Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görsel Programlama II Ders 9 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görsel Programlama II Ders 9 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT."— Sunum transkripti:

1 Görsel Programlama II Ders 9 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT

2 Konular Örnek uygulama ◦ LIKE kullanarak arama SQL ile yapmak ◦ Bulunan kayıtları Master-Detail form ile göstermek DataGridView özellikleri ◦ EditMode ile kullanıcının işlem yapmasını engellemek ◦ DefaultCellStyle ile renkleri de ğ iştirmek DataGridView olayları ◦ SelectionChanged olayı ile seçimi yakalamak

3 Örnek uygulama Aranan metin Kodunda veya adında aranan metin geçen satıcılar Seçili satıcıya ait ürünler

4 Örnek uygulama TextBox içinde geçen metni (ör: “d” harfi) satıcı adında ve kodunda aramak için LIKE ifadesi kullanılır SELECT * FROM saticilar WHERE satici_id LIKE ‘%d%’ OR satici_ad LIKE ‘%d%’

5 Örnek uygulama Aranacak de ğ er dinamik olarak bir de ğ işkenden veya kontrolden gelecekse de ğ işken kullanımı gerekecektir SELECT * FROM saticilar WHERE satici_id LIKE ‘%’ + @s + ‘%’ OR satici_ad LIKE ‘%’ + @s + ‘%’ cmd.Parameters.AddWithValue(“@s”, textBox1.Text);

6 Örnek uygulama Uygulamayı oluştururken ◦ Ba ğ lantı Form_Load içinde tanımlanacak ama hiç kullanılmayacak. ◦ Sadece di ğ er olaylar içinde açılıp kapanacak ◦ Bunun için ba ğ lantı nesnesi global bir nesne olmalıdır

7 Örnek uygulama “c” global olarak tanımlanmış, ba ğ lantı nesnesi

8 Örnek uygulama Kullanıcı textBox içinde de ğ er yazdıkça “satıcılar” tablosunda yapılacak arama işlemi ile dataGridView1 doldurulacak Dü ğ meye basmadan, klavyeden textBox1’e de ğ er yazıldıkça arama işleminin çalışması için textBox1’in TextChanged olayı kullanılır. 1)Bu olay içinde aranacak de ğ er alınır ve veritabanını sorgulamak için kullanılır 2)Bulunan kayıtlar dataGridView1 içine doldurulur

9 Örnek uygulama

10 textChanged olayı içinde yazılacak kodlar Aranan değerin alınması Veritabanının sorgulanması ve kayıtların DataTable içine doldurulması Kayıtların gösterilmesi

11 Örnek uygulama Bu kod parçasında dikkat edilecek husus: ◦ Ba ğ lantının kapatılmasından sonra dataGridView1 ile DataTable’in ilişkilendirilmesi ◦ Ba ğ lantı açıkken bu işlem yapılırsa, dataGridView1 içinde kayıt de ğ iştikçe seçilen kayda ait ürünlerin dataGridView2 içinde gösterilmesi için çalışacak sorgulama işlemi ile çakışacak ve hata verecektir

12 Örnek uygulama dataGridView1 içinde seçili satıcıya ait ürünler dataGridView2 içinde gösterilecektir. Bunun için dataGridView1’in SelectionChanged olayı kullanılacaktır Geçen derste bu işlemi yapabilmek için CellContentClick olayı kullanılmıştı

13 Örnek uygulama CellContentClick: Kullanıcı mouse ile hücreye tıkladı ğ ında oluşur ve sadece mouse ile seçim yapıldı ğ ında çalışmaktadır SelectionChanged: Kullanıcı mouse veya klavye ile seçili satırı de ğ iştirdi ğ inde oluşur.

14 Örnek uygulama SelectionChanged olayının dataGridView1 için oluşturulması

15 Örnek uygulama dataGridView1 üzerinde tüm satırın aynı anda seçilebilmesi için ◦ SelectionMode = FullRowSelect Kullanıcının tıklaması ile verinin de ğ iştirilmesini engellemek için (ReadOnly yapmak) ◦ EditMode = EditProgrammatically Seçili satırın varsayılan mavi yerine kırmızı renkte görünmesi için ◦ DefaultCellStyle özelli ğ i de ğ iştirilir

16 Örnek uygulama SelectionBackColor: Seçilen satırın arkaplan rengi SelectionForeColor: Seçilen satırın yazı rengi BackColor: Normal satırların arkaplan re. ForeColor: Normal satırların yazı rengi

17 Örnek uygulama SelectionChanged olayına yazılan kod:

18 Örnek uygulama Kodlar dataGridView1’de seçili satır varsa çalışacaktır. dataGridView1’de seçili olan kayda ait ürünler sorgulanacak ve dataGridView2’e ba ğ lanacaktır Bu ikinci kod parçasında da dataGridView2’e verilerin ba ğ lanması, veritabanı ba ğ lantısının kapanmasından sonra yapılmıştır

19 Örnek uygulama Uygulamanın son hali: Seçim yapılabiliyor Seçim yapılamıyor


"Görsel Programlama II Ders 9 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları