepo: İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan Gümrük Kanunu’nun 104/3. maddesinin uygulandığı (Basitleştirilmiş Usul-Kayıt Yoluyla Giriş) antrepodur. E Tipi Özel Antrepo: İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan G.K. 93/4 uyarınca izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği antrepolardır. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 1193 adet Özel Antrepo bulunmaktadır. Bunlardan 496 adedi İstanbul, 246 adedi İzmir ve 121 adedi Ankara’da bulunmaktadır

85 ANTREPO REJİMİ YETKİ Özel Antrepoların (Akaryakıt Antrepoları Hariç) açılış iznini vermeye Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri, Genel Antrepoların açılış izinlerini vermeye Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. MÜRACAAT Müracaatlar antrepoya konulacak eşyanın gümrük işlemini yapmaya yetkili en yakın gümrük müdürlüğüne yapılır.

86 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ Eşyanın vergi ve TPÖ’ ne tabi tutulmadan işçiliğe tabi tutulmasıdır İhracatı teşvik amaçlıdır Her türlü eşya rejimden yararlanabilir İzin Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük İdarelerince verilir AB’ne ihracatta üçüncü ülke menşeli girdilere ait Telafi Edici Vergi alınır

87 İşleme faaliyeti Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını

88 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ÜRETİM MONTAJ YENİLEME TAMİR

89 Döviz kullanım oranı Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını DÖVİZ KULLANIM ORANI MAKSİMUM % 80 OLABİLİR. Ancak, ikincil işlem görmüş TARIM ÜRÜNLERİ taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir.

90 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı;
( Resmi Gazete: Değ.) Otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, Deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, Tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, Konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80’dir.

91 Eşdeğer eşya İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda bulunan eşyayı

92 İşlem görmemiş ithal eşyasını
İşletme malzemesi İhracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemeyi Değişmemiş eşya İşlem görmemiş ithal eşyasını

93 Şartlı muafiyet sistemi
Şartlı muafiyetin kapsamı MADDE 5 (1) Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firma tarafından) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir. (2) Ancak, belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır.

94 Yurt içi alımlar MADDE 7 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, bu Tebliğin 5 inci maddesi hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.

95 Teminat MADDE 8 (1) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir. (2) Ancak, şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapılan ithalatta uygulanan teminat oranı Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabilir. (3) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde, ithalatta alınması gereken vergi, yurt içi alımlarda ise Müsteşarlık ve/veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden teminat alınır. (4) Teminat; a- Para, b- Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, c- Hazine tahvil ve bonoları, unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

96 İndirimli teminat uygulaması
MADDE 9 (1) İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde; a) A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %1’inin, b) B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %5’inin, c) C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

97 İndirimli teminat uygulaması
MADDE 9 ç) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun, d) İmalatçı-ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beş yüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun

98 Dahilde işleme izni verilecek haller
MADDE 14 (1) Dahilde işleme izni kapsamında, aşağıda belirtilen işlemlere konu eşyanın ithaline izin verilir: a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması, b) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, c) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, ç) Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,

99 Dahilde işleme izni verilecek haller
d) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması, e) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı, f) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması, g) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi, ğ) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi, h) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması, ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması

100 müracaat etmeleri gerekir.
Belge/izin müracaatı MADDE 15 (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların; a) Dahilde işleme izin belgesi almak için elektronik ortamda Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), b) Dahilde işleme izni almak için ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle gümrük idaresine, müracaat etmeleri gerekir. (2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilir.

101 Belge/izin süresi MADDE 20
(1) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. (2) Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir. (3) Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise, belge/izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

102 Telafi edici verginin ödenmesi
MADDE 33 (1) Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, kaynak ülkelerle var olan anlaşmalardaki lehte hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenir.

103 müracaat etmeleri zorunludur.
Kapatma müracaatı MADDE 37 (1) Firmaların; a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda ek-3’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine (belge sahibi firmanın birden fazla ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üyeliğinin söz konusu olması durumunda ise, ek-10’da yer alan ve her bir ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin taahhüt kapatma işlemi açısından yetkili olduğu belirtilen sektörler dikkate alınarak belge sahibi firmanın elektronik ortamda tercih ettiği ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine), b) Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, ek-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine, müracaat etmeleri zorunludur.

104 Kapatma müracaatının değerlendirilmesi
MADDE 38 (7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz. (8) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.

105 İhracatın gerçekleştirilmemesi
MADDE 43 (1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur. (2) Bu Tebliğin 32 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge/izin şartlarına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihracatı gerçekleştirilemeyen veya serbest bölgelere ihraç edildiği halde en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışı yapılmayan ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

106 İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI: FİRE VE İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK TALİMAT; Fire Ve İkincil İşlem Görmüş Ürünlere ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın tarih ve sayılı talimatı. “Bilindiği üzere, 17/1/2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde "Asıl İşlem Görmüş Ürün", "İkincil İşlem Görmüş Ürün" ve "Fire" tanımları yapılmış olup, bu kapsamda;

107 İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER
Asıl İşlem Görmüş Ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü, İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü, Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,

108 İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER
Yukarıda ifade edildiği üzere, Karar'ın ilgili hükümlerince; üretim esnasında ortaya çıkan, "Asıl İşlem Görmüş Ürün" dışındaki çıktılar "Fire" ve "İkincil İşlem Görmüş Ürün" diye iki başlık altında sınıflandırılmakta, bu çıktıların hangi kapsamda değerlendirileceğine yönelik tespitin ekonomik değeri olmama kriterine göre yapılması gerektiği de açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. (Kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen veya imha olan kısımların fire olarak nitelendirilmesi ise tartışmasızdır.)

109 İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER
Bilindiği üzere, üretim ve özellikle geri dönüşüm teknolojilerinin günümüzde gelmiş olduğu aşama, üretim esnasında ortaya çıkabilecek ekonomik kayıpları minimuma indirmekte, geçmişte ekonomik değeri olmayan atık veya kayıp olarak değerlendirilen çıktılar, çeşitli üretim süreçlerinde ekonomik değeri haiz girdiler olarak kullanılabilmekte, bu nedenle bu kabil çıktıların fire olarak değil, ikincil işlem görmüş ürün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

110 İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER
İkincil işlem görmüş ürünün de, mezkur Karar'ın 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde belge ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde; imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi, serbest dolaşıma giriş hükümleri çerçevesinde ithalinin gerçekleştirilmesi icab etmektedir.

111 İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER
Bu çerçevede; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan inceleme ve denetimler sonucunda firmaların aleyhine ortaya çıkabilecek hukuki sorum1uluğun bertaraf edilebilmesini teminen, anılan Kararın amir hükümleri gereğince, üretim esnasında ortaya çıkabilecek ekonomik değeri haiz olan çıktıların fire olarak değerlendirilmemesi gerektiği,

112 İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER
   Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nda değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı (İhracat:2010/1025) 13/11/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Karar uyarınca; yürürlük tarihi olan 13/11/2010 tarihinden önce düzenlenmiş ve taahhüt hesabı kapatılmış Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Dahilde İşleme İzinleri kapsamında varsa ikincil işlem görmüş ürünlerin, (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6(altı) ay içerisinde) belgeye eklenebilmesi için, firmaların talep etmesi halinde, taahhüt hesaplarının Müsteşarlığımız İhracat Genel Müdürlüğü’nce yeniden açılarak, gerekli revize sonrasında ikincil işlem görmüş ürünlerin vergilerinin ödenerek serbest dolaşıma girmesinin sağlanması gerekmektedir.

113 GENELGE (2011/44) T.C. GÜMRÜK VE TCARET BAKANLIGI
Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM Tarih: GENELGE (2011/44)

114 Bakanlığımıza intikal eden firma taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, uygulamada ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin olarak muhtelif konularda bir düzenleme yapılması, 2010/1025 sayılı Dahilde işleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Geçici 16 ncı maddesinin süresinin 13 Mayıs 2011 tarihi itibariyle son bulması nedeniyle bahse konu karara ilişkin olarak hazırlanan 22/04/2011 ve 2011/24 sayılı Genelgemizin yürürlükten kaldırılmasına ihtiyaç hasıl olmuştur.

115 Bu çerçevede; 1-DIR kapsamında ithali yapılan eşyanın “ithalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin 2011/1 sayılı Tebliğ" kapsamında olması halinde, 2005/8391 sayılı DIR Kararı'nın “Şartlı Muafiyet sistemi" baslıklı 5 nci maddesi uyarınca dahilde isleme rejimi kapsamında ithali yapılan eşyanın ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayacağı hüküm altına alındığından, bahse konu Tebliğ kapsamında gözetim önlemine tabi eşyanın şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithalinde gözetim önleminden muaf tutulması gerekmektedir.

116 2- Dahilde isleme rejimi kapsamında asıl işlem görmüş ürün yanında elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali halinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilecektir. a) ithali kontrole tabi yakıt, atık veya hurda niteliğindeki ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde Çevre Katkı Payının tahsil edilmesi gerekmektedir.

117 Çevre Katkı Payı tahsilatına konu mal, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/7) Eki listelerde belirtilen yakıtlar ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atık ve Metal Hurdalara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri (2011/3, 2011/23) Eki listelerde belirtilen atık ve hurdalar olarak tanımlanmıştır.

118 Ancak, Dahilde işleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşya söz konusu Tebliğler ekinde yer alan atık ve metal hurdalar ise bahse konu eşyanın ithalatı esnasında çevre katkı payı ödenmesi halinde, söz konusu atık/hurdanın islenmesi sonucu yine mezkur tebliğler ekinde yer alan atıklar ve hurdaların ikincil işlem görmüş ürün olarak elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolaşıma girişinde ikinci kez çevre katkı payının ödenmemesi gerekmektedir.

119 GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ Geçici İthalat Rejimi: Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.

120 HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Hariçte İşleme: Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

121 HARİÇTE İŞLEME REJİMİ İşçilik görmek üzere giden eşyaya vergi muafiyeti tanınmasıdır Eşya işçiliğe tabi tutulur. İşçilik yoksa bu geri gelen eşyadır Eşyanın geri getirilmesinde, ihraç eşyasına vergi muafiyeti var Tamiratta beyanname izin belgesi yerine geçer Ayniyat belgesi olarak INF 2 kullanılır

122 HİR İZİN ŞARTLARI Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi
İşlem görmüş ürün içinde ihraç eşyasının tespit edilebilmesi Yerli üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına zarar vermeme…

123 Maden İhracatçı Birlikleri
HİR İZİN MERCİ DTM Maden İhracatçı Birlikleri Gümrük İdaresi

124 HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ
DTM HAMMADDE YARDIMCI MADDE YARIMAMUL, MAMUL AMBALAJ MALZEMELERİ HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ

125 MADEN İHRACATÇI BİRLİKLERİ
MADEN CEVHERİ VE KONSANTRELERİ MADEN VE METALLERDEN MAMUL EŞYA HARİÇTE İŞLEME İZNİ

126 GÜMRÜK İDARESİ TAMİR AMAÇLI HARİÇTE İŞLEME STANDART DEĞİŞİM SİSTEMİ
HARİÇTE İŞLEME İZNİ

127 İstisna: Uzatma mümkün
HİR İZİN SÜRESİ Normal süre: 12 ay İstisna: Uzatma mümkün ( Sürenin 1 / 2 si kadar)

128 ÜÇGEN TRAFİK Gümrük birliği gümrük bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin gümrük birliği gümrük bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü ifade eder.

129 ÜÇGEN TRAFİKTE HANGİ BELGE KULLANILIR ?
INF 2 belgesi KİM DÜZENLER ? ÜÇGEN TRAFİK KULLANIMINA İZİN VEREN GÜMRÜK İDARESİ TARAFINDAN (İHRAÇ EDEN İDARE) DÜZENLENİR.

130 HİR’İN SONLANDIRILMASI
İTHALATIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Belge süresi sonundan itibaren 1 ay içerisinde müracaat İTHALATIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ HİR kapsamı eşyanın aynen geri getirilmesi istenir. Aksi takdirde kambiyo mevzuatı uygulanır

131 SERBEST BÖLGELER Serbest bölgeler, Türkiye’nin bir parçası olmakla birlikte, vergilendirme, kambiyo ve ticari politik önlemler açısından Gümrük Bölgesi dışı sayılırlar. Serbest bölgelerde yapılan işlem ve işçilik gümrük vergisine tabi değildir.

132 SERBEST BÖLGELERİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİNDEKİ TEMEL AMAÇLAR
Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi arttırmak, Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, Dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak.

133 Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvikler ve Avantajlar
Üretim konulu faaliyet ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır. Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 50"ye kadar indirilebilir. Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ve düzenlenen kağıtları damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.

134 SERBEST BÖLGELER Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl, Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl, Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl, Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı firmalar için 45 yıl, süreli faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir. Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır.

135 -- Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler kambiyo rejimine ve herhangi bir izne tabi olmaksızın, yurt dışına veya Türkiye'ye transfer edilebilir. Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz. Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayıldığından, serbest bölgeler ile Türkiye arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Serbest bölge kullanıcıları Türkiye'den KDV'siz mal ve hizmet satın alabilirler. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.

136 Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.
-- Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir. Sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı firmalar eşit yararlanır. Serbest bölgeler "Türkiye-AB Gümrük Bölgesi"nin parçası sayıldığından, serbest bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye'de serbest dolaşım durumunda bulunan gümrük birliği kapsamındaki ürünler A.TR Belgesi düzenlenerek AB'ye gönderilebilir. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise ortak gümrük tarifesi ile uyumlaştırılmış Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde belirtilen oran üzerinden serbest bölge gümrük müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB'ye gönderilebilir.

137 Diğer faaliyet ruhsatı firmaların;
SERBEST BÖLGELER Diğer faaliyet ruhsatı firmaların; ’den önce ruhsat alanlar ruhsat süresine kadar Gelir ve Kurumlar vergisinden istisnadır. ‘den sonra ruhsat alanlar Gelir ve Kurumlar vergisine tabidir. Türkiye’den bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, bölgeden alınan mallar ise ithalat rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.

138 SERBEST BÖLGELER Serbest bölgeye Türkiye ve AB menşeli veya serbest dolaşımda bulunan eşyanın gelmesi ve buradan AB üyesi ülkelere gitmesi halinde gümrük vergisi ödenmez. Serbest bölgeye üçüncü ülkeden gelen malların Türkiye ve AB üyesi ülkelere gönderilmesi aşamasında ortak Gümrük Tarifesi üzerinden gümrük vergisi öder. Serbest bölgeler AB gümrük bölgesinin parçası sayıldığından serbest dolaşımdaki mallar için A.TR belgesi düzenlenebilir.

139 SERBEST BÖLGELER “Bedeli 5000 ABD doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.”

140 SERBEST BÖLGELER İthal girdi kullanacak ürettiği ürünleri dış pazarlara satan Emek yoğun sektörlerde faaliyette bulunan Re-eksport faaliyetlerinde bulunan Dövizle işlem yapmak isteyen üretim ve alım – satım yapan Alt yapısı hazır modern iş ortamı arayan firmalar için daha avantajlıdır.

141 GERİ GELEN EŞYA Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur.

142 Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması
a) “Geri verme” deyimi, ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi, b) “Kaldırma” deyimi, henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesi, anlamına gelir.

143 Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması
Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır.

144 İTİRAZLAR Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.

145 USULSÜZLÜK CEZALARI MADDE 241-
1. Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla YETMİŞ BİR TL usulsüzlük cezası uygulanır.

146 USULSÜZLÜK CEZALARI Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Gümrük Kanunu'na ve bu Kanunla tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere, her yıl yeniden belirlenen bir para tutarında usulsüzlük cezası uygulanır. Gümrük Kanununun Kanunun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (j) bendi uyarınca, herhangi bir ihracat iadesinden yararlanmayan veya ihracat vergisine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan ihracata konu eşyanın cins, tür, miktar veya kıymetinin yanlış beyan edilmesi halinde, usulsüzlük cezası Kanunun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki para tutarının iki katı olarak uygulanır.

147 USULSÜZLÜK CEZASI Birinci fıkrada belirtilen usulsüzlük cezası;
2013 yılı için Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) tarih sayılı Resmi Gazete 76,00 TL.- uygulanmaktadır.

148 8 kat olarak uygulanmaktadır.
USULSÜZLÜK CEZASI Usulsüzlük cezaları, 2 kat 4 kat 6 kat 8 kat olarak uygulanmaktadır. Usulsüzlük cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir.

149 Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar
MADDE Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; a) 15 inci maddede belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5’i aştığı takdirde, gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır.

150 Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar
b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, 23 ila 31 inci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait gümrük vergisinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır. c) Satış birimine göre miktar itibarıyla %5’i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait gümrük vergisinden başka vergi farkının yarısı tutarında para cezası alınır.

151 Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar
2. Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda aynı fıkrada öngörülen cezaların yarısı kadar para cezası alınır. 3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on beş nispetinde uygulanır.

152 MUSTAFA CANER SEVİMLİ YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ


"GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları