Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İhale Dokümanlarına Şikayet v e İnceleme Süreci KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarına Şikayet v e İnceleme Süreci Alattin ÜŞENMEZ Kamu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İhale Dokümanlarına Şikayet v e İnceleme Süreci KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarına Şikayet v e İnceleme Süreci Alattin ÜŞENMEZ Kamu."— Sunum transkripti:

1 1 İhale Dokümanlarına Şikayet v e İnceleme Süreci KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarına Şikayet v e İnceleme Süreci Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com ausenmez24@gmail.com

2 2 Şikayet/itirazen şikayet  4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak, aday, istekli veya istekli olabileceklerin, önce idareye şikayet, daha sonra da Kamu İ hale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri şeklinde iki aşamalı inceleme sistemi öngörülmüştür.  Şikayet ve itirazen şikayet, dava açılması öncesi kullanılması gereken zorunlu bir başvuru yoludur. Alattin ÜŞENMEZ

3 3 Başvuru Ehliyeti (Dokümanın Satın Alınması)  İ stekli olabilecekler;  1- Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi,  2-Ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler  3- Bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir.  İ lana yönelik başvuruda bulunabilmek için de istekli olabilecek sıfatını kazanmak zorunlu oldu ğ undan, bu kapsamda dokümanın satın alınması gerekti ğ i hususuna dikkat edilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

4 4 Başvuru Süreleri ( Başvuru Süreleri (İ dareye şikayet süresi ) İ dareye şikayet süresi de ğ işiklikten önce 15 gündü.  İ dareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldı ğ ı veya farkına varılmış olması gerekti ğ i tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda 5 gün,  Di ğ er hallerde 10 gündür. Alattin ÜŞENMEZ

5 5 Başvuru Süreleri (İdareye)  İ lan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının *** başvuru veya teklif sunulmadan önce *** ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur. ( Ör; ihale tarihi Pazartesi ise bir önceki Salı günü)  İ lana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olması **** Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasını engellemez. Alattin ÜŞENMEZ

6 6 Sürelerle ilgili genel esaslar  Süreler ilana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,  düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandı ğ ı tarihi,  gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini,  İ hale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındı ğ ı tarihi,  Zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildi ğ i tarihi, Alattin ÜŞENMEZ

7 7 Sürelerle ilgili genel esaslar  İ darenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldı ğ ı yahut farkına varılmış olması gerekti ğ i tarihi, (Örne ğ in kesinleşen ihale kararının tebli ğ inden itibaren)  Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildi ğ i veya bildirilmiş sayıldı ğ ı tarihi,  ****10 gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini, İ zleyen günden itibaren başlar. Alattin ÜŞENMEZ

8 8 Sürelerle ilgili genel esaslar (EKAP-Tatil Günü) Sürelerle ilgili genel esaslar (EKAP-Tatil Günü)  İşin ve/veya ihalenin yapılacağı yerde yayımlanması zorunlu olan ilanların aynı zamanda ***Elektronik Kamu Alımları Platformu(EKAP)’nda da yayımlanması halinde, ilanın Platformdaki yayım tarihi ilk ilan tarihi olarak kabul edilmelidir.  Tatil günleri sürelere dahil olup, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Alattin ÜŞENMEZ

9 9 Başvuruların Şekil Unsurları İdareye başvuru dilekçesinde; 1-Başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası ile imzası, 2-İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, Alattin ÜŞENMEZ

10 10 Başvuruların Şekil Unsurları İdareye başvuru dilekçesinde; 3-Başvuru konusunun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmelidir. ( İlana yönelik başvurularda *** ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilmelidir.) Alattin ÜŞENMEZ

11 11 Başvuruların Şekil Unsurları (Yetki belgesi) A day veya isteklinin dilekçe ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olundu ğ una dair belgelerin Bulunması zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

12 12 Başvuruların Şekil Unsurları (Ortak Girişim)  Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının,  pilot ortak/koordinatör ortak  veya  temsil yetkisi verilen özel ortak  ya da  ortakların tamamı  tarafından yapılması zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

13 13 İdare Tarafından İnceleme (İnceleme Kimler Tarafından Yapılmalı?)  İ dareye yapılan şikayet başvurusu üzerine inceleme ;  ihale yetkilisince bizzat yapılabilece ğ i gibi,  ihale yetkilisin in görevlendirece ğ i bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir.  İ hale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir. Alattin ÜŞENMEZ

14 14 İdare tarafından inceleme (Karar Verme Süresi)  İ dare tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 gün içerisinde karar alınarak başvuru sonuçlandırıl malıdır.  Bu süre içinde idarece bir karar alınmaması durumunda başvuru zımnen reddedilmiş sayılır. Alattin ÜŞENMEZ

15 15 İdare Tarafından İnceleme (İhale Tarihinden Önce Karar Verme)  İ lan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ** ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Alattin ÜŞENMEZ

16 16 İ dare Tarafından İ nceleme ( İ dare Tarafından İ nceleme ( Alınacak Kararlar ) 1- İhalenin İptaline, 2- Düzeltici İşlem Belirlenmesine, 3- Başvurunun Reddine, karar verilir. Alattin ÜŞENMEZ

17 17 Kararlarda Bulunacak Hususlar ( 17/07/2010 tarihli Düzenleme) h) Kararın tebliğ ediliş şekline göre; h) Kararın tebliğ ediliş şekline göre; *** iadeli taahhütlü mektupla gönderilme, *** imza karşılığı elden teslim edilme, ***faksla gönderilme veya elektronik postayla gönderilme tarihi, ı) Karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresi. ı) Karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresi. Alattin ÜŞENMEZ

18 18 İdare Tarafından İnceleme (Zeyilname Talepli Başvuru)  İhale dokümanına yönelik şikayet başvurularında ihale veya son başvuru tarihine 10 günden daha fazla süre olan hallerde;  İdare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, ***tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek ----maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, +++ zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Alattin ÜŞENMEZ

19 19 İdare Tarafından İnceleme (Zeyilnamenin Tebliği)  Zeyilnamenin düzenlenmesi durumda;  İhale veya son başvuru gününden --en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde doküman satın alanların tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir. Alattin ÜŞENMEZ

20 20 İdare Tarafından İnceleme (Zeyilname Talepli Başvuru)  İhale veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurularında:  ihale veya son başvuru tarihine 10 günden daha az süre kalan hallerde zeyilname yapılması durumunda;  Önce ihale tarihi ayrı bir zeyilname ile ertelenebileceği gibi, dokümanda değişiklik yapan zeyilname ile de ertelenebilir. Alattin ÜŞENMEZ

21 21Alattin ÜŞENMEZ 21 Alattin ÜŞENMEZ/GİB İhale İşlemleri Müdürü Zeyilnamenin Tebliğinde Hata Yapılması Zeyilnamenin tebliğ edildiğinde ihaleye 10 günden daha az bir sürenin kalması halinde, ***istekliler, ihalenin iptali veya ertelenmesine yönelik idareye başvuruda bulunabilir. --İdareler de, hatalı işleme ilişkin başvuru olabileceğini düşünerek itiraz süresinin sona ermesini beklemelidir.

22 22 İdare Tarafından İnceleme Başvurunun Reddine Karar Verilmesi Durumunda; İhale Günü Yapılacak İşlemler: Alattin ÜŞENMEZ

23 23 Tekliflerin Alınması İhale tarihine kadar şikayetçi isteklinin KİK’e başvuru süresinin dolmaması halinde; İhale saatinde teklifler alınmalı, İlk oturuma ilişkin “Belge Kontrol İşlemleri” tamamlanmalı, Alattin ÜŞENMEZ

24 24 Tekliflerin Detaylı İncelenmesi (Dokümana İtirazlı Bir İhalede) Belgelerin detay inceleme aşamasına geçilmeden *** şikayetçi isteklinin KİK’e başvuru süresinin dolması beklenilmeli. KİK’e başvurunun yapılmaması halinde, ihale sürecine kalındığı yerden devam edilmeli. Alattin ÜŞENMEZ

25 25 KİK’e İtirazen Şikayet Başvurusu  İ hale dokümanlarına yapılan şikayet başvuruları üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması. Alattin ÜŞENMEZ

26 26 İ tirazen Şikayet Süresi İ tirazen şikayet başvurusu;  1- İ hale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten  2- 10 günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitiminden itibaren ***10 gün içinde yapılmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

27 27 KİK Tarafından Yapılacak İ şlemler  İ tirazen şikayet başvurusu üzerine, Kurum tarafından şikayetin esasının incelenmesine geçil mesi durumunda;  İ dareden gerekli görülen bilgi ve belgeler veya ihale işlem dosyası istenir.  İhale Komisyonunun yapmış olduğu çalışma ve tutanaklar da KİK’e gönderilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

28 28 Kurum Tarafından Yapılan Esas İ nceleme  İncelemenin kapsamı;  Başvuru sahibinin iddiaları ile  idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlarla sınırlı incelenir. Alattin ÜŞENMEZ

29 29 Kurum tarafından yapılan esas inceleme ( Kurum tarafından yapılan esas inceleme (Eşit Muamele İlkesi) İ hale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, İle ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldı ğ ı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmedi ğ i yönünden incelenir. Alattin ÜŞENMEZ

30 30 Kurum Tarafından Alınacak Karar Çeşitleri 1) İ hale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılı ğ ın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, 2) H ukuka aykırılı ğ ın tespit edilememesi halinde başvurunun reddine, Karar verilir. *** İsteklinin itirazında haklı olması durumunda, düzeltici işlem kararının verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Alattin ÜŞENMEZ

31 31 TEŞEKKÜRLER ! Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com Alattin ÜŞENMEZ


"1 İhale Dokümanlarına Şikayet v e İnceleme Süreci KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarına Şikayet v e İnceleme Süreci Alattin ÜŞENMEZ Kamu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları