Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Donanım 1 (Hardware 1) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Donanım 1 (Hardware 1) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl."— Sunum transkripti:

1 Donanım 1 (Hardware 1) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

2 2 Anakart (Mainboard) Merkezi İş lem Birimi (CPU) Bellek (Geçici Bellek) (RAM) İçerik

3 ANAKART 3

4 4 Anakart bilgisayarların temel BDK’sını olu ş turur. BDK: Baskılı Devre KArtı Çok katmanlıdır Bu kabloların olu ş turdu ğ u bir otoyol gibidir (Bus Systems). Bu kablo otoyollarına iz (traces) denir. Bilgisayarların hayati öneme sahip temel bile ş enin olu ş turan anakart di ğ er bile ş enlere ba ğ lantı sa ğ layarak bir arada çalı ş malarını sa ğ lar. Güç kayna ğ ından gelen gücü sisteme da ğ ıtır. Tüm donanımsal birimler anakarta ba ğ lanırlar. Çevre birimleri için portoların ço ğ unu sunar. Anakart: Temel Bilgiler

5 5 Kullanıcılara ana kartların üzerinde yerle ş ik olarak gelen aygıtlara dahili bile ş enler denir. Bunlar temelde ana kartın üzerinde olmak zorunda de ğ ildir. Genelde bilgisayarların maliyeti azaltmak için ana kartların üzerine yerle ş tirilirler. Dahili olarak ana kartla gelen bile ş enler genelde ş unlardır. Ses Kartı A ğ Kartı FireWire Denetleyicileri RAID Denetleyicisi Ekran Kartı Bu bile ş enlerin destekledikleri ve kullanılabilen port sayısı aynı olmayabilir. Her ana kart üreticisi kendi seçti ğ i bile ş enleri kullanabilir. Dahili Onboard Bileşenler

6 Merkezi İşlem Birimi (CPU) 6

7 7 CPU hafızaya yerle ş tirilen talimatları gerçekle ş tirir. CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalı ş ır. CPU’lar çok zeki olmayabilir, ancak çok hızlıdır. Sadece ikilik tabanda, 0 ve 1 de ğ erleri üzerinden i ş lem yaparlar. Güncel hızları MHz veya GHz seviyeleri ile ifade edilmektedir. CPU nilgisayarda, Tüm aritmetik i ş lemler Girdi/Çıktı birimleri yönetimi Hafıza ve HDD üzerindeki bilgi akı ş ının organize eder. Talimatları yorumlar. Talimatları i ş ler Temel Bilgiler

8 8 Programlar, çok basit bir ş ekilde sıralanmı ş talimatlardır. CPU’lar temelde makine dili ile yazılmı ş komutları i ş leyebilirler. Üst seviye diller tarafından yazılan programlar derleyiciler ile makine diline, yani i ş lemcinin tanıyaca ğ ı komutlar dizesi haline getirilirler. İş letim sistemleri sınırlı kaynakları zaman içerisinde da ğ ıtarak CPU’nun belirli bir düzen içinde bu programları çalı ş tırmasını sa ğ lar. Programlar CPU’da Nasıl Çalışır ?

9 Hafıza (RAM) Geçici Hafıza 9

10 10 Hafıza veya bellek kelimeleri daha üst düzey ifadelerdir. RAM bir hafıza türüdür. CMOS, ROM, EPROM, Flash ve benzerleri de birer hafıza türüdür Günlük kullanımda RAM, hafıza ve bellek kelimeleri yo ğ unlukla aynı kavramı ifade etmekte kullanılır Do ğ ru sınıflandırmayı bilmeniz önemlidir Di ğ er hafıza birimlerine de ğ inecek olsak da asıl konumuz bilgisayarın ana hafızası olan RAM’dir Hafıza: Temel Bilgiler

11 Bellek Türleri 11 Hafıza TürüVeri SaklamaAçılımı RAMGeçiciRandom Access Memory CMOSGeçiciComplementary Metal Oxide Semiconductor ROMKalıcıRead Only Memory PROMKalıcıProgrammable ROM EPROMKalıcıErasable Programmable ROM EEPROMKalıcıElectronically Erasable Programmable ROM FlashKalıcı

12 RAM = Random Access Memory İş lem sırasında kullanılacak verilerin saklandı ğ ı alandır Kalıcı depolama amacıyla kullanılmaz. Performans ve yazılım deste ğ i açısından yeterli ve kaliteli RAM’e sahip olmak kritiktir derecede önemlidir RAM Nedir?

13 13 RAM hesap çizelgesi (excel tablosu) gibi organize edilmi ş tir RAM bölümü adreslenerek, adresten okuma yada adrese yazma i ş lemleri yapılabilir İş lemciler bölümünde ö ğ rendiklerinizi hatırlamaya çalı ş ın… Programlar ve veriler kullanımda olmadıkları zamanlarda yı ğ ın depolama alanında tutulur Sabit disk, USB bellek veya optik ortamlar Talep oldu ğ unda program yı ğ ın depolama aygıtından RAM'e kopyalanır ve ardından çalı ş ır RAM Nasıl Çalışır

14 RAM modülleri Byte cinsinden ifade edilir 8 bit geni ş li ğ inde = byte 16 bit geni ş li ğ inde = word 32 bit geni ş li ğ inde = double word 256 MB, 512 MB, 1 GB modüller halinde satılırlar Hafıza büyüklük ölçülerini tekrar hatırlayınız: 1 Byte (B) = 8 Bit 1 Kilobyte (KB) = 1024 Byte 1 Megabyte (MB) = 1024 KB = 1,048,576 Byte 1 Gigabyte (GB) = 1024 MB = 1,073,741,824 Byte 1 Terabyte (TB)= 1024 GB = 1,099,511,627,776 Byte RAM Ölçüm Birimleri

15 15 Windows i ş letim sisteminin bir özelli ğ idir Sabit diskin bir bölümünün RAM gibi kullanılması için tasarlanmı ş özel bir dosyadır. RAM’lerden yava ş çalı ş ır. Boyutu otomatik olarak ayarlı gelir ve sonradan de ğ i ş tirilebilir. Veri fiziksel ve sanal RAM arasında hareket edebilir Çok sık hareket olması “disk thrashing” yani a ş ırı disk kullanıma neden olur. RAM’in dahi iyi Kullanılması ve yetmedi ğ i durumlar için geli ş tirilmi ş tir.. Sanal Bellek / Disk Belleği Dosyası RAM OS Word Browser E-mail Disk drive Game

16 16 Genelde daha fazla RAM, daha fazla performans anlamına gelir. Ama bire birlik artı ş olmaz. Daha fazla RAM’in gerekli oldu ğ unu gösteren 2 belirti vardır Özellikle birden fazla program açıkken genel sistem yava ş lı ğ ı A ş ırı sabit disk kullanımı veya “disk thrashing”… Özellikle program geçi ş lerinde yava ş lama ile beraber a ş ırı disk kullanımı. Kontrol etmeniz gereken iki nokta vardır RAM boyutu önerilen düzeyde mi? PageFile kullanımı uygulamalar açık ve kapalı olması durumunda nasıl de ğ i ş iyor? RAM İhtiyacının Tespit Edilmesi

17 Windows İşletim Sistemi RAM Önerileri 17 İşletim Sistemi Microsoft Önerisi Sağlam Performans Yüksek Performans Windows 2000128 MB256 MB512 MB XP Home128 MB512 MB1 GB XP Professional256 MB512 MB1 GB Vista Home Basic512 MB1 GB2 GB Vista (Diğer)1 GB2 GB> 3 GB Windows 7 *1 GB2 GB> 3 GB * Windows 7 sistem gereksinimleri bu slayt hazırlanırken kesin olarak açıklanmamıştır.

18 18 Anakartın destekledi ğ i RAM türü ve kapasitesini ö ğ renmek Kaç adet RAM modülü takılabiliyor ve kaçı bo ş durumda? Destekledi ğ i RAM hızları neler? Önerilen marka ve modeller (QVL) listesi var mı? Bunun için en önemli kaynak anakart kitapçı ğ ıdır BlackBox ve CPU-Z gibi üçüncü parti yazılımları da deneyin Tüm yuvalar doluysa dü ş ük kapasiteli modül de ğ i ş tirilebilir Örne ğ in 256 MB’lık çıkarılıp 512 MB’lık modül takılabilir Dengeli bir sistem için slotlardaki modüllerin her anlamda dengeli olması tavsiye edilir 1 adet 512 MB, 1 adet 256 MB yerine, 2 adet 512 MB tavsiye edilir Doğru RAM’e Sahip Olmak

19 19 Birden fazla RAM modülü kullanıldı ğ ında, dengeli bir sistem için modüllerin de her anlamda dengeli olması tavsiye edilir Farklı hızlarda RAM modülleri teknik olarak kullanılabilir Ancak sistem kilitlenmesi ve veri bozulmasına neden olabilir Kritik sistemlerde asla böyle bir ş ey denemeyin Anakartın önerdi ğ inden daha hızlı RAM kullanabilirsiniz RAM’ler yine de anakartın belirledi ğ i hızda çalı ş ır Performansta bir artı ş olmaz RAM Seçiminde Hızlar


"Donanım 1 (Hardware 1) BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları