Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

3 ULUSLARARASI TİCARETTE KDV SİSTEMLERİ
1. VARIŞ ÜLKESİNDE VERGİLEME (DESTİNASYON) İTHALATÇI ÜLKE İHRACATÇI ÜLKE KDV KDV GÜMRÜK YOK VAR

4 2. ÇIKIŞ ÜLKESİNDE VERGİLEME (ORİJİN)
ULUSLARARASI TİCARETTE KDV İLKELERİ 2. ÇIKIŞ ÜLKESİNDE VERGİLEME (ORİJİN) İTHALATÇI ÜLKE İHRACATÇI ÜLKE KDV KDV GÜMRÜK VAR YOK

5 HİZMET İHRACININ ŞARTLARI (26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği (K) bölümü)
İHRACATTA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI SATICI ANTREPO KDV FASON İMALATÇI KDV İHRACATÇI Gerçek usulde KDV mükellefi SERBEST BÖLGE KDV KDV AMBALAJ MADDESİ YOK ALICI KDV NAKLİYE KDV TECİL- TERKİN İMALATÇI 1. Yurt dışında faaliyet gösteren bir kişi veya kuruluş olacak 2. Türkiye’deki Firmaların yurt dışında müstakilen şubesi de olabilir. 3. Türk müteah- hitlerin yurt dışındaki inşaat- larına geri getirmemek üzere mal götür- mesinde de istisna uygulanır. MAL İHRACININ ŞARTLARI 1. Fatura yurt dışındaki, veya serbest bölgedeki alıcı ya da antrepo adına düzenlenecek. 2. Malların çıkışı Gümrük Beyannamesi ile tevsik edilecek. T C. GÜMRÜK HATTI HİZMET İHRACININ ŞARTLARI (26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği (K) bölümü) 1. Hizmet yurt dışındaki müşteriye yapılacak. 2. Fatura yurt dışındaki müşteri adına düzenleyecek. 3. Bedel döviz olarak getirilecek (DAB aranacak) 4. Hizmetten yurt dışında yararlanılacak.

6 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI
SANAYİ SİCİL BELGELİ İMALATÇI DAHİLDE İŞLEME veya GEÇİCİ KABUL İZİN BELGELİ SATICI KDV TECİL KDV YOK YURT DIŞINDAKİ ALICI İHRACATÇI 1. Satın alınan mallar aynen ihraç edilecek. (İhraç edilen malların mütemmim cüzlerinin eklenmesi mümkün) 2. Satın alınan mallar üç ay içinde ihraç edilecek.(Vergi dairesi üç aya kadar ek süre verebilir) 3. Ambalaj maddesi alımında da uygulana- bilir.(Gümrük beyan- namesinde ayrıca gösterilmek şartıyla) KDV TECİL ÖZEL FİNANS KURUMU GÜMRÜK ANTREPOSU SERBEST BÖLGE KDV TECİL T.C. GÜMRÜK HATTI DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ veya SEKTÖREL DIŞ TİCARET KDV TECİL TEDARİKÇİ

7 DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE KDV TECİL-TERKİN
İMALATÇI Sanayi Sicil Belgesini Haiz YURT DIŞIN- DAKİ ALICI KDV İMALATÇI- İHRACATÇI TECİL-TERKİN UYGULAMA 1. Faturada KDV gösterilecek ancak tahsil edilmeyecek. Beyannameye belgenin şerh düşülmüş bir örneği eklenecek. 2. Ödenecek KDV’nin tahsil edilmeyen kısmı tecil edilecek. 3. Belgede yazılı sürede ihracat gerçekleşirse, tecil edilen vergi terkin iade edilecek vergi iade edilecek. 4. İhracatın şartlara uygun gerçekleştiği ihracatçıyı inceleyen YMM raporu ile belgelenecek. Rapor 2 ay içinde satıcıya verilecek. 5. Satıcı kendine düşen ödevleri yaptıysa, ihracat gerçekleşmezse tecil edilen vergi gecikme faizi ve ceza ile birlikte alıcıdan aranacak. ŞARTLARI 1.Teslim edilen malın belgede yazılı malın imalinde kullanı- lacak ham veya yardımcı madde olması, 2. İmalatçı tarafından üretilmiş iş veya 27 No.lu KDV G.T. Belirlenen şartlarda fason imal ettirilmiş olması, 3. Bedelin YTL.yi aşması (pamuk, iplik, yün ve kumaş dışındaki tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ham ve yardımcı maddeler için 500 YTL.yi aşması) 4. Bu maddeler kullanılarak imal edilen ürünlerin imalatçı- ihracatçı tarafından doğrudan ihraç edilmesi şart değildir. İhraç kaydıyla bir başka ihracatçıya veya belge sahibi firmaya da satılabilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesini haiz SEKTÖRLER T.C. GÜMRÜK HATTI TARİHİNE KADAR Tekstil-konfeksiyon, Demir-çelik, Otomotiv, Otomotiv yan sanayii TARİHİNDEN SONRA Tüm Sektörler

8 BAVUL TİCARETİ YOLUYLA YAPILAN İHRACATTA DÖVİZ KARŞILIĞI SATIŞLARA AİT KDV’NİN İADESİ
TEDARİKÇİ İZİN BELGELİ SATICI ALICI Türkiye’de İkamet etmeyen yabancı uyruklular Yurt dışında İkamet ettiğini belgeleyen Türk uyruklular T.C. ÇIKIŞ GÜMRÜĞÜ (10 çıkış kapısı) * Malların 3 ay içinde yurt dışı edilmesi koşuldur * Faturanın 2,3 ve 4. nüshaları gümrükte onaylanır. *2 ve 3. Nüshalar gümrük görevlisine bırakılır. Var KDV Tecil İMALATÇI YOK Terkin Faturanın onaylı 4. Nüshası çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya intikal ettirilir. *27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenen şartları haiz imalatçıların imal ettiği malları ihraç kaydıyla izin belgeli satıcılara satışında tecil- terkin uygulanabilir. * Bir faturada yer alan mal bedeli toplamının KDV hariç 600 YTL.yi geçmesi gerekir. *5 nüshalı “Özel Fatura” düzenlenir. *Hizmet ifaları için bu kapsamda istisna uygulanamaz. Türk Gümrük Görevlisi 1. Onaylı fatura, satışa ait KDV’nin beyan dönemi içinde satıcıya ulaşırsa, Döviz Alım Belgesi de ibraz edilmek suretiyle satış tutarı KDV matrahına dahil edilmez. 2. Onaylı fatura beyan döneminden sonra satıya intikal eder veya DAB ibraz edilemezse, tahsil edilmeyen KDV önce beyan edilir, gerekli şartlar yerine getirilirse indirim konusu yapılır.

9 YURT DIŞINDA İKAMET EDEN YOLCULARA SATILAN MALLARA AİT KDV’NİN İADESİ
SATICI FATURA ALICI T.C. ÇIKIŞ GÜMRÜĞÜ BANKA Çıkış gümrüğündeki satıcının hesabı bulunan banka şubesinden iade alınır. KDV var 1 İade Kapsamına Giren Mallar * Bir faturadaki toplam değeri KDV hariç 100 YTL.yi geçen mallar *Kişisel tüketim cinsi ve miktarını aşmayan mallar *Hizmet ifaları istisna kapsamına girmez. 4 Nüshalı fatura: 1,2,3. Nüshalar alacıya verilecek 4. Nüsha satıcıda kalacak. * Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklular * Yurt dışında ikamet ettiğini belgeleyen Türk uyruklular Türk Gümrük Görevlisi HAVALE Onaylı fatura 3 ay içinde satıcıya gönderilir. KDV alıcının adresine veya banka hesabına 10 gün içinde havale edilir. 2 * Malların 3 ay içinde yurtdışı edilmesi koşuldur. * Faturanın 1,2 ve 3. Nüshaları Türk gümrük görevlisine onaylatılır. 2. ve 3. Nüshalar bu görevliye bırakılır. ELDEN İADE Onaylı fatura 3 ay içinde satıcıya ibraz edilir. KDV satıcı tarafın- dan nakden iade edilir. KDV İADESİ 5 YOLLA YAPILIR 3 ARACI FİRMA Onaylı fatura 3 ay içinde anlaşmalı aracı firmaya gönderilir KDV aracı firma tarafından (komisyon alınarak) iade edilir. 4 AVANS Satış sırasında KDV tahsil edilmeksizin avans şeklinde iade yapılabilir. Sorumluluk satıcıya aittir. 5 Onaylı fatura satıcıya geldiğinde alıcıya iade edilen vergiler indirim veya iade konusu yapılır. Onaylı faturalar (Anlaşmalı aracı firmaların düzenlendiği listeler) satıcıya gönderilir.

10 İHRACATTA KDV İADESİ İHRACATTA KDV İADESİ MAHSUBEN İADE
İADE HAKKI SAHİBİNİN Kendisinin, Ortaklarının, Mal veya Hizmet Satın Aldığı Mükelleflerin: Vergi Dairelerine, Malmüdürlüklerine, Saymanlıklara olan Vergi (Gümrük dahil) Borçlarına , SSK’ya olan Prim, Vergi, Pay, Ceza ve Gecikme Zamlarına mahsubu talepleri, miktarına bakılmaksızın ve inceleme raporu, YMM tasdik raporu veya teminat aranmaksızın yerine getirilir. Mahsup için yazılı başvuru ve limit altı nakit iadelerde aranılan belgelerin vergi dairesine ibrazı şarttır. Aksi halde vergi borcu için belgelerin tamamlandığı tarihe kadar gecikme zammı uygulanır. SSK ve Gümrük İdaresine ödemelerin geç yapılması halinde bu kurumlar mükelleflere gecikme zammı uygulayabilirler. MAHSUP SONRASI KALAN TUTAR: Hak sahibi mükellefe nakden iade edilebileceği gibi, Ortaklarına, Mal veya Hizmet Satın Alınan Kişi ve Kuruluşlara da temliken nakit iade yapılabilir. Mahsup sonrası kalan tutarın nakden iadesinde, mahsup edilen tutar gözönüne alınmaksızın nakit iadelere ilişkin limitler ve esaslar geçerlidir.

11 İHRACATTA KDV İADESİ NAKİT İADE
4 MİLYAR LİRAYA KADAR NAKİT İADELERDE-İNCELEME VEYA TEMİNAT ARANMAZ Aşağıdaki belgelerin ibrazı ile iade yapılır: 1.İhracatın Yapıldığına Dair Belge (Normal ihracat ve tecil-terkin için Gümrük Beyannamesi, sınır ticareti için Yetki Belgesi ve Tahakkuk Varakası, bavul ticareti için gümrükçe onaylı Özel Fatura, yolcu beraberi eşya ihracı için gümrükçe onaylı Fatura veya Fatura/Çek) 2.Satış faturaları(firmaca onaylı fotokopileri veya fatura bilgilerini içeren liste) 3.İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi 4.İhraç edilen malın bünyesine giren KDV hesaplama tablosu (İhraç kaydıyla teslimlerde aranmaz) 5.Hizmet ihracı ve bavul ticaretinde banka veya özel finans kuruluşundan alınan Döviz AlımBelgesi 4 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDEKİ NAKİT İADELER: Aşağıdaki Üç Yoldan Biriyle Yapılır - İnceleme Raporu düzenlenerek YMM Tasdik Raporu (tam tasdik sözleşmesi yoksa 60 milyar liraya kadar) ibraz edilerek - Teminat (4 milyarı aşan tutar kadar) gösterilerek İNDİRİMLİ TEMİNATLAR: 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenen şartları haiz olan; - Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinde % 4, İhracatçılarda ve İmalatçı-İhracatçılarda % 8’dir. -Sermayesinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait kuruluşlardan teminat alınmaz.

12 KDV İADELERİNDE ÖZEL ESASLAR
İADELERİ ÖZEL ESASLARA GÖRE YAPILACAK MÜKELLEFLER - SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Olanlar, - Ortakları, - Kanuni Temsilcileri, - Kurdukları veya Ortak oldukları Firmalar, - Raporu Olanlardan Mal Alanlar - Hakkında Olumsuz Tespit Yapılanlar, - Bu Tespitler Nedeniyle İncelemeye Sevk Edilenler, - Bunlardan Mal Alanlar Kendileri Hakkında KDV Yönünden İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulananlar İşletme Kapasitesi ve İş Hacmi Arasında Bariz Nispetsizlik Bulunanlar

13 KDV İADELERİNDE ÖZEL ESASLAR
KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR OLANLAR HAKKINDA SMİYB DÜZENLEME RAPORU OLANLAR HAKKINDA SMİYB KULLANMA RAPORU OLANLAR Önceki ve sonraki iadeler 4 kat teminat veya vergi inceleme raporu ile yapılır. SMİYB kullanılan kısım %5’i aşmaz ise genel esaslara göre, aşarsa önceki ve sonraki iadeler 4 kat teminat veya inceleme ile yerine getirilir. Ortakları, kanuni temsilcileri, kurdukları, ortak oldukları firmalar da aynı usule tabidir Aşağıdaki hallerde genel esasa dönülür: Rapora göre tarh edilen vergi, ceza, zam ve faiz ödenir veya teminat verilirse, Kullanma raporundan sonra olumlu bir rapor düzenlenirse, SMİYB kullanma raporu üzerine yapılan tarhiyatın % 95’i Danıştay’ca terkin edilirse. Rapor üzerine tarh edilen vergi, ceza, zamlar ödenir veya teminat verilirse, sonraki iadeler 2 kat (indirimlilerde 1 kat) teminatla yerine getirilir. Bundan sonra 1 olumlu rapor gelirse, rapor döneminden sonra genel esaslara dönülür. Ödeme veya teminat olmadan rapor genele dönüş sağlamaz. % 4’ü aşmayan tutarı ödeyen veya teminat veren DTSŞ ve SDTŞ’ lerde olumlu rapor beklemeden genele dönülür. Ayrıca rapor olmadığı sürece ortaklarını, kanuni temsilcilerinin kurduğu veya ortağı olduğu firmaları bağlamaz Rapor dönemindeki ortakları, kanuni temsilcileri, kurduğu ve ortağı olduğu firmalar için de geçerli

14 KDV İADELERİNDE ÖZEL ESASLAR
KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZ TESPİT OLANLAR SMİYB DÜZENLEDİĞİ Konusunda Tespit Olanlar: Tespit bulunan dönemler inceleme ile, diğer dönemler 4 kat teminatla yapılır. DTSŞ ve SDTŞ’ ler için bu tutar %4’ü aşmaz ve ödenir veya teminat gösterilirse genel hükümler uygulanır. SMİYB KULLANDIĞI Konusunda Tespit Olanlar: Tespit edilen tutarın 4 katı teminat verilir veya iadeden çıkarılırsa, diğer tutar ve dönemler genel esaslara tabi olur. Adresinde Bulunmayan, Defter ve Belge İbraz Etmeyen, Birden Fazla KDV Beyannamesi Vermeyenler: İadeler münhasıran vergi incelemesi ile yapılabilir. Raporla veya başvuru sonucu olumsuzluğun kalktığı tespit edilirse genel esaslara dönülür. İşletme Kapasitesi ile İş Hacmi Arasında Açık Nispetsizlik Olanlar: Sermayesi, kredi kullanımı, tesis kapasitesi, verimliliği, işçi sayısı gibi unsurlar ile iş hacmi arasında bariz eşitsizlik tespit edilenlerin iadeleri münhasıran inceleme raporuyla yerine getirilir.

15 KDV İADELERİNDE ÖZEL ESASLAR
MAL ALDIĞI FİRMA HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNANLAR MAL ALDIĞI FİRMANIN ALTINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNANLAR İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ UYGULANANLAR Olumsuz Rapor Varsa: Bundan mal alanlarla ilgili bir sorumluluk öngörülmemişse genel esaslara göre, aksi halde rapora göre işlem yapılır. Hakkında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanan mükellefin bu tutarlar kadar teminat göstermeleri halinde, iade talepleri genel hükümlere göre yapılır. Bu firmadan alınan mallara ait KDV’nin 4 katı teminat verilir veya iadeden çıkarılır ise diğer tutar ve dönemlerde genel hükümler uygulanır Olumsuz Tespit Varsa: Bu tutarın 4 katı teminat verilirse diğer kısım ve dönemler genel esasa tabi olur. Ayrıca: İade talep eden ödemeyi müteselsil sorumluluğa göre yaptıysa, Olumsuz tespit nedenleri kalktıysa, -Olumsuzluk tespit edilenden alınan mallara ait KDV iade tutarının % 5’ ini aşmıyorsa, Olumsuz tespit bulunandan mal alan ödenecek KDV beyan etmişse, bu dönemden sonraki iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Ancak bu uygulamalar SMİYB düzenleme raporu uyarınca yapılmışsa, hakkında bu yönde rapor bulunanlarla ilgili esaslar geçerli olur. Ancak: Olumsuz rapora göre tarh edilen vergi, ceza, zam ve faizler ödenir veya teminata bağlanırsa, Olumsuz tespit (SMİYB düzenleme hariç) veya rapor bulunan veya bundan mal alan ödemelerini müteselsil sorumluluktan kurtulacak şekilde yaparsa, yine genel esaslar uygulanır.

16 KDV’DE MÜTESELSİL SORUMLULUK
İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLANLAR İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLMAYANLAR Satıcı tarafından vergi beyan edilmediği veya beyan edildiği halde ödenmediği durumlarda; satıcı adresinde bulunmadığı için ödeme emrinin tebliğ edilememesi, vergi dairesince haciz yapılacak mal tespit edilememesi, ödeme emri tebliğ edildiği halde mal beyanında bulunulmaması, beyan edilen malın borç tutarını karşılamaması hallerinde: alıcılar, bu satıcıdan aldıkları malın KDV’si, gecikme faizi ve zammından (ceza hariç) sorumlu tutulabilecektir. Alıcıların doğrudan mal ve hizmet aldığı firmalardan önceki safhalarda Hazineye intikal etmeyen vergilerden sorumlu tutulmaları için; bunlarla arasında menfaat sağlayan doğrudan bir ilişki veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon, yönetiminde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişki olduğunun vergi inceleme raporunda açıkça belirtilmesi gerekir. Aksi halde müteselsil sorumluluk söz konusu değildir. Müteselsil Sorumluluk Uygulanmayacak Durumlar: Tevkifat Uygulanan İşlemler (Tekstil ve konfeksiyonda fason imalat, hurda metal, hurda plastik malzeme, atık kağıt teslimi) -Ödemelerini banka ya da özel finans kuruluşu aracılığıyla veya vergi kimlik bilgileri yazılı çekle yapanlar.(Ciro edilenler hariç) DTSŞ ve SDTŞ’ lerin bu imkandan yararlanabilmeleri için ihracına aracılık ettiği tüm mükelleflerin ödemelerini bu şekilde yapmaları şarttır. (Muvazaalı bir işlem olduğu veya menfaate dayalı dolaylı bir ilişki raporla tespit edilirse bu şekilde ödeme yapılması müteselsil sorumluluğu kaldırmaz) -Kamusal karekterli kurum ve kuruluşlar, KİT’ler, kamuya yararlı dernek ve vakıflar (tarım kooperatifleri hariç). Aralarında menfaat sağlayan doğrudan bir ilişki veya yukarıda belirtildiği şekilde dolaylı bir ilişki olduğu raporla tespit edilmedikçe, alıcıların vergi ödememelerinden satıcılar sorumlu tutulamaz.


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları