Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YASEM İ N Ş AH İ N 1090320057 TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ 3. SINIF – II. Ö Ğ RET İ M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YASEM İ N Ş AH İ N 1090320057 TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ 3. SINIF – II. Ö Ğ RET İ M."— Sunum transkripti:

1 YASEM İ N Ş AH İ N 1090320057 TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ 3. SINIF – II. Ö Ğ RET İ M

2 NAZAN BEK İ RO Ğ LU Beni anla, bana vakıf ol, beni oku. Sesim sana ula ş sın, sende ço ğ alayım, sende yankılanayım, sana bölüneyim. Daha ne isterim, ne olsun daha…

3 1957'de Trabzon'da do ğ du. İ lk ve orta tahsilini aynı kentte yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1979).

4 Dört yıl lise ö ğ retmenli ğ i yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih E ğ itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı E ğ itimi Bölümü'ne ö ğ retim görevlisi olarak girdi (1985).

5 Orhan Okay yönetiminde sürdürdü ğ ü Halide Edib Adıvar'ın Romanlarının Teknik Açıdan Tahlili konulu doktorasını tamamladı (1987). Aynı bölümde ö ğ retim üyesi olarak çalı ş maya ba ş ladı. Ş air Nigâr Hanım konulu çalı ş masıyla doçent oldu (1995).

6 1998'den itibaren aynı fakültede açılan Türkçe e ğ itimi bölümünde ö ğ retim üyesi olarak görev yapmakta olan Nazan Bekiro ğ lu 4 mayıs 2001'de profesör oldu. Çe ş itli dergilerde çok sayıda bilimsel makale, deneme ve öyküsü yayınlandı.

7 ESERLER İ ÖYKÜ: Nun Masalları (Dergâh Yayınları 1997) ROMAN: İ simle Ate ş Arasında (Tima ş Yayınları 2002)

8 İ NCELEME-DENEME: - Ş air Nigâr Hanım ( İ nceleme; İ leti ş im Yayınları 1998) -Halide Edib Adıvar ( İ nceleme; Ş ule Yayınları 1999) -Mor Mürekkep (Deneme; İ yiadam Yayınları 1999) -Yusuf ile Züleyha ( Ş ark Mesnevîsi, Tima ş Yayınları 2000) -Mavi Lâle (Deneme, İ yiadam Yayınları 2001) -Cümle Kapısı (Deneme, Tima ş Yayınları 2003)

9 NAZAN BEK İ RO Ğ LU HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

10 Herkesin sevdi ğ ini sevmek,almak ötelerden beri zatın ho ş lanmadı ğ ı hallerdir.Ama i ş Nazan Bekiro ğ lu'na gelip dayayınca elhamdülillah bu ülkede kalem ve kelam tutanlar var dahası bu güzel kelam ve kalemlerin pe ş inden ko ş anlar var diyorum ve kesime kendimi de ekliyorum.Okuyucularından kıskandı ğ ım bile oluyor Nazan hanımı.Hatta ileri gidip Trabzondaki edebiyat fakültesi ö ğ rencilerini kıskanıyorum.Mübala ğ asız bu böyle.

11 Kıskanmakta haklısınız ben Nazan Hanım’ın edebiyat fakültesinden ö ğ rencisiyim ve onu tanımak dahası onu yasamak, durusunu sestonunu hatta aynı havayı payla ş mak gurur verici

12 Nazan Bekiro ğ lu, tek kelimeyle i ş tah kabartıyor. Kattıklarını ve kattıklarından çıkanları payla ş abilmeyi diliyorum.

13 Nazan Bekiro ğ lu' nu neresinden tutup anlatmaya ba ş lasam bir yanı eksik kalıyor, en iyisi acizâne tavsiyemizi yapalım ve geri çekilelim. Kesinlikle okunması ve üzerinden dü ş ünülmesi gerekilen bir kalem... Çiçekleri onunla tanımaya ba ş ladım desem abartmı ş olmam hani, mimozalar, nilüfer çiçekleri, sardunya..

14 Nazan Bekiro ğ lu, her eserini yani eme ğ ini ısrarla ve de zevkle takip etti ğ im yazarlardan biri. Denemelerinde ve hikâyelerinde gösterdi ğ i ba ş arıyı İ simle Ate ş arasında adlı romanında da yakalamı ş nev'i ş ahsına münhasır bir yazar. Üslûbu deseniz bir anafor misali insanları içine çekiyor, özenle seçti ğ i, kullandı ğ ı her bir kelime zengin bir alt yapının sinyallerini veriyor

15 K İ TAPLARDAN İ NC İ LER

16 Ve ölümü tadacak olmanın garantisi,tatmayacak olma tahayyülünden ne kadar daha güzel.Bundan sonra size tehlike yok demek,madem ki Mecnunsunuz ! (mor mürekkep)

17 Varlıklarında bunca yok iken, yokluklarında bunca var olan tanıdıklarını hatırladı teker teker. Ve böyle bir yı ğ ın acıyı bulup çıkardı ömründen. (nun masalları)

18 Yazı söz.Kitap da söz,kalbe inen.Kitap mür ş id.Kitap hikmet.Kitap açıklayıcı.Kitap uyarıcı.Kitap ça ğ rı.Kitap yazı.Kitap zikir.Alemler için.(mor mürekkep)

19 Ben uydurdum bütün bu hikâyeleri. Ama size ş unu söylüyorum ki: Daha yüksekte duran bir gerçe ğ i i ş aret etmek için bunca hikâye uydurdum. Demek istedi ğ im. hepsi yalanken anlattıklarımın. anne kalbinde bir çocuk yoklu ğ unun i ş aret etti ğ i acı yalan de ğ ildi. Yalan de ğ ildi e ş i zalim avcı tarafından vurulan turnanın zaruri ölümü. Yalan de ğ ildi kemalin arkasından zevalin geldi ğ i. Olgunla ş an her ş eyin sonunda bozuldu ğ u. Bir ş ey bozulurken onunla birlikte ba ş ka ş eylerin de bozuldu ğ u. Yalan de ğ ildi devletlerin insanlar gibi. a ş kların da devletler gibi ömürleri oldu ğ u. mahiyeti safiyet olan a ş kı en çok karanlıkların bo ğ du ğ u. Yalan de ğ ildi a ş kın birbirine uymayan iki tanımının oldu ğ u.

20 TE Ş EKKÜRLER


"YASEM İ N Ş AH İ N 1090320057 TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ 3. SINIF – II. Ö Ğ RET İ M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları