Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGORTALI TESCİL VE HİZMET MEVZUATI İLE İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGORTALI TESCİL VE HİZMET MEVZUATI İLE İŞLEMLERİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 SİGORTALI TESCİL VE HİZMET MEVZUATI İLE İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

2 KANUN 4/1- (a) BENDİ KABSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR (1)
Hizmet akdi ile işverenler tarafından çalıştırılanlar Sendika ve konfederasyonlara seçilenler. Sanatçılar, düşünürler ve yazarlar. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerin uyruğunda olanlar hariç, yabancı uyruklular.

3 KANUN 4/1- (a) BENDİ KABSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR (2)
Büyükelçilik ve konsolosluklarda çalıştırılanlar. 4081 sayılı Kanuna tabi çalıştırılan koruma bekçileri. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar. M.Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar.

4 KANUNUN 4/1- (a) BENDİ KABSAMINDA BAZI SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR (1)
Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, Kanunun iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hükümleri, 3308 sayılı Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş ve meslek hastalığı sigortası hükümleri, Vazife malullerinden; 1) Harp malulleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası istemeleri hâlinde bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.

5 KANUNUN 4/1- (a) BENDİ KABSAMINDA BAZI SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR (2)
2) 4 /1-(c) bendi kapsamında bir göreve başlayan tüm vazife malulleri hakkında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanır Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler hakkında Kanunun iş kazası ve meslek hastalığı hükümleri, Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

6 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILAR
5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre 2008 yılı Ekim ayı başından önce 2925 sayılı Kanuna tabi olanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. 2925 sayılı Kanunun 1 ila 5 inci, 33 üncü maddeleri 5754 sayılı Kanunla 1/10/2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, 2925 sayılı Kanun uygulaması 01/10/2008 tarihinden önce prim ödeyen sigortalılarla sınırlı olmak üzere devam ettirilecektir. Bu tarihten sonra yeni müracaat alınmayacaktır. 2925 sayılı Kanunun sigortalılığın sona ermesine ilişkin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle; 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren primlerini 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin tarım sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona erer. Tarım sigortalılarından 1/10/2008 tarihinden sonra % 32,5 oranında prim alınacaktır.

7 KANUN 4/1- (a) BENDİ KABSAMINDA SİGORTALI SİGORTALI SAYILMAYANLAR (1)
İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dâhil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar Ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç ev hizmetlerinde çalışanlar 4/1-(b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar

8 KANUN 4/1- (a) BENDİ KABSAMINDA SİGORTALI SİGORTALI SAYILMAYANLAR (2)
Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda eğitim süresi içinde, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya maluller 4 /1-(b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar

9 KANUN 4/1- (b) BENDİ KABSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR
Köy veya mahalle muhtarı seçilenler Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar Kollektif şirketlerin ortakları Limited şirketlerin ortakları Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları Donatma iştirakleri ortakları Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları Tarımsal faaliyette bulunanlar 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler

10 KANUN 4/1- (b) BENDİ KABSAMINDA SİGORTALI SAYILMAYANLAR
Tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğuna dair beyanlarını içeren başvuruları dikkate alınarak ziraat odalarından, bunların bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları muafiyet belgesi ile belgeleyenler. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğuna dair beyanlarını içeren başvuruları dikkate alınarak, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nden, bunların bulunmadığı yerlerde meslek odalarından alacakları muafiyet belgesi ile belgeleyenler. Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınanlar hariç 18 yaşını bitirmemiş olanlar.

11 GEÇİCİ 6.MADDEYE GÖRE SİGORTALI SAYILANLAR
1136 ve 1512 sayılı kanunlar gereği topluluk sigortasına tabi olan avukat ve noterlerden ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğu tespit edilenler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın sigortalı sayılırlar. Halen topluluk sigortasına tabi prim ödeyip gelir vergisi mükellefi olmayan avukat ve noterler ise kendilerine uyan bent kapsamında sigortalı sayılacaklar bunların kendileri tarafından yapılacak bildirimler 01/01/2009 tarihinden itibaren Kuruma verilecektir.

12 GEÇİCİ 8’İNCİ MADDE 5510 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine göre 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar hariç 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 1479 sayılı Kanun gereğince 01/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılıkları 01/10/2008 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

13 GEÇİCİ 21. MADDEYE GÖRE SİGORTALI SAYILANLAR
01/10/2008 tarihinden önce muhtar seçildikleri tarih itibarıyla 1479 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılan köy muhtarlarından; bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümlerine göre sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerden 01/10/2008 tarihinden itibaren altı  ay  içinde yazılı  talepte  bulunanların sigortalılıkları aynen devam ettirilmiştir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılığı ise bu 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre devam ettirilmiştir.

14 GEÇİCİ 22. MADDEYE GÖRE SİGORTALI SAYILANLAR
Anonim şirketlerin kurucu ortaklarından daha önce 1479 sayılı Kanunun tabi olarak sigortalı olanlardan, geçici 22. maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunanların sigortalılıkları aynen devam ettirilmiştir. Bu süre içinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erecektir.

15 04/10/2000 TARİHİNDEN ÖNCE MESLEK KURULUŞU KAYITLARINA GÖRE SİGORTALILIĞI BAŞLATILANLAR
22/03/ /10/2000 tarihleri arasında kanunla kurulu meslek kuruluşları veya esnaf ve sanatkar sicili kayıtlarına göre sigortalılıkları başlatılanlardan; sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince 22/03/ /10/2000 tarihleri arasında sicil ve oda kayıtları nedeniyle sigortalı olan ancak daha sonra üyelik şartlarını taşımadıkları için sicil ve oda kayıtları sona erenlerin sigortalılıkları, 01/10/2008 tarihinden sonra da devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün 21/07/2005 tarihli ve 2005/7 sayılı Genelgesi gereğince devam ettirilecektir. sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa göre kurulan Ticaret ve Sanayi Odaları veya kanunla kurulu diğer meslek kuruluşları üye kayıtlarına göre sigortalı olanların sigortalılıkları devam edenlerin sigortalılıkları ise 2009/37 sayılı Genelgenin yayımlandığı 05/03/2009 tarihinden sona erdirilecektir.

16 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞMA (1)
1- 01/10/2008 tarihinden sonra Kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak çalışmaya başlayıp daha sonra yaşlılık aylığı bağlananlardan söz konusu bentler kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilir. 2- Yaşlılık aylığı alanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlar, Kurumdan yazılı istekte bulundukları takdirde aylıkları kesilmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabileceklerdir. 3- Sosyal güvenlik destek primi, Kanunun 4/1 (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacak şekilde almakta oldukları aylıklarının % 15’i oranında kesilecektir. 4- Kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyette bulunanlarla yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanlar sosyal güvenlik destek primine tabi çalışamazlar.

17 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞMA (2)
sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alanlardan 1/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) kapsamında çalışmaya başlayanlar da aylıkları kesilmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabileceklerdir. 6- Emekli iken muhtar seçilenlerden sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır. 7- Sendika şube başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğini sürdürmekte iken yaşlılık aylığı bağlananlar, talepte bulunmaları halinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek sendikalardaki görevlerine devam edebileceklerdir.

18 1479 VE 506 SK GÖRE AYLIK ALANLARLA 01/10/2008 TARİHİNDEN SONRA 5510/GEÇİCİ 2 MD. GÖRE AYLIK BAĞLANANLARDAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR.(1) sayılı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince yaşlılık aylığı almakta iken yeniden bu kanuna tabi çalışanlardan yazılı olarak talepte bulunanlar SGDP tabi çalışmaktalar. sayılı Kanun mülga 3 üncü maddesinin 11/(C) fıkrasına göre kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı almakta iken bu Kanuna tabi sigortalı bir işte çalışanlardan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmektedir.

19 1479 VE 506 SK GÖRE AYLIK ALANLARLA 01/10/2008 TARİHİNDEN SONRA 5510/GEÇİCİ 2 MD. GÖRE AYLIK BAĞLANANLARDAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR.(2) / Ek 20 inci maddesinde, bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (l) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların aylıklarından % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. /Geçici 14 üncü maddesi gereğince, 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayıp söz konusu aybaşından önce veya sonra malûllük ve yaşlılık aylığı bağlananlar ile 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler sosyal güvenlik destek primi bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine tabidirler.

20 5510 SAYILI KANUN 105. MADDESİNE GÖRE SİGORTALI SAYILANLAR
5510 sayılı Kanunun 105 inci maddesiyle 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

21 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ (4-a) KAĞIT ve e-sigorta YOLUYLA VERİLMESİ
Sigortalı işe giriş bildirgesinin kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde bildirge üç nüsha düzenlenir, Kurum evrak kaydından geçen bildirgenin bir nüshası sigortalıya verilmek diğer nüshası sigortalı dosyasında saklanmak üzere işverene verilir, bir nüshası da sigortalının dosyasında muhafaza edilmek üzere Kurumca saklanır. Belgenin e-sigorta yoluyla verilmesi halinde işverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkod numaralı çıktıların bir nüshasını sigortalıya verir, bir nüshası da işverence sigortalı dosyasında saklanır.

22 SİGORTALILARIN TESCİLİ VE SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI VERİLMESİ
Sigortalılar, Kuruma verilen ilk veya tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerine göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile bilgisayar ortamında tutulan tescil kütüğüne kayıt edilecektir. Yabancı uyruklulara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek kimlik numaraları aynı zamanda bunlar için sosyal güvenlik sicil numarası olarak kullanılır. Sosyal güvenlik sicil numaraları ile birlikte eski sigorta sicil numaraları da arşivleme işlemlerinde kullanılır.

23 İŞTEN AYRILAN SİGORTALILARIN KURUMA BİLDİRİLMESİ
Kanunun 4/1 (a) bendi kapsamında sigortalı olanların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihte sona erer ve bu tarih işverenleri tarafından “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” düzenlenmek suretiyle ve e-Sigorta yoluyla sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde Kuruma bildirilir. Naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlayacak olan sigortalılar için işten ayrılış bildirgesi düzenlenmeyecektir. Kanunun 4/1 (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin işten ayrılış bildirgesi, bunların sigortalılığını bildiren kurumlar ya da şirket yetkileri tarafından verilecektir.

24 5838 SAYILI KANUN GEREĞİNCE BELGELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
5838 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ek 1 inci madde ile; sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre işverenin, işe aldığı işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verdiği “İşçi Bildirim Listesi” ile herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçiler için düzenlenen “İşçi Çıkış Bildirim Listesi, sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işverenler tarafından 15 gün içinde düzenlenerek İŞKUR’a verilen “İşten Ayrılma Bildirgesi”, uygulamadan kaldırılarak, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre işe alınan sigortalılar için düzenlenen “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ve 9 uncu maddesine göre işten ayrılan sigortalılar için düzenlenen “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin söz konusu işlemlerde de geçerli olması sağlanmıştır.

25 01/10/2008 TARİHİNDEN SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN ÇALIŞMALARININ ÇAKIŞMASI (1)
1- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olunmasını gerektirecek şekilde çalışanlar, öncelikle (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 2- Sigortalının Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışmasının bulunması halinde, önce başlayan sigortalılık esas alınacaktır. 3- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılık hallerinin aynı gün başlaması halinde, (a) bendine tabi sigortalılık esas alınacak, bu sigortalığın sona ermesi halinde (b) bendine tabi sigortalılık, bu sigortalılığın da sona ermesi halinde ise (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri esas alınarak sigortalılık başlatılacaktır.

26 01/10/2008 TARİHİNDEN SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN ÇALIŞMALARININ ÇAKIŞMASI (2)
4- Kanunun 4/1 (a) bendi kapsamındaki sigortalının birden fazla işveren yanında çalışması halinde bu çalışmalarının tamamı dikkate alınacaktır. Ancak, hizmetin değerlendirilmesinde ay 30 günü, prime esas kazançlar ise azami kazancı geçmeyecektir. 5- İsteğe bağlı sigortalıların 4/1 (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılıkları sona erecektir. 6- Kanunun 4/1(b) bendine tabi birden fazla çalışması bulunan sigortalılar önce başlayan çalışmadan dolayı sigortalı sayılacaklardır. Ancak, bu sigortalıların birden fazla işyerinin sahibi veya ortağı olması halinde kısa vadeli sigorta primi, riski en yüksek olan prim oranı üzerinden ödenecek, bu sigortalıların işyerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırmaları halinde meslek kodu aynı şekilde güncellenecektir.

27 01/10/2008 TARİHİNDEN SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN ÇALIŞMALARININ ÇAKIŞMASI (3)
7- Gelir vergisinden muaf olarak sigortalılıkları devam edenler ile köy ve mahalle muhtarlarından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gelir vergisi mükellefi olanlar hariç hizmet akdine tabi çalışamaya başlayanlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 4 üncü maddenin (a) bendi kapsamında sigortalı olacaklardır.

28 01/10/2008 TARİHİNDEN SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN ÇALIŞMALARIN ÇAKIŞMASI (4)
8- Kanunun 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, 01/10/2008 tarihinden itibaren kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilemeyecektir. 9- Kanunun 4/1 (a) bendine tabi çalışmakta iken daha sonra (b) bendi kapsamında da çalışması bulunanlar, (a) bendi kapsamındaki çalışmalarına en az bir gün ara vermedikleri sürece (b) bendi kapsamına alınamazlar.

29 01/10/2008 TARİHİNDEN ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN ÇALIŞMALARININ ÇAKIŞMASI (1)
1- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar dahil sigortalılığı devam ederken, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki çalışmaları sona ermeden (b) bendi kapsamına alınmayacaklardır. 2- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılığı başlayıp sona erenlerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki çalışması bulunup 01/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescili yapılmayanların (b) bendi kapsamına tabi sigortalılıkları geçici 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince 01/10/2008 tarihinde başlatılacaktır. 3- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılığı devam edenler aynı zamanda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışamayacaklardır.

30 01/10/2008 TARİHİNDEN ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN ÇALIŞMALARININ ÇAKIŞMASI (2)
4- Kanunun 4 /1 (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi tarımsal faaliyetleri devam edenler, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra bu sigortalılıkları sona ermeden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına alınmayacaklardır. 5- 506/ 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya devam etmekte iken 1479 veya 2926 sayılı kanunlara tabi çalışmaları bulunanların isteğe bağlı sigortalıkları, 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilerek 4 üncü madde kapsamındaki sigortalıkları başlatılacaktır. 6- 01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı oldukları halde 2925 sayılı Kanuna tabi prim ödeyenlerin sigortalılıkları 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erer, 5510 sayılı Kanuna tabi çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 2925 sayılı Kanuna göre kendiliğinden başlatılır.

31 BAGIMSIZ ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMALARININ ÇAKIŞMASI (1)
1- 01/10/2008 tarihinden önce başlayan 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılık sona ermeden Kanunun 4/1 (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi çalışması bulunanların sigortalılıkları başlatılmayacaktır. 2- 01/10/2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanununa göre isteğe bağlı sigortalılığı başladıktan sonra Kanunun 4/1 (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerine tabi devam eden çalışmaları bulunduğu tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecek, 01/10/2008 tarihi itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılıkları başlatılacaktır.

32 BAGIMSIZ ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMALARININ ÇAKIŞMASI (2)
3- 01/10/2008 tarihinden önce köy veya mahalle muhtarlığına seçilmesi nedeniyle 1479 sayılı Kanuna göre muhtar sigortalılığı devam edenlerin 01/10/2008 tarihinden sonra muhtar sigortalılığın başladığı tarihten önceki bir süreye ait 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi çalışması devam edenlerden muhtarlık görevi nedeniyle 01/10/2008 tarihinden sonra da sigortalıkları devam edenlerin muhtar sigortalılıkları devam ettiği sürece 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamına alınmayacaklardır. 4- 01/10/2008 tarihinden önce l479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre isteğe bağlı sigortalılığı devam ederken 01/10/2008 tarihinden sonra 28/03/2004 tarihinde muhtar seçildikleri tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecek, muhtar sigortalılıkları 01/10/2008 tarihi itibariyle başlatılacaktır.

33 İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMA ŞARTLARI (1)
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından; 18 yaşını doldurmuş olmak Sigortalı çalışmamak veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle Kuruma başvuruda bulunmak

34 İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMA ŞARTLARI (2)
İstisnalar; Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşları Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılan Türk işçileri

35 İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMA ŞARTLARI (3)
5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin; (a) bendinde yer alan ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin tesis atölye ve benzeri ünitelerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular (b) bendinde yer alan aday çırak, çırak ve mesleki işletmelerde eğitim gören öğrenciler ile yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi olanlar (e) bendinde yer alan Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme ve geliştirme kurslarına katılan kursiyerler

36 HİZMET BORÇLANMASI (MADDE 41)
Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından; a) Doğum izni süreleri, (b) Askerlik süreleri, (c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreleri, (d) Doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için, yurt içinde veya yurt dışında geçen süreler, (e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri, (f) Tutuklulukta geçen süreler , (g) Grev ve lokavtta geçen süreler, (h) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, (ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler, borçlanmaları yapanlar için, borçlanılan tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre sigortalı sayılırlar

37 HİZMET BORÇLANMASI (MADDE 41) BORÇLANILACAK SÜRELERİN HESABI
01/01/ /07/2009 tarihleri arasında borçlanma tutarı hesabı ; Asgari günlük kazanç = 22,20 x % 32 = 7,10 TL. Borçlanılan gün sayısı = 300 Borçlanma tutarı = 7,10 x 300 = 2130 TL. Azami günlük kazan =22,10 x 6,5 x % 32 = 45,97 TL Borçlanılan gün sayısı = 300 Borçlanma tutarı = 45,97 x 300 = TL.

38 GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR
Türkiye’de ikamet eden kişilerden; İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, Yukarıdaki (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılmayanlardan; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olanlar, Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, 4447 sayılı Kanun uyarınca işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler, Kanun veya Kanundan önce yürürlükte bulunan kanunlara göre gelir/ aylık alan kişiler, Genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar,

39 60 INCI MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNE TABİ OLANLAR
Kanunun 60/1 (c) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi olanlar. Sığınmacı veya vatansızlar. 2022 S.K hükümlerine göre aylık alan kişiler. 1005 S.K hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler. 3292 S.K.hükümlerine göre aylık alan kişiler. 2330 S.K hükümlerine göre aylık alan kişiler. 2828 SHÇEK hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler. Harp malullüğü aylığı alan kişiler ile S.K kapsamında aylık alan kişiler. 442 S.K göre görevlendirilen kişiler ile Kurumdan aylık alan kişiler, 5774 S.B.S.A.B ile D.S.U.V.H.K. hükümlerine göre aylık alan kişiler.

40 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ
Daire Başkanlığımız; devredilen SSK Tahsisler ve Sigorta Primleri Daire Başkanlıkları, devredilen Bağ-Kur Sigortalılar ve devredilen Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması ve İşlemler Dairesi Başkanlığındaki sigortalılık tescili ve hizmetlerine ait işlemleri yürütmek amacıyla kurulmuştur. Daire Başkanlığımızı, sigortalı tescil, hizmet kütükleri, borçlanmalar, hizmet birleştirmeleri vb. konularda koordinasyonu sağlayan, sorunların çözümüne mevzuat ve programlar aracılığı ile önemli katkılar sağlayarak ve il müdürlüklerimizin iş yüklerini azaltıcı faaliyetleri ile her zaman öncü bir Başkanlık haline getirmek hedefimizdir.

41 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR (1)
Sigortalıların ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerini bilgisayar ortamına aktarmak. Tescil kütükleri ile ilgili olarak yürütülen güncelleme çalışmalarını tamamlamak. Birden fazla sigorta sicil numarası ile tescil edilmiş olanların sicil numaraları ile ilgili iptal- ipka işlemlerini tamamlamak. dönemine ait prim bordrolarının hizmet kütüklerine aktarılmasını sağlamak

42 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR (2)
Hata ve noksanlıkları giderilemediği için bekletilen bordroları, komisyonlar aracılığıyla incelettirerek işleme alınmasında sakınca görülmeyenlerin bilgisayar ortamına alınmasını sağlamak. Devredilen Kurumlara tabi hizmet kütüklerindeki hatalı bilgileri düzeltmek ve noksan bilgileri tamamlamak.

43 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR (3)
Bilgi işlem kayıtlarından emeklilik için gerekli olan hizmet sürelerini tamamlamış durumda olduğu anlaşılanların emeklilik talebinden önce hizmetlerini tahsise hazır hale getirmek. 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarının tescil ve hizmet kütüklerinin bilgisayar ortamında oluşturulması.

44 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR (4)
Tüm borçlanma işlemlerinin bilgisayar programları aracılığıyla yapılmasını sağlamak. Hizmet isteme, bildirme ve birleştirme işlemleri bilgisayardaki programlar kullanılarak zamanında yapılacaktır.

45 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR (5)
Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların VEDOP projesi çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) veri tabanında bulunan gelir vergisi başlangıç ve bitiş tarihlerine ait sorgulanmasına imkan veren program işletime açılmıştır.

46 DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR (6)
Sigortalı tescil, isteğe bağlı, tarım, topluluk sigortası, askerlik borçlanması, hizmet kütüklerinin oluşturulması ve hizmet birleştirme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, söz konusu işlerle ilgili olarak geriye dönük kayıtların güncellenmesi çalışmalarına devam edilebilmesi için bu işlere ait yeterli sayıda personelin ve alt yapısının bulunduğu servisler mutlaka oluşturulmalıdır.


"SİGORTALI TESCİL VE HİZMET MEVZUATI İLE İŞLEMLERİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları