Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ Kawasaki Hastalığında Koroner Komplikasyonların İzlem ve Tedavisi Prof. Dr. Alpay ÇELİKER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ Kawasaki Hastalığında Koroner Komplikasyonların İzlem ve Tedavisi Prof. Dr. Alpay ÇELİKER."— Sunum transkripti:

1 + Kawasaki Hastalığında Koroner Komplikasyonların İzlem ve Tedavisi Prof. Dr. Alpay ÇELİKER

2 MAG. 2002 doğumlu; 7 aylık iken Kawasaki Hastalığı geçirdi. Anjiyografi 6 yıl sonra 2008 tarihinde yapıldı. Bu hastanın izleminde ne oldu ??

3 + Kawasaki Hastalı ğ ında Koroner Arter Tutulumu Normal koroner arterler Koroner arterlerde dilatasyon Koroner arterlerde anevrizma geli ş imi Sakküler Fusiform

4

5

6

7 + Erdo ğ an I, C ̧ eliker A, O ̈ zkutlu S, O ̈ zer S, Alehan D, Karago ̈ z T. Assessment and follow-up of coronary abnormalities in Turkish children with Kawasaki disease. Anadolu Kard Der 2009; 9: 342-4 Ya ş (yıl)Tanı ya ş ı (yıl) Tanıda Gecikme Koroner Anjiyografi 5240Sol ana, sol ön inen, CX anevrizmaları, apikobasal hipokinezi 8,5 15Sol ön inen KA’de dilatasyon 122 ay10Sol ön inen KA’de stenoz, sa ğ KA’de dilatasyon 1587Sol ön inen, sa ğ ve CX KA’lerde anevrizma 6120Sol ön inen KA’de anevrizma 2115Sol ön inen KA’de dilatasyon 2113Sol ön inen KA’de dilatasyon 6511Sol ön inen ve sa ğ KA’lerde dilatasyon

8 + Kawasaki Hastalı ğ ı & Koroner Anevrizma Tedavi edilmemi ş KH’da koroner anevrizma prevalansı % 15- 25’dir. Ate ş in ba ş lamasından sonraki 10 gün içinde IVIG verilirse bu oran %10’un altına dü ş er. Koroner anevrizmalar regrese olabilir. Regresyon oranı anevrizmanın ba ş langıçtaki çapıyla orantılıdır. Ani ölüme neden olabilir. Miyokardiyal iskemi/infarktüs Obstrüksiyon Stenoz ANEVR İ ZMA

9 + Miyokardiyal İ skemi Klinik ve Laboratuvar Öykü: Gö ğ üs a ğ rısı, erken yorulma, senkop EKG: Yeni geli ş en ST-T dalga de ğ i ş ikli ğ i Eforlu EKG: Eforla ortaya çıkan ST depresyonu Eforlu Ekokardiyografi: Eforda IVS veya kalp duvarlarında hareket bozuklukları Miyokard perfüzyon sintigrafisi: Dinlenme veya eforla ortaya çıkan perfüzyon defektleri

10 + Koroner Arterlerin Görüntülenme Yöntemleri Ekokardiyografi CT anjiyografi Koroner anjiyografi İ ntravasküler ultrason

11 + Koroner Anjiyografi Endikasyonları Dev koroner anevrizmalarda hastalı ğ ın ba ş lamasından sonraki 6-12 ay içinde koroner anjiyografi gereklidir. İ zlemde olan hastalarda iskemik belirtiler ortaya çıkınca endikedir. İ skemik belirtiler: – anjina – Pozitif egzersiz testi – Pozitif perfüzyon sintigrafisi

12 + Koroner Komplikasyonlar İ zlem ve Tedavi Prensipleri Anevrizma içinde geli ş en trombüs veya stenoza ikinci olarak geli ş en miyokard infarktüsü KH’da en önemli ölüm nedenidir. Miyokard infarktüsünün geli ş me olasılı ğ ı ilk bir yıl içinde en yüksek orandadır. Sol ana koroner arter veya sa ğ koroner arter ve sol anterior inen arter obstrüksiyonu oldukça fatal seyirlidir Seri olarak uygulanan stress testleri ve miyokardiyal görüntüleme ile koroner arter sorunları yönünden hastalar izlenmelidir. Bu testlerde sorun oldu ğ u zaman koroner anjiyografi ve cerrahi veya transkateter giri ş im dü ş ünülmelidir.

13 + Yüksek Riskli Koroner Tutulumlarda İ zlem Risk DüzeyiFarmakolojik Tedavi Fiziksel Aktivitie İ zlemGiri ş imsel 1’den fazla büyük veya dev anevrizma; veya aynı arterde çoklu/komple ks anevrizmalar Antiagregan ve warfarin (INR 1,5-2,5) veya DMAH kombinasyonu Kontakt veya benzeri sporlardan men; stress testlerine göre spor seçimi Yılda iki kez EKG ve EKO kontrolü Yıllık stress testleri İ lk anjiyo 6-12 ay veya gerekirse daha önce; iskemi belirtileri varlı ğ ında yeni anjiyo Koroner arter obstrüksiyonu Dü ş ük doz aspirin; warfarin veya DMAH; Beta blokörler kullanılabilir. Kontakt veya benzeri sporlardan men; stress testlerine göre spor seçimi Yılda iki kez EKG ve EKO kontrolü Yıllık stress testleri Tedavi amaçlı kateterizasyon

14 + Giant Coronary Aneursyms in Kawasaki Disease: Quebec Series. McNeal-Davidson A, et al. Pediatr Cardiol 2013; 34, 170-8.

15 +

16

17 Long-Term Prognosis of Giant Coronary Aneursyms Suda K et al. Circulation 2011;123:1836-1842

18 Long-Term Prognosis of Giant Coronary Aneursyms Suda K et al. Circulation 2011;123:1836-1842

19 Long-Term Prognosis of Giant Coronary Aneursyms Suda K et al. Circulation 2011;123:1836-1842

20 GirişimNKH Sonrası Süre (yıl) Yeni Girişim ve Başarısızlık Oranı, % İntrakoroner tromboliz 33 (10’u acil)1.1 (0-5,3)78 PTKRA1613,2 (2,9- 23,8) 43 PTKA6 (2 acil)11,1 (0,9- 21,5) 75 Stent9 (1 acil)12 (6,3-16,6)33 KABC17 (1 acil)7,4 (2,8-21)11 Long-Term Prognosis of Giant Coronary Aneursyms Suda K et al. Circulation 2011;123:1836-1842 Kateter ve Cerrahi Girişimlerin Sonuçları

21 HastaKH Tanı- Ölüm süresi KH Tanı Yaşı Girişimler 12 ay4 ayİKTAcil İKT 25 ay4 ayAni ölüm 34 yıl2 yıl2 PTKRA 410 yıl2 yıl1 İKTAni Ölüm 511 yıl2 yılAni ölüm 612 yıl3 yıl2 İKT, KABSAni ölüm 713 yıl9 ay1 İKTKollaps 819 yıl4 yıl1 stent, KABC Heart TX Long-Term Prognosis of Giant Coronary Aneursyms Suda K et al. Circulation 2011;123:1836-1842

22 + Koroner Komplikasyonlarda Tedavi İ ntrakoroner tromboliz Perkütan Trankateter Koroner Anjiyoplasti (PTKA) Perkütan Trankateter Koroner Rotasyonel Ablasyon (PTKRA) Stent İ mplantasyonu Koroner arter by-pass cerrahisi (KABC)

23 + Antiplatelet/Trombolitik/ Antikoagulan Tedavi İlaçYolDoz AspirinPO3-5 mg/kg KlopidogrelPO1 mg/kg (max 75 mg7gün) DipridamolPO2-6 mg/kg/gün 3 dozda HeparinIV50 ug/kg 1 saatte yükleme, 20 uk/kg/saat infüzyon DMAHSC<12 ay : Tedavi 3 mg/kg/g 2 doz, profilaksi 1,5 mg/kg/g 2 doz >12 ay: Tedavi 2 mg/kg/g 2 doz, profilaksi 1 mg/kg/g 2 doz AbciximabIVBolus: 0,25 mg/kg, infuzyon: 0,125 ug/kg/dk 12 saat StreptokinazIVBolus: 1000-4000 U/kg 30 dk, infüzyon 1000-1500 U/kg saat TPAIVBolus 1,25 mg/kg, infüzyon 0,1-0,5 mg/kg/saat 6 saat ÜrokinazIVBolus: 4400 U/kg 10 dakika, infüzyon: 4400 U/kg saat WarfarinPO0,1 mg/kg/gün (0,05-0,34)

24

25 + PTCA N=21 PTCRA N=68 Stent N=11 Restenoz (%)24179 Neoanevrizma (%)7,46,30 Yeni giri ş im (%)3,712,50 KABC (%)18,509 Komplikasyon (%)14,810,49 Coronary Interventions in Kawasaki Disease Akagi T. Korean Circ J 2011

26 + Giri ş imlerde Genel Prensipler PTKA kalsifikasyonu olmayan ve hastalı ğ ın ba ş langıcından sonraki kısa dönemde etkili bir yöntem olabilir. Küçük çocuklarda da kulllanılabilir. Stent implantasyonu yeni anevrizma formasyonu ve restenozu engelledi ğ i için PTKA yöntemine tercih edilebilir. Adölesan dönemindeki hastalarda kullanılabilir. Kalsifiye setnozu olan hastalarda ise PTKRA etkin bir tedavi yöntemidir. IVUS giri ş imsel tedavinin seçimi ve vasküler komplikasyonların erken tanımlanmasında çok önemli bilgiler vermektedir.

27 + Koroner Arter By-pass Cerrahi Endikasyonları Sol ana koroner arterde oklüzyon Major koroner arterlerde oklüzyon LAD proksimalinde oklüzyon Kollateral koroner arterlede tehlikeli durum

28 + KABC Yapılan 114 Hastanın Sonuçları

29

30 Muta H et al. İntervention versus CABS Journal Ped 2010, 157: 120-126

31

32 + Kawasaki hastalı ğ ı gec ̧ irmis bir c ̧ ocukta dev sol ana koroner arter anevrizmasının trombozu ve buna ba ğ lı olarak geli ş en kronik sol o ̈ n inen arter tıkanması. Türk Kardiyol Der Ar ş 2013 De ğ irmencio ğ lu A, Çeliker A, Akyol A, Gemici G. Cerrahi: Sol ön inen ve CX arterlere bypass ve anevrizmanın izolasyonu

33


"+ Kawasaki Hastalığında Koroner Komplikasyonların İzlem ve Tedavisi Prof. Dr. Alpay ÇELİKER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları