Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö ğ r. Gör. Erkan Çakır Ticaret Hukuku 1. Hafta Ders Notları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö ğ r. Gör. Erkan Çakır Ticaret Hukuku 1. Hafta Ders Notları."— Sunum transkripti:

1 Ö ğ r. Gör. Erkan Çakır Ticaret Hukuku 1. Hafta Ders Notları

2 1. Ticaret Hukukuna Giri ş 2. Ticari İş ler 3. Ticari Hükümler 4. Tacir 5. Tacir Yardımcıları 6. Ticaret Ünvanı ve İş letme Adı 7. Haksız Rekabet 8. Ticari Defterler 9. Marka 10. Ş irketler Hukuku

3 Ticaret Hukukuna Giri ş Sanayi devrinden günümüze ekonomik hayatın küresel boyutlara varması ve inanılmaz ş ekilde geli ş mesi, ekonomik rekabetin artması hukuk kurallarının tam anlamıyla ticari hayattaki geli ş meleri takip edememesi sonucunu ortaya çıkarmı ş tır. Günümüzde ticaret hukuku ş u anki haliyle, ticari hayatın düzenlenmesinde yetersiz kalmı ş, özellikle bilgisayar ve internetin yayılması, elektronik ticaretin yaygınla ş ması, elektronik imza gibi kurum ve kavramlar ticari mevzuatımızı zorlamı ş ve bunun sonucunda da Türk Ticaret Kanunu’nda de ğ i ş iklikler yapılmaya gidilmi ş tir.

4 Osmanlı ve Türkiye’de Geli ş imi 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde hukuk hayatı Kur'an ve sünnete dayanan ş er'i esaslara tabiydi. Ticari hayat için özel kanunlar yoktu. Mevcut olan ş er’i esaslar ticari uyu ş mazlıkların çözümünde de geçerli olmaktaydı. 19. yüzyılda gelindi ğ inde ise Osmanlı Devleti’nde batılıla ş ma çabaları kendini hukuk alanda da hissettirmi ş tir. Bu ba ğ lamda ticari hayatın düzenlenmesine yönelik olarak 1850 yılında ilk ticaret kanunu Kanunname-i Ticaret kabul edilmi ş tir. Daha sonraları bu konuna; 1860 yılında ticaret mahkemelerinin kurulu ş u 1905 yılında iflas hükümleri 1906 yılında sigorta i ş lemleri ile ilgili hükümler eklenmi ş tir

5 Cumhuriyet dönemi gelindi ğ inde ise cumhuriyet döneminin ticari faaliyetler alanındaki ilk kanunu 1926 yılında çıkarılan 865 sayılı Ticaret Kanunu’dur. Bu kanunun yetersiz kalmasıyla birlikte 1957 yılında bu alanda ikinci kanun olan 6762 sayılı Ticaret Kanunu çıkarılmı ş tır. 2012 yılında ise ticari hayatın çok geni ş lemesi ile birlikte yeni bir kanun ihtiyacı artmı ş tır. Cumhuriyet tarihinin 3. ticaret kanunun ise 2012 yılında çıkarılan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) olmu ş tur. Kanunun çok ele ş tirilmesi ve eksik yanlarının olması üzerine tekrar 2012 yılında 6335 sayılı kanunla de ğ i ş ikli ğ e gidilmi ş ve TTK’nın bazı maddeleri de ğ i ş tirilmi ş tir.

6 Ticaret Hukuku Kavramı Ekonomi ve hukuk biliminde ticaret sözcü ğ ü farklı kapsamlara sahiptir. Ekonomide ticaret, malların üretim ve tüketim a ş amaları arasındaki aracılık faaliyetini ifade etmektedir. Ticaret hukukunda ise malların üretim ve tüketim a ş amaları da bu kapsama girmektedir. Ticaret hukuku üretim, de ğ i ş im ve tüketim a ş amalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunları konu edinen bir hukuk dalıdır. Kısaca ticaret hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır.

7 Ticaret Hukukunun Özellikleri Ticaret hukuku özel hukukun Medeni hukuktan sonraki en geni ş alanıdır. Bu alanın kapsamına özellikle ticaret hayatının en sık kar ş ıla ş ılan ili ş kileri olan; tacir, ticari i ş letme, ticaret sicili, marka, haksız rekabet, cari hesap; kanunda alanı son derece geni ş olarak çizilmi ş olan ş irketler hukuku; yine ticaret hayatının süratli artmasında büyük pay sahibi olan bireylerin sahip oldukları alacak haklarını güvenli ve süratli bir ş ekilde devretmeleri için gereken mekanizmaları sa ğ lamı ş kıymetli evraklar hukuku; kara ve deniz ta ş ıma hukuku; deniz ticareti hukuku; sigorta hukuku girmektedir. Ticaret hukukunun kapsamı giren konuların birço ğ unda bu alanın en önemli aktörü olan tacirler görünse de ticaret hukukunun düzenleme alanı sadece tacirleri ilgilendiren konular olu ş turmamaktadır. Örne ğ in iki memur arasında bir borç ili ş kisi için verilen bonoda (senet) de ticaret hukukunun ilgi alanına girer. Yine bir esnafında haksız rekabet te ş kil edecek davranı ş lar içerisine girmesi mümkündür ve bu davranı ş ları gerçekle ş tiren ki ş inin tacir olmaması TTK’ nın uygulanmasına engel de ğ ildir.

8 Özel hukukta geçerli olan irade özgürlü ğ ü ilkesi bir ba ş ka ifade ile hukuki ili ş kinin taraflarının e ş it oldu ğ u ve ili ş kinin kapsam ve içeri ğ inin serbestçe belirleyebilme özgürlü ğ ü gibi sebeplerden ötürü özel hukuk dalları arasında yer almaktadır TTK özel hukuk dalıdır Medeni hukuk ve borçlar hukuku ile ticaret hukuku bir bütünlük olu ş turmaktadır. Ş öyle ki TTK'nda «Türk Ticaret Kanunu, Türk medeni kanunun ayrılmaz bir parçasıdır» ifadesi yer almaktadır. Medeni ve Borçlar Hukuku ile ba ğ lantılıdır. Borçlar Kanunu Herkes tabidirAdi i ş Esnaf i ş letmeleri Ticaret Kanunu Tacir tabidirTicari i ş Ticari i ş letmeler

9 Günümüzün küreselle ş en dünyasında ticari faaliyetler artık eskisi gibi belirli bir ülke toprakları ile sınırlı de ğ ildir. Mal ve hizmet de ğ i ş imleri ço ğ u kez ülke sınırlarını a ş maktadır. Bu sebeple ticaret hukuku da uluslararası ticaretin gereklerine uygun çözümler benimsemeye önem göstermektedir. Avrupa Birli ğ i ile olan ili ş kiler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından benimsenen ilkeler yeni Türk Ticaret Kanunu'nda etkili olmu ş tur. Uluslararası Olması

10 Ticaret Kanununda Benimsenen Sistemler Sübjektif Sistem Taciri esas almı ş tır Objektif Sistem Ticari i ş ve i ş lemleri esas almı ş tır Modern Sistem Ticari i ş letmeyi esas almı ş tır Karma Sistem Hepsini

11 Bu sistemde tacir merkez kavram te ş kil etmekte, di ğ er kavramlar tacir merkezli olarak düzenlenmi ş tir. Bu sistem açısından bakıldı ğ ında ticaret hukuku bir tacirler hukukudur. Sübjektif siteme göre tacirin yaptı ğ ı i ş lemler ticari i ş tir; i ş letti ğ i i ş letme ticari i ş letmedir ve tacirle ilgili davalar ticari davadır. Yani tacirin yaptı ğ ı tüm i ş lemler ticaret hukuku kapsamındadır. Sübjektif Sistem(Tacir) Buna göre belli ş artlarda ticari i ş lemleri yapan ki ş iler tacir sayılacak; ticari hükümler ticari i ş lemlere uygulanacak; ticari i ş lemlerden kaynaklanan uyu ş mazlıklar ticari dava sayılacaktır. Bu nedenle tacir sıfatına sahip olsun olmasın ticari i ş lemler yapan herkes ticari kurallara tabi olacaktır. Objektif Sistem (Ticari i ş ve i ş lemler)

12 Ticari i ş letme sistemi 20. yüzyılda ortaya çıkmı ş tır. Bu nedenle modern sistem olarak da adlandırılmaktadır. Modern sistemde, ticari i ş letme merkez kavram olarak ele alınmı ş tır. Modern sistemde di ğ er kavramlar ticari i ş letme merkezli düzenlenmi ş ve tanımlanmı ş tır. Bir ticari i ş letmeyi kısmen dahi olsa kendi adına i ş leten ki ş iye tacir; ticari i ş letmeleri ilgilendiren i ş lere ticari i ş ;ticari i ş letmelerle ilgili hükümlere ticari hüküm adı verilmektedir. 2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu da modern sistemi benimsemi ş tir. Modern Sistem (Ticari İş letme ) Ticaret hukuku düzenlenirken sübjektif, objektif ve modern sistemi belli ölçüde benimseyen sisteme karma sistem denir. Türkiye’de 1926-1957 yılları arasında yürürlükte kalan Eski Ticaret Kanunu karma sistemini benimsemi ş tir. Karma Sistem

13 Ticari İş letme TTK ’nın hazırlanmasında ticari i ş letme esasından yararlanılmı ş tır. Bu nedenle ticari i ş letme TTK ’nın temel ve merkez kavramıdır. TTK ’da belirtilen ticari i ş letme ekonomi biliminde belirtilen genel anlamdaki i ş letme kavramından farklıdır. Ekonomi biliminde i ş letme bir giri ş imcinin kazanç sa ğ lama amacıyla emek ve sermayeyi belli bir organizasyon çerçevesinde bir araya getirmesiyle ortaya çıkan bir yapıdır. Bu anlamda ekonomi bilimindeki her i ş letme ticaret hukuku açısından ticari i ş letme sayılmaz. Ticari i ş letme olabilmek için TTK’da sayılan bazı özelliklere sahip olmak gerekir.

14 Ticari İş letme Tanımı TTK ’ya gör « Esnaf i ş letmesi için öngörülen sınırı a ş an düzeyde gelir sa ğ lamayı hedefleyen, faaliyetlerin devamlı ve ba ğ ımsız bir ş ekilde yürütüldü ğ ü i ş letmeler, ticari i ş letmelerdir» ş eklinde tanımlanmaktadır. O halde tanımdan da anla ş ılaca ğ ı üzere bir i ş letmenin ticari i ş letme sayılması için: 1. Esnaf faaliyetlerinin sınırını a ş ması 2. Gelir sa ğ lamayı hedefleme 3. Devamlılık 4. Ba ğ ımsızlık  Yukarıda sayılan 4 unsur birlikte olmak zorundadır. İ çlerinden herhangi birinin yoklu ğ u halinde o i ş letme ticari i ş letme olarak nitelendirilemez.

15 Gelir Sa ğ lamayı Hedefleme Bir ticari i ş letmeden söz edebilmek için ortada kazanç sa ğ lama hedefinin var olması gerekir. Ancak faaliyet neticesinde mutlaka (fiilen) kazanç sa ğ lanmı ş olması ş art de ğ ildir. Önemli olan böyle bir hedefin varlı ğ ıdır. Bir ba ş ka ifade ile kazanç sa ğ lamaya yönelik niyetin ta ş ınıyor olması bu ko ş ul için kafidir. Dolayısıyla kuruldu ğ undan bu yana üst üste sürekli zarar eden i ş letmede ticari i ş letme olarak sayılacaktır. Kazanç sa ğ lamayı hedeflemeyen i ş letmeler faaliyet neticesinde belirli bir gelir elde ediliyor olsalar dahi ticari i ş letme sayılmayacaklardır. Belediyelerin fakir ailelere yemek da ğ ıtmak üzere kurdu ğ u a ş evi ticari i ş letme de ğ ildir. Üniversite hastanesi gibi

16 Devamlılık Ticari i ş letmenin tanımında yer alan bir di ğ er unsur ise devamlılık veya sürekliliktir. Burada kastedilen yürütülen faaliyetlerin daimi olması de ğ ildir. Faaliyet dönemi içinde sürekliliktir; kesintiye u ğ ratmamaktır; zamansal düzensizlikler veya kesintiler yapmamaktır. Bir ba ş ka ifadeyle, faaliyetin yürütülmesinde keyfi olarak birkaç gün veya hafta ara vermek, daha sonra geri ba ş lamak ve daha sonra belli bir süre faaliyeti yeniden kesintiye u ğ ratmak devamlılık unsurunun varlı ğ ını ortadan kaldırır. Faaliyetlerin mevsimlik olması veya hastalık gibi zorunlu sebepler ticari i ş letme nitelendirmesine engel de ğ ildir. Örne ğ in plaj ve kayak merkezi i ş letmecili ğ i

17 Ba ğ ımsızlık Ba ğ ımsızlık unsuru ile anlatılmak istenen i ş letme sahibinin söz konusu i ş letmeyi kendi ad ve hesabına i ş letmesidir. Ba ğ ımsızlık özellikle merkez ve ş ube ayrımında önem kazanmaktadır. Buna göre ş ubeler ba ğ ımsız bir ticari i ş letme de ğ ildir. Zira ş ubeler aynı gerçek veya tüzel ki ş ili ğ e ait olup iç ili ş kide merkeze ba ğ lıdır. Yine ticari temsilci, ticari vekil gibi çe ş itli yönetim ve temsil yetkilerine sahip ki ş ilerin faaliyetleri de ayrı bir ticari i ş letme de ğ ildir.

18 Esnaf Faaliyeti Sınırlarını A ş ma Bir ticari i ş letme faaliyetinden söz edebilmek için ortada esnaf i ş letmesi boyutunu a ş an bir i ş letme var olmalıdır. Di ğ er bahsedilen üç özellik (Devamlılık,,Gelir sa ğ lamayı hedefleme, Ba ğ ımsızlık) esnaf i ş letmelerinde de olabilmektedir. O yüzden bu özellik ticari i ş letme açısından son derece önemlidir. Sonuçta bir faaliyet ticari i ş letme olarak nitelendirildi ğ inde TTK ’nın uygulama alanına girecek, di ğ er türlü bu kanunun kapsamı dı ş ında kalacaktır. Zira TTK ticari i ş letme- esnaf i ş letmesi ayrımına dayanmaktadır. Ticari i ş letme ile esnaf i ş letmesi arasındaki sınırın, Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılacak bir kararname ile düzenlenir. Bu düzenlemede esnaf i ş letmesi ile ticari i ş letmeyi birbirinden ayıran bir çok unsur vardır.

19 TTK md. 15’de esnafın tanımını yapmı ş tır. Buna göre; ister gezici olsun, ister bir dükkanda veya bir soka ğ ın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalı ş masına dayanan ve geliri BK tarafından çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı a ş mayan, sanat veya ticaretle u ğ ra ş an ki ş iler esnaftır. Esnaf ve sanatkarların meslek kollarına dahil olması İ ktisadi faaliyetleri sermayesi ile birlikte bedeni çalı ş masına dayandırması Kazancının tacir veya sanayici niteli ğ i kazandırmayacak miktarda olması Basit usulde vergilendirilenlerden, vergiden muaf bulunanlardan ya da i ş letme hesabına göre deftere tabi olanlardan olup kazancı kararnamede yazan tutarı geçmeyenler esnaf sayılır. Örne ğ in herhangi bir ki ş i bedeni gücüne dayanarak ta ş ımacılık i ş i ile u ğ ra ş ırsa (Pazar po ş etlerinin ta ş ınması) bu durumda ticari i ş letmenin varlı ğ ından söz edilemez. Ancak aynı i ş nakdi sermaye baskın olmak suretiyle yapılırsa (nakliye ş irketleri) bu durumda esnaf faaliyeti sınırı a ş ıldı ğ ı kabul edilir.

20 TTK ’da bir i ş letmenin ticari i ş letme sayılabilmesi için 4 unsurun olu ş ması gerekmektedir. Ancak i ş letme ilk kurulu ş a ş amasında durum ne olacaktır? Esnaf i ş letmesi mi yoksa ticari i ş letme mi sayılacaktır? Yeni ba ş layan bir i ş letmenin faaliyetlerinin sonuçlarının beklenmesi gerekecektir. İ lgili ki ş inin bu arada esnaf sayılaca ğ ı, daha bir yıllık süre dolmadan limitin a ş ıldı ğ ının belli olmasından itibaren de tacir sıfatının ve ticaret siciline tescil yükümlülü ğ ünün do ğ aca ğ ı ifade edilmektedir. Beyin Bedava

21 Ticari İş letmenin Yapısı İ nsan Unsuru Maddi Malvarlı ğ ı Sermaye Ta ş ınmazlar Mal stoku Ta ş ınır İş letme Stoku Gayrimaddi Malvarlı ğ ı Pe ş temaliye (i ş letme de ğ eri) Ticaret Ünvanı İş letme Adı Marka, Patent, Lisans Kiracılık Hakkı

22 İş letmenin insan unsurunu tacir olu ş turur. Bir i ş letmeyi kısmen dahi olsa kendi adına i ş leten ki ş idir. Bir i ş letme devredilirken mal varlı ğ ı da devredilir. Ta ş ınır i ş letme tesisatı mutlaka devredilmek veya reddedilmek zorundadır. Ticari i ş letme rehininde ticaret ünvanı ve i ş letme adı mutlaka rehin verilmek zorundadır. Marka, patent, v.s istenirse devredilir. İ stenirse red edilir. Bunları Unutma

23 İş letmenin bulundu ğ u gayri menkuller genellikle i ş letme sahibinin de ğ ildirler. Ticari i ş letmelerin kurulu bulundukları gayrimenkuller bir kiracılık ili ş kisi, kira sözle ş mesiyle i ş letmenin kullanımında bulunabilir. Bunun önemi i ş letmenin devrinde kar ş ımıza çıkmaktadır. Kural olarak, kiracı kiralayanın izni olmaksızın ta ş ınmazı 3. ş ahıslara kiralayamaz. Ancak gerek uygulama gerekse kanun gere ğ i kiracılık hakkının da ticari i ş letmenin bir unsuru oldu ğ u kabul edilerek devir i ş lemiyle birlikte kiralayanın önceden izni alınmamı ş olsa da kiracılık hakkının da devralana geçece ğ i kabul edilmektedir. Kiracılık Hakkı

24 Bir i ş letmenin faaliyette bulundu ğ u süreç içerisinde mü ş teri ve i ş çevresinden görmü ş oldu ğ u ra ğ bettir. Olumlu mü ş teri izlenimi. Örne ğ in bir Coca Cola ile Cola Turka’nın de ğ eri bir de ğ ildir. Örne ğ in Amazon.com kelimesinin de ğ eri 40 milyar dolardır. İŞ LETME DE Ğ ER İ (PE Ş TEMAL İ YE) Taciri, di ğ er tacirlerden ayırt etmeye yarayan addır. Kullanmaları zorunludur. Esnaf ticaret ünvanı kullanamaz. İş letme ile birlikte devredilir tek ba ş ına devredilmez. Ancak devredilmek zorunda de ğ ildir. Örne ğ in, Lassa Lastik Sanayi Anonim Ş irketi veya Eyüp Sabri Tuncer. T İ CARET UNVANI İş letmeleri birbirinden ayırt etmeye yarar. Aynı tacire ait birden fazla i ş letme olabilir. Onları birbirinden ayırmaya yarar. Tacirde esnaf da iste ğ e ba ğ lı olarak kullanır ancak esnaf odasına kayıtta zorunludur. İş letme ile birlikte veya tek ba ş ına devredilebilir. Devredilmek zorunda de ğ ildir. Örne ğ in, Ülker’in İ stanbul Fabrikası ile Ankara Fabrikası. İŞ LETME ADI

25 Bir bulu ş a, patent verilir. Bulu ş un patent olması için 3 ş art vardır. Dünya çapında yeni olması gerekir. Tekni ğ in bilinen sınırlarının a ş ılmı ş olması gerekir (daha önce dünyanın hiçbir yerinde böyle bir teknik bilgi kullanılmamı ş olması gerekir). Sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Bu 3 ş art varsa bulu ş a patent verilir. Patentin iki çe ş idi vardır  İ ncelemeli patent: İ ncelemeli patentte dünyaca me ş hur laboratuvarlarda yüksek bedellerle inceleniyor ve belge ondan sonra veriliyor. Bu, en güçlü patenttir  İ ncelemesiz patent: Bunda da, daha çok Türkiye’deki laboratuvarlarda yani çok büyük alt yapıya sahip olmayan laboratuvarlarda bu ara ş tırma yapılmaktadır. Bu Belge incelemeli patente göre daha zayıftır. İ ncelemeli patentin koruma süresi 20 yıl, incelemesiz patentin koruma süresi 7 yıldır. Süre bitiminde ilgili bulu ş, toplumun malı haline gelir; yani, bu süreden sonra herkes bu ürünü üretebilir ve satabilir. PATENT

26 Mevcut teknik bilgilerden yararlanılarak bir ş ey bulunuyorsa buna faydalı model denir. Patent için aranan 3 ş arttan 2’si aranır burada: Dünya çapında yeni olması gerekir. Sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Koruma süresi 10 yıldır. Süre bitiminde toplumun malıdır. Gerek patent gerek faydalı model teknik anlamdaki bulu ş ları de ğ erlendirir. İ stisnası: Kimyasal ilaçlarla ilgili bir patent de olabilir. FAYDALI MODEL Bir i ş letmeye ait mal ya da hizmetleri di ğ er i ş letmeye ait mal ya da hizmetlerden ayırt etmeye yarar. Örne ğ in, Lassa, Adidas, Coca Colla, Mc Donalds, General Elektrics gibi. Koruma süresi 10 yıllık dönemler halindedir. Yenilenme mümkündür. Her 10 yıllık süre biterken yenilenebilir. MARKA

27 Görsel olarak bir ürünün görünümünü korumaya yarayan belgedir. Ürünün tasarımını (modelini) korur. Örne ğ in, takım elbisenin duru ş u, ayakkabının modeli, kaza ğ ın ş ekli vb. koruma süresi 5 yıldır. 5’er yıllık sürelerle uzatılabilir. En fazla 25yıl korunabilir. ENDÜSTR İ YEL TASARIM Bir yöreye, bir bölgeye has özelikler ta ş ıması itibariyle belirginle ş en i ş aretlerdir. Bu özellikler bazen sadece o bölgede olur, bazen de o özellikleri belirleyen o yörede olur ama o yöre dı ş ında da aynı ürün üretilmesi mümkündür. Örne ğ in etli ekmek, çi ğ köfte, lahmacun, lületa ş ı gibi. Örne ğ in, Anzer balı sadece o yörede (Anzer’de) üretilir. Ba ş ka yerde üretilemez. Bazen de o yöreye has özellikleri belirlenir ve ba ş ka yörelerde de bunlar yapılabilir, üretilebilir. Örne ğ in, etli ekmek CO Ğ RAF İ İŞ ARET

28 Bilgisayarın içinde kartlar vardır, kartların arkasında bir co ğ rafi ş ekle benzeyen topografyalar vardır. Bu da bir bulu ş tur. Örne ğ in Intel 2, Asus, vb. (Hepsinin ayrı bir topo ğ rafyası vardır). ENTEGRE DEVRE TOPO Ğ RAFYALARI Telif hakları, sinema eserleri üzerindeki haklar, müzik eserleri üzerindeki haklar, gibi. MEVZUATTAN KAYNAKLANAN HAKLAR Bitkilerin genleriyle oynanarak, çekirdeksiz domates, vb. gibi bitkiler ortaya çıkarılabiliyor. Bu da bir bulu ş hakkıdır. Buna da belge verilir. B İ TK İ HAKLARI

29 Siemens marka bir cep telefonu için ş unlar söylenebilir: Bu telefonun teknik bölümü patentle ilgilidir. Örne ğ in, Nokia’dan farklı çalı ş ıyor. Eskiden kamera ve telefon ayrı cihazlardı, birisi bunu birle ş tirdi. Yani tekni ğ in bilinen sınırları içerisinde yani bir bulu ş geli ş tirdi. Bu, faydalı modeldir. Telefonun üzerinde “Siemens” yazıyor. Bu, markadır. Telefonun görünümü endüstriyel tasarımdır. Telefonun arkasını açtı ğ ımız zaman, içinde Siemens’in hangi fabrikasında üretilmi ş oldu ğ unu yazar. Örne ğ in, Çekoslovakya Fabrikası. Bu i ş letme adıdır. Telefonun içinde entegre devre topo ğ rafyaları vardır. En önemlisi de bu telefonlardaki melodiler meselesidir. Bu melodilerin parası kime ödenecek tartı ş ması vardır. Ş arkıcılar bize ödenmeli diyor. ÖRNEKLER


"Ö ğ r. Gör. Erkan Çakır Ticaret Hukuku 1. Hafta Ders Notları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları