Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇSB DOSYA YÖNETİMİ İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇSB DOSYA YÖNETİMİ İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi 2012."— Sunum transkripti:

1 ÇSB DOSYA YÖNETİMİ İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi 2012

2 Amaç ve Öğrenim Hedefleri Dersin amacı Bu dersin sonunda katılımcılar TSM’lere bağlı Çalışan Şağlığı Birimlerinin (ÇSB) iş ve işleyişleri hakkında bilgi edineceklerdir. Öğrenim hedefleri –ÇSB’lerin sözleşme işlemleri –Sözleşme yapılan işyerlerine ait kayıtların tutulması –İşyerine verilen hizmetlerin bildiriminin yapılması İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

3 Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usûl ve Esasları Hakkında Yönerge Madde-21’e göre iş sağlığına ilişkin kayıtlar tutulmalıdır. Bu amaçla iş sağlığı ekibi; 1-Sözleşme yapılan işyerlerini değerlendirerek işyerine ait bilgileri içeren dosyaların oluşturulması, 2-Verilen hizmetlere yönelik verilerin kayıt altına alınarak gerekli yerlere bildirimlerinin yapılması işlerini yapar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

4 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 16 Haziran 2011/20065 Kayıtların tutulması MADDE 21- (1) Sözleşme öncesinde işveren tarafından işyerine ait bilgiler Ek-5’e uygun olarak doldurulur ve ekleri ile birlikte dosya olarak hazırlanır. Sözleşme sonrasında işverence ilgili TSM’ye teslim edilir. TSM tarafından dosyaya sözleşme örneği eklenir. (2) İşyeri hekimi tarafından, Ek-6’deki hekim işyeri değerlendirme formu doldurularak ÇSB’deki dosyaya konulur. Ayrıca işyeri ile ilgili işe ait ticari olmayan ve çalışan sağlığını ilgilendiren diğer bilgiler işverenden talep edilerek dosyaya konulur. (3) Bu Yönergeye uygun olarak sözleşme yapılan işyerleri için Ek-7’deki bilgilerin ve işyeri ile ilgili diğer belgelerin yer alacağı işyeri kayıt dosyası açılır. (4) ) İşyerinde meydana gelen bütün iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip işlemlerinde Ek-8’de belirtilen örnek formlar kullanılır. (5) İşyeri ziyaretleri usulüne uygun olarak Ek-9’daki işyeri ziyaret rapor formuna işlenir. (6) ÇSB tarafından, işçilerin sağlık bilgileri, yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçları işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında, gizlilik ilkesine uyularak saklanılması sağlanır.

5 ÇSB ve İŞYERİNDE BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR TSM ADINA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞYERİ ARASINDA YAPILAN HİZMET SÖZLEŞMESİ (Ek-3) İŞGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ (EK-4) İŞYERİ TANITIM / BİLGİ FORMU (Ek-5) İŞYERİ HEKİM DEĞERLENDİRME FORMU (EK 6) İŞYERİ SAĞLIK KAYIT DOSYASI İÇERİĞİ (EK-7) İŞYERİ ZİYARET RAPOR FORMU (EK-9) İŞYERİ KAZA / MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU (EK-8) YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU (Ek-10) TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ (Ek-1) İŞLETMENİN RİSK ANALİZİ NOTER ONAYLI DEFTERİN YAZILI SURETLERİNDEN BİR ADET İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

6 İşyeri ile yapılacak sözleşmede işlem basamakları ve dosya hazırlama İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

7 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Madde 21-(1) “Sözleşme öncesinde işveren tarafından işyerine ait bilgiler Ek-5’e uygun olarak doldurulur, ekleri ile birlikte dosya olarak hazırlanır ve işverence hizmet talep edilen ilgili TSM’ye teslim edilir.” İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

8 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

9 ÇSB ile İşyeri arasında TİSH (Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge) yönergesine uygun bir sözleşme hazırlanır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

10 EK -3 TSM ADINA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞYERİ ARASINDA YAPILAN HİZMET SÖZLEŞMESİ TSM : Adı: Yetki Belgesi Tarih ve No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No: Vergi Dairesi/Sicil No: İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmet süresi: Görevlendirilen işyeri hekiminin : Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No: SGK Sicil No: Diploma Tarih ve No: Diploma Tescil Tarih ve No: Belge Tarih ve No: Uzmanlık alanı: İSG hizmeti vereceği süre: E-posta: Hizmet verilecek işyerinin : Unvanı: Adresi: Tel No.: Faks No.: E-posta: SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.: Vergi Dairesi/Sicil No.: Faaliyet alanı: Tehlike sınıfı: İşçi sayısı: İş bu sözleşme İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmak üzere müştereken imzalanmıştır. Tarih TSM adına İşveren İmza İmza İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

11 Sözleşme talep eden işyerine ait ÇSB tarafından hazırlanan dosya ve TSM’nin uygun göreceği ÇSB görevlisi işyeri hekimine ait belgeler ile birlikte hazırlanan sözleşme İl Halk Sağlığı Müdürü’ne 3 nüsha olarak imzaya açılır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

12 İşyeri Hekimliği Yetki Onayına müteakip; görevlendirilen hekim, sözleşmede belirtilen aylık çalışma saatini dolduracak şekilde işyerinin de taleplerini dikkate alarak günlük çalışma planı hazırlayarak TSM’ nin onayına sunar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

13 TSM onayının ardından hazırlanan plan işyerine iletilir. Belirlenen gün ve saatlerde işyerine hizmet verilmeye başlanır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

14 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Madde 21-(2) “İşyeri hekimi tarafından, Ek- 6’daki Hekim İşyeri Değerlendirme Formu doldurularak ÇSB’deki dosyaya konulur. Ayrıca işyeri ile ilgili işe ait ticari olmayan ve çalışan sağlığını ilgilendiren diğer bilgiler işverenden talep edilerek dosyaya konulur”. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

15 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

16 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Madde 21-(3) “Bu Yönergeye uygun olarak sözleşme yapılan işyerleri için Ek-7’deki bilgilerin ve işyeri ile ilgili diğer belgelerin yer alacağı İşyeri Kayıt Dosyası açılır.” İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

17 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

18 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Madde 21-(4) “İşyerinde meydana gelen bütün iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip işlemlerinde Ek-8’de belirtilen örnek formlar kullanılır”. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

19

20 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Madde 21-(5) “İşyeri ziyaretleri usulüne uygun olarak Ek-9’daki İşyeri Ziyaret Rapor Formuna işlenir.” İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

21 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

22 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi İşyeri hekimi, her ay işyerine ait İşyeri Ziyaret Rapor Formu İle İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantı Tutanağını e-posta ile ÇSB’ye gönderir.

23 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi ÇSB, işyerine ait gelen verileri kaydeder ve Yıllık Değerlendirme Raporu ile elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir.

24 Sıra No. Yapılan çalışmalarTarih Yapan Kişi ve Unvanı Tekrar Sayısı Kullanılan Yöntem Sonuç ve Yorum 1Risk değerlendirmesi 2Ortam ölçümleri 3İşe giriş muayeneleri 4Periyodik muayeneler 5Radyolojik analizler 6Biyolojik analizler 7Toksikolojik analizler 8Fizyolojik testler 9Psikolojik testler 13Eğitim çalışmaları 14Diğer çalışmalar EK-10 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU İşyerinin: Unvanı: SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No: Adresi: Tel ve Faks No: E-posta: İşkolu: İşçi sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam: Tarih İş Güvenliği Uzmanı İşveren İşyeri Hekimi İmza İmza İmza İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

25 EK-4 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ İşyerinin: Unvanı: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No: Faaliyet alanı: Tehlike sınıfı: Toplam işçi sayısı: İş Güvenliği Uzmanının: Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No: SGK Sicil No: Mesleği: Diploma Tarih ve No: Belge sınıfı Tarih ve No: Hizmet vereceği süre: Adres: Tel No: Faks No: E-posta: Çalıştığı diğer işyerlerinin: Unvanı: Adresi: Tehlike sınıfı: SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No: Tarih İş Güvenliği Uzmanı İşveren İmza İmza İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

26 ÇALIŞAN DOSYASI İÇERİSİNDE BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Özürlü Raporu Portor Muayenesine Esas Tetkik Raporları ve Muayene Kartı Çalışana – İşletmeye Özel Tetkik ve Grafiler Gebe Çalışan Takip Kartı (İşletmeye Özel Hazırlanabilir) Genç Çalışan Takip Kartı (İşletmeye Özel Hazırlanabilir) Kronik Hastalık Takip Kartı (İşletmeye Özel Hazırlanabilir) Taşeron Çalışanlar İçin Hazırlanacak Takip Formları (İşletmeye Özel Hazırlanabilir) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

27 İŞYERİNİN Fotograf Sicil no Unvanı Adresi Tel ve faks İŞÇİNİN Adı ve soyadı Cinsiyeti Eğitim durumu Medeni durumuÇocuk sayısı Ev Adresi Tel Mesleği Yaptığı iş Çalıştığı bölüm Daha önce çalıştığı yerlerİşkolu Yaptığı işGiriş-çıkış tarihi 1. 2. 3. Özgeçmişi Kan grubu Konjenital/kronik hastalık Bağışıklama - Tetanoz - Hepatit - Diğer Soygeçmişi AnneBabaKardeşÇocuk TIBBİ ANAMNEZ 1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?HayırEvetTarih - Balgamlı öksürük - Nefes darlığı - Göğüs ağrısı - Çarpıntı - Sırt ağrısı - İshal veya kabızlık - Eklemlerde ağrı - Diğer (Belirtiniz) 2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?HayırEvetTarih - Kalp hastalığı - Şeker hastalığı - Böbrek rahatsızlığı - Sarılık - Mide veya oniki parmak ülseri - İşitme kaybı - Görme bozukluğu - Sinir sistemi hastalığı - Deri hastalığı - Besin zehirlenmesi - Diğer (Belirtiniz) AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

28 3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?HayırEvet ise tanı 4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi? HayırEvet ise nedir 5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?HayırEvet ise nedir 6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi? HayırEvet ise tanı 7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?Hayır Evet ise nedir ve oranı 8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?HayırEvet ise nedir 9. Sigara içiyor musunuz?Hayır Bırakmış..........ay/yıl önce.............ay/yıl içmiş...........adet/gün içmiş Evet..........yıldır..............adet/gün 10. Alkol alıyor musunuz?Hayır Bırakmış..............yıl önce..............yıl içmiş................sıklıkla içmiş Evet..........yıldır..............sıklıkla FİZİK MUAYENE SONUÇLARI a) Duyu organları - Göz - Kulak-Burun-Boğaz - Deri b) Kardiyovasküler sistem muayenesi c) Solunum sistemi muayenesi d) Sindirim sistemi muayenesi e) Ürogenital sistem muayenesi f) Kas-iskelet sistemi muayenesi g) Nörolojik muayene Ğ) Psikiyatrik muayene h) Diğer -TA/ mm-Hg -Nb/ dk. -Boy:Kilo:BMI: LABORATUVAR BULGULARI a) Biyolojik analizler - Kan - İdrar b) Radyolojik analizler c) Fizyolojik analizler - Odyometre - SFT d) Psikolojik testler e) Diğer İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

29 Hazırlanan sözleşme işyeri hekimine ait ekleri ile birlikte İSGGM’ye TSM tarafından yetki onayı için gönderilir. İHSM’ ye bilgi olarak yazılır. Sözleşmenin, bir nüshası işyerine verilir bir nüshası da ÇSB de kalır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

30 İşyeri ile yapılan sözleşmeye ait tüm yazışmalar ÇSB tarafından işyerine özel açılan dosyada tutulur. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

31 Sözleşme bitimine müteakip İşyeri tarafından ÇSB ye teslim edilmiş olan tüm evraklar üst yazı ile işletmeye iade edilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

32 Mola Zamanı İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi


"ÇSB DOSYA YÖNETİMİ İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları