Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU FİNANSMANI ANALİZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU FİNANSMANI ANALİZİ"— Sunum transkripti:

1 KAMU FİNANSMANI ANALİZİ
Şubat 2012 R. HAkan ÖZYILDIZ

2 I. KAMU MÜDAHALESİ SORUNU
R. HAkan ÖZYILDIZ

3 Devlet varsa... En azından kamu kesiminin örgütlenmesi, yaşaması için bir kaynağa ihtiyacı olacak. (Dükkanı açık tutmak için) Yanı sıra ekonomik faaliyetlere müdahale etmek istiyorsa, bazı araçlara ve kaynaklara gerek duyacak. Vergi toplayacak, sağlık harcaması yapacak vb. Ama devlet ekonomiye ne kadar müdahele etmeli? R. HAkan ÖZYILDIZ

4 Devletin Ekonomideki Rolü
EKONOMİYE MÜDAHALE= İktisat ve maliye politikası kararları alınması , ekonomik ajanların faaliyelerini etkilemesi Devlet neden bazı faaliyetlere girişir ? Faaliyetleri zaman içinde niye değişir ? Devlet ekonomideki rolünü daha iyi yapabilir mi? R. HAkan ÖZYILDIZ

5 BOKS MAÇI ROUND 1 (18 yy) Merkantilism A.Smith Görünmez el
Round Piyasanın !!!

6 BOKS MAÇI ROUND 2 18.yy da bile gelir dağılımı bozukluğu-işçi sınıfının durumu R.Owen, Sismondi, K.Marx hatta Charles Dickens İki kutuplu dünya SSCB nin etkisi PİYASA BAŞARISIZLIĞI= Piyasanın kendinden bekleneleri yerine getirememesi Round 2 –Devletin !!!

7 ROUND 2 Niye Devletin Oldu ?
PARETO Etkinlik Bireycilik (Bireyin mutlak refahı-Eşitsizlik sorunu değil) + Tüketicinin ( bireyin) egemenliği Teorem 1 Ekonomi rekabetçi ise Pareto etkindir. Teorem 2 Pareto dağılım birden fazla olabilir. (Refah yeniden dağıldığında yeni bir pareto optimuma ulaşılır- Her pareto etkin üretim dengesine serbest piyasada ulaşılır)

8 ROUND 2 Acaba öyle mi ? Piyasa hep başarılı mı ?
Hayır; gerçek hayatta pek öyle değil-Kapitalizm kriz ve eksik istihdam yaratıyor. 1929 büyük bunalımı Keynes’in görüşleri

9 ROUND 2 PİYASALAR NEDEN BAŞARISIZ (Veya Devlet niye müdahale etmeli)
Mülkiyet ve Sözleşme Güvencesi Rekabet başarısızlığı ( tekelller, oligopoller) Kamu malları (bireysel fayda < bireysel maliyet) Dışsallıklar ( Negatif-Pozitif) Eksik (Incomplete markets) (Bankacılık-Sigortacılık) (Kollektif açmazlar) Yaratıcı ürünler İşlem maliyetleri Enformasyon asimetrisi Bilgi noksanlığı Makroekonomik istikrarsızlık Özel sektör yetersizliği (Bizim gibi ülkelerde) Gelir dağılımı adaleti Baba devlet argümanı (Birey çıkarını her zaman bilemez-Devlet bilir)

10 ROUND 3 Devlet başarısızlığı Sınırlı Bilgi
Piyasanın tepkisini ölçememe Bürokrasinin yetersizliği Siyaset kurumunun etkileri Neo liberal yaklaşım- Devlet çıkarların örgütüdür. 3. Round Piyasanın !!!!!

11 ROUND 4 “ Devlet kanun ve düzeni sağlayacak adar güçlü iktisadi hayatı düzenleyemeyecek kadar güçsüz olduğu zaman optimaldir” O halde; Kamu yönetimin kapsamını daralmalı (kadro şişkinliği) Kamu sektörünün kapsamı daralmalı Devlet özel çıkar gruplarının baskısından arınmalı Kural egemenliği Siyasi baskıdan uzak kurullar kurulmalı Round devam ediyor...

12 ROUND 4 Bilgi eksikliği hala devam ediyor
Bankacılık alanında fiyat rekabeti – Ahlaki çöküntü (müdahale etsen bir türlü-etmesen bir türlü) SON KRİZE KADAR BU ROUND BERABERE GÖZÜKÜYORDU Ancak, merkez bankalarının sınırsız müdaheleleri, devletin özel sektör bilançolarındaki bir çok olumsuz kalemi/zararı üstlenmesi SON RAUNDU TEKRAR DEVLETİN KAZANDIĞINI GÖSTERİYOR. Acaba şu sonuç çıkar mı? Krizlere devlet müdahele etmeli, yoksa karışmamalı. Daha açıkçası: Karlar sermayedarın, zararlar devletin olmalı.

13 Devletin Ekonomide Rolü ve Kamu Müdahalesi Sorunu
Neden devlete ihtiyaç var? Ekonomide kaynak kullanımı açısından büyüyen devlet Gelişmiş ülkelerde genel yönetim harcamalarının GSYH’ya oranı ikinci dünya savaşı öncesi % 20’lerde iken bugün bu oranın % 50’lere yaklaşması Gelişmekte olan ülkelerde de büyüme var ama bu kadar çarpıcı değil R. HAkan ÖZYILDIZ

14 O HALDE KİM BU DEVLET ? Kaynak Kullanımı Üzerinde Rekabet
R. HAkan ÖZYILDIZ

15 Devletin Fonksiyonları (DB, 1997)
R. HAkan ÖZYILDIZ

16 Asil Vekil İlişkisi (Principal/Agent)
Kamusal karar alma süreci ve odağında bütçe bir dizi asil vekil ilişkisine dayanmakta Bir çok faaliyete ilişkin karar doğrudan kararı alan kişilerce değil yetki devredilenlerce alınır. Amaçlar çelişmesi ve çıkar çatışması –Bilgi ve yaptırım kapasitesi Sorun; asil vekil ilişkisinin etkinliği R. HAkan ÖZYILDIZ

17 Temsili Demokrasi: Asil Vekil İlişkisi
R. HAkan ÖZYILDIZ

18 R. HAkan ÖZYILDIZ

19 KAMU İDARESİ : MÜDAHALE ETME VE YÖNETİM
R. HAkan ÖZYILDIZ * The World Bank, a.g.e., s. 42

20 Kolektif Açmaz Sorunu (1)
Kolektif açmazlar sorunu: Birey için rasyonel olan tercihlerin toplumsal olarak optimal olmayan sonuçlar yaratması Bütçe süreci ve bir dizi asil vekil ilişkisi Bütçe hakkı… R. HAkan ÖZYILDIZ

21 Kolektif Açmaz Sorunu (2)
Fayda ile maliyetin farklılaşması ve faydanın toplumsallaşması Maliyetten kaçınma ve bedavacılık problemi. Bireylerin katkıda bulunmayı başkalarına bırakması. Ahlak kurallarından yazılı yasal düzenlemelere uzanan formel ve enformel kurallar ve devlete kolektif açmazları çözme yetkisi verme. R. HAkan ÖZYILDIZ

22 Bu sorunları aşma (!) Formel ve enformel kurallar
Uzlaşma niteliğindeki durumlar Mevcut kurumların optimallığı ve sorunları çözme yeteneği Kurumlar ya da kurallar iş yapma biçimini nasıl etkiler/değiştirir Kamu politikalarının şekillenmesinde kurum ve kurallar ve gücü elinde bulunduranlar R. HAkan ÖZYILDIZ

23 Bu sorunları aşma (!) Devlet bu sorunları çözen bir kurumsal yapı
Siyasi ve yönetsel sorumlulukların ne düzeyde yerine getirildiği kurumlara ve bu bu kurumların niteliklerine bağlıdır. Seçilenin kendi seçmenine çıkar sağlaması Devletin yönetim kapasitesinin yüksek olması hem siyasi hem de yönetsel sorumluluklarını yetkinleştirir. R. HAkan ÖZYILDIZ

24 Bu sorunları aşma (!) Kollektif açmazla başlayan süreçte sorunları çözme: Öncelikler oluşturma ve uzlaşma becerisi ile makul bir dengenin sağlanması (siyasi olgunluk düzeyi) Yürütmenin ihtiyari yetkileri ve bunları dizginleyen kurumlar (keyfiyet, siyasi rekabette gücü kullanma gibi) Kamu mallarının üretimine önem verme (tekil çıkarlar ve rantlara kurban etmeme) R. HAkan ÖZYILDIZ

25 Her İşin Başı: Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme
Yönetimsel Başarı: Başarılı Bir Ulusal Plan ve Strateji Dokümanı Toplumsal tercihlere ve ihtiyaca göre politika oluşturulması, Oluşturulan politikaların öncelikler ve kısıtlar çerçevesinde planlara (programlara) yansıtılması Planlanan hizmet programlarının bütçeler ile yaşama geçirilmesi Stratejik önceliklere göre dağıtılan kaynakların etkin kullanımı Temel sorunlar: Bu aşamalar arasındaki bağlantının etkin bir şekilde kurulamaması Uygulamanın program ve hedeflerden uzaklaşması (hesap verebilirlikten uzaklaşma-kaynakların etkinsiz kullanımı) R. HAkan ÖZYILDIZ

26 II. KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE KAMU SEKTÖRÜ TANIMLARI
R. HAkan ÖZYILDIZ

27 BÜTÇE VE KAMU POLİTİKALARI
Tarih boyunca bütçesel reformların bize gösterdiği, bütçenin kamu sektörü faaliyetlerinin sonuçları üzerinde üç farklı düzeyde bir etkiye sahip olduğu gerçeğidir, bunlar; Düzey 1: Toplam mali disiplin Düzey 2: Stratejik önceliklere göre kaynakların dağıtımı ve kullanımı Düzey 3: Programların gerçekleştirilmesinde ve hizmetlerin sağlanmasında verimlilik ve etkinlik R. HAkan ÖZYILDIZ

28 Kamu sektörünü nasıl tanımlarız?
Bir çok kavram var; devlet, kamu sektörü, genel yönetim, merkezi yönetim, bütçe gibi.. Bunların karşılaştırılabilir standart tanımlarına ihtiyaç var.. Farklı ülkelerde farklı dönemlerde bu tanımlar değişebilir, kapsam değişebilir … R. HAkan ÖZYILDIZ

29 Ulusal Ekonomi ve Kamu Sektörü
Mali Olmayan Şirketler Mali Şirketler Genel Yönetim Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar Hanehalkı Kamu Sektörü SNA93 ve ESA95’e göre ulusal ekonomi beş alt sektöre ayrılarak analiz edilmektedir. Buradaki temel amaç ekonominin yapısını ve kamu sektörünün bu yapı içinde diğer aktörlerle ve kendi arasındaki ilişkisini görmektir. R. HAkan ÖZYILDIZ

30 R. HAkan ÖZYILDIZ

31 Ekonomi Politikasının Amaç ve Araçları Arasındaki Çelişkiler
OLASI SONUÇLAR Yüksek GSYH büyümesi Enflasyonun düşürülmesi İşsizliğin azaltılması Dışticaret açığının düşürülmesi Enflasyonda yükselme, istihdam artışı GSYH gerilemesi yüksek oranlı işsizlik GSYH büyümesi, enflasyonda yükselme İç tüketimde, yatırımda (GSYH’de) düşme

32 Makroekonomik Amaçlar ve Araçlar
MAKROEKONOMİK ARAÇLAR Üretimin Artırılması Yüksek ve sürekli bir GSYH büyümesi İşsizliğin Azaltılması Yüksek ve sürekli bir istihdam Enflasyonun Giderilmesi Fiyatlar genel düzeyinin istikrarının sağlanması Ödemeler Dengesinin İstikrarı Dışticaret ve cari işlemler dengelerinin ve döviz kuru İstikrarının sağlanması Maliye Politikası Araçları Kamu giderleri ve vergi araçları Para Politikası Araçları Para arzı ve faiz oranının denetimi Gelirler Politikası Araçları Heterodoks şok önlemler Dışticaret Politikası Açıkları Tarifeler, kotalar, vb. İle dışticaretin caydırılması veya özendirilmesi, kur yönetimi

33 Finansal Sektör Politikası Kredi/ Değer Düzenlemesi
Maliye Politikası Para Politikası Finansal Sektör Politikası Faiz Dışı Fazla Bütçe Açığı Kamu Borcu Politika Faizi Faiz Koridoru Zorunlu Karşılıklar Rezerv Politikası Döviz Depo Piyasası Sermaye Yeterliliği Likidite Yeterliliği Kredi/ Değer Düzenlemesi R. HAkan ÖZYILDIZ

34 Firmalar Bankalar Vergi Vergi Mal+Hizmet Bedeli Faiz Ücret+Faiz Sbv Bütçe Borç Vergi Faiz Borç Borç Hane Halkları Faiz Borç Merkez Bankası Dış Dünya Faiz Bütçe Gelir Giderleri ve Finansmanı

35 R. HAkan ÖZYILDIZ Muhasebat Genel Md. (erişim Haziran 2009)

36 R. HAkan ÖZYILDIZ

37 R. HAkan ÖZYILDIZ

38 R. HAkan ÖZYILDIZ

39 R. HAkan ÖZYILDIZ

40 ÜLKEMİZDE DEVLET MÜDAHALESİ VE KAMU FİNANSMANI
1950 Temsili Demokrasi ve borç sorununun başlangıç noktası olarak ele alınabilir. Planlı Kalkınma Dönemi Kamu Finansmanı Konusu ile İlgilenmemiştir. (Plana göre Bütçe yapılmıştır) 1980 sonrası dönemm siyasi yasakların kalkması ve finansal serbestleşme ile birlikte kamu finansmanı sorunlarını ağırlaştırmıştır. R. HAkan ÖZYILDIZ

41 Kamu Finansmanının Kısa tarihi 1950-2000
R. HAkan ÖZYILDIZ

42 Rekabet Ne Sonuçlara Yol Açıyor? Temsili Demokrasilerin Sorunu
Aşırı Harcama Eğilimi Borçlanma Borç problemi TÜRKİYEDE BUNLAR GEÇMİŞTE ÖNEMLİ KAMU FİNANSMANI SORUNLARINA YOL AÇMIŞTIR R. HAkan ÖZYILDIZ

43 Borç Nasıl Arttı ? R. HAkan ÖZYILDIZ

44 BU FARK NEREDEN GELDİ ? R. HAkan ÖZYILDIZ

45 FARK BURADAN GELDİ Kur farkları kamu borç stokunun üzerinde ciddi etkide bulunmaktadır.(10.7) Reel değer kazanma stoku üzerindeki etkiyi yavaşlatmaktadır. Bankacılık sektörünün (kamu+özel) katkısı (1.2 puan – 2001 itibariyle 11 puan) Dış Proje Kredileri 1 puan Senyoraj borç stokunun artış hızını yavaşlatmıştır.(?) Özelleştirme borç stokunun artış hızını yavaşlatmada başarısız olmuştur. Sonuçta borç stoku sadece ölçülebilen kamu açığından dolayı artmamakta ona yakın tutarlarda kamu hesaplarına yansıtılamayan işlemlerden dolayı da artmaktadır. R. HAkan ÖZYILDIZ


"KAMU FİNANSMANI ANALİZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları