Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarına Şikayet ve İnceleme Süreci Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarına Şikayet ve İnceleme Süreci Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com."— Sunum transkripti:

1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarına Şikayet ve İnceleme Süreci Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali hizmetler Uzmanı)

2 Şikayet/itirazen şikayet
4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak, aday, istekli veya istekli olabileceklerin, önce idareye şikayet, daha sonra da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri şeklinde iki aşamalı inceleme sistemi öngörülmüştür. Şikayet ve itirazen şikayet, dava açılması öncesi kullanılması gereken zorunlu bir başvuru yoludur. Alattin ÜŞENMEZ

3 Başvuru Ehliyeti (Dokümanın Satın Alınması)
İstekli olabilecekler; 1- Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, 2-Ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler 3- Bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir. İlana yönelik başvuruda bulunabilmek için de istekli olabilecek sıfatını kazanmak zorunlu olduğundan, bu kapsamda dokümanın satın alınması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Ancak ihale dokümanına yapılacak başvurularda üç iş günü öncesi şartı bulunmakla birlikte ihale tarihinden önce idareye teklif sunulmuş ise bu aşamadan sonra dokümana yönelik şikayet başvurusu yapılamayacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

4 Başvuru Süreleri (İdareye şikayet süresi)
İdareye şikayet süresi değişiklikten önce 15 gündü. İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda 5 gün, Diğer hallerde 10 gündür. Alattin ÜŞENMEZ

5 Başvuru Süreleri (İdareye)
İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ***başvuru veya teklif sunulmadan önce ***ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur. (Ör; ihale tarihi Pazartesi ise bir önceki Salı günü) İlana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olması ****Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasını engellemez. Alattin ÜŞENMEZ

6 Sürelerle ilgili genel esaslar
Süreler ilana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini, İhale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, Zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi, Alattin ÜŞENMEZ

7 Sürelerle ilgili genel esaslar
İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, (Örneğin kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, ****10 gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini, İzleyen günden itibaren başlar. Değişiklikten önce dokümana yönelik şikayetler satın alma tarihi, diğer hallerde tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlarken, kesinleşen ihale kararında gerekçe gösterilmemesi durumunda açıklama talebine verilen cevabın tebliğinden itibaren başlamakta idi. İstekli olabileceklerin dokümana yönelik şikayetleri de tekliften sonrasına kadar gitmekte idi. Alattin ÜŞENMEZ

8 Sürelerle ilgili genel esaslar (EKAP-Tatil Günü)
İşin ve/veya ihalenin yapılacağı yerde yayımlanması zorunlu olan ilanların aynı zamanda ***Elektronik Kamu Alımları Platformu(EKAP)’nda da yayımlanması halinde, ilanın Platformdaki yayım tarihi ilk ilan tarihi olarak kabul edilmelidir. Tatil günleri sürelere dahil olup, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Alattin ÜŞENMEZ 8

9 Başvuruların Şekil Unsurları
İdareye başvuru dilekçesinde; 1-Başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası ile imzası, 2-İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, Alattin ÜŞENMEZ

10 Başvuruların Şekil Unsurları
İdareye başvuru dilekçesinde; 3-Başvuru konusunun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmelidir. (İlana yönelik başvurularda *** ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilmelidir.) Alattin ÜŞENMEZ

11 Başvuruların Şekil Unsurları (Yetki belgesi)
Aday veya isteklinin dilekçe ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin Bulunması zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

12 Başvuruların Şekil Unsurları (Ortak Girişim)
Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

13 İdare Tarafından İnceleme (İnceleme Kimler Tarafından Yapılmalı?)
İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine inceleme; ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi, ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. İhale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir. Alattin ÜŞENMEZ

14 İdare tarafından inceleme (Karar Verme Süresi)
İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 gün içerisinde karar alınarak başvuru sonuçlandırılmalıdır. Bu süre içinde idarece bir karar alınmaması durumunda başvuru zımnen reddedilmiş sayılır. Alattin ÜŞENMEZ

15 İdare Tarafından İnceleme (İhale Tarihinden Önce Karar Verme)
İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ** ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Alattin ÜŞENMEZ

16 İdare Tarafından İnceleme (Alınacak Kararlar)
1- İhalenin İptaline, 2- Düzeltici İşlem Belirlenmesine, 3- Başvurunun Reddine, karar verilir. Alattin ÜŞENMEZ

17 Kararlarda Bulunacak Hususlar ( 17/07/2010 tarihli Düzenleme)
h) Kararın tebliğ ediliş şekline göre; *** iadeli taahhütlü mektupla gönderilme, *** imza karşılığı elden teslim edilme, ***faksla gönderilme veya elektronik postayla gönderilme tarihi, ı) Karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresi. Alattin ÜŞENMEZ

18 İdare Tarafından İnceleme (Zeyilname Talepli Başvuru)
İhale dokümanına yönelik şikayet başvurularında ihale veya son başvuru tarihine 10 günden daha fazla süre olan hallerde; İdare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, ***tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek ----maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, +++ zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Alattin ÜŞENMEZ

19 İdare Tarafından İnceleme (Zeyilnamenin Tebliği)
Zeyilnamenin düzenlenmesi durumda; İhale veya son başvuru gününden --en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde doküman satın alanların tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir. Alattin ÜŞENMEZ

20 İdare Tarafından İnceleme (Zeyilname Talepli Başvuru)
İhale veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurularında: ihale veya son başvuru tarihine 10 günden daha az süre kalan hallerde zeyilname yapılması durumunda; Önce ihale tarihi ayrı bir zeyilname ile ertelenebileceği gibi, dokümanda değişiklik yapan zeyilname ile de ertelenebilir. Alattin ÜŞENMEZ

21 Zeyilnamenin Tebliğinde Hata Yapılması
Zeyilnamenin tebliğ edildiğinde ihaleye 10 günden daha az bir sürenin kalması halinde, ***istekliler, ihalenin iptali veya ertelenmesine yönelik idareye başvuruda bulunabilir. --İdareler de, hatalı işleme ilişkin başvuru olabileceğini düşünerek itiraz süresinin sona ermesini beklemelidir. Alattin ÜŞENMEZ/GİB İhale İşlemleri Müdürü 21 Alattin ÜŞENMEZ

22 İdare Tarafından İnceleme
Başvurunun Reddine Karar Verilmesi Durumunda; İhale Günü Yapılacak İşlemler: Alattin ÜŞENMEZ

23 İhale saatinde teklifler alınmalı,
Tekliflerin Alınması İhale tarihine kadar şikayetçi isteklinin KİK’e başvuru süresinin dolmaması halinde; İhale saatinde teklifler alınmalı, İlk oturuma ilişkin “Belge Kontrol İşlemleri” tamamlanmalı, Alattin ÜŞENMEZ

24 Tekliflerin Detaylı İncelenmesi (Dokümana İtirazlı Bir İhalede)
Belgelerin detay inceleme aşamasına geçilmeden ***şikayetçi isteklinin KİK’e başvuru süresinin dolması beklenilmeli. KİK’e başvurunun yapılmaması halinde, ihale sürecine kalındığı yerden devam edilmeli. Alattin ÜŞENMEZ

25 KİK’e İtirazen Şikayet Başvurusu
İhale dokümanlarına yapılan şikayet başvuruları üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması. İtirazen şikayet üzerine alınan iptal kararından Kurul kararı ile iptali değil başvurunun reddi, d.işlem kararından sonra idare tarafından alına iptal kararını anlamamız gerekir. Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir. Alattin ÜŞENMEZ

26 İtirazen Şikayet Süresi
İtirazen şikayet başvurusu; 1- İhale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten 2- 10 günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitiminden itibaren ***10 gün içinde yapılmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

27 KİK Tarafından Yapılacak İşlemler
İtirazen şikayet başvurusu üzerine, Kurum tarafından şikayetin esasının incelenmesine geçilmesi durumunda; İdareden gerekli görülen bilgi ve belgeler veya ihale işlem dosyası istenir. İhale Komisyonunun yapmış olduğu çalışma ve tutanaklar da KİK’e gönderilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

28 Kurum Tarafından Yapılan Esas İnceleme
İncelemenin kapsamı; Başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlarla sınırlı incelenir. Alattin ÜŞENMEZ

29 Kurum tarafından yapılan esas inceleme (Eşit Muamele İlkesi)
İhale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, İle ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden incelenir. Alattin ÜŞENMEZ

30 Kurum Tarafından Alınacak Karar Çeşitleri
İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, Hukuka aykırılığın tespit edilememesi halinde başvurunun reddine, Karar verilir. ***İsteklinin itirazında haklı olması durumunda, düzeltici işlem kararının verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Alattin ÜŞENMEZ

31 (Mali Hizmetler Uzmanı)
TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ


"KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale Dokümanlarına Şikayet ve İnceleme Süreci Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları