Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Halil ALTINOK Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Halil ALTINOK Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Halil ALTINOK Daire Başkanı

2 İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRKLERDE EĞİTİM Bu dönemde, Türk toplumlarının eğitim anlayışı ve uygulamaları, yaşama biçimlerinin etkisiyle şekillenmiştir.

3 İSLAMİYETTEN SONRA TÜRKLERDE EĞİTİM Türklerin İslamiyeti benimsemeleri onların eğitimine yeni özellikler kazandırmış ve eğitim tarihi bakımından bunun birtakım önemli ve sürekli sonuçları olmuştur.

4 İSLAMİYETTEN SONRA TÜRKLERDE EĞİTİM Türk toplumlarının yeni dinle ve yeni değerlerle teması, gazi ve veli insan tiplerini ortaya çıkarmıştır. Eski savaşçı, cihangir, alp (yiğit) tipinin özellikleri bu yeni tiplerin özellikleri ile kaynaşmıştır.

5 İSLAMİYETTEN SONRA TÜRKLERDE EĞİTİM Türkler İslâmiyet’te bilimin yüce tutulduğunu görmüşler, bu da kendilerinin köklü bilim sevgilerini sürdürmelerini kolaylaştırmıştır.

6 İÇ ASYA MÜSLÜMAN TÜRKLERİ VE KARAHANLILARDA EĞİTİM Karahanlılar döneminde Farabi, İbni Sina, Birûni gibi dünya eğitim ve bilim tarihinde yer tutan bilim adamları yetişmiştir. Eğitim tarihimizde, “eğitim bilimi” ne ilişkin ilk görüşler de başta Farabi olmak üzere bu düşünürler tarafından ileri sürülmüştür.

7 Farabi’nin Eğitim İlişkin Görüşleri (870–950) Devlet başkanı milletin eğitimcisidir yani öğretmenidir. Öğretmen öğrencilerle-Sokrat gibi- tartışmayı bilmelidir. Öğretimde Mantık ve Felsefe’ye yer verilmelidir. Öğrencinin öğrenme isteğinin sürdürülmesine çalışılmalıdır.

8 İbni Sina’nın Eğitim Görüşleri (980–1037) Kendisine Aristoteles ve Farabi’den sonra gelen “üçüncü öğretmen” anlamında muallim-i sâlis denmiştir.

9 SELÇUKLULARDA EĞİTİM İlk Selçuklu medreseleri 1040 yıllarında Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından kurulmuştur. Alpaslan döneminde 1067’de Bağdat’da Nizamiye medreseleri adıyla önemli kurumlar açılmıştır. Medresenin hocası olan müderrisler, Hükümdar veya Vezir tarafından atanır, genellikle ölüncüye kadar görevde kalırlardı.

10 OSMANLILARDA EĞİTİM Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, Azınlık çocuklarının üst düzeyde yönetici yetiştirildikleri Enderun adında önemli bir örgün eğitim kurumu ortaya çıkmıştır.

11 OSMANLILARDA EĞİTİM Fatih Sultan Mehmet, Eyüp ve Ayasofya medreselerinde, sıbyan mektebi muallimi olacaklar için, genel medreselerden farklı bir program öngörmüştür. Bu programda; Adâb-ı Mubahase ve Usûl-i Tedris adında derse yer verilmiş. Bu tartışma kuralları ve öğretim yöntemi anlamına gelmektedir. Fıkıh dersinin bulunmayışı, Fatih, böyle bir dersi ilkokul öğretmeni olacaklar için yararlı bulmamıştı.

12 Osmanlılarda saray eğitim ve öğretim kurumları Enderun Mektebi Şehzadegân Mektebi Meşkhane

13 TANZİMAT DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (1839-1876) 1789 Fransız devrimine kadar eğitim doğuda olduğu gibi Batıda da din ağırlıklıydı. Din adamları aynı zamanda öğretmendi. Dünyada ilk öğretmen yetiştiren kurum Fransız Devriminden sonra Fransa’da açılmıştır.

14 TANZİMAT DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 16 Mart 1848’de İstanbul Fatih semtinde ortaöğretimin ilk kademesi durumunda olan Rüştiye mekteplerine öğretmen yetiştirmek amacıyla ilk Darülmuallimin açıldı.

15 TANZİMAT DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 1868 Darülmuallimin-i Sıbyan 1870 Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) 1870’ler Taşra Darülmualliminleri 1914 Ana Muallime Mektebi

16 OSMANLILARDA EĞİTİM Türkiye’yi kurtaracak eğitimdir, eğitimin öncüsü ise öğretmenlerdir. Öğretmenlik bir sanattır, özel metotları ve kuralları vardır. Öğretmen okullarının tek amacı öğretmen yetiştirmek olmalı ve buna hizmet etmelidir. Köy için ayrı öğretmen yetiştirilmelidir. Öğretmenlik mesleğinin itibarı yükseltilmelidir.

17 CUMHURİYET DÖNEMİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI Türk eğitim sisteminin politikaları Atatürk’ün eğitime ilişkin görüş ve düşünceleri, T.C. Anayasası, eğitim ve öğretimi düzenleyen mevzuat, hükümet programları, kalkınma planları ve milli eğitim şuraları esas alınarak düzenlenmektedir.

18 Atatürk’ün eğitime ilişkin görüş ve düşünceleri Öğretmenler; yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır… Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin başarınız, cumhuriyetin başarısı olacaktır.(1924)

19 T.C. ANAYASASI Devletin eğitim ve öğretimle ilgili temel görevleri 10. maddede, din ve vicdan hürriyeti, 24. madde eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi, 42. madde ve diğer maddelerle düzenlenmiştir.

20 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. Madde:“Öğretmenlik genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon verilmek suretiyle sağlanan özel bir ihtisas mesleğidir.” 45. Madde:“Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.”

21 Milli Eğitim Şuraları 1939-2010 yılları arasında 18 şura gerçekleştirilmiştir. Bu şuralardan özellikle, 7. (1962), 11. (1982) ve 18. (2010) Milli Eğitim Şuraları öğretmen yetiştirme konusuna geniş yer vermiştir.

22 III. Milli Eğitim Şurası 1946 Sekiz yıllık okul düşüncesi bu şurada tartışılmıştır. Temel eğitim için gereksinim duyulan öğretmenlerin ise iki yıllık yüksek dereceli eğitim enstitüleri durumuna getirilen öğretmen okullarınca yetiştirilmesi önerilmiştir.

23 VII. Milli Eğitim Şurası 1962 İlk öğretmen okullarının öğretim sürelerinin uzatılması uygun görülmüş, bu okullardan ilkokula dayalı bulunanların 7 yıl, ortaokula dayalı bulunanların da 4 yıla çıkarılması, Eğitim enstitülerinin bütün bölümlerinin öğrenim sürelerinin üç yıla çıkarılması uygun görülmüştür.

24 XI. Milli Eğitim Şurası 1982 Şuranın gündemi tamamen hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştirme konusuna ayrılmıştır. Üniversiteler ile MEB’in yakın bir işbirliği içinde bulunmaları zorunlu görülmüştür.

25 XIV. Milli Eğitim Şurası 1993 Öğretmen yetiştirmede, Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında sürekli bir işbirliği sağlamak amacıyla Öğretmen Yetiştirme Koordinasyon Kurulu oluşturulması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.

26 XVII. Milli Eğitim Şurası 2006 Öğretmenlik bir uzmanlık mesleği olarak lisansüstü düzeyi kapsayacak bir eğitim programına bağlanmalıdır ve uygulama süreci sürekli değerlendirilerek geliştirilmelidir.

27 XVIII. Milli Eğitim Şurası 2010 Öğretmen yetiştirme programlarının, öğretmen yeterlilikleri bağlamında geliştirilmesi, Öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi ( intörn) öğretmen kararlaştırılmıştır.

28 Kalkınma Planları 1960 lı yıllardan sonra planlı kalkınma dönemi başlamış ve 1963- 2013 yılları arasında 9 kez beş yıllık kalkınma planı (BYKP) hazırlanmış olup belirlenen hedefler şöyledir.

29 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı(1963-1967) Öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi.

30 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı(1968- 1972) Temel eğitimin gerektirdiği nitelik ve nicelikte sınıf ve branş öğretmenlerinin hızla yetiştirilmesi.

31 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) Öğretmen yetiştiren yüksekokulların asıl kaynağı öğretmen okulları olması.

32 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) Yabancı dil ve özel eğitim öğretmeni yetiştirmeye ilişkin tedbirlerin alınması.

33 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) Zorunlu eğitim süresinin sekiz yıla çıkarılması. Öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi.

34 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) Öğretmenliğin çekici hale getirilmesi. Nitelikli öğretmen yetiştirme ve yurt düzeyinde dengeli dağılımı üzerinde durulması. Sözleşmeli statüde eğitim personeli istihdamı konusunda çalışmaların başlatılması.

35 Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013) Öğretmen niteliğinin geliştirilmesi. Öğretmen yeterliklerinin sürekli olarak geliştirilmesi. Yeterliklerin kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde etkin yöntemler uygulanması.

36 1923–1983 DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Cumhuriyetin başlangıç yıllarından beri eğitim hizmetlerinin topluma yaygınlaştırılması kapsamında özellikle ilkokullara öğretmen yetiştirme sorunu hükümetlerin her dönem üzerinde önemle durdukları eğitim alanı olma özelliğini korumuştur.

37 İlkokullara Öğretmen Yetiştirme 1923-81 döneminde, Türkiye’de ilkokullara öğretmen yetiştirmenin temel kaynağı; -İlk öğretmen okulları, -Köy enstitüleri -İki yıllık eğitim enstitüleri olmuştur.

38 İlköğretmen Okulları Öğretim süresi 5 yıldan 1931-1932’de 6 yıllık okullar haline getirilmiştir. İlköğretmen okullarının sayısı 1940-41 öğretim yılında 27 iken, 1950-51 öğretim yılında ise 89’a çıkmıştır. 1970-1971 öğretim yılından itibaren İlköğretmen okullarının öğretim süresini kademeli olarak, ilkokul üzerine yedi yıla, ortaokul üzerine dört yıla çıkarılmıştır.

39 İki Yıllık Eğitim Enstitüleri 1974-75 öğretim yılından itibaren iki yıllık eğitim enstitüleri açılmıştır. Böylece, yükseköğretim düzeyinde ele alınmaya başlamıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde bu enstitüler eğitim yüksekokulu adıyla üniversite çatısı altında alınmıştır.

40 Köylere Öğretmen Yetiştirme Cumhuriyet hükümetlerini köyler için ayrı öğretmen yetiştiren kurumlar açmaya yöneltmiştir. Bu süreç, 1927 de Köy Muallim Mekteplerinin açılmasıyla başlamış, 1954 yılında Köy Enstitülerinin kapanmasıyla tamamlanmıştır.

41 Köy Muallim Mektepleri 1926’da 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanunun 7. Maddesince köy muallim mekteplerinin açılması öngörülmüş. İlkokul üzerine iki yıl öğrenim süreli olan bu okullar, Türkiye’nin ilk özgün pedagojik deneyimi olarak görülebilir.

42 Köy Enstitüleri Köy Enstitüleri, 17 Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılı yasaya dayanarak kurulmuştur. Köy eğitmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek üzere ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde Maarif Vekilliğince köy enstitüleri açılır.

43 Köy Enstitüleri 1940-53 yılları arasında 21 okul, 15 bin öğretmen ve 2.000 sağlık elamanı yetiştirmiştir. 1954 yılında 6 yıllık ilköğretmen okulu adı altında yeniden düzenlenmiştir. Köy ve şehir okullarına farklı kaynaktan öğretmen yetiştirme uygulaması sona ermiştir.

44 Ortaokullara Öğretmen Yetiştirme Ortaokullara öğretmen yetiştirmede temel kaynak üç yıllık eğitim enstitüleri olmuştur.

45 Üç Yıllık Eğitim Enstitüleri Türkçe öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1923-27 öğretim yılında Konya’da açılan “Orta Muallim Mektebi” olmuştur.

46 Liselere Öğretmen Yetiştirme 1923-1981 yılları arasında liselere öğretmen yetiştirmede iki kaynaktan söz edilebilir. Bunlar; Yüksek öğretmen okulları Üniversitelerdir.

47 Yüksek Öğretmen Okulları Bu eğitim kurumu 1954-55 öğretim yılına kadar kendi türünde tek okul olarak öğretmen yetiştirme işlevini sürdürmüştür. Lise öğretmenlerine duyulan ihtiyacın giderek artması karşısında 1959 yılında Ankara’da, 1964 yılında İzmir de birer yüksek öğretmen okulu daha açılmıştır.

48 Üniversiteler 1982 yılına değin öğretmen yetiştirme görevi bütünüyle Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiş ise de, üniversitelerimizde öğretmen yetiştirmede sürekli olarak önemli bir kaynak olmuştur.

49 Üniversiteler Bu gelişmeler; 1.Sınırlı olan öğretmen kaynakları çoğalmış ve çeşitlilik göstermiştir. 2.Türkiye öğretmeni yetiştirme konusunda sürekli arayış içinde olmuştur. 3. Köye öğretmen yetiştirme konusu, ayrı bir politika olarak uzun yıllar sürdürülmüştür. 4.Öğretmen yetiştiren okullar zamanla yurdumuzun her tarafına açılmaya başlanmıştır.

50 Üniversiteler 5. Eğitim enstitülerinde uygulanan hızlandırılmış eğitim, öğretmen yetiştirme tarihinde en olumsuz yöntem olarak bilinmektedir. 6.Öğretmen yetiştiren kurumların öğretim süreleri sürekli olarak uzatılmış, yükseköğrenim düzeyine çekilmiştir. 7.Öğretmenlerin genel kültür, özel alan bilgisi ve meslek formasyonu bakımından yetiştirilmeleri yasal bir esasa bağlanmıştır.

51 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YENİ MODEL Eğitim Fakülteleri 1982-2010 Türkiye 1968-1981 yılları arasında çok sorunlu; siyasal-sosyal- ekonomik çalkantılı bir dönem geçirdi. MEB’in 1981 YÖK yasası ile öğretmen yetiştirme işini tamamıyla üniversitelere devretmesinde büyük bir etken olmuştur.

52 MEB’DE 1990-2010 DÖNEMİ 1989 yılında Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü kuruldu Öğretmenlik bursu ile zeki, yetenekli öğrencilere öğretmenlik mesleğine geçmesi sağlandı. MEB-YÖK-Üniversite-Okul işbirliği sağlanmaya başlandı. Her tür kademedeki öğretmenlerin en az lisans düzeyinde yetişmesi sağlandı.

53 MEB’DE 1990-2010 DÖNEMİ Hizmetiçi eğitimde önemli düzenlemeler oldu. Öğretmen liseleri Anadolu öğretmen liseleri olarak yeniden yapılandırıldı. Milli Eğitim Akademisin hizmet binası tamamlandı. Yasası hazırlandı henüz meclisten geçmedi.

54 ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI(1997) Yeniden yapılanma ile; ilköğretime öğretmeliği programları geliştirilerek 4 yıllık lisans düzeyinde kaldı. İlk ve ortaöğretime hizmet veren yabancı dil, müzik ve beden eğitimi öğretmenlileri geliştirilerek 4 yıllık lisans düzeyinde kaldı.

55 ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Ortaöğretim öğretmenliği programları iki şekilde düzenlendi: 1. Eğitim fakülteleri tarafından yürütülen lise/ortaöğretim öğretmenliği 5 yıl (3,5+1,5=5) süreli tezsiz yüksek lisans programı (Bu program sürekli olup tezsiz yüksek lisans için herhangi bir sınav şartı aranmıyor)

56 ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2. Fen Edebiyat Fakülteleri mezunlarından öğretmen olmak isteyenlerin 1,5 yıl tezsiz yüksek lisans yapmalarıdır. Bu programlara giriş sınavla ücretli olup YÖK’ün sağladığı kontenjan nispetinde yapılmaktadır.

57 ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Pedagojik formasyon derslerinin sayısı ve kredisi artırıldı. Öğretmenlik uygulaması dersi ilk kez 1 yarıyıllık sürede verildi, ayrıca okul deneyimi/okullarda gözlem öğretmenlik dersleri konuldu. Öğretmenlik uygulaması yönergesi hazırlandı ve uygulamaya konuldu.

58 ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Özel öğretim yöntemleri konusunda yurtdışında öğretim elamanı yetiştirildi. Her öğretmen adayının ana alanı yanına birde yan alanı oldu. YÖK bünyesinde YÖK ve MEB den seçilen üyelerden oluşan Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi kuruldu.

59 ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2006 yılında öğretmen yetiştirme programlarında MEB’ın ilköğretimdeki program düzenleme çalışmalarına paralel tedbirler almak üzere yeniden düzenlenmiştir. 2009 yılında YÖK’ün kararıyla öğretmen yetiştirme sisteminde bir değişiklik daha yapıldı. Fen edebiyat fakülteleri mezunlarının tezsiz yüksek lisansla öğretmen olmalarına son verildi.

60 ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

61 * Paydaş Görüşleri Araştırması * Mevcut Durum Araştırması * YÖK Görüşleri Öğretmen Yeterlikleri

62 Genel Yeterlikler Özel Alan Yeterlikleri

63  Yeterlik alanı (ana yeterlik)  Kapsam  Alt yeterlik  Performans göstergesi

64 A Kişisel ve Mesleki Değerler – Meslekî Gelişim B Öğrenciyi Tanıma C Öğretme ve Öğrenme Süreci D Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme E Okul Aile ve Toplum İlişkileri F Program ve İçerik Bilgisi

65

66  Toplam 16 alanda hazırlanmıştır.  Hazırlanma sürecinde Paydaş Görüşler Araştırması yapılmıştır.Paydaş Görüşler Araştırması

67 Özel Alan Yeterliklerinin belirlenmesine ilköğretim kademesi öğretmenlerinden başlanmıştır.

68 Performans Göstergeleri: Öğrenme ortamını, öğretim programındaki mevcut etkinlikler doğrultusunda düzenlemenin önemini bilir. Öğrenme ortamını öğrencilerin ilgi, yetenek ve gereksinimlerini, becerilerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak düzenler. Bütün öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak derse aktif katılımlarını sağlamaya ve başarılarını artırmaya yönelik ortamlar oluşturur. A3 A2 A1 Yeterlik: 2. Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamları düzenleyebilme YETERLİK ALANI: 1-ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ PLANLAMA VE DÜZENLEME

69 Özel Alan Yeterlikleri - Ortaöğretim  Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik Özel Alan Yeterlikleri  Çalışılan Alanlar (9 Alan)  Çalışılması Planlanan Alanlar (8 Alan) o

70 Özel Alan Yeterlikleri - Ortaöğretim Yeterlik alanları:  Alan Bilgisi  Alan Eğitimi Bilgisi  Tutum ve değerler

71  Ö ğ retmenlerin ki ş isel ve mesleki geli ş imlerinde,  Ö ğ retmen yeti ş tirme politikalarının belirlenmesinde,  Ö ğ retmenlerin seçiminde,  Ö ğ retmenlerin hizmet içi e ğ itiminde,  Hizmet öncesi ö ğ retmen yeti ş tirme programlarının hazırlanması ve geli ş tirilmesinde,  Ö ğ retmenlerin i ş ba ş arımları ve performanslarının de ğ erlendirilmesinde. kullanılması beklenmektedir. Genel Yeterlikler YETERLİK ALANLARI

72 Eğitim çalışanları (yönetici-öğretmen) mesleki yeterliklerini planlı ve sürekli olarak nasıl geliştirebilirler?

73 Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Okul içinde ve dışında yönetici ve öğretmenlere;  Mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarını geliştirmelerinde,  Etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmalarında destek sağlayan süreçler bütünüdür.

74 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ÖÖğretmen Yeterlikleri GGenel Yeterlikler ÖÖzel Alan Yeterlikleri OOkul Temelli Mesleki Gelişim PPerformans Yönetim Sistemi ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ oyegm.meb.gov.tr oyegm@meb.gov.tr ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE OTMG otmg.meb.gov.tr otmg@meb.gov.tr

75


"Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Halil ALTINOK Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları