Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

  DERS:SAĞLIK HUKUKU   KONU:HEMŞİRELİK KANUNU   Hazırlayan:   Türkan YILMAZ   A/Grubu   Danışman:   Doç.Dr.Türker YARDAN   03/11/2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "  DERS:SAĞLIK HUKUKU   KONU:HEMŞİRELİK KANUNU   Hazırlayan:   Türkan YILMAZ   A/Grubu   Danışman:   Doç.Dr.Türker YARDAN   03/11/2012."— Sunum transkripti:

1   DERS:SAĞLIK HUKUKU   KONU:HEMŞİRELİK KANUNU   Hazırlayan:   Türkan YILMAZ   A/Grubu   Danışman:   Doç.Dr.Türker YARDAN   03/11/2012

2 03.04.20152 Kanun Numarası: 6283 Kanun Numarası: 6283 Kanun Kabul Tarihi: 25/02/1954 Kanun Kabul Tarihi: 25/02/1954 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/03/1954 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/03/1954 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8647 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8647 HEMŞİRELİK KANUNU

3  HEMŞİRELİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  Kanun Numarası: 5634  Kabul Tarihi: 25/4/2007  Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 2/5/2007  Sayı: 26510

4 03.04.20154 HEMŞİRELİK KANUNU  Madde 1 – (De ğ i ş ik: 25/4/2007-5634/1. md.) “  Türkiye’ de üniversitelerin hem ş irelik ile ilgili lisans e ğ itimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sa ğ lık Bakanlı ğ ınca tescil edilenler ile ö ğ renimlerini yurt dı ş ında hem ş irelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sa ğ lık Bakanlı ğ ınca tescil edilenlere Hem ş ire ünvanı verilir.”

5 03.04.20155  Madde 2 – (Mülga: 25/4/2007-5634/ 6. md.) Yürürlükten kaldırılmı ş tır.  Madde 3 –(De ğ i ş ik:25/4/2007-5634/ 2.md.) Bu yasa hükümleri uyarınca, hem ş ire unvanını kazanmı ş Türk vatanda ş ı hem ş irelerden ba ş kası, Türkiye’de hem ş irelik mesle ğ ini yapamaz.

6 03.04.20156 Madde 4 – (De ğ i ş ik: 25/4/2007-5634/ 3. md.) Madde 4 – (De ğ i ş ik: 25/4/2007-5634/ 3. md.) Hem ş irelerin görev ve yetkileri ş unlardır: Hem ş irelerin görev ve yetkileri ş unlardır:  Hem ş ireler, hekim tarafından acil haller dı ş ında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak,

7  Hem ş irelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hem ş irelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve de ğ erlendirmek.  Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hem ş irelik giri ş imleri ile kar ş ılanabilecek sa ğ lıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek,

8 03.04.20158  Madde 5 - Hem ş ire okulundan mezun hem ş ireler zorunlu hizmetlerini bitirip memuriyetten ayrılınca; zorunlu hizmeti olmayanlar da istedikleri zaman sanatlarını serbestçe yapabilirler.  Lisans mezunu hem ş ireler meslekleriyle ilgili lisansüstü e ğ itim alarak uzmanla ş tıktan ve diplomaları Sa ğ lık Bakanlı ğ ınca tescil edildikten sonra uzman hem ş ire olarak çalı ş ırlar.

9 03.04.20159  Madde 6 - (Mülga: 25/4/2007-5634/ 6. md.) Yürürlükten kaldırılmı ş tır.  Madde 7 - (Mülga: 25/4/2007-5634/ 6. md.) Yürürlükten kaldırılmı ş tır.  Madde 8 - Hem ş ireler meslekleri ile ilgili olan, özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Bu konu yönetmenlik ile düzenlenecektir.

10 03.04.201510  Madde 9 - Hem ş irelikle ilgili yönetim görevlerinde, lisans ve lisansüstü e ğ itime sahip hem ş irelerin rüçhan (öncelik) hakları vardır.  Madde 10 - (Mülga: 25/4/2007-5634/ 6. md.) Yürürlükten kaldırılmı ş tır.

11  Madde 11 - 3. madde hükümlerine riayet etmeyen, 4. madde de yazılı vazife ve salahiyet hudutlarını tecavüz eden ve 5. maddenin ikinci bendi hükmünü yerine getirmeksizin serbest çalı ş an hem ş irelerden (50) liradan (200) liraya kadar hafif para cezası alınır.  Yasa hükümlerine aykırı davranan hem ş irelere idari para cezası uygulanır.

12 03.04.201512  Madde 12 - (Mülga: 25/4/2007-5634/ 6. md.) Yürürlükten kaldırılmı ş tır.  Madde 13 - 1219 sayılı kanunun 64. maddesiyle 3017 sayılı kanunun 4253 sayılı kanunla de ğ i ş tirilen 61. maddesi hükümleri kaldırılmı ş tır.

13 03.04.201513  Madde 14 - 4862 sayılı kanun ile bu kanunun eklerine ba ğ lı kadro cetvellerindeki ba ş hem ş ire, hem ş ire, ziyaretçi ba ş hem ş ire, ziyaretçi hem ş ire ve ebe kadroları kaldırılmı ş ve onların yerine bu kanuna ba ğ lı (1) sayılı cetvel eklenmi ş tir.

14  Ekli (1) sayılı cetveldeki kadrolar, do ğ um evleri,nisaiye klinikleri ve sa ğ lık merkezlerine tayin olunacak ebeler hakkında da tatbik olunur. Ekli (2) sayılı cetveldeki kadrolar 1954 mali yılında kullanılamaz.

15 03.04.201515  Geçici Madde 1: (6283 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmı ş tır.) Bu kanunun ne ş rinden evvel hastabakıcılık yapmakta olanlardan yedinci maddeye göre hem ş ire yardımcılı ğ ına talip olanlar jüri huzurunda ehliyetlerini ispat ettikleri takdirde hem ş ire yardımcısı olabilirler.

16 03.04.201516  Geçici Madde 2: (Ek: 25/4/2007-5634/ 7. md.) Bu Kanunun yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten önce hem ş irelik ve hem ş ireli ğ e e ş de ğ er sa ğ lık memurlu ğ u programlarından mezun olanlar ile halen bu programlarda kayıtlı bulunan ö ğ rencilerin kazanılmı ş hakları saklıdır.

17  Hem ş irelik e ğ itimine e ş de ğ er sa ğ lık memurlu ğ u programlarından mezun olanlar hem ş ire olarak çalı ş ırlar.  Hem ş irelik e ğ itimine e ş de ğ er sa ğ lık memurlu ğ u programının adı, bu Kanunun yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten itibaren hem ş irelik programı olarak de ğ i ş tirilir ve programlar birle ş tirilir.

18 03.04.201518  Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip oldu ğ u halde bu Kanunun yayımı tarihinde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hem ş irelik görevi yaptı ğ ını resmi belge ile belgelendiren ve bu Kanunun yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar hem ş irelik yetkisiyle görevlerine devam ederler.

19 03.04.201519  Üniversitelerin hem ş irelik programlarında ülke ihtiyacını kar ş ılayacak yeterli kontenjan olu ş turulmak üzere 5 yıl süre ile sa ğ lık meslek liselerinin hem ş irelik ve hem ş ireli ğ e e ş de ğ er sa ğ lık memurlu ğ u programlarına ö ğ renci alınmasına devam olunur ve bu programlardan mezun olanlara hem ş ire unvanı verilir.

20 03.04.201520  Madde 15 - Bu kanun 28 Ş ubat 1954 tarihinden itibaren mer’idir.  Madde 16 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Sıhhat ve İ çtimai Muavenet Vekilleri memurdur.

21 KAYNAKLAR:  Sa ğ lık bakanlı ğ ı resmi internet sitesi 03.04.201521

22  TEŞEKKÜRLER


"  DERS:SAĞLIK HUKUKU   KONU:HEMŞİRELİK KANUNU   Hazırlayan:   Türkan YILMAZ   A/Grubu   Danışman:   Doç.Dr.Türker YARDAN   03/11/2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları